Seznam 
Zápis
PDF 219kWORD 126k
Úterý, 18. listopadu 2008 - Štrasburk
1.Zahájení zasedání
 2.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Rozhodnutí o naléhavém postupu
 4.Režimy podpor pro zemědělce v rámci SZP * – Úprava společné zemědělské politiky * – Podpora pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) * – Strategické směry Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007–2013) * (rozprava)
 5.Program na podporu konzumace ovoce ve školách * (rozprava)
 6.Návrh souhrnného rozpočtu na rozpočtový rok 2009 (lhůta pro předložení předloh změn)
 7.Hlasování
  7.1.Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Kazachstánem s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  7.2.Společný podnik na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  7.3.Povinné označení dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  7.4.Právo společností týkající se společností s ručením omezeným s jediným společníkem (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  7.5.Sedadlo řidiče na kolových zemědělských a lesnických traktorech (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  7.6.Záruční fond pro vnější vztahy (kodifikované znění) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  7.7.Úmluva o soudní příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  7.8.Evropský systém národních a regionálních účtů ve Společenství ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  7.9.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  7.10.Žádost o zbavení poslanecké imunity pana Franka Vanheckeho (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  7.11.Žádost o zbavení poslanecké imunity pana Massima D'Alemy (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  7.12.Ochrana spotřebitele v oblasti úvěrů a financí (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  7.13.Hodnotící zpráva o spotřebitelských trzích (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  7.14.Obecná úprava spotřební daně * (hlasování)
  7.15.Program na podporu konzumace ovoce ve školách * (hlasování)
  7.16.Prvních deset let fungování Hospodářské a měnové unie a budoucí výzvy (hlasování)
  7.17.Uplatňování zásady stejné odměny za práci pro muže a ženy (hlasování)
  7.18.Podpora brzkého uskutečnění demonstrace udržitelné výroby energie z fosilních paliv (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 11.Odpověď Evropské unie na světovou finanční krizi: v návaznosti na informační zasedání Evropské rady ze dne 7. listopadu 2008 a summitu G20 ze dne 15. listopadu 2008 – Pracovní a legislativní program Komise na rok 2009 (rozprava)
 12.Doba vyhrazená pro otázky (Rada)
 13.Závazky, pokud jde o zveřejňování a překlady pro některé formy společností ***I (rozprava)
 14.Evropské statistické údaje ***I (rozprava)
 15.Systém střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států * – Finanční pomoc členským státům (rozprava)
 16.Předložení dokumentů
 17.Pořad jednání příštího zasedání
 18.Ukončení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Luisa MORGANTINI
místopředsedkyně

1. Zahájení zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 115 jednacího řádu požádali poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I. Somálsko

– Fiona Hall, Marielle De Sarnez, Marco Cappato, Marco Pannella a Marios Matsakis za skupinu ALDE o ukamenování Aišy Ibrahim Duhulové (B6-0596/2008)

– Margrete Auken a Marie-Hélène Aubert za skupinu Verts/ALE o Somálsku (B6-0597/2008)

– Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Maria Badia i Cutchet a Raimon Obiols i Germà za skupinu PSE o situaci v Somálsku (B6-0598/2008)

– Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański a Ewa Tomaszewska za skupinu UEN o Somálsku (B6-0599/2008)

– Giusto Catania za skupinu GUE/NGL o Somálsku (B6-0600/2008)

– Urszula Gacek, Charles Tannock, Colm Burke, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt a Ioannis Kasoulides za skupinu PPE-DE o Somálsku (B6-0601/2008)

II. Trest smrti v Nigérii

– Marios Matsakis, Marco Cappato a Marco Pannella za skupinu ALDE o trestu smrti v Nigérii (B6-0602/2008)

– Marie-Hélène Aubert a Margrete Auken za skupinu Verts/ALE o trestu smrti v Nigérii (B6-0603/2008)

– Pasqualina Napoletano a Alain Hutchinson za skupinu PSE o trestu smrti v Nigérii (B6-0604/2008)

– Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Eoin Ryan a Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN o trestu smrti v Nigérii (B6-0605/2008)

– Vittorio Agnoletto a Feleknas Uca za skupinu GUE/NGL o trestu smrti v Nigérii (B6-0606/2008)

– Michael Gahler, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt a Eija-Riitta Korhola za skupinu PPE-DE o používání trestu smrti v Nigérii (B6-0607/2008)

III. Věc rodiny al-Kurd

– Chris Davies a Marios Matsakis za skupinu ALDE o rodině al-Kurd (B6-0608/2008)

– Hélène Flautre, Margrete Auken, David Hammerstein, Jill Evans a Caroline Lucas za skupinu Verts/ALE o věci rodiny al-Kurd (B6-0609/2008)

– Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser, Proinsias De Rossa a Jamila Madeira za skupinu PSE o věci rodiny al-Kurd (B6-0610/2008)

– Luisa Morgantini a Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL o věci rodiny al-Kurd ve východním Jeruzalémě (B6-0611/2008)

– Roberta Angelilli, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska a Eugenijus Maldeikis za skupinu UEN o případu al-Kurd (B6-0612/2008)

– Ioannis Kasoulides, Jana Hybášková a Mario Mauro za skupinu PPE-DE o věci rodiny al-Kurd (B6-0613/2008)

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 142 jednacího řádu.


3. Rozhodnutí o naléhavém postupu

Žádost Rady o použití naléhavého postupu (článek 134 jednacího řádu):

– Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 332/2002, kterým se zavádí systém střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států (KOM(2008)0717 – C6-0389/2008 – 2008/0208(CNS)) – výbor ECON

Vystoupila Pervenche Berès (předsedkyně výboru ECON).

Žádost o naléhavý postup byla schválena.


Tento bod je zařazen na pořad jednání tohoto dílčího zasedání a bude projednán společně s prohlášením Komise k tomuto tématu (viz bod 15 zápisu ze dne 18.11.2008).

Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů k projednání na zasedání je stanovena na středu 19. 11. 2008 v 10:00.

Hlasování: bod 6.10 zápisu ze dne 20.11.2008.


4. Režimy podpor pro zemědělce v rámci SZP * – Úprava společné zemědělské politiky * – Podpora pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) * – Strategické směry Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007–2013) * (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor pro zemědělce v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce [KOM(2008)0306 - C6-0240/2008 - 2008/0103(CNS)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0402/2008)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 320/2006, (ES) č. 1234/2007, (ES) č. 3/2008 a (ES) č. […]/2008 s cílem upravit společnou zemědělskou politiku [KOM(2008)0306 - C6-0241/2008 - 2008/0104(CNS)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0401/2008)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) [KOM(2008)0306 - C6-0242/2008 - 2008/0105(CNS)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0390/2008)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým mění rozhodnutí 2006/144/ES o strategických směrech Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007–2013) [KOM(2008)0306 - C6-0239/2008 - 2008/0106(CNS)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0377/2008)

Luis Manuel Capoulas Santos uvedl zprávy.

Vystoupili: Michel Barnier (úřadující předseda Rady) a Mariann Fischer Boel (členka Komise).

Vystoupili: Kathalijne Maria Buitenweg (navrhovatelka výboru ENVI), Markus Pieper (navrhovatel výboru REGI), Lutz Goepel za skupinu PPE-DE, Stéphane Le Foll za skupinu PSE, Niels Busk za skupinu ALDE, Janusz Wojciechowski za skupinu UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf za skupinu Verts/ALE, Vincenzo Aita za skupinu GUE/NGL, Witold Tomczak za skupinu IND/DEM, Peter Baco nezařazený, Neil Parish, Brian Simpson, Jan Mulder, Gintaras Didžiokas, Alyn Smith, Ilda Figueiredo, Georgios Georgiou a Jim Allister.

PŘEDSEDNICTVÍ: Manuel António dos SANTOS
místopředseda

Vystoupili: Agnes Schierhuber, Rosa Miguélez Ramos, Donato Tommaso Veraldi, Andrzej Tomasz Zapałowski, Marie-Hélène Aubert, Sylwester Chruszcz, Esther Herranz García, Csaba Sándor Tabajdi, Anne Laperrouze, Liam Aylward, Véronique Mathieu, Lily Jacobs, Kyösti Virrankoski, Sergio Berlato, Sebastiano Sanzarello, Vincenzo Lavarra, Mairead McGuinness, Bogdan Golik, Ioannis Gklavakis, Katerina Batzeli, Esther De Lange, Giovanna Corda, Jean-Paul Denanot, María Isabel Salinas García a Alessandro Battilocchio.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Avril Doyle, Paulo Casaca, Francesco Ferrari, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Elisabeth Jeggle, Marian Harkin, Astrid Lulling, Giovanni Robusti, James Nicholson, Katerina Batzeli, Colm Burke a Czesław Adam Siekierski.

Vystoupili: Michel Barnier a Mariann Fischer Boel.

PŘEDSEDNICTVÍ: Adam BIELAN
místopředseda

Vystoupil Luis Manuel Capoulas Santos.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 5.4 zápisu ze dne 19.11.2008, bod 7.1 zápisu ze dne 19.11.2008, bod 7.2 zápisu ze dne 19.11.2008 a bod 7.3 zápisu ze dne 19.11.2008.


5. Program na podporu konzumace ovoce ve školách * (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky a nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), s cílem vytvořit projekt „Ovoce do škol“ [KOM(2008)0442 - C6-0315/2008 - 2008/0146(CNS)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Niels Busk (A6-0391/2008)

Niels Busk uvedl zprávu.

Vystoupili: Michel Barnier (úřadující předseda Rady) a Mariann Fischer Boel (členka Komise).

Vystoupili: Maria Petre za skupinu PPE-DE, María Isabel Salinas García za skupinu PSE, Donato Tommaso Veraldi za skupinu ALDE, Alyn Smith za skupinu Verts/ALE, Bairbre de Brún za skupinu GUE/NGL, Jeffrey Titford za skupinu IND/DEM, Christa Klaß, Csaba Sándor Tabajdi, Marian Harkin a Hélène Goudin.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: James Nicholson, Silvia-Adriana Ţicău, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ilda Figueiredo, Neil Parish a Christel Schaldemose.

Vystoupili: Michel Barnier, Mariann Fischer Boel a Niels Busk.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 7.15 zápisu ze dne 18.11.2008.

PŘEDSEDNICTVÍ: Luigi COCILOVO
místopředseda


6. Návrh souhrnného rozpočtu na rozpočtový rok 2009 (lhůta pro předložení předloh změn)

Lhůta pro předložení předloh změn pro druhé čtení návrhu souhrnného rozpočtu na rozpočtový rok 2009 je stanovena na pondělí 24. 11. 2008 ve 12:00.

Podle přílohy IV čl. 5 odst. 3 jednacího řádu musí být předlohy změn předloženy nejméně čtyřiceti poslanci nebo jménem výboru.


7. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


7.1. Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Kazachstánem s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii [KOM(2007)0105 - C6-0328/2008 - 2007/0039(CNS)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0416/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0528)


7.2. Společný podnik na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady (ES), kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 219/2007 o založení společného podniku na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR) [KOM(2008)0483 - C6-0305/2008 - 2008/0159(CNS)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Angelika Niebler (A6-0439/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0529)


7.3. Povinné označení dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o povinném označení dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (kodifikované znění) [KOM(2008)0318 - C6-0205/2008 - 2008/0099(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Diana Wallis (A6-0382/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0530)


7.4. Právo společností týkající se společností s ručením omezeným s jediným společníkem (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady v oblasti práva společností o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem (kodifikované znění) [KOM(2008)0344 - C6-0217/2008 - 2008/0109(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Diana Wallis (A6-0383/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0531)


7.5. Sedadlo řidiče na kolových zemědělských a lesnických traktorech (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o sedadlech řidiče na kolových zemědělských a lesnických traktorech (kodifikované znění) [KOM(2008)0351 - C6-0243/2008 - 2008/0115(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Diana Wallis (A6-0384/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0532)


7.6. Záruční fond pro vnější vztahy (kodifikované znění) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy (kodifikované znění) [KOM(2008)0365 - C6-0273/2008 - 2008/0117(CNS)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Diana Wallis (A6-0387/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0533)


7.7. Úmluva o soudní příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Úmluvy o soudní příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech [09196/2008 - C6-0215/2008 - 2008/0048(AVC)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Hans-Peter Mayer (A6-0428/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0534)

Parlament proto vyslovil souhlas.


7.8. Evropský systém národních a regionálních účtů ve Společenství ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2223/96 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi [KOM(2007)0776 - C6-0452/2007 - 2007/0272(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Pervenche Berès (A6-0376/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0535)


7.9. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení [KOM(2008)0609 - C6 0345/2008 - 2008/2286(ACI)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Reimer Böge (A6-0430/2008)

(potřebná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0536)


7.10. Žádost o zbavení poslanecké imunity pana Franka Vanheckeho (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti o zbavení poslanecké imunity pana Franka Vanheckeho [2008/2092(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Klaus-Heiner Lehne (A6-0421/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0537)

K hlasování vystoupili:

Před hlasováním požádal Bruno Gollnisch, aby byla zpráva vrácena výboru.

Předseda uvedl, že žádost podpořilo nejméně 40 poslanců a je tedy přípustná v souladu s čl. 168 odst. 2 jednacího řádu.

Parlament tuto žádost zamítl. Poté bylo přistoupeno k hlasování.


7.11. Žádost o zbavení poslanecké imunity pana Massima D'Alemy (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti o zbavení poslanecké imunity pana Massima D´Alemy [2008/2298(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Klaus-Heiner Lehne (A6-0422/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0538)


7.12. Ochrana spotřebitele v oblasti úvěrů a financí (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o ochraně spotřebitele: zlepšit vzdělání a povědomí spotřebitele v oblasti úvěrů a financí [2007/2288(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Iliana Malinova Iotova (A6-0393/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0539)


7.13. Hodnotící zpráva o spotřebitelských trzích (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o hodnotící zprávě o spotřebitelských trzích [2008/2057(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Anna Hedh (A6-0392/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0540)


7.14. Obecná úprava spotřební daně * (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady o obecné úpravě spotřební daně [KOM(2008)0078 - C6-0099/2008 - 2008/0051(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Astrid Lulling (A6-0417/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0541)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0541)

K hlasování vystoupili:

Astrid Lulling (zpravodajka), která před hlasováním o pozměněném návrhu doporučila hlasovat proti tomuto návrhu, a Elisa Ferreira k tomuto příspěvku.


7.15. Program na podporu konzumace ovoce ve školách * (hlasování)


Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky a nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), s cílem vytvořit projekt „Ovoce do škol“ [KOM(2008)0442 - C6-0315/2008 - 2008/0146(CNS)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Niels Busk (A6-0391/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0542)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0542)


7.16. Prvních deset let fungování Hospodářské a měnové unie a budoucí výzvy (hlasování)


Zpráva o HMU@10: Prvních deset let fungování Hospodářské a měnové unie (HMU) a budoucí výzvy [2008/2156(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Spoluzpravodajové: Pervenche Berès a Werner Langen (A6-0420/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0543)

K hlasování vystoupili:

– Pervenche Berès (spoluzpravodaj) potvrdila stažení svého ústního pozměňovacího návrhu k pozměňovacímu návrhu 13;

– Reinhard Rack.


7.17. Uplatňování zásady stejné odměny za práci pro muže a ženy (hlasování)

Zpráva obsahující doporučení Komisi pro uplatňování zásady stejné odměny za práci pro muže a ženy [2008/2012(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Edit Bauer (A6-0389/2008)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0544)


7.18. Podpora brzkého uskutečnění demonstrace udržitelné výroby energie z fosilních paliv (hlasování)

Zpráva o podpoře brzkého uskutečnění demonstrace udržitelné výroby energie z fosilních paliv [2008/2140(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Christian Ehler (A6-0418/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0545)


8. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu podle čl. 163 odst. 3 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Iliana Malinova Iotova - A6-0393/2008: Zuzana Roithová, Zita Pleštinská a Syed Kamall

zpráva Astrid Lulling - A6-0417/2008: Astrid Lulling, Daniel Hannan a Syed Kamall

zpráva Niels Busk - A6-0391/2008: Milan Gaľa, Czesław Adam Siekierski, Hynek Fajmon, Mairead McGuinness a Ewa Tomaszewska

zpráva Pervenche Berès a Werner Langen - A6-0420/2008: Ivo Strejček a Czesław Adam Siekierski

zpráva Klaus-Heiner Lehne - A6-0422/2008: Siiri Oviir

zpráva Christian Ehler - A6-0418/2008: Gyula Hegyi


9. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

°
° ° °

Glyn Ford oznámil, že na začátku hlasování neměl svou hlasovací kartu a začal hlasovat až počínaje zprávou Astrid Lulling (A6-0417/2008). U předchozích zpráv hodlal hlasovat v souladu se skupinou PSE.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 13:05, pokračovalo v 15:05.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Hans-Gert PÖTTERING
předseda

10. Schválení zápisu z předchozího zasedání

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.


11. Odpověď Evropské unie na světovou finanční krizi: v návaznosti na informační zasedání Evropské rady ze dne 7. listopadu 2008 a summitu G20 ze dne 15. listopadu 2008 – Pracovní a legislativní program Komise na rok 2009 (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Odpověď Evropské unie na světovou finanční krizi: v návaznosti na informační zasedání Evropské rady ze dne 7. listopadu 2008 a summitu G20 ze dne 15. listopadu 2008

Prohlášení Komise: Pracovní a legislativní program Komise na rok 2009

Jean-Pierre Jouyet (úřadující předseda Rady) a José Manuel Barroso (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Joseph Daul za skupinu PPE-DE, Martin Schulz za skupinu PSE, Graham Watson za skupinu ALDE, Brian Crowley za skupinu UEN, Monica Frassoni za skupinu Verts/ALE, Roberto Musacchio za skupinu GUE/NGL, a Hanne Dahl za skupinu IND/DEM.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
místopředsedkyně

Vystoupili: Jana Bobošíková nezařazená, Jean-Pierre Jouyet, José Manuel Barroso, Hartmut Nassauer, Hannes Swoboda, Diana Wallis, Ryszard Czarnecki, Hélène Flautre, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Paul Marie Coûteaux, Luca Romagnoli, José Manuel García-Margallo y Marfil, Robert Goebbels, Jean Marie Beaupuy, Mario Borghezio, Rebecca Harms, Esko Seppänen, Kathy Sinnott, Andreas Mölzer, Giles Chichester a Poul Nyrup Rasmussen.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mechtild ROTHE
místopředsedkyně

Vystoupili: Andrew Duff, Irena Belohorská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pervenche Berès, Lena Ek, Manfred Weber, Jan Andersson, Malcolm Harbour, Ieke van den Burg, Lambert van Nistelrooij, Enrique Barón Crespo, Ingeborg Gräßle, Stavros Lambrinidis, Robert Sturdy, Andrzej Jan Szejna, Carmen Fraga Estévez, Harald Ettl, Philip Bushill-Matthews, Erika Mann, Piia-Noora Kauppi a Gunnar Hökmark.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: John Purvis, Proinsias De Rossa, Olle Schmidt, Marie Anne Isler Béguin a Mairead McGuinness.

Vystoupila Margot Wallström (místopředsedkyně Komise).

Návrhy usnesení, které mají být předloženy podle čl. 103 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: hlasování se bude konat v průběhu příštího dílčího zasedání.


PŘEDSEDNICTVÍ: Diana WALLIS
místopředsedkyně

12. Doba vyhrazená pro otázky (Rada)

Parlament projednal řadu otázek Radě (B6-0484/2008).

Otázka 1 (Bernd Posselt): Křesťané v Turecku – klášter Mor Gabriel.

Otázka a a doplňující otázky: Bernd Posselt, Reinhard Rack a Jim Allister. Odpověď: Jean-Pierre Jouyet (úřadující předseda Rady).

Otázka 2 (Manuel Medina Ortega): Nové imigrační tlaky v Evropě.

Otázka a a doplňující otázky: Manuel Medina Ortega a Bernd Posselt. Odpověď: Jean-Pierre Jouyet.

Otázka 3 (Luis Yañez-Barnuevo García): Zahájení rozhovorů s Kubou.

Otázka a doplňující otázky: Antonio Masip Hidalgo (zástupce autora), Zita Pleštinská a Bogusław Sonik. Odpověď: Jean-Pierre Jouyet.

Otázka 4 (Robert Evans): Poučení z finanční krize.

Otázka 5 (Mairead McGuinness): Reakce členských států na mezinárodní finanční krizi.

Otázka 6 (Gay Mitchell): Reakce Evropské unie na finanční krizi.

Otázka 7 (Dimitrios Papadimoulis): Finanční krize a pakt stability.

Otázka 8 (Laima Liucija Andrikienė): Situace a výhledy východní Evropy v kontextu finanční krize.

Otázky a doplňující otázky: Peter Skinner (kterým je zastoupen Robert Evans), Mairead McGuinness, Gay Mitchell, Dimitrios Papadimoulis, Laima Liucija Andrikienė, Josu Ortuondo Larrea a Avril Doyle. Odpověď: Jean-Pierre Jouyet.

Otázka 9 není projednávána, protože podobná otázka byla položena Radě na druhém říjnovém dílčím zasedání (bod 14 zápisu ze dne 21.10.2008).

Otázka 10 (Hélène Goudin): Politická odpovědnost za zneužití moci během vojenských operací EU.

Otázka 11 (Hanne Dahl): Politická odpovědnost za násilné činy spáchané v rámci evropských vojenských operací.

Otázky a doplňující otázky: Hélène Goudin, Hanne Dahl, Paul Rübig a Mairead McGuinness. Odpověď: Jean-Pierre Jouyet.

Otázka 12 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Koordinace národních systémů sociálního zabezpečení.

Otázka a a doplňující otázky: Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Paul Rübig a Avril Doyle. Odpověď: Jean-Pierre Jouyet.

Autoři otázek 13 až 15 a 17 až 32 obdrží písemné odpovědi (viz příloha doslovného záznamu ze zasedání).

Doba vyhrazená pro otázky Radě skončila.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 19:05, pokračovalo v 21:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Manuel António dos SANTOS
místopředseda

13. Závazky, pokud jde o zveřejňování a překlady pro některé formy společností ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 68/151/EHS a 89/666/EHS, pokud jde o závazky některých forem společností v oblasti zveřejňování a překladů [KOM(2008)0194 - C6-0171/2008 - 2008/0083(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Piia-Noora Kauppi (A6-0400/2008)

Piia-Noora Kauppi uvedla zprávu.

Vystoupil Charlie McCreevy (člen Komise).

Vystoupili: Margaritis Schinas (navrhovatel výboru ECON), Georgios Papastamkos za skupinu PPE-DE, Ieke van den Burg za skupinu PSE, Jean-Paul Gauzès, Manuel Medina Ortega, Françoise Grossetête, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Costas Botopoulos, Charlie McCreevy a Piia-Noora Kauppi.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 5.2 zápisu ze dne 19.11.2008.


14. Evropské statistické údaje ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské statistice [KOM(2007)0625 - C6-0346/2007 - 2007/0220(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Andreas Schwab (A6-0349/2008)

Andreas Schwab uvedl zprávu.

Vystoupil Joaquín Almunia (člen Komise).

Vystoupili: Ieke van den Burg za skupinu PSE, Margarita Starkevičiūtė za skupinu ALDE, Joaquín Almunia a Andreas Schwab.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 5.3 zápisu ze dne 19.11.2008.


15. Systém střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států * – Finanční pomoc členským státům (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 332/2002, kterým se zavádí systém střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států [KOM(2008)0717 - C6-0389/2008 - 2008/0208(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Pervenche Berès (A6-0450/2008)

Prohlášení Komise: Finanční pomoc členským státům

Pervenche Berès uvedla zprávu.

Joaquín Almunia (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Zsolt László Becsey za skupinu PPE-DE, Szabolcs Fazakas za skupinu PSE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk za skupinu UEN, Nils Lundgren za skupinu IND/DEM, Sergej Kozlík nezařazený, a Dariusz Rosati.

PŘEDSEDNICTVÍ: Edward McMILLAN-SCOTT
místopředseda

Vystoupili: Edit Herczog a Harald Ettl.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Paul Rübig, Mairead McGuinness, Marian Zlotea a Margarita Starkevičiūtė.

Vystoupili: Joaquín Almunia a Pervenche Berès.

Návrh usnesení, který má být předložen podle čl. 103 odst. 2 jednacího řádu, bude oznámen později.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 6.8 zápisu ze dne 20.11.2008 a bod 6.10 zápisu ze dne 20.11.2008.


16. Předložení dokumentů

Výbor ECON předložil tuto zprávu:

- * Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 332/2002, kterým se zavádí systém střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států (KOM(2008)0717 - C6-0389/2008 - 2008/0208(CNS)) - výbor ECON - Zpravodajka: Pervenche Berès (A6-0450/2008)


17. Pořad jednání příštího zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 415.623/OJME)


18. Ukončení zasedání

Zasedání skončilo v 22:50.

Harald Rømer

Miguel Angel Martínez Martínez

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield , Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri , Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liese, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa , Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pinheiro, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí