Показалец 
Протокол
PDF 245kWORD 139k
Вторник, 18 ноември 2008 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Решение за неотложна процедура
 4.Директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани * - Изменения на Общата селскостопанска политика * - Подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) * - Стратегически насоки на Общността за развитието на селските райони (2007 — 2013 г.) * (разискване)
 5.Предлагане на плодове в училищата * (разискване)
 6.Проект на общия бюджет за 2009 г. (краен срок за внасяне на проектоизменения)
 7.Време за гласуване
  
7.1.Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.2.Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.3.Обозначения на двуколесните или триколесните моторни превозни средства (кодифицирана версия) ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.4.Дружествено право относно едноличните дружества с ограничена отговорност (кодифицирана версия) ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.5.Седалка на водача на селскостопанските или горските колесни трактори (кодифицирана версия) ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.6.Гаранционен фонд за външни дейности (кодифицирана версия) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.7.Конвенция относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела *** (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.8.Европейска система от национални и регионални сметки в Общността ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.9.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.10.Искане за снемане на имунитета на Frank Vanhecke (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.11.Искане за снемане на имунитета на Massimo D'Alema (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.12.Подобряване на образованието и осведомеността на потребителите в областта на кредитите и финансите (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.13.Индекс за развитие на пазарите на дребно (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.14.Общ режим на облагане с акцизи * (гласуване)
  
7.15.Предлагане на плодове в училищата * (гласуване)
  
7.16.ИПС@10: първите десет години на Икономическия и паричен съюз и бъдещите предизвикателства (гласуване)
  
7.17.Еднакво заплащане за мъже и жени (гласуване)
  
7.18.Устойчиво развито производство на електроенергия от изкопаеми горива (гласуване)
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Отговор на Европейския съюз на световната финансова криза: последващи действия след неформалния Европейски съвет от 7 ноември 2008 г. и след срещата на Г-20 от 15 ноември 2008 г. - Законодателна и работна програма на Комисията за 2009 г. (разискване)
 12.Време за въпроси (въпроси към Съвета)
 13.Задължения за оповестяване и езиков превод на определени видове дружества ***I (разискване)
 14.Европейска статистика ***I (разискване)
 15.Механизъм, осигуряващ финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки * - Финансова подкрепа за държавите-членки (разискване)
 16.Внесени документи
 17.Дневен ред на следващото заседание
 18.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Luisa MORGANTINI
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 9.00 ч.


2. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такива разисквания, на основание член 115 от Правилника за дейността, по следните предложения за резолюции:

I. Сомалия

- Fiona Hall, Marielle De Sarnez, Marco Cappato, Marco Pannella и Marios Matsakis, от името на групата ALDE, относно екзекуцията на Aisha Ibrahim Duhulow чрез убиване с камъни (B6-0596/2008)

- Margrete Auken и Marie-Hélène Aubert, от името на групата Verts/ALE, относно Сомалия (B6-0597/2008)

- Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Maria Badia i Cutchet и Raimon Obiols i Germà, от името на групата PSE, относно положението в Сомалия (B6-0598/2008)

- Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański и Ewa Tomaszewska, от името на групата UEN, относно Сомалия (B6-0599/2008)

- Giusto Catania, от името на групата GUE/NGL, относно Сомалия (B6-0600/2008)

- Urszula Gacek, Charles Tannock, Colm Burke, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt и Ioannis Kasoulides, от името на групата PPE-DE, относно Сомалия (B6-0601/2008)

II. Смъртното наказание в Нигерия

- Marios Matsakis, Marco Cappato и Marco Pannella, от името на групата ALDE, относно смъртното наказание в Нигерия (B6-0602/2008)

- Marie-Hélène Aubert и Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE, относно смъртното наказание в Нигерия (B6-0603/2008)

- Pasqualina Napoletano и Alain Hutchinson, от името на групата PSE, относно смъртното наказание в Нигерия (B6-0604/2008)

- Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Eoin Ryan и Mieczysław Edmund Janowski, от името на групата UEN, относно смъртното наказание в Нигерия (B6-0605/2008)

- Vittorio Agnoletto и Feleknas Uca, от името на групата GUE/NGL, относно смъртното наказание в Нигерия (B6-0606/2008)

- Michael Gahler, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt и Eija-Riitta Korhola, от името на групата PPE-DE, относно използването на смъртното наказание в Нигерия (B6-0607/2008)

III. Случаят със семейството al-Kurd

- Chris Davies и Marios Matsakis, от името на групата ALDE, относно семейство al-Kurd (B6-0608/2008)

- Hélène Flautre, Margrete Auken, David Hammerstein, Jill Evans и Caroline Lucas, от името на групата Verts/ALE, относно случая със семейство al-Kurd (B6-0609/2008)

- Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser, Proinsias De Rossa и Jamila Madeira, от името на групата PSE, относно случая със семейство al-Kurd (B6-0610/2008)

- Luisa Morgantini и Kyriacos Triantaphyllides, от името на групата GUE/NGL, относно случая със семейство al-Kurd в Източен Йерусалим (B6-0611/2008)

- Roberta Angelilli, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska и Eugenijus Maldeikis, от името на групата UEN, относно случая al-Kurd (B6-0612/2008)

- Ioannis Kasoulides, Jana Hybášková и Mario Mauro, от името на групата PPE-DE, относно случая със семейство al-Kurd (B6-0613/2008)

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 142 от Правилника за дейността.


3. Решение за неотложна процедура

Искане за прилагане на неотложна процедура (член 134 от Правилника) от Съвета:

- Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 332/2002 за установяване на механизъм, осигуряващ средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки (COM(2008)0717 – C6-0389/2008 – 2008/0208(CNS)) – комисия ECON

Изказа се Pervenche Berès (председател на комисия ECON)

Искането за неотложна процедура е прието.


Тази точка е включена в дневния ред на настоящото заседание, под формата на общо разискване с декларацията на Комисията по същата тема (вж. точка 15 от протокола от 18.11.2008 г.).

Установеният срок за внасяне на изменения за пленарното заседание е сряда 19.11.2008 до 10.00 ч..

Гласуване: точка 6.10 от протокола от 20.11.2008 г.


4. Директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани * - Изменения на Общата селскостопанска политика * - Подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) * - Стратегически насоки на Общността за развитието на селските райони (2007 — 2013 г.) * (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани [COM(2008)0306 - C6-0240/2008 - 2008/0103(CNS)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0402/2008)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменения на Общата селскостопанска политика чрез изменение на Регламенти (EО) № 320/2006, (EО) № 1234/2007, (EО) № 3/2008 и (EО) № […]/2008 [COM(2008)0306 - C6-0241/2008 - 2008/0104(CNS)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0401/2008)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1698/2005 относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) [COM(2008)0306 - C6-0242/2008 - 2008/0105(CNS)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0390/2008)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение 2006/144/EО относно стратегическите насоки на Общността за развитие на селските райони (период на програмиране 2007 — 2013 г.) [COM(2008)0306 - C6-0239/2008 - 2008/0106(CNS)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0377/2008)

Luis Manuel Capoulas Santos представи своите доклади.

Изказаха се: Michel Barnier (действащ председател на Съвета) и Mariann Fischer Boel (член на Комисията).

Изказаха се: Kathalijne Maria Buitenweg (докладчик по становището на комисията ENVI), Markus Pieper (докладчик по становището на комисията REGI), Lutz Goepel, от името на групата PPE-DE, Stéphane Le Foll, от името на групата PSE, Niels Busk, от името на групата ALDE, Janusz Wojciechowski, от името на групата UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, от името на групата Verts/ALE, Vincenzo Aita, от името на групата GUE/NGL, Witold Tomczak, от името на групата IND/DEM, Peter Baco, независим член на ЕП, Neil Parish, Brian Simpson, Jan Mulder, Gintaras Didžiokas, Alyn Smith, Ilda Figueiredo, Georgios Georgiou и Jim Allister.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Manuel António dos SANTOS
Заместник-председател

Изказаха се: Agnes Schierhuber, Rosa Miguélez Ramos, Donato Tommaso Veraldi, Andrzej Tomasz Zapałowski, Marie-Hélène Aubert, Sylwester Chruszcz, Esther Herranz García, Csaba Sándor Tabajdi, Anne Laperrouze, Liam Aylward, Véronique Mathieu, Lily Jacobs, Kyösti Virrankoski, Sergio Berlato, Sebastiano Sanzarello, Vincenzo Lavarra, Mairead McGuinness, Bogdan Golik, Ioannis Gklavakis, Katerina Batzeli, Esther De Lange, Giovanna Corda, Jean-Paul Denanot, María Isabel Salinas García и Alessandro Battilocchio.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Avril Doyle, Paulo Casaca, Francesco Ferrari, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Elisabeth Jeggle, Marian Harkin, Astrid Lulling, Giovanni Robusti, James Nicholson, Katerina Batzeli, Colm Burke и Czesław Adam Siekierski.

Изказаха се: Michel Barnier и Mariann Fischer Boel.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Adam BIELAN
Заместник-председател

Изказа се Luis Manuel Capoulas Santos.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.4 от протокола от 19.11.2008, точка 7.1 от протокола от 19.11.2008, точка 7.2 от протокола от 19.11.2008 и точка 7.3 от протокола от 19.11.2008.


5. Предлагане на плодове в училищата * (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1290/ 2005 относно финансирането на Общата селскостопанска политика и на Регламент (ЕО) № 1234/2007 за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти
(„Общ регламент за ООП“) с цел да се създаде схема за предлагане на плодове в училищата [COM(2008)0442 - C6-0315/2008 - 2008/0146(CNS)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Niels Busk (A6-0391/2008)

Niels Busk представи доклада.

Изказаха се: Michel Barnier (действащ председател на Съвета) и Mariann Fischer Boel (член на Комисията).

Изказаха се: Maria Petre, от името на групата PPE-DE, María Isabel Salinas García, от името на групата PSE, Donato Tommaso Veraldi, от името на групата ALDE, Alyn Smith, от името на групата Verts/ALE, Bairbre de Brún, от името на групата GUE/NGL, Jeffrey Titford, от името на групата IND/DEM, Christa Klaß, Csaba Sándor Tabajdi, Marian Harkin и Hélène Goudin.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): James Nicholson, Silvia-Adriana Ţicău, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ilda Figueiredo, Neil Parish и Christel Schaldemose.

Изказаха се: Michel Barnier, Mariann Fischer Boel и Niels Busk.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.15 от протокола от 18.11.2008.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Luigi COCILOVO
Заместник-председател


6. Проект на общия бюджет за 2009 г. (краен срок за внасяне на проектоизменения)

Крайният срок за внасяне на проектоизменения за второто четене на проекта на общия бюджет за 2009 е понеделник 24.11.2008 г., 12.00 ч.

В съответствие с приложение ІV, член 5, параграф 3 от Правилника за дейността, проектоизмененията трябва да бъдат внесени най-малко от четиридесет членове на Парламента или от името на комисия.


7. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


7.1. Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета и на Комисията относно сключване на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки от една страна и Република Казахстан от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз [COM(2007)0105 - C6-0328/2008 - 2007/0039(CNS)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0416/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0528)


7.2. Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета (ЕО) за изменение на Регламент (EО) № 219/2007 на Съвета за създаване на Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR) [COM(2008)0483 - C6-0305/2008 - 2008/0159(CNS)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Angelika Niebler (A6-0439/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0529)


7.3. Обозначения на двуколесните или триколесните моторни превозни средства (кодифицирана версия) ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно регламентираните обозначения на двуколесните или триколесните моторни превозни средства (кодифицирана версия) [COM(2008)0318 - C6-0205/2008 - 2008/0099(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Diana Wallis (A6-0382/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0530)


7.4. Дружествено право относно едноличните дружества с ограничена отговорност (кодифицирана версия) ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета в областта на дружественото право относно едноличните дружества с ограничена отговорност (кодифицирана версия) [COM(2008)0344 - C6-0217/2008 - 2008/0109(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Diana Wallis (A6-0383/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0531)


7.5. Седалка на водача на селскостопанските или горските колесни трактори (кодифицирана версия) ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно седалката на водача на селскостопанските или горските колесни трактори (кодифицирана версия) [COM(2008)0351 - C6-0243/2008 - 2008/0115(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Diana Wallis (A6-0384/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0532)


7.6. Гаранционен фонд за външни дейности (кодифицирана версия) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно създаване на Гаранционен фонд за външни дейности (кодифицирана версия) [COM(2008)0365 - C6-0273/2008 - 2008/0117(CNS)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Diana Wallis (A6-0387/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0533)


7.7. Конвенция относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела *** (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта за решение на Съвета за сключване на Конвенция относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела [09196/2008 - C6-0215/2008 - 2008/0048(AVC)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Hans-Peter Mayer (A6-0428/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0534)

Парламентът дава, следователно, своето одобрение.


7.8. Европейска система от национални и регионални сметки в Общността ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета относно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността във връзка с изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията [COM(2007)0776 - C6-0452/2007 - 2007/0272(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Pervenche Berès (A6-0376/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0535)


7.9. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление [COM(2008)0609 - C6 0345/2008 - 2008/2286(ACI)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Reimer Böge (A6-0430/2008)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0536)


7.10. Искане за снемане на имунитета на Frank Vanhecke (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искане за снемане на имунитета на Frank Vanhecke [2008/2092(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Klaus-Heiner Lehne (A6-0421/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0537)

Изказвания във връзка с гласуването:

Преди провеждането на гласуването, Bruno Gollnisch поиска връщането на доклада в комисия.

Председателят констатира, че искането е подкрепено от поне 40 членове на ЕП и следователно е допустимо, по силата на член 168, параграф 2 от Правилника за дейността.

Парламентът отхвърли искането и пристъпи към гласуване.


7.11. Искане за снемане на имунитета на Massimo D'Alema (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искане за снемане на имунитета на Massimo D'Alema [2008/2298(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Klaus-Heiner Lehne (A6-0422/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0538)


7.12. Подобряване на образованието и осведомеността на потребителите в областта на кредитите и финансите (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно защитата на потребителите: подобряване на образованието и осведомеността на потребителите в областта на кредитите и финансите [2007/2288(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Илияна Малинова Йотова (A6-0393/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0539)


7.13. Индекс за развитие на пазарите на дребно (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно Индекса за развитие на пазарите на дребно [2008/2057(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Anna Hedh (A6-0392/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0540)


7.14. Общ режим на облагане с акцизи * (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Съвета относно общия режим на облагане с акцизи [COM(2008)0078 - C6-0099/2008 - 2008/0051(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Astrid Lulling (A6-0417/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2008)0541)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0541)

Изказвания във връзка с гласуването:

Astrid Lulling (докладчик), преди гласуването на промененото предложение, за да призове за отрицателен вот, и Elisa Ferreira относно предходното изказване.


7.15. Предлагане на плодове в училищата * (гласуване)


Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1290/ 2005 относно финансирането на Общата селскостопанска политика и на Регламент (ЕО) № 1234/2007 за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти
(„Общ регламент за ООП“) с цел да се създаде схема за предлагане на плодове в училищата [COM(2008)0442 - C6-0315/2008 - 2008/0146(CNS)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Niels Busk (A6-0391/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2008)0542)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0542)


7.16. ИПС@10: първите десет години на Икономическия и паричен съюз и бъдещите предизвикателства (гласуване)


Доклад относно ИПС@10: първите десет години на Икономическия и паричен съюз и бъдещите предизвикателства [2008/2156(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Съдокладчици: Pervenche Berès и Werner Langen (A6-0420/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0543)

Изказвания във връзка с гласуването:

- Pervenche Berès (съдокладчик), за да потвърди, че оттегля своето устно предложение за изменение към изменение 13;

- Reinhard Rack.


7.17. Еднакво заплащане за мъже и жени (гласуване)

Доклад съдържащ препоръки към Комисията относно прилагането на принципа на еднакво заплащане за мъже и жени [2008/2012(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Edit Bauer (A6-0389/2008)

(Квалифицирано мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0544)


7.18. Устойчиво развито производство на електроенергия от изкопаеми горива (гласуване)

Доклад относно подпомагането на ранни демонстрационни дейности за устойчиво развито производство на електроенергия на база изкопаеми горива [2008/2140(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Christian Ehler (A6-0418/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0545)


8. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения, по смисъла на член 163, параграф 3 от Правилника за дейността, се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Илияна Малинова Йотова - A6-0393/2008: Zuzana Roithová, Zita Pleštinská и Syed Kamall

Доклад Astrid Lulling - A6-0417/2008: Astrid Lulling, Daniel Hannan и Syed Kamall

Доклад Niels Busk - A6-0391/2008: Milan Gaľa, Czesław Adam Siekierski, Hynek Fajmon, Mairead McGuinness и Ewa Tomaszewska

Доклад Pervenche Berès и Werner Langen - A6-0420/2008: Ivo Strejček и Czesław Adam Siekierski

Доклад Klaus-Heiner Lehne - A6-0422/2008: Siiri Oviir

Доклад Christian Ehler - A6-0418/2008: Gyula Hegyi


9. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

°
° ° °

Glyn Ford заяви, че в началото на времето за гласуване не е разполагал със своята карта за гласуване и че следователно е започнал да гласува от доклада Astrid Lulling (A6-0417/2008). По предходните доклади той би желал да гласува като групата PSE.


(Заседанието, прекъснато в 13.05 ч., бе възобновено в 15.05 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Hans-Gert PÖTTERING
Председател

10. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


11. Отговор на Европейския съюз на световната финансова криза: последващи действия след неформалния Европейски съвет от 7 ноември 2008 г. и след срещата на Г-20 от 15 ноември 2008 г. - Законодателна и работна програма на Комисията за 2009 г. (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Отговор на Европейския съюз на световната финансова криза: последващи действия след неформалния Европейски съвет от 7 ноември 2008 г. и след срещата на Г-20 от 15 ноември 2008 г.

Изявление на Комисията: Законодателна и работна програма на Комисията за 2009 г.

Jean-Pierre Jouyet (действащ председател на Съвета) и José Manuel Barroso (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Joseph Daul, от името на групата PPE-DE, Martin Schulz, от името на групата PSE, Graham Watson, от името на групата ALDE, Brian Crowley, от името на групата UEN, Monica Frassoni, от името на групата Verts/ALE, Roberto Musacchio, от името на групата GUE/NGL, и Hanne Dahl, от името на групата IND/DEM.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

Изказаха се: Jana Bobošíková, независим член на ЕП, Jean-Pierre Jouyet, José Manuel Barroso, Hartmut Nassauer, Hannes Swoboda, Diana Wallis, Ryszard Czarnecki, Hélène Flautre, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Paul Marie Coûteaux, Luca Romagnoli, José Manuel García-Margallo y Marfil, Robert Goebbels, Jean Marie Beaupuy, Mario Borghezio, Rebecca Harms, Esko Seppänen, Kathy Sinnott, Andreas Mölzer, Giles Chichester и Poul Nyrup Rasmussen.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mechtild ROTHE
Заместник-председател

Изказаха се: Andrew Duff, Irena Belohorská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pervenche Berès, Lena Ek, Manfred Weber, Jan Andersson, Malcolm Harbour, Ieke van den Burg, Lambert van Nistelrooij, Enrique Barón Crespo, Ingeborg Gräßle, Stavros Lambrinidis, Robert Sturdy, Andrzej Jan Szejna, Carmen Fraga Estévez, Harald Ettl, Philip Bushill-Matthews, Erika Mann, Piia-Noora Kauppi и Gunnar Hökmark.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): John Purvis, Proinsias De Rossa, Olle Schmidt, Marie Anne Isler Béguin и Mairead McGuinness.

Изказа се Margot Wallström (заместник-председател на Комисията).

Предложенията за резолюции, които ще се внесат в съответстве с член 103, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: гласуването ще се проведе по време на следваща месечна сесия.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Diana WALLIS
Заместник-председател

12. Време за въпроси (въпроси към Съвета)

Парламентът разгледа серия от въпроси към Съвета (B6-0484/2008).

Въпрос 1 (Bernd Posselt): Християните в Турция – манастирът Mor Gabriel.

Jean-Pierre Jouyet (действащ председател на Съвета) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Bernd Posselt, Reinhard Rack и Jim Allister.

Въпрос 2 (Manuel Medina Ortega): Нов миграционен натиск върху Европа.

Jean-Pierre Jouyet отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Manuel Medina Ortega и Bernd Posselt.

Въпрос 3 (Luis Yañez-Barnuevo García): Започването на диалог с Куба.

Jean-Pierre Jouyet отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Antonio Masip Hidalgo (в качеството на заместник на автора), Zita Pleštinská и Bogusław Sonik.

Въпрос 4 (Robert Evans): Поуките от финансовата криза.

Въпрос 5 (Mairead McGuinness): Действия на държавите-членки в отговор на международната финансова криза.

Въпрос 6 (Gay Mitchell): Действия на Европейския съюз в отговор на финансовата криза.

Въпрос 7 (Dimitrios Papadimoulis): Финансовата криза и пакта за стабилност.

Въпрос 8 (Laima Liucija Andrikienė): Състояние и перспективи на Източна Европа в контекста на финансовата криза.

Jean-Pierre Jouyet отговори на въпросите, както и на уточняващите въпроси, зададени от Peter Skinner (в качеството на заместник на Robert Evans), Mairead McGuinness, Gay Mitchell, Dimitrios Papadimoulis, Laima Liucija Andrikienė, Josu Ortuondo Larrea и Avril Doyle.

Въпрос 9 не бе зададен, тъй като неговата тема бе предмет на въпрос към Съвета по време на месечната сесия от октомври II (точка 14 от протокола от 21.10.2008).

Въпрос 10 (Hélène Goudin): Политическа отговорност за злоупотреби, извършени по време на военни операции на ЕС.

Въпрос 11 (Hanne Dahl): Политическа отговорност относно случаи на превишаване на власт в рамките на европейски военни операции.

Jean-Pierre Jouyet отговори на въпросите, както и на уточняващите въпроси, зададени от Hélène Goudin, Hanne Dahl, Paul Rübig и Mairead McGuinness.

Въпрос 12 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Координиране на националните системи за социално осигуряване.

Jean-Pierre Jouyet отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Paul Rübig и Avril Doyle.

Въпроси от 13 до 15 и от 17 до 32 ще получат писмен отговор (вж. приложението към пълния стенографски протокол).

Времето за въпроси към Съвета приключи.


(Заседанието, прекъснато в 19.05 ч., бе възобновено в 21.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Manuel António dos SANTOS
Заместник-председател

13. Задължения за оповестяване и езиков превод на определени видове дружества ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 68/151/ЕИО и 89/666/ЕИО на Съвета относно задълженията за оповестяване и езиков превод на определени видове дружества [COM(2008)0194 - C6-0171/2008 - 2008/0083(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Piia-Noora Kauppi (A6-0400/2008)

Piia-Noora Kauppi представи доклада.

Изказа се Charlie McCreevy (член на Комисията).

Изказаха се: Margaritis Schinas (докладчик по становището на комисията ECON), Georgios Papastamkos, от името на групата PPE-DE, Ieke van den Burg, от името на групата PSE, Jean-Paul Gauzès, Manuel Medina Ortega, Françoise Grossetête, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Costas Botopoulos, Charlie McCreevy и Piia-Noora Kauppi.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.2 от протокола от 19.11.2008.


14. Европейска статистика ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика [COM(2007)0625 - C6-0346/2007 - 2007/0220(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Andreas Schwab (A6-0349/2008)

Andreas Schwab представи доклада.

Изказа се Joaquín Almunia (член на Комисията).

Изказаха се: Ieke van den Burg, от името на групата PSE, Margarita Starkevičiūtė, от името на групата ALDE, Joaquín Almunia и Andreas Schwab.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.3 от протокола от 19.11.2008.


15. Механизъм, осигуряващ финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки * - Финансова подкрепа за държавите-членки (разискване)

Доклад Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 332/2002 за установяване на механизъм, осигуряващ средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки [COM(2008)0717 - C6-0389/2008 - 2008/0208(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Pervenche Berès (A6-0450/2008)

Изявление на Комисията: Финансова подкрепа за държавите-членки

Pervenche Berès представи доклада.

Joaquín Almunia (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Zsolt László Becsey, от името на групата PPE-DE, Szabolcs Fazakas, от името на групата PSE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, от името на групата UEN, Nils Lundgren, от името на групата IND/DEM, Sergej Kozlík, независим член на ЕП, и Dariusz Rosati.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

Изказаха се: Edit Herczog и Harald Ettl.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Paul Rübig, Mairead McGuinness, Marian Zlotea и Margarita Starkevičiūtė.

Изказаха се: Joaquín Almunia и Pervenche Berès.

Предложението за резолюции, което ще бъде внесено в съответствие с член 103, параграф 2 от Правилниказа дейността, ще бъде обявено впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.8 от протокола от 20.11.2008 и точка 6.10 от протокола от 20.11.2008.


16. Внесени документи

Следният доклад бе внесен от комисия ECON:

- * Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 332/2002 за установяване на механизъм, осигуряващ средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки (COM(2008)0717 - C6-0389/2008 - 2008/0208(CNS)) - ECON - : Pervenche Berès (A6-0450/2008)


17. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 415.623/OJME).


18. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 22.50 ч.

Harald Rømer

Miguel Angel Martínez Martínez

Генерален секретар

Заместник председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Баева, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield , Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Бинев, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Чуколов, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Хюсменова, Ibrisagic, in 't Veld, Йотова, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Желева, Jensen, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri , Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Казак, Tunne Kelam, Kindermann, Кирилов, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liese, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Любчева, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Младенов, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa , Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Панайотов, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Папаризов, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pinheiro, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Раева, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Ставрева, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Стоянов, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Уручев, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Вигенин, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Здравкова, Zieleniec, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност