Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 212kWORD 127k
Teisipäev, 18. november 2008 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Otsus kiirmenetluse kohta
 4.Ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavad otsetoetus- ja teatavad muud toetuskavad * – Ühise põllumajanduspoliitika muudatused * – Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist antavad maaelu arengu toetused * – Ühenduse maaelu arengu strateegiasuunised (2007–2013) * (arutelu)
 5.Koolidele puuvilja jagamise kava * (arutelu)
 6.2009. eelarveaasta üldeelarve projekt (muudatusettepanekute esitamise tähtaeg)
 7.Hääletused
  
7.1.EÜ-Kasahstani vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokoll * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.2.Ühisettevõte Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi (SESAR) väljaarendamiseks * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.3.Kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite kohustuslik märgistus (kodifitseeritud versioon) ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.4.Äriühinguõigus, ühe osanikuga osaühingud (kodifitseeritud versioon) ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.5.Põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite juhiistmed (kodifitseeritud versioon) ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.6.Välistegevuse tagatisfond (kodifitseeritud versioon) * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.7.Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtualluvuse ja neid käsitlevate kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise konventsioon *** (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.8.Ühenduses kasutatav Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteem ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.9.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.10.Frank Vanhecke parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.11.Massimo D'Alema parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.12.Tarbijakaitse: tarbijate hariduse ja teadlikkuse parandamine krediidi valdkonnas (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.13.Tarbijaturgude tulemustabel (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.14.Aktsiisimaksu üldine kord * (hääletus)
  
7.15.Koolidele puuvilja jagamise kava * (hääletus)
  
7.16.EMU@10 – majandus- ja rahaliidu esimesed kümme aastat ja tulevik (hääletus)
  
7.17.Soovitused meeste ja naiste võrdse tasustamise põhimõtte rakendamise kohta (hääletus)
  
7.18.Fossiilkütustest säästva elektritootmise varase tutvustamise toetamine (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Euroopa Liidu vastus ülemaailmsele finantskriisile: Euroopa Ülemkogu 7. novembri 2008. aasta mitteametliku kohtumise ja G20 15. novembri 2008. aasta tippkohtumise järel – Komisjoni 2009. aasta õigusloome- ja töökava (arutelu)
 12.Infotund (küsimused nõukogule)
 13.Teatavat liiki äriühingute avaldamis- ja tõlkekohustused ***I (arutelu)
 14.Euroopa statistika ***I (arutelu)
 15.Rahalise abi süsteem liikmesriikide maksebilansi toetamiseks * – Rahaline abi liikmesriikidele (arutelu)
 16.Esitatud dokumendid
 17.Järgmise istungi päevakord
 18.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Luisa MORGANTINI
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.00.


2. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 115 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I Somaalia

- Fiona Hall, Marielle De Sarnez, Marco Cappato, Marco Pannella ja Marios Matsakis fraktsiooni ALDE nimel: Aisha Ibrahim Duhulowi kividega surnuks pildumine (B6-0596/2008)

- Margrete Auken ja Marie-Hélène Aubert fraktsiooni Verts/ALE nimel: Somaalia (B6-0597/2008)

- Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Maria Badia i Cutchet ja Raimon Obiols i Germà fraktsiooni PSE nimel: Olukord Somaalias (B6-0598/2008)

- Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański ja Ewa Tomaszewska fraktsiooni UEN nimel: Somaalias (B6-0599/2008)

- Giusto Catania fraktsiooni GUE/NGL nimel: Somaalias (B6-0600/2008)

- Urszula Gacek, Charles Tannock, Colm Burke, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt ja Ioannis Kasoulides fraktsiooni PPE-DE nimel: Somaalia (B6-0601/2008)

II Surmanuhtlus Nigeerias

- Marios Matsakis, Marco Cappato ja Marco Pannella fraktsiooni ALDE nimel: Surmanuhtlus Nigeerias (B6-0602/2008)

- Marie-Hélène Aubert ja Margrete Auken fraktsiooni Verts/ALE nimel: Surmanuhtlus Nigeerias (B6-0603/2008)

- Pasqualina Napoletano ja Alain Hutchinson fraktsiooni PSE nimel: Surmanuhtlus Nigeerias (B6-0604/2008)

- Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Eoin Ryan ja Mieczysław Edmund Janowski fraktsiooni UEN nimel: Surmanuhtlus Nigeerias (B6-0605/2008)

- Vittorio Agnoletto ja Feleknas Uca fraktsiooni GUE/NGL nimel: Surmanuhtlus Nigeerias (B6-0606/2008)

- Michael Gahler, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt ja Eija-Riitta Korhola fraktsiooni PPE-DE nimel: Surmanuhtluse kasutamine Nigeerias (B6-0607/2008)

III Al-Kurdi perekonna juhtum

- Chris Davies ja Marios Matsakis fraktsiooni ALDE nimel: Al-Kurdi perekond (B6-0608/2008)

- Hélène Flautre, Margrete Auken, David Hammerstein, Jill Evans ja Caroline Lucas fraktsiooni Verts/ALE nimel: Al-Kurdi perekonna juhtum (B6-0609/2008)

- Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser, Proinsias De Rossa ja Jamila Madeira fraktsiooni PSE nimel: Al-Kurdi perekonna juhtum (B6-0610/2008)

- Luisa Morgantini ja Kyriacos Triantaphyllides fraktsiooni GUE/NGL nimel: Al-Kurdi perekonna juhtum Ida-Jeruusalemmas (B6-0611/2008)

- Roberta Angelilli, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska ja Eugenijus Maldeikis fraktsiooni UEN nimel: Al-Kurdi perekonna juhtum (B6-0612/2008)

- Ioannis Kasoulides, Jana Hybášková ja Mario Mauro fraktsiooni PPE-DE nimel: Al-Kurdi perekonna juhtum (B6-0613/2008)

Kõneaeg eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 142.


3. Otsus kiirmenetluse kohta

Nõukogu taotlus kiirmenetluse rakendamise kohta (kodukorra artikkel 134):

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 332/2002, millega liikmesriikide maksebilansi toetamiseks luuakse keskmise tähtajaga rahalise abi süsteem (KOM(2008)0717 – C6-0389/2008 – 2008/0208(CNS)) – ECON komisjon

Sõna võttis Pervenche Berès (ECON komisjoni esimees).

Otsustati kohaldada kiirmenetlust.

Kõnealune punkt kanti ühise aruteluna ja koos komisjoni samateemalise avaldusega käimasoleva istungi päevakorda (vt 18.11.2008protokoll punkt 15).

Täiskogule muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kolmapäev, 19.11.2008 kell 10.00.

Hääletus: 20.11.2008protokoll punkt 6.10.


4. Ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavad otsetoetus- ja teatavad muud toetuskavad * – Ühise põllumajanduspoliitika muudatused * – Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist antavad maaelu arengu toetused * – Ühenduse maaelu arengu strateegiasuunised (2007–2013) * (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks [KOM(2008)0306 - C6-0240/2008 - 2008/0103(CNS)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0402/2008)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus ühise põllumajanduspoliitika muudatuste kohta, muutes määrusi (EÜ) nr 320/2006, (EÜ) nr 1234/2007, (EÜ) nr 3/2008 ja (EÜ) nr […]/2008 [KOM(2008)0306 - C6-0241/2008 - 2008/0104(CNS)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0401/2008)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta [KOM(2008)0306 - C6-0242/2008 - 2008/0105(CNS)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0390/2008)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 2006/144/EÜ ühenduse maaelu arengu strateegiasuuniste kohta (programmiperiood 2007-2013) [KOM(2008)0306 - C6-0239/2008 - 2008/0106(CNS)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0377/2008)

Luis Manuel Capoulas Santos tutvustas raporteid.

Sõna võtsid Michel Barnier (nõukogu eesistuja) ja Mariann Fischer Boel (komisjoni liige).

Sõna võtsid Kathalijne Maria Buitenweg (ENVI komisjoni arvamuse koostaja), Markus Pieper (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Lutz Goepel fraktsiooni PPE-DE nimel, Stéphane Le Foll fraktsiooni PSE nimel, Niels Busk fraktsiooni ALDE nimel, Janusz Wojciechowski fraktsiooni UEN nimel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf fraktsiooni Verts/ALE nimel, Vincenzo Aita fraktsiooni GUE/NGL nimel, Witold Tomczak fraktsiooni IND/DEM nimel, Peter Baco (fraktsioonilise kuuluvuseta), Neil Parish, Brian Simpson, Jan Mulder, Gintaras Didžiokas, Alyn Smith, Ilda Figueiredo, Georgios Georgiou ja Jim Allister.

ISTUNGI JUHATAJA: Manuel António dos SANTOS
asepresident

Sõna võtsid Agnes Schierhuber, Rosa Miguélez Ramos, Donato Tommaso Veraldi, Andrzej Tomasz Zapałowski, Marie-Hélène Aubert, Sylwester Chruszcz, Esther Herranz García, Csaba Sándor Tabajdi, Anne Laperrouze, Liam Aylward, Véronique Mathieu, Lily Jacobs, Kyösti Virrankoski, Sergio Berlato, Sebastiano Sanzarello, Vincenzo Lavarra, Mairead McGuinness, Bogdan Golik, Ioannis Gklavakis, Katerina Batzeli, Esther De Lange, Giovanna Corda, Jean-Paul Denanot, María Isabel Salinas García ja Alessandro Battilocchio.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Avril Doyle, Paulo Casaca, Francesco Ferrari, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Elisabeth Jeggle, Marian Harkin, Astrid Lulling, Giovanni Robusti, James Nicholson, Katerina Batzeli, Colm Burke ja Czesław Adam Siekierski.

Sõna võtsid Michel Barnier ja Mariann Fischer Boel.

ISTUNGI JUHATAJA: Adam BIELAN
asepresident

Sõna võttis Luis Manuel Capoulas Santos.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 19.11.2008protokoll punkt 5.419.11.2008protokoll punkt 7.119.11.2008protokoll punkt 7.2 ja 19.11.2008protokoll punkt 7.3.


5. Koolidele puuvilja jagamise kava * (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta ja määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), eesmärgiga kehtestada koolidele puuvilja jagamise kava [KOM(2008)0442 - C6-0315/2008 - 2008/0146(CNS)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Niels Busk (A6-0391/2008)

Niels Busk tutvustas raportit.

Sõna võtsid Michel Barnier (nõukogu eesistuja) ja Mariann Fischer Boel (komisjoni liige).

Sõna võtsid Maria Petre fraktsiooni PPE-DE nimel, María Isabel Salinas García fraktsiooni PSE nimel, Donato Tommaso Veraldi fraktsiooni ALDE nimel, Alyn Smith fraktsiooni Verts/ALE nimel, Bairbre de Brún fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jeffrey Titford fraktsiooni IND/DEM nimel, Christa Klaß, Csaba Sándor Tabajdi, Marian Harkin ja Hélène Goudin.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna James Nicholson, Silvia-Adriana Ţicău, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ilda Figueiredo, Neil Parish ja Christel Schaldemose.

Sõna võtsid Michel Barnier, Mariann Fischer Boel ja Niels Busk.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.11.2008protokoll punkt 7.15.

ISTUNGI JUHATAJA: Luigi COCILOVO
asepresident


6. 2009. eelarveaasta üldeelarve projekt (muudatusettepanekute esitamise tähtaeg)

2009. eelarveaasta üldeelarve projekti teise lugemise muudatusettepanekute projektide esitamise tähtaeg on esmaspäeval, 24.11.2008 kell 12.00.

Vastavalt kodukorra IV lisa artikli 5 lõikele 3 on muudatusettepaneku projekt vastuvõetav vaid juhul, kui selle on allkirjastanud vähemalt 40 parlamendiliiget või selle on esitanud parlamendi komisjon.


7. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarl-veebilehel.


7.1. EÜ-Kasahstani vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokoll * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu ja komisjoni otsus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Kasahstani Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga [KOM(2007)0105 - C6-0328/2008 - 2007/0039(CNS)] - Väliskomisjon. Raportöör: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0416/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2008)0528)


7.2. Ühisettevõte Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi (SESAR) väljaarendamiseks * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 219/2007 ühisettevõtte loomise kohta Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi (SESAR) väljaarendamiseks [KOM(2008)0483 - C6-0305/2008 - 2008/0159(CNS)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Angelika Niebler (A6-0439/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2008)0529)


7.3. Kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite kohustuslik märgistus (kodifitseeritud versioon) ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite kohustusliku märgistuse kohta (kodifitseeritud versioon) [KOM(2008)0318 - C6-0205/2008 - 2008/0099(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Diana Wallis (A6-0382/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2008)0530)


7.4. Äriühinguõigus, ühe osanikuga osaühingud (kodifitseeritud versioon) ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv äriühinguõigusest, ühe osanikuga osaühingute kohta (kodifitseeritud versioon) [KOM(2008)0344 - C6-0217/2008 - 2008/0109(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Diana Wallis (A6-0383/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2008)0531)


7.5. Põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite juhiistmed (kodifitseeritud versioon) ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite juhiistmete kohta (kodifitseeritud versioon) [KOM(2008)0351 - C6-0243/2008 - 2008/0115(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Diana Wallis (A6-0384/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2008)0532)


7.6. Välistegevuse tagatisfond (kodifitseeritud versioon) * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus välistegevuse tagatisfondi asutamise kohta (kodifitseeritud versioon) [KOM(2008)0365 - C6-0273/2008 - 2008/0117(CNS)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Diana Wallis (A6-0387/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2008)0533)


7.7. Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtualluvuse ja neid käsitlevate kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise konventsioon *** (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Soovitus , mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu tsiviil- ja kaubandusasjade kohtualluvuse ja neid käsitlevate kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise konventsiooni sõlmimise kohta [09196/2008 - C6-0215/2008 - 2008/0048(AVC)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Hans-Peter Mayer (A6-0428/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2008)0534)

Parlament andis oma nõusoleku.


7.8. Ühenduses kasutatav Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteem ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2223/96 (ühenduses kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta) komisjoni rakendusvolituste kasutamise osas [KOM(2007)0776 - C6-0452/2007 - 2007/0272(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Pervenche Berès (A6-0376/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2008)0535)


7.9. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 28 [KOM(2008)0609 - C6 0345/2008 - 2008/2286(ACI)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Reimer Böge (A6-0430/2008)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2008)0536)


7.10. Frank Vanhecke parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport Frank Vanhecke puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2008/2092(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Klaus-Heiner Lehne (A6-0421/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2008)0537)

Sõnavõtud hääletuse kohta:

Enne hääletust esitas Bruno Gollnisch taotluse saata raport tagasi parlamendikomisjoni.

Asepresident tõdes, et taotlust toetab vähemalt 40 parlamendiliiget ning seetõttu on see kooskõlas kodukorra artikli 168 lõikega 2 vastuvõetav.

Parlement lükkas taotluse tagasi ja raporti hääletus viidi läbi.


7.11. Massimo D'Alema parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport Massimo D'Alema puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2008/2298(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Klaus-Heiner Lehne (A6-0422/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2008)0538)


7.12. Tarbijakaitse: tarbijate hariduse ja teadlikkuse parandamine krediidi valdkonnas (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport tarbijakaitse kohta: tarbijate hariduse ja teadlikkuse parandamine krediidi ja rahanduse valdkonnas [2007/2288(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Iliana Malinova Iotova (A6-0393/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2008)0539)


7.13. Tarbijaturgude tulemustabel (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport tarbijaturgude tulemustabeli kohta [2008/2057(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Anna Hedh (A6-0392/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2008)0540)


7.14. Aktsiisimaksu üldine kord * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, mis käsitleb aktsiisimaksu üldist korda [KOM(2008)0078 - C6-0099/2008 - 2008/0051(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Astrid Lulling (A6-0417/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 14)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2008)0541)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2008)0541)

Sõnavõtud hääletuse kohta:

Astrid Lulling (raportöör) enne hääletust, soovitades muudetud ettepaneku suhtes hääletada negatiivselt, ning Elisa Ferreira tema sõnavõtu kohta.


7.15. Koolidele puuvilja jagamise kava * (hääletus)


Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta ja määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), eesmärgiga kehtestada koolidele puuvilja jagamise kava [KOM(2008)0442 - C6-0315/2008 - 2008/0146(CNS)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Niels Busk (A6-0391/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 15)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2008)0542)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2008)0542)


7.16. EMU@10 – majandus- ja rahaliidu esimesed kümme aastat ja tulevik (hääletus)


Raport EMU@10 – majandus- ja rahaliidu esimese kümne aasta ja tuleviku kohta [2008/2156(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Kaasraportöörid: Pervenche Berès ja Werner Langen (A6-0420/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 16)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2008)0543)

Sõnavõtud hääletuse kohta:

- Pervenche Berès (kaasraportöör), kinnitades muudatusettepaneku 13 esitatud suulise muudatusettepaneku tagasivõtmist;

- Reinhard Rack.


7.17. Soovitused meeste ja naiste võrdse tasustamise põhimõtte rakendamise kohta (hääletus)

Raport soovitustega komisjonile meeste ja naiste võrdse tasustamise põhimõtte rakendamise kohta [2008/2012(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Edit Bauer (A6-0389/2008)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 17)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2008)0544)


7.18. Fossiilkütustest säästva elektritootmise varase tutvustamise toetamine (hääletus)

Raport fossiilkütustest säästva elektritootmise varase tutvustamise toetamise kohta [2008/2140(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Christian Ehler (A6-0418/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 18)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2008)0545)


8. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Kodukorra artikli 163 lõike 3 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Iliana Malinova Iotova - A6-0393/2008: Zuzana Roithová, Zita Pleštinská ja Syed Kamall

Raport: Astrid Lulling - A6-0417/2008: Astrid Lulling, Daniel Hannan ja Syed Kamall

Raport: Niels Busk - A6-0391/2008: Milan Gaľa, Czesław Adam Siekierski, Hynek Fajmon, Mairead McGuinness ja Ewa Tomaszewska

Raport: Pervenche Berès ja Werner Langen - A6-0420/2008: Ivo Strejček ja Czesław Adam Siekierski

Raport: Klaus-Heiner Lehne - A6-0422/2008: Siiri Oviir

Raport: Christian Ehler - A6-0418/2008: Gyula Hegyi


9. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“ ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused“ trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni veebilehel Europarl ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

°
° ° °

Glyn Ford teatas, et tal puudus hääletuse alguses hääletuskaart, mistõttu ta alustas hääletamist alates raportist Astrid Lulling (A6-0417/2008). Eelnenud raportite osas soovis ta hääletada samamoodi fraktsiooniga PSE.


(Istung katkestati kell 13.05 ja jätkus kell 15.05.)

ISTUNGI JUHATAJA: Hans-Gert PÖTTERING
president

10. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


11. Euroopa Liidu vastus ülemaailmsele finantskriisile: Euroopa Ülemkogu 7. novembri 2008. aasta mitteametliku kohtumise ja G20 15. novembri 2008. aasta tippkohtumise järel – Komisjoni 2009. aasta õigusloome- ja töökava (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Liidu vastus ülemaailmsele finantskriisile: Euroopa Ülemkogu 7. novembri 2008. aasta mitteametliku kohtumise ja G20 15. novembri 2008. aasta tippkohtumise järel

Komisjoni avaldus: Komisjoni 2009. aasta õigusloome- ja töökava

Jean-Pierre Jouyet (nõukogu eesistuja) ja José Manuel Barroso (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Joseph Daul fraktsiooni PPE-DE nimel, Martin Schulz fraktsiooni PSE nimel, Graham Watson fraktsiooni ALDE nimel, Brian Crowley fraktsiooni UEN nimel, Monica Frassoni fraktsiooni Verts/ALE nimel, Roberto Musacchio fraktsiooni GUE/NGL nimel, ja Hanne Dahl fraktsiooni IND/DEM nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
asepresident

Sõna võtsid Jana Bobošíková (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jean-Pierre Jouyet, José Manuel Barroso, Hartmut Nassauer, Hannes Swoboda, Diana Wallis, Ryszard Czarnecki, Hélène Flautre, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Paul Marie Coûteaux, Luca Romagnoli, José Manuel García-Margallo y Marfil, Robert Goebbels, Jean Marie Beaupuy, Mario Borghezio, Rebecca Harms, Esko Seppänen, Kathy Sinnott, Andreas Mölzer, Giles Chichester ja Poul Nyrup Rasmussen.

ISTUNGI JUHATAJA: Mechtild ROTHE
asepresident

Sõna võtsid Andrew Duff, Irena Belohorská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pervenche Berès, Lena Ek, Manfred Weber, Jan Andersson, Malcolm Harbour, Ieke van den Burg, Lambert van Nistelrooij, Enrique Barón Crespo, Ingeborg Gräßle, Stavros Lambrinidis, Robert Sturdy, Andrzej Jan Szejna, Carmen Fraga Estévez, Harald Ettl, Philip Bushill-Matthews, Erika Mann, Piia-Noora Kauppi ja Gunnar Hökmark.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna John Purvis, Proinsias De Rossa, Olle Schmidt, Marie Anne Isler Béguin ja Mairead McGuinness.

Sõna võttis Margot Wallström (komisjoni asepresident).

Vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 2 esitavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: hääletus toimub mõnel edaspidisel osaistungjärgul.


ISTUNGI JUHATAJA: Diana WALLIS
asepresident

12. Infotund (küsimused nõukogule)

Parlament vaatas läbi nõukogule esitatavad küsimused (B6-0484/2008).

Küsimus 1 (Bernd Posselt): Türgi kristlased – Mor Gabrieli klooster

Jean-Pierre Jouyet (nõukogu eesistuja) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Bernd Posselt, Reinhard Rack ja Jim Allister.

Küsimus 2 (Manuel Medina Ortega): Uus rändesurve Euroopale

Jean-Pierre Jouyet vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Manuel Medina Ortega ja Bernd Posselt.

Küsimus 3 (Luis Yañez-Barnuevo García): Dialoogi alustamine Kuubas

Jean-Pierre Jouyet vastas küsimusele ka täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Antonio Masip Hidalgo (autori asendaja), Zita Pleštinská ja Bogusław Sonik.

Küsimus 4 (Robert Evans): Finantskriisi õppetunnid

Küsimus 5 (Mairead McGuinness): Liikmesriikide reageering rahvusvahelisele finantskriisile

Küsimus 6 (Gay Mitchell): Euroopa Liidu reageering finantskriisile

Küsimus 7 (Dimitrios Papadimoulis): Finantskriis ja stabiilsuspakt

Küsimus 8 (Laima Liucija Andrikienė): Olukord ja väljavaated Ida-Euroopas seoses finantskriisiga

Jean-Pierre Jouyet vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Peter Skinner (Robert Evansi asendaja), Mairead McGuinness, Gay Mitchell, Dimitrios Papadimoulis, Laima Liucija Andrikienė, Josu Ortuondo Larrea ja Avril Doyle.

Küsimusele 9 ei vastatud, sest sama teemat käsitleti küsimuses nõukogule oktoobri II osaistungjärgul (21.10.2008protokoll punkt 14).

Küsimus 10 (Hélène Goudin): Poliitiline vastutus ELi sõjaliste operatsioonide käigus toime pandud kuritarvituste korral

Küsimus 11 (Hanne Dahl): Poliitiline vastutus ELi sõjaliste operatsioonide käigus toime pandud kuritarvituste korral

Jean-Pierre Jouyet vastas küsimustele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Hélène Goudin, Hanne Dahl, Paul Rübig ja Mairead McGuinness.

Küsimus 12 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Riiklike sotsiaalkindlustussteemide koordineerimine

Jean-Pierre Jouyet vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Paul Rübig ja Avril Doyle.

Küsimustele 13–15 ja 17–32 vastatakse kirjalikult (vt stenogrammi lisa).

Nõukogu infotund lõppes.


(Istung katkestati kell 19.05 ja jätkus kell 21.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Manuel António dos SANTOS
asepresident

13. Teatavat liiki äriühingute avaldamis- ja tõlkekohustused ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiive 68/151/EMÜ ja 89/666/EMÜ seoses teatavat liiki äriühingute avaldamis- ja tõlkekohustustega [KOM(2008)0194 - C6-0171/2008 - 2008/0083(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Piia-Noora Kauppi (A6-0400/2008)

Piia-Noora Kauppi tutvustas raportit.

Sõna võttis Charlie McCreevy (komisjoni liige).

Sõna võtsid Margaritis Schinas (ECON komisjoni arvamuse koostaja), Georgios Papastamkos fraktsiooni PPE-DE nimel, Ieke van den Burg fraktsiooni PSE nimel, Jean-Paul Gauzès, Manuel Medina Ortega, Françoise Grossetête, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Costas Botopoulos, Charlie McCreevy ja Piia-Noora Kauppi.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 19.11.2008protokoll punkt 5.2.


14. Euroopa statistika ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa statistika kohta [KOM(2007)0625 - C6-0346/2007 - 2007/0220(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Andreas Schwab (A6-0349/2008)

Andreas Schwab tutvustas raportit.

Sõna võttis Joaquín Almunia (komisjoni liige).

Sõna võtsid Ieke van den Burg fraktsiooni PSE nimel, Margarita Starkevičiūtė fraktsiooni ALDE nimel, Joaquín Almunia ja Andreas Schwab.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 19.11.2008protokoll punkt 5.3.


15. Rahalise abi süsteem liikmesriikide maksebilansi toetamiseks * – Rahaline abi liikmesriikidele (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 332/2002, millega liikmesriikide maksebilansi toetamiseks luuakse keskmise tähtajaga rahalise abi süsteem [KOM(2008)0717 - C6-0389/2008 - 2008/0208(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Pervenche Berès (A6-0450/2008)

Komisjoni avaldus: Rahaline abi liikmesriikidele

Pervenche Berès tutvustas raportit.

Joaquín Almunia (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Zsolt László Becsey fraktsiooni PPE-DE nimel, Szabolcs Fazakas fraktsiooni PSE nimel, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk fraktsiooni UEN nimel, Nils Lundgren fraktsiooni IND/DEM nimel, Sergej Kozlík (fraktsioonilise kuuluvuseta), ja Dariusz Rosati.

ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

Sõna võtsid Edit Herczog ja Harald Ettl.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Paul Rübig, Mairead McGuinness, Marian Zlotea ja Margarita Starkevičiūtė.

Sõna võtsid Joaquín Almunia ja Pervenche Berès.

Vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 2 esitatav resolutsiooni ettepanek tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 20.11.2008protokoll punkt 6.8 ja 20.11.2008protokoll punkt 6.10.


16. Esitatud dokumendid

ECON komisjon on esitanud järgmise raporti:

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 332/2002, millega liikmesriikide maksebilansi toetamiseks luuakse keskmise tähtajaga rahalise abi süsteem (KOM(2008)0717 - C6-0389/2008 - 2008/0208(CNS)) - ECON komisjon - Raportöör: Pervenche Berès (A6-0450/2008)


17. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord“ PE 415.623/OJME).


18. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.50.

Harald Rømer

Miguel Angel Martínez Martínez

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield , Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri , Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liese, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa , Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pinheiro, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika