Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Dinsdag 18 november 2008 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Besluit inzake toepassing van de urgentieprocedure
 4.Steunregelingen voor landbouwers in het kader van het GLB * - Aanpassing van het gemeenschappelijk landbouwbeleid * - Steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) * - Communautaire strategische richtsnoeren voor plattelandsontwikkeling (programmeringsperiode 2007-2013) * (debat)
 5.Schoolfruitregeling * (debat)
 6.Ontwerp van algemene begroting voor het begrotingsjaar 2009 (indieningstermijn voor ontwerpamendementen)
 7.Stemmingen
  
7.1.Sluiting van het protocol bij de overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de EG en Kazachstan * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
7.2.Gemeenschappelijke onderneming voor de instelling van een Europese nieuwe generatie luchtverkeersbeveiligingssysteem (SESAR) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
7.3.Voorgeschreven opschriften op twee- of driewielige motorvoertuigen (gecodificeerde versie) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
7.4.Vennootschapsrecht betreffende eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (gecodificeerde versie) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
7.5.Bestuurderszitplaats op landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (Gecodificeerde versie) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
7.6.Garantiefonds voor externe acties (gecodificeerde versie) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
7.7.Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
7.8.Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Gemeenschap ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
7.9.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
7.10.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Frank Vanhecke (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
7.11.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Massimo D'Alema (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
7.12.Consumentenbescherming: verbetering consumenteneducatie en kennis van krediet- en geldzaken (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
7.13.Scorebord voor de consumentenmarkten (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
7.14.Algemene regeling inzake accijns * (stemming)
  
7.15.Schoolfruitregeling * (stemming)
  
7.16.Tien jaar Economische en Monetaire Unie (stemming)
  
7.17.Toepassing van het beginsel van gelijke beloning voor mannen en vrouwen (stemming)
  
7.18.Steun voor demonstratie in een vroeg stadium van duurzame elektriciteitsproductie met behulp van fossiele brandstoffen (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Antwoord van de Europese Unie op de wereldwijde financiële crisis: follow-up van de informele Europese Raad van 7 november 2008 en van de Top van de G20 van 15 november 2008 - Wetgevings- en werkprogramma van de Commissie voor 2009 (debat)
 12.Vragenuur (vragen aan de Raad)
 13.Openbaarmakings- en vertalingsverplichtingen van bepaalde vennootschapsvormen ***I (debat)
 14.Europese statistiek ***I (debat)
 15.Mechanisme voor financiële ondersteuning van de betalingsbalansen van de lidstaten * - Financiële steun aan de lidstaten (debat)
 16.Ingekomen stukken
 17.Agenda van de volgende vergadering
 18.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (171 kb) Presentielijst (64 kb)       
 
Notulen (135 kb) Presentielijst (24 kb) Stemmingsuitslagen (265 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1395 kb) 
 
Notulen (221 kb) Presentielijst (63 kb) Stemmingsuitslagen (144 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (424 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid