Indeks 
Protokol
PDF 216kWORD 128k
Tirsdag den 18. november 2008 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Afgørelse om uopsættelighed
 4.Den fælles landbrugspolitiks støtteordninger for landbrugere * - Ændringer af den fælles landbrugspolitik ved ændring af forordninger * - Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) * - Fællesskabets strategiske retningslinjer for udvikling af landdistrikterne (2007-2013) * (forhandling)
 5.Skolefrugtordning * (forhandling)
 6.Forslag til almindeligt budget for 2009 (frist for ændringsforslag)
 7.Afstemningstid
  
7.1.Protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen EF/Kasakhstan * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
7.2.Det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
7.3.Foreskrevne påskrifter og skilte på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
7.4.Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
7.5.Førersæder til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
7.6.Garantifond for aktioner i forhold til tredjeland (kodificeret udgave) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
7.7.Retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område *** (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
7.8.Det europæiske national- og regionalregnskabssystem ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
7.9.Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
7.10.Anmodning om ophævelse af Frank Vanheckes immunitet (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
7.11.Anmodning om ophævelse af Massimo D'Alemas immunitet (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
7.12.Forbrugernes viden og bevidsthed om lån og finansiering (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
7.13.Scoreboard for forbrugermarkederne (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
7.14.Ordning om punktafgift * (afstemning)
  
7.15.Skolefrugtordning * (afstemning)
  
7.16.ØMU@10: Resultater og udfordringer efter 10 år med Den Økonomiske og Monetære Union (afstemning)
  
7.17.Ligelønsprincippet (afstemning)
  
7.18.Bæredygtig elproduktion fra fossile brændstoffer (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Den Europæiske Unions svar på den internationale finanskrise; opfølgning på Det Europæiske Råds uformelle møde den 7. november 2008 og G20-topmødet den 15. november 2008 - Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram for 2009 (forhandling)
 12.Spørgetid (spørgsmål til Rådet)
 13.Krav til visse selskaber om offentliggørelse og oversættelse ***I (forhandling)
 14.Europæisk statistik ***I (forhandling)
 15.Mekanisme for betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne * - Betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne (forhandling)
 16.Modtagne dokumenter
 17.Dagsorden for næste møde
 18.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Luisa MORGANTINI
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan debat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 115, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I. Somalia

- Fiona Hall, Marielle De Sarnez, Marco Cappato, Marco Pannella og Marios Matsakis for ALDE-Gruppen, om steningen til døde af Aisha Ibrahim Duhulow (B6-0596/2008)

- Margrete Auken og Marie-Hélène Aubert for Verts/ALE-Gruppen, om Somalia (B6-0597/2008)

- Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Maria Badia i Cutchet og Raimon Obiols i Germà for PSE-Gruppen, om situationen i Somalia (B6-0598/2008)

- Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański og Ewa Tomaszewska for UEN-Gruppen, om Somalia (B6-0599/2008)

- Giusto Catania for GUE/NGL-Gruppen, om Somalia (B6-0600/2008)

- Urszula Gacek, Charles Tannock, Colm Burke, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt og Ioannis Kasoulides for PPE-DE-Gruppen, om Somalia (B6-0601/2008)

II. Dødsstraf i Nigeria

- Marios Matsakis, Marco Cappato og Marco Pannella for ALDE-Gruppen, om dødsstraf i Nigeria (B6-0602/2008)

- Marie-Hélène Aubert og Margrete Auken for Verts/ALE-Gruppen, om dødsstraf i Nigeria (B6-0603/2008)

- Pasqualina Napoletano og Alain Hutchinson for PSE-Gruppen, om dødsstraf i Nigeria (B6-0604/2008)

- Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Eoin Ryan og Mieczysław Edmund Janowski for UEN-Gruppen, sur la peine de mort au Nigeria (B6-0605/2008)

- Vittorio Agnoletto og Feleknas Uca for GUE/NGL-Gruppen, sur la peine de mort au Nigeria (B6-0606/2008)

- Michael Gahler, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt og Eija-Riitta Korhola for PPE-DE-Gruppen, om anvendelsen af dødsstraf i Nigeria (B6-0607/2008)

III. Sagen om familien al-Kurd

- Chris Davies og Marios Matsakis for ALDE-Gruppen, om sagen om familien al-Kurd (B6-0608/2008)

- Hélène Flautre, Margrete Auken, David Hammerstein, Jill Evans og Caroline Lucas for Verts/ALE-Gruppen, om sagen om familien al-Kurd (B6-0609/2008)

- Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser, Proinsias De Rossa og Jamila Madeira for PSE-Gruppen, om sagen om familien al-Kurd (B6-0610/2008)

- Luisa Morgantini og Kyriacos Triantaphyllides for GUE/NGL-Gruppen, om sagen om familien al-Kurd i Østjerusalem (B6-0611/2008)

- Roberta Angelilli, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska og Eugenijus Maldeikis for UEN-Gruppen, om sagen om al-Kurd (B6-0612/2008)

- Ioannis Kasoulides, Jana Hybášková og Mario Mauro for PPE-DE-Gruppen, om sagen om familien al-Kurd (B6-0613/2008)

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 142.


3. Afgørelse om uopsættelighed

Rådet havde, jf. forretningsordenens artikel 134, anmodet om anvendelse af uopsættelighedsproceduren vedrørende følgende forslag:

- Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 332/2002 om indførelse af en mekanisme for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne (KOM(2008)0717 – C6-0389/2008 – 2008/0208(CNS)) – ECON

Pervenche Berès (formand de la ECON) tog ordet.

Anmodningen om uopsættelig forhandling blev godkendt.


Dette punkt blev opført på dagsordenen for dagens møde til forhandling under et sammen med redegørelsen fra Kommissionen om samme emne (se punkt 15 i protokollen af 18.11.2008).

Fristen for indgivelse af ændringsforslag blev fastsat til den onsdag 19.11.2008 kl. 10.00.

Afstemning: punkt 6.10 i protokollen af 20.11.2008.


4. Den fælles landbrugspolitiks støtteordninger for landbrugere * - Ændringer af den fælles landbrugspolitik ved ændring af forordninger * - Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) * - Fællesskabets strategiske retningslinjer for udvikling af landdistrikterne (2007-2013) * (forhandling)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere [KOM(2008)0306 - C6-0240/2008 - 2008/0103(CNS)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0402/2008)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om ændringer af den fælles landbrugspolitik ved ændring af forordning (EF) nr. 320/2006, (EF) nr. 1234/2007, (EF) nr. 3/2008 og (EF) nr. […]/2008 [KOM(2008)0306 - C6-0241/2008 - 2008/0104(CNS)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0401/2008)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) [KOM(2008)0306 - C6-0242/2008 - 2008/0105(CNS)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0390/2008)

Betænkning: Forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse 2006/144/EF om Fællesskabets strategiske retningslinjer for udvikling af landdistrikterne (programmeringsperioden 2007-2013) [KOM(2008)0306 - C6-0239/2008 - 2008/0106(CNS)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0377/2008)

Luis Manuel Capoulas Santos forelagde sine betænkninger.

Talere: Michel Barnier (formand for Rådet) og Mariann Fischer Boel (medlem af Kommissionen).

Talere: Kathalijne Maria Buitenweg (ordfører for udtalelse fra ENVI), Markus Pieper (ordfører for udtalelse fra REGI), Lutz Goepel for PPE-DE-Gruppen, Stéphane Le Foll for PSE-Gruppen, Niels Busk for ALDE-Gruppen, Janusz Wojciechowski for UEN-Gruppen, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf for Verts/ALE-Gruppen, Vincenzo Aita for GUE/NGL-Gruppen, Witold Tomczak for IND/DEM-Gruppen, Peter Baco, løsgænger, Neil Parish, Brian Simpson, Jan Mulder, Gintaras Didžiokas, Alyn Smith, Ilda Figueiredo, Georgios Georgiou og Jim Allister.

FORSÆDE: Manuel António dos SANTOS
næstformand

Talere: Agnes Schierhuber, Rosa Miguélez Ramos, Donato Tommaso Veraldi, Andrzej Tomasz Zapałowski, Marie-Hélène Aubert, Sylwester Chruszcz, Esther Herranz García, Csaba Sándor Tabajdi, Anne Laperrouze, Liam Aylward, Véronique Mathieu, Lily Jacobs, Kyösti Virrankoski, Sergio Berlato, Sebastiano Sanzarello, Vincenzo Lavarra, Mairead McGuinness, Bogdan Golik, Ioannis Gklavakis, Katerina Batzeli, Esther De Lange, Giovanna Corda, Jean-Paul Denanot, María Isabel Salinas García og Alessandro Battilocchio.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Avril Doyle, Paulo Casaca, Francesco Ferrari, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Elisabeth Jeggle, Marian Harkin, Astrid Lulling, Giovanni Robusti, James Nicholson, Katerina Batzeli, Colm Burke og Czesław Adam Siekierski.

Talere: Michel Barnier og Mariann Fischer Boel.

FORSÆDE: Adam BIELAN
næstformand

Luis Manuel Capoulas Santos tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.4 i protokollen af 19.11.2008, punkt 7.1 i protokollen af 19.11.2008, punkt 7.2 i protokollen af 19.11.2008 og punkt 7.3 i protokollen af 19.11.2008.


5. Skolefrugtordning * (forhandling)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik og forordning (EF) 1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) med henblik på indførelse af en skolefrugtordning [KOM(2008)0442 - C6-0315/2008 - 2008/0146(CNS)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Niels Busk (A6-0391/2008)

Niels Busk forelagde sin betænkning.

Talere: Michel Barnier (formand for Rådet) og Mariann Fischer Boel (medlem af Kommissionen).

Talere: Maria Petre for PPE-DE-Gruppen, María Isabel Salinas García for PSE-Gruppen, Donato Tommaso Veraldi for ALDE-Gruppen, Alyn Smith for Verts/ALE-Gruppen, Bairbre de Brún for GUE/NGL-Gruppen, Jeffrey Titford for IND/DEM-Gruppen, Christa Klaß, Csaba Sándor Tabajdi, Marian Harkin og Hélène Goudin.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: James Nicholson, Silvia-Adriana Ţicău, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ilda Figueiredo, Neil Parish og Christel Schaldemose.

Talere: Michel Barnier, Mariann Fischer Boel og Niels Busk.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.15 i protokollen af 18.11.2008.

FORSÆDE: Luigi COCILOVO
næstformand


6. Forslag til almindeligt budget for 2009 (frist for ændringsforslag)

Fristen for ændringsforslag til andenbehandlingen af forslaget til almindeligt budget for 2009 var fastsat til mandag den 24.11.2008 kl. 12.00.

I overensstemmelse med bilag IV, artikel 5, stk. 3, i forretningsordenen skulle disse ændringsforslag stilles af mindst 40 medlemmer eller indgives på et udvalgs vegne.


7. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


7.1. Protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen EF/Kasakhstan * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kasakhstan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union [KOM(2007)0105 - C6-0328/2008 - 2007/0039(CNS)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0416/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0528)


7.2. Det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 219/2007 om oprettelse af et fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR) [KOM(2008)0483 - C6-0305/2008 - 2008/0159(CNS)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Angelika Niebler (A6-0439/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0529)


7.3. Foreskrevne påskrifter og skilte på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foreskrevne påskrifter og skilte på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (kodificeret udgave) [KOM(2008)0318 - C6-0205/2008 - 2008/0099(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Diana Wallis (A6-0382/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0530)


7.4. Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv på selskabsrettens område om enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar (kodificeret udgave) [KOM(2008)0344 - C6-0217/2008 - 2008/0109(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Diana Wallis (A6-0383/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0531)


7.5. Førersæder til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om førersæder til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret udgave) [KOM(2008)0351 - C6-0243/2008 - 2008/0115(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Diana Wallis (A6-0384/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0532)


7.6. Garantifond for aktioner i forhold til tredjeland (kodificeret udgave) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om oprettelse af en garantifond for aktioner i forhold til tredjeland (kodificeret udgave) [KOM(2008)0365 - C6-0273/2008 - 2008/0117(CNS)] - Retsudvalget. Ordfører: Diana Wallis (A6-0387/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0533)


7.7. Retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område *** (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Henstilling: Udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af konventionen om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område [09196/2008 - C6-0215/2008 - 2008/0048(AVC)] - Retsudvalget. Ordfører: Hans-Peter Mayer (A6-0428/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0534)

Parlamentet afgav dermed samstemmende udtalelse.


7.8. Det europæiske national- og regionalregnskabssystem ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Det Europæiske Fællesskab, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen - Tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol [KOM(2007)0776 - C6-0452/2007 - 2007/0272(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Pervenche Berès (A6-0376/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0535)


7.9. Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning [KOM(2008)0609 - C6 0345/2008 - 2008/2286(ACI)] - Budgetudvalget. Ordfører: Reimer Böge (A6-0430/2008)

(Kvalificeret flertal: tre femtedele af de afgivne stemmer

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0536)


7.10. Anmodning om ophævelse af Frank Vanheckes immunitet (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Anmodning om ophævelse af Frank Vanheckes immunitet [2008/2092(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Klaus-Heiner Lehne (A6-0421/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0537)

Indlæg til afstemningen:

Bruno Gollnisch havde inden afstemningen anmodet om, at betænkningen blev henvist til fornyet udvalgsbehandling.

Formanden havde konstateteret, at anmodningen blev støttet af mindst 40 medlemmer, og at den således kunne behandles i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 168, stk. 2.

Parlamentet havde afvist anmodningen. Betænkningen var derefter blevet sat under afstemning.


7.11. Anmodning om ophævelse af Massimo D'Alemas immunitet (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Anmodning om ophævelse af Massimo D'Alemas immunitet [2008/2298(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Klaus-Heiner Lehne (A6-0422/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0538)


7.12. Forbrugernes viden og bevidsthed om lån og finansiering (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forbrugerbeskyttelse: Forbedring af forbrugernes viden og bevidsthed om lån og finansiering [2007/2288(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Iliana Malinova Iotova (A6-0393/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0539)


7.13. Scoreboard for forbrugermarkederne (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Scoreboard for forbrugermarkederne [2008/2057(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Anna Hedh (A6-0392/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0540)


7.14. Ordning om punktafgift * (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets direktiv om den generelle ordning om punktafgift [KOM(2008)0078 - C6-0099/2008 - 2008/0051(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Astrid Lulling (A6-0417/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2008)0541)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0541)

Indlæg til afstemningen:

Astrid Lulling (ordfører) tog inden afstemningen om det ændrede forslag ordet for at anbefale medlemmerne at stemme imod forslaget, Elisa Ferreira om dette indlæg.


7.15. Skolefrugtordning * (afstemning)


Betænkning: Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik og forordning (EF) 1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) med henblik på indførelse af en skolefrugtordning [KOM(2008)0442 - C6-0315/2008 - 2008/0146(CNS)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Niels Busk (A6-0391/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2008)0542)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0542)


7.16. ØMU@10: Resultater og udfordringer efter 10 år med Den Økonomiske og Monetære Union (afstemning)


Betænkning: ØMU@10: Resultater og udfordringer efter 10 år med Den Økonomiske og Monetære Union [2008/2156(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. medordførere: Pervenche Berès og Werner Langen (A6-0420/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0543)

Indlæg til afstemningen:

- Pervenche Berès (medordfører), der bekræftede, at hun havde taget ændringsforslag 13 tilbage

- Reinhard Rack.


7.17. Ligelønsprincippet (afstemning)

Betænkning: Med henstillinger til Kommissionen om anvendelsen af princippet om ligeløn for mænd og kvinder [2008/2012(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Edit Bauer (A6-0389/2008)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0544)


7.18. Bæredygtig elproduktion fra fossile brændstoffer (afstemning)

Betænkning: Støtte til hurtig demonstration af bæredygtig elproduktion fra fossile brændstoffer [2008/2140(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Christian Ehler (A6-0418/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0545)


8. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 163, stk. 3, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Iliana Malinova Iotova - A6-0393/2008: Zuzana Roithová, Zita Pleštinská og Syed Kamall

Betænkning: Astrid Lulling - A6-0417/2008: Astrid Lulling, Daniel Hannan og Syed Kamall

Betænkning: Niels Busk - A6-0391/2008: Milan Gaľa, Czesław Adam Siekierski, Hynek Fajmon, Mairead McGuinness og Ewa Tomaszewska

Betænkning: Pervenche Berès og Werner Langen - A6-0420/2008: Ivo Strejček og Czesław Adam Siekierski

Betænkning: Klaus-Heiner Lehne - A6-0422/2008: Siiri Oviir

Betænkning: Christian Ehler - A6-0418/2008: Gyula Hegyi


9. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

°
° ° °

Glyn Ford havde meddelt, at han ikke havde et stemmekort i begyndelsen af afstemningstiden, og at han først havde deltaget i afstemningen fra betænkning af Astrid Lulling (A6-0417/2008). Han ønskede at følge PSE-Gruppen i afstemningerne om de foregående betænkninger.


(Mødet udsat kl. 13.05 og genoptaget kl. 15.05)

FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING
formand

10. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


11. Den Europæiske Unions svar på den internationale finanskrise; opfølgning på Det Europæiske Råds uformelle møde den 7. november 2008 og G20-topmødet den 15. november 2008 - Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram for 2009 (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Den Europæiske Unions svar på den internationale finanskrise; opfølgning på Det Europæiske Råds uformelle møde den 7. november 2008 og G20-topmødet den 15. november 2008

Redegørelse fra Kommissionen: Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram for 2009

Jean-Pierre Jouyet (formand for Rådet) og José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Joseph Daul for PPE-DE-Gruppen, Martin Schulz for PSE-Gruppen, Graham Watson for ALDE-Gruppen, Brian Crowley for UEN-Gruppen, Monica Frassoni for Verts/ALE-Gruppen, Roberto Musacchio for GUE/NGL-Gruppen, og Hanne Dahl for IND/DEM-Gruppen.

FORSÆDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
næstformand

Talere: Jana Bobošíková, løsgænger, Jean-Pierre Jouyet, José Manuel Barroso, Hartmut Nassauer, Hannes Swoboda, Diana Wallis, Ryszard Czarnecki, Hélène Flautre, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Paul Marie Coûteaux, Luca Romagnoli, José Manuel García-Margallo y Marfil, Robert Goebbels, Jean Marie Beaupuy, Mario Borghezio, Rebecca Harms, Esko Seppänen, Kathy Sinnott, Andreas Mölzer, Giles Chichester og Poul Nyrup Rasmussen.

FORSÆDE: Mechtild ROTHE
næstformand

Talere: Andrew Duff, Irena Belohorská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pervenche Berès, Lena Ek, Manfred Weber, Jan Andersson, Malcolm Harbour, Ieke van den Burg, Lambert van Nistelrooij, Enrique Barón Crespo, Ingeborg Gräßle, Stavros Lambrinidis, Robert Sturdy, Andrzej Jan Szejna, Carmen Fraga Estévez, Harald Ettl, Philip Bushill-Matthews, Erika Mann, Piia-Noora Kauppi og Gunnar Hökmark.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: John Purvis, Proinsias De Rossa, Olle Schmidt, Marie Anne Isler Béguin og Mairead McGuinness.

Margot Wallström (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Beslutningsforslag i henhold til forretningsordenens artikel 103, stk. 2, ville blive meddelt senere.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: Afstemningen ville finde sted i en senere mødeperiode.


FORSÆDE: Diana WALLIS
næstformand

12. Spørgetid (spørgsmål til Rådet)

Parlamentet behandlede en række spørgsmål til Rådet (B6-0484/2008).

Spørgsmål nr. 1 (Bernd Posselt): Kristne i Tyrkiet - klosteret Mor Gabriel.

Jean-Pierre Jouyet (formand for Rådet) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Bernd Posselt, Reinhard Rack og Jim Allister.

Spørgsmål nr. 2 (Manuel Medina Ortega): Nyt indvandringspres i Europa.

Jean-Pierre Jouyet besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Manuel Medina Ortega og Bernd Posselt.

Spørgsmål nr. 3 (Luis Yañez-Barnuevo García): Indledning af dialog med Cuba.

Jean-Pierre Jouyet besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Antonio Masip Hidalgo (for stilleren), Zita Pleštinská og Bogusław Sonik.

Spørgsmål nr. 4 (Robert Evans): Den finansielle krise.

Spørgsmål nr. 5 (Mairead McGuinness): Medlemsstaternes reaktioner på den internationale finanskrise.

Spørgsmål nr. 6 (Gay Mitchell): EU's reaktion på finanskrisen.

Spørgsmål nr. 7 (Dimitrios Papadimoulis): Finanskrisen og Stabilitetspagten.

Spørgsmål nr. 8 (Laima Liucija Andrikienė): Østeuropas situation og perspektiver i finanskrisen.

Jean-Pierre Jouyet besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Peter Skinner (for Robert Evans), Mairead McGuinness, Gay Mitchell, Dimitrios Papadimoulis, Laima Liucija Andrikienė, Josu Ortuondo Larrea og Avril Doyle.

Spørgsmål nr. 9 blev ikke behandlet, da emnet allerede havde været genstand for et spørgsmål til Rådet uder oktober II-mødeperioden (punkt 14 i protokollen af 21.10.2008).

Spørgsmål nr. 10 (Hélène Goudin): Politisk ansvar for overgreb i forbindelse med EU's militære operationer.

Spørgsmål nr. 11 (Hanne Dahl): Det politiske ansvar for overgreb under EU's militære operationer.

Jean-Pierre Jouyet besvarede spørgsmålene samt tillægsspørgsmål af Hélène Goudin, Hanne Dahl, Paul Rübig og Mairead McGuinness.

Spørgsmål nr. 12 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Koordinering af de nationale sociale sikringsordninger.

Jean-Pierre Jouyet besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Paul Rübig og Avril Doyle.

Spørgsmål 13 til 15 og 17 til 32 ville blive besvaret skriftligt (se bilag til det fuldstændige forhandlingsreferat).

Formanden erklærede spørgetiden til Rådet for afsluttet.


(Mødet udsat kl. 19.05 og genoptaget kl. 21.00)

FORSÆDE: Manuel António dos SANTOS
næstformand

13. Krav til visse selskaber om offentliggørelse og oversættelse ***I (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF og 89/666/EØF for så vidt angår krav til visse typer selskaber i Fællesskabet om offentliggørelse og oversættelse [KOM(2008)0194 - C6-0171/2008 - 2008/0083(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Piia-Noora Kauppi (A6-0400/2008)

Piia-Noora Kauppi forelagde sin betænkning.

Charlie McCreevy (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Margaritis Schinas (ordfører for udtalelse fra ECON), Georgios Papastamkos for PPE-DE-Gruppen, Ieke van den Burg for PSE-Gruppen, Jean-Paul Gauzès, Manuel Medina Ortega, Françoise Grossetête, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Costas Botopoulos, Charlie McCreevy og Piia-Noora Kauppi.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.2 i protokollen af 19.11.2008.


14. Europæisk statistik ***I (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske statistikker [KOM(2007)0625 - C6-0346/2007 - 2007/0220(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Andreas Schwab (A6-0349/2008)

Andreas Schwab forelagde sin betænkning.

Joaquín Almunia (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Ieke van den Burg for PSE-Gruppen, Margarita Starkevičiūtė for ALDE-Gruppen, Joaquín Almunia og Andreas Schwab.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.3 i protokollen af 19.11.2008.


15. Mekanisme for betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne * - Betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne (forhandling)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 332/2002 om indførelse af en mekanisme for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne [KOM(2008)0717 - C6-0389/2008 - 2008/0208(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Pervenche Berès (A6-0450/2008)

Redegørelse fra Kommissionen: Betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne

Pervenche Berès forelagde sin betænkning.

Joaquín Almunia (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Zsolt László Becsey for PPE-DE-Gruppen, Szabolcs Fazakas for PSE-Gruppen, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk for UEN-Gruppen, Nils Lundgren for IND/DEM-Gruppen, Sergej Kozlík, løsgænger, og Dariusz Rosati.

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

Talere: Edit Herczog og Harald Ettl.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Paul Rübig, Mairead McGuinness, Marian Zlotea og Margarita Starkevičiūtė.

Talere: Joaquín Almunia og Pervenche Berès.

Beslutningsforslag i henhold til forretningsordenens artikel 103, stk. 2, ville blive meddelt senere.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.8 i protokollen af 20.11.2008 og punkt 6.10 i protokollen af 20.11.2008.


16. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget følgende betænkning fra ECON-Udvalget:

- * Betænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 332/2002 om indførelse af en mekanisme for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne (KOM(2008)0717 - C6-0389/2008 - 2008/0208(CNS)) - ECON udvalg - Ordfører: Pervenche Berès (A6-0450/2008)


17. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 415.623/OJME).


18. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.50.

Harald Rømer

Miguel Angel Martínez Martínez

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield , Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri , Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liese, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa , Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pinheiro, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik