Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 239kWORD 136k
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2008 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)
 3.Αποφάσεις επί του κατεπείγοντος
 4.Καθεστώτα στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της ΚΓΠ * - Τροποποιήσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής * - Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) * - Kοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη (περίοδος προγραμματισμού 2007-2013) * (συζήτηση)
 5.Σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία * (συζήτηση)
 6.Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2009 (προθεσμία κατάθεσης των σχεδίων τροπολογίας)
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ/Καζακστάν ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  7.2.Κοινή επιχείρηση για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR) * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  7.3.Υποχρεωτικές επιγραφές των δικύκλων ή τρικύκλων μηχανοκίνητων οχημάτων (κωδικοποιημένη έκδοση) ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  7.4.Δίκαιο των εταιρειών σχετικά με τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με ένα και μόνο εταίρο (κωδικοποιημένη έκδοση) ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  7.5.Κάθισμα του οδηγού των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς (κωδικοποιημένη έκδοση) ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  7.6.Tαμείο Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις (κωδικοποιημένη έκδοση) * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  7.7.Σύμβαση για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις *** (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  7.8.Ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Κοινότητας ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  7.9.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  7.10.Αίτηση άρσης της ασυλίας του Frank Vanhecke (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  7.11.Αίτηση άρσης της ασυλίας του Massimo D'Alema (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  7.12.Προστασία του καταναλωτή σε πιστωτικά και χρηματοοικονομικά θέματα (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  7.13.Πίνακας αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  7.14.Καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης * (ψηφοφορία)
  7.15.Σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία * (ψηφοφορία)
  7.16.Απολογισμός των δέκα ετών της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ψηφοφορία)
  7.17.Εφαρμογή της αρχής της ισότητας των αμοιβών γυναικών και ανδρών (ψηφοφορία)
  7.18.Υποστήριξη της έγκαιρης επίδειξης της αειφόρου ηλεκτροπαραγωγής από ορυκτά καύσιμα (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση: συνέχεια του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 7ης Νοεμβρίου 2008 και του Συμβουλίου κορυφής G20 της 15ης Νοεμβρίου 2008 - Νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2009 (συζήτηση)
 12.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 13.Υποχρεώσεις δημοσίευσης και μετάφρασης για ορισμένες μορφές εταιρειών ***I (συζήτηση)
 14.Ευρωπαϊκές στατιστικές ***I (συζήτηση)
 15.Μηχανισμός οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών * - Οικονομική στήριξη στα κράτη μέλη (συζήτηση)
 16.Κατάθεση εγγράφωv
 17.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 18.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luisa MORGANTINI
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9 π.μ.


2. Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 115 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I. Σομαλία

- Fiona Hall, Marielle De Sarnez, Marco Cappato, Marco Pannella και Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τον λιθοβολισμό της Aisha Ibrahim Duhulow (B6-0596/2008)

- Margrete Auken και Marie-Hélène Aubert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη Σομαλία (B6-0597/2008)

- Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Maria Badia i Cutchet και Raimon Obiols i Germà, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με την κατάσταση στη Σομαλία (B6-0598/2008)

- Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański και Ewa Tomaszewska, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με τη Σομαλία (B6-0599/2008)

- Giusto Catania, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη Σομαλία (B6-0600/2008)

- Urszula Gacek, Charles Tannock, Colm Burke, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt και Ιωάννης Κασουλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με τη Σομαλία (B6-0601/2008)

II. Θανατική ποινή στη Νιγηρία

- Μάριος Ματσάκης, Marco Cappato και Marco Pannella, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη θανατική ποινή στη Νιγηρία (B6-0602/2008)

- Marie-Hélène Aubert και Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη θανατική ποινή στη Νιγηρία (B6-0603/2008)

- Pasqualina Napoletano και Alain Hutchinson, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με τη θανατική ποινή στη Νιγηρία (B6-0604/2008)

- Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Eoin Ryan και Mieczysław Edmund Janowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με τη θανατική ποινή στη Νιγηρία (B6-0605/2008)

- Vittorio Agnoletto και Feleknas Uca, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη θανατική ποινή στη Νιγηρία (B6-0606/2008)

- Michael Gahler, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt και Eija-Riitta Korhola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με την εφαρμογή της θανατικής ποινής στη Νιγηρία (B6-0607/2008)

III. Η υπόθεση της οικογένειας al-Kurd

- Chris Davies και Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την οικογένεια al-Kurd (B6-0608/2008)

- Hélène Flautre, Margrete Auken, David Hammerstein, Jill Evans και Caroline Lucas, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την υπόθεση της οικογένειας al-Kurd (B6-0609/2008)

- Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser, Proinsias De Rossa και Jamila Madeira, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, s σχετικά με την υπόθεση της οικογένειας al-Kurd (B6-0610/2008)

- Luisa Morgantini και Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την υπόθεση της οικογένειας al-Kurd στην Ανατολική Ιερουσαλήμ (B6-0611/2008)

- Roberta Angelilli, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska και Eugenijus Maldeikis, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με την υπόθεση al-Kurd (B6-0612/2008)

- Ιωάννης Κασουλίδης, Jana Hybášková και Mario Mauro, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με την υπόθεση της οικογένειας al-Kurd (B6-0613/2008)

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 142 του Κανονισμού.


3. Αποφάσεις επί του κατεπείγοντος

Αίτηση εφαρμογής της διαδικασίας του κατεπείγοντος (άρθρο 134 του Κανονισμού) από το Συμβούλιο σχετικά με:

- την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου όσον αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 332/2002 για τη θέσπιση ενός μηχανισμού μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών (COM(2008)0717 – C6-0389/2008 – 2008/0208(CNS)) – επιτροπή ECON

Παρεμβαίνει η Pervenche Berès (πρόεδρος της επιτροπής ECON).

Αποφασίζεται το κατεπείγον.

Το σημείο αυτό εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη της παρούσας συνεδρίασης, σε κοινή συζήτηση με τη δήλωση της Επιτροπής επί του ιδίου θέματος (βλ. σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.11.2008).

Η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών στην ολομέλεια ορίζεται για την Τετάρτη 19.11.2008 στις 10 π.μ.

Ψηφοφορία: σημείο 6.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.11.2008.


4. Καθεστώτα στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της ΚΓΠ * - Τροποποιήσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής * - Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) * - Kοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη (περίοδος προγραμματισμού 2007-2013) * (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς [COM(2008)0306 - C6-0240/2008 - 2008/0103(CNS)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0402/2008)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τροποποιήσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής με την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 320/2006, (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, (ΕΚ) αριθ. 3/2008 και (ΕΚ) αριθ. […]/2008 [COM(2008)0306 - C6-0241/2008 - 2008/0104(CNS)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0401/2008)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) [COM(2008)0306 - C6-0242/2008 - 2008/0105(CNS)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0390/2008)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που τροποποιεί την απόφαση 2006/144/ΕΚ σχετικά με κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη (περίοδος προγραμματισμού 2007-2013) [COM(2008)0306 - C6-0239/2008 - 2008/0106(CNS)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0377/2008)

Ο Luis Manuel Capoulas Santos παρουσιάζει τις εκθέσεις του.

Παρεμβαίνουν οι Michel Barnier (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Mariann Fischer Boel (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Kathalijne Maria Buitenweg (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Markus Pieper (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Lutz Goepel, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Stéphane Le Foll, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Niels Busk, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Janusz Wojciechowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Vincenzo Aita, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Witold Tomczak, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Peter Baco, μη εγγεγραμμένος, Neil Parish, Brian Simpson, Jan Mulder, Gintaras Didžiokas, Alyn Smith, Ilda Figueiredo, Γεώργιος Γεωργίου και Jim Allister.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Manuel António dos SANTOS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Agnes Schierhuber, Rosa Miguélez Ramos, Donato Tommaso Veraldi, Andrzej Tomasz Zapałowski, Marie-Hélène Aubert, Sylwester Chruszcz, Esther Herranz García, Csaba Sándor Tabajdi, Anne Laperrouze, Liam Aylward, Véronique Mathieu, Lily Jacobs, Kyösti Virrankoski, Sergio Berlato, Sebastiano Sanzarello, Vincenzo Lavarra, Mairead McGuinness, Bogdan Golik, Ιωάννης Γκλαβάκης, Κατερίνα Μπατζελή, Esther De Lange, Giovanna Corda, Jean-Paul Denanot, María Isabel Salinas García και Alessandro Battilocchio.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Avril Doyle, Paulo Casaca, Francesco Ferrari, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Elisabeth Jeggle, Marian Harkin, Astrid Lulling, Giovanni Robusti, James Nicholson, Κατερίνα Μπατζελή, Colm Burke και Czesław Adam Siekierski.

Παρεμβαίνουν οι Michel Barnier και Mariann Fischer Boel.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adam BIELAN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Luis Manuel Capoulas Santos.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.11.2008, σημείο 7.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.11.2008, σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.11.2008 και σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.11.2008.


5. Σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία * (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) με σκοπό τη θέσπιση σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία [COM(2008)0442 - C6-0315/2008 - 2008/0146(CNS)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Niels Busk (A6-0391/2008)

Ο Niels Busk παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Michel Barnier (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Mariann Fischer Boel (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Maria Petre, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, María Isabel Salinas García, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Donato Tommaso Veraldi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Alyn Smith, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Bairbre de Brún, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jeffrey Titford, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Christa Klaß, Csaba Sándor Tabajdi, Marian Harkin και Hélène Goudin.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι James Nicholson, Silvia-Adriana Ţicău, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ilda Figueiredo, Neil Parish και Christel Schaldemose.

Παρεμβαίνουν οι Michel Barnier, Mariann Fischer Boel και Niels Busk.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.11.2008.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luigi COCILOVO
Αντιπρόεδρος


6. Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2009 (προθεσμία κατάθεσης των σχεδίων τροπολογίας)

Η προθεσμία κατάθεσης των σχεδίων τροπολογίας για την δεύτερη ανάγνωση του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2009 ορίζεται για τη Δευτέρα 24.11.2008, ώρα 12 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με το παράρτημα IV, άρθρο 5, παράγραφος 3, του κανονισμού, τα σχέδια τροπολογίας πρέπει να κατατίθενται από 40 τουλάχιστον βουλευτές ή εξ ονόματος μιας επιτροπής.


7. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


7.1. Σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ/Καζακστάν ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Καζακστάν, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση [COM(2007)0105 - C6-0328/2008 - 2007/0039(CNS)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0416/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0528)


7.2. Κοινή επιχείρηση για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR) * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 219/2007 του Συμβουλίου για τη σύσταση κοινής επιχείρησης για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR) [COM(2008)0483 - C6-0305/2008 - 2008/0159(CNS)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Angelika Niebler (A6-0439/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0529)


7.3. Υποχρεωτικές επιγραφές των δικύκλων ή τρικύκλων μηχανοκίνητων οχημάτων (κωδικοποιημένη έκδοση) ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις υποχρεωτικές επιγραφές των δικύκλων ή τρικύκλων μηχανοκίνητων οχημάτων (κωδικοποιημένη έκδοση) [COM(2008)0318 - C6-0205/2008 - 2008/0099(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Diana Wallis (A6-0382/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0530)


7.4. Δίκαιο των εταιρειών σχετικά με τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με ένα και μόνο εταίρο (κωδικοποιημένη έκδοση) ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στον τομέα του δικαίου των εταιρειών σχετικά με τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με ένα και μόνο εταίρο (κωδικοποιημένη έκδοση) [COM(2008)0344 - C6-0217/2008 - 2008/0109(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Diana Wallis (A6-0383/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0531)


7.5. Κάθισμα του οδηγού των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς (κωδικοποιημένη έκδοση) ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κάθισμα του οδηγού των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς (κωδικοποιημένη έκδοση) [COM(2008)0351 - C6-0243/2008 - 2008/0115(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Diana Wallis (A6-0384/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0532)


7.6. Tαμείο Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις (κωδικοποιημένη έκδοση) * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις (κωδικοποιημένη έκδοση) [COM(2008)0365 - C6-0273/2008 - 2008/0117(CNS)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Diana Wallis (A6-0387/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0533)


7.7. Σύμβαση για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις *** (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση: σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις [09196/2008 - C6-0215/2008 - 2008/0048(AVC)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Hans-Peter Mayer (A6-0428/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0534)

Το Σώμα εκφράζει, ως εκ τούτου, τη σύμφωνη γνώμη του.


7.8. Ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Κοινότητας ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2223/96 του Συμβουλίου περί του ευρωπαϊκού συστήματος εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Κοινότητας όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή [COM(2007)0776 - C6-0452/2007 - 2007/0272(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Pervenche Berès (A6-0376/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0535)


7.9. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, κατ' εφαρμογή του άρθρου 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση [COM(2008)0609 - C6 0345/2008 - 2008/2286(ACI)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Reimer Böge (A6-0430/2008)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψήφων)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0536)


7.10. Αίτηση άρσης της ασυλίας του Frank Vanhecke (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Frank Vanhecke [2008/2092(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Klaus-Heiner Lehne (A6-0421/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0537)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Πριν από την ψηφοφορία, ο Bruno Gollnisch ζητεί την αναπομπή της έκθεσης σε επιτροπή.

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι η αίτηση αυτή στηρίζεται τουλάχιστον από 40 βουλευτές και επομένως είναι αποδεκτή σύμφωνα με το άρθρο 168, παράγραφος 2 του Κανονισμού.

Το Σώμα απορρίπτει την αίτηση αυτή. Κατόπιν τούτου, διεξάγεται η ψηφοφορία.


7.11. Αίτηση άρσης της ασυλίας του Massimo D'Alema (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Massimo D'Alema [2008/2298(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Klaus-Heiner Lehne (A6-0422/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0538)


7.12. Προστασία του καταναλωτή σε πιστωτικά και χρηματοοικονομικά θέματα (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την προστασία του καταναλωτή: βελτίωση της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης του καταναλωτή σε πιστωτικά και χρηματοοικονομικά θέματα [2007/2288(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Iliana Malinova Iotova (A6-0393/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0539)


7.13. Πίνακας αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές [2008/2057(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Anna Hedh (A6-0392/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0540)


7.14. Καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά το καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης [COM(2008)0078 - C6-0099/2008 - 2008/0051(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Astrid Lulling (A6-0417/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0541)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0541)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Η Astrid Lulling (εισηγήτρια), πριν από τη ψηφοφορία επί της τροποποιημένης πρότασης, συστήνει στα μέλη να καταψηφίσουν την πρόταση, και η Elisa Ferreira επί της παρέμβασης αυτής.


7.15. Σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία * (ψηφοφορία)


Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) με σκοπό τη θέσπιση σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία [COM(2008)0442 - C6-0315/2008 - 2008/0146(CNS)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Niels Busk (A6-0391/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0542)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0542)


7.16. Απολογισμός των δέκα ετών της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ψηφοφορία)


Έκθεση σχετικά με την ΟΝΕ@10: Τα πρώτα δέκα έτη της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και οι μελλοντικές προκλήσεις [2008/2156(INI)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Συνεισηγητές: Pervenche Berès και Werner Langen (A6-0420/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0543)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Η Pervenche Berès (συνεισηγήτρια) επιβεβαιώνει ότι αποσύρει την προφορική της τροπολογία επί της τροπολογίας 13·

- Reinhard Rack.


7.17. Εφαρμογή της αρχής της ισότητας των αμοιβών γυναικών και ανδρών (ψηφοφορία)

Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των αμοιβών μεταξύ εργαζομένων ανδρών και γυναικών [2008/2012(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Edit Bauer (A6-0389/2008)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0544)


7.18. Υποστήριξη της έγκαιρης επίδειξης της αειφόρου ηλεκτροπαραγωγής από ορυκτά καύσιμα (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την υποστήριξη της έγκαιρης επίδειξης της αειφόρου ηλεκτροπαραγωγής από ορυκτά καύσιμα [2008/2140(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Christian Ehler (A6-0418/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0545)


8. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Iliana Malinova Iotova - A6-0393/2008: Zuzana Roithová, Zita Pleštinská και Syed Kamall

Έκθεση Astrid Lulling - A6-0417/2008: Astrid Lulling, Daniel Hannan και Syed Kamall

Έκθεση Niels Busk - A6-0391/2008: Milan Gaľa, Czesław Adam Siekierski, Hynek Fajmon, Mairead McGuinness και Ewa Tomaszewska

Έκθεση Pervenche Berès και Werner Langen - A6-0420/2008: Ivo Strejček και Czesław Adam Siekierski

Έκθεση Klaus-Heiner Lehne - A6-0422/2008: Siiri Oviir

Έκθεση Christian Ehler - A6-0418/2008: Gyula Hegyi


9. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

°
° ° °

Ο Glyn Ford γνωστοποιεί ότι δεν είχε την ηλεκτρονική του κάρτα ψηφοφορίας κατά την έναρξη της ώρας των ψηφοφοριών και άρχισε να ψηφίζει από την έκθεση Astrid Lulling (A6-0417/2008). Επιθυμεί να ψηφίσει όπως η Ομάδα PSE επί των προηγουμένων εκθέσεων.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 1.05 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 3.05 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Hans-Gert PÖTTERING
Πρόεδρος

10. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


11. Απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση: συνέχεια του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 7ης Νοεμβρίου 2008 και του Συμβουλίου κορυφής G20 της 15ης Νοεμβρίου 2008 - Νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2009 (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση: συνέχεια του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 7ης Νοεμβρίου 2008 και του Συμβουλίου κορυφής G20 της 15ης Νοεμβρίου 2008

Δήλωση της Επιτροπής: Νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2009

Οι Jean-Pierre Jouyet (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Brian Crowley, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Monica Frassoni, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Roberto Musacchio, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Hanne Dahl, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jana Bobošíková, μη εγγεγραμμένη, Jean-Pierre Jouyet, José Manuel Barroso, Hartmut Nassauer, Hannes Swoboda, Diana Wallis, Ryszard Czarnecki, Hélène Flautre, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Paul Marie Coûteaux, Luca Romagnoli, José Manuel García-Margallo y Marfil, Robert Goebbels, Jean Marie Beaupuy, Mario Borghezio, Rebecca Harms, Esko Seppänen, Kathy Sinnott, Andreas Mölzer, Giles Chichester και Poul Nyrup Rasmussen.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mechtild ROTHE
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Andrew Duff, Irena Belohorská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pervenche Berès, Lena Ek, Manfred Weber, Jan Andersson, Malcolm Harbour, Ieke van den Burg, Lambert van Nistelrooij, Enrique Barón Crespo, Ingeborg Gräßle, Σταύρος Λαμπρινίδης, Robert Sturdy, Andrzej Jan Szejna, Carmen Fraga Estévez, Harald Ettl, Philip Bushill-Matthews, Erika Mann, Piia-Noora Kauppi και Gunnar Hökmark.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι John Purvis, Proinsias De Rossa, Olle Schmidt, Marie Anne Isler Béguin και Mairead McGuinness.

Παρεμβαίνει η Margot Wallström (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Οι προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σε μεταγενέστερη περίοδο συνόδου.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Diana WALLIS
Αντιπρόεδρος

12. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)

Το Σώμα εξετάζει μια σειρά ερωτήσεων προς το Συμβούλιο (B6-0484/2008).

Ερώτηση 1 (Bernd Posselt): Χριστιανοί στην Τουρκία - μοναστήρι Mor Gabriel.

Ο Jean-Pierre Jouyet (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Bernd Posselt, Reinhard Rack και Jim Allister.

Ερώτηση 2 (Manuel Medina Ortega): Νέες μεταναστευτικές πιέσεις στην Ευρώπη.

Ο Jean-Pierre Jouyet απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Manuel Medina Ortega και Bernd Posselt.

Ερώτηση 3 (Luis Yañez-Barnuevo García): Έναρξη του διαλόγου για την Κούβα.

Ο Jean-Pierre Jouyet απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Antonio Masip Hidalgo (αναπλ.), Zita Pleštinská και Bogusław Sonik.

Ερώτηση 4 (Robert Evans): Διδάγματα από τη χρηματοπιστωτική κρίση.

Ερώτηση 5 (Mairead McGuinness): Αντιδράσεις των κρατών μελών στην διεθνή οικονομική κρίση.

Ερώτηση 6 (Gay Mitchell): Αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οικονομική κρίση.

Ερώτηση 7 (Δημητρίου Παπαδημούλη): Χρηματοπιστωτική κρίση και Σύμφωνο σταθερότητας.

Ερώτηση 8 (Laima Liucija Andrikienė): Κατάσταση της Ανατολικής Ευρώπης και προοπτικές εν μέσω οικονομικής κρίσης.

Ο Jean-Pierre Jouyet απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Peter Skinner (αναπλ. Robert Evans), Mairead McGuinness, Gay Mitchell, Δημητρίου Παπαδημούλη, Laima Liucija Andrikienė, Josu Ortuondo Larrea και Avril Doyle.

Η ερώτηση 9 δεν ετέθη, δεδομένου ότι το θέμα της απετέλεσε αντικείμενο ερώτησης προς το Συμβούλιο κατά την περίοδο συνόδου του Οκτωβρίου II (σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.10.2008).

Ερώτηση 10 (Hélène Goudin): Πολιτική ευθύνη για βιαιοπραγίες κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΕΕ.

Ερώτηση 11 (Hanne Dahl): Πολιτική ευθύνη για βιαιοπραγίες κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΕΕ.

Ο Jean-Pierre Jouyet απαντά στις ερωτήσεις καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Hélène Goudin, Hanne Dahl, Paul Rübig και Mairead McGuinness.

Ερώτηση 12 (Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου): Συντονισμός των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

Ο Jean-Pierre Jouyet απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Paul Rübig και Avril Doyle.

Οι ερωτήσεις 13 έως 15 και 17 έως 32 θα λάβουν γραπτές απαντήσεις (βλέπε παράρτημα στα Πλήρη Πρακτικά).

Η ώρα των ερωτήσεων προς το Συμβούλιο περατώνεται.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 7.05 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 9 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Manuel António dos SANTOS
Αντιπρόεδρος

13. Υποχρεώσεις δημοσίευσης και μετάφρασης για ορισμένες μορφές εταιρειών ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των οδηγιών 68/151/ΕΟΚ και 89/666/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τις υποχρεώσεις δημοσίευσης και μετάφρασης για ορισμένες μορφές εταιρειών [COM(2008)0194 - C6-0171/2008 - 2008/0083(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Piia-Noora Kauppi (A6-0400/2008)

Η Piia-Noora Kauppi παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Charlie McCreevy (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Μαργαρίτης Σχοινάς (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Γεώργιος Παπαστάμκος, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Ieke van den Burg, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jean-Paul Gauzès, Manuel Medina Ortega, Françoise Grossetête, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Κώστας Μποτόπουλος, Charlie McCreevy και Piia-Noora Kauppi.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.11.2008.


14. Ευρωπαϊκές στατιστικές ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις ευρωπαϊκές στατιστικές [COM(2007)0625 - C6-0346/2007 - 2007/0220(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andreas Schwab (A6-0349/2008)

Ο Andreas Schwab παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Joaquín Almunia (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Ieke van den Burg, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Margarita Starkevičiūtė, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Joaquín Almunia και Andreas Schwab.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.11.2008.


15. Μηχανισμός οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών * - Οικονομική στήριξη στα κράτη μέλη (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου όσον αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 332/2002 για τη θέσπιση ενός μηχανισμού μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών [COM(2008)0717 - C6-0389/2008 - 2008/0208(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Pervenche Berès (A6-0450/2008)

Δήλωση της Επιτροπής: Οικονομική στήριξη στα κράτη μέλη

Η Pervenche Berès παρουσιάζει την έκθεσή της.

Ο Joaquín Almunia (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Zsolt László Becsey, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Szabolcs Fazakas, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Nils Lundgren, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Sergej Kozlík, μη εγγεγραμμένος, και Dariusz Rosati.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Edit Herczog και Harald Ettl.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Paul Rübig, Mairead McGuinness, Marian Zlotea και Margarita Starkevičiūtė.

Παρεμβαίνουν οι Joaquín Almunia και Pervenche Berès.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.11.2008 και σημείο 6.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.11.2008.


16. Κατάθεση εγγράφωv

Η ακόλουθη έκθεση κατατέθηκε από την επιτροπή ECON:

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 332/2002 για τη θέσπιση ενός μηχανισμού μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών (COM(2008)0717 - C6-0389/2008 - 2008/0208(CNS)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Pervenche Berès (A6-0450/2008)


17. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 415.623/OJME).


18. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 10.50 μ.μ.

Harald Rømer

Miguel Angel Martínez Martínez

Γενικός Γραμματέας

αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Αδάμου, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrikienė, Αγγελάκας, Angelilli, Antinucci, Arif, Αρναουτάκης, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Μπατζελή, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield , Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Μποτόπουλος, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Δημητρίου, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Δημητρακόπουλος, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Γεωργίου, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Giuntini, Γκλαβάκης, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri , Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Κασουλίδης, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Κοππά, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Λαμπρινίδης, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liese, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Ματσάκης, Mauro, Μαυρομμάτης, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa , Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Παφίλης, Pagano, Paleckis, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Panayotov, Pannella, Panzeri, Παπαδημούλης, Paparizov, Παπαστάμκος, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pinheiro, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podestà, Ποδηματά, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Σχοινάς, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Τούσσας, Τρακατέλλης, Trautmann, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Turmes, Τζαμπάζη, Uca, Ulmer, Urutchev, Βακάλης, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Βαρβιτσιώτης, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου