Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 214kWORD 132k
Tiistai 18. marraskuuta 2008 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Päätös kiireellistä käsittelyä koskevasta pyynnöstä
 4.Viljelijöille YMP:n mukaisesti maksettavien tukien järjestelmät * - Yhteisen maatalouspolitiikan muuttaminen * - Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta annettu tuki * - Maaseudun kehittämistä koskevat yhteisön strategiset suuntaviivat (ohjelmakausi 2007–2013) * (keskustelu)
 5.Kouluhedelmäjärjestelmä * (keskustelu)
 6.Yleinen talousarvioesitys varainhoitovuodeksi 2009 (käsiteltäväksi jätettävien tarkistusluonnosten määräaika)
 7.Äänestykset
  
7.1.EY:n ja Kazakstanin kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekeminen Bulgarian ja Romanian EU:hun liittymisen huomioon ottamiseksi * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.2.Yhteisyrityksen perustaminen uuden sukupolven eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän (SESAR) kehittämiseksi * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.3.Kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen lakisääteiset merkinnät (kodifioitu toisinto) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.4.Yhdenmiehen rajavastuuyhtiöt (kodifioitu toisinto) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.5.Pyörillä varustettujen maatalous- tai metsätraktoreiden kuljettajan istuin (kodifioitu toisinto) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.6.Takuurahaston perustaminen ulkosuhteisiin liittyville hankkeille (kodifioitu toisinto) * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.7.Tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa siviili- ja kauppaoikeuden alalla koskeva yleissopimus *** (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.8.Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmä yhteisössä ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.9.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.10.Frank Vanhecken parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.11.Massimo D'Aleman parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.12.Luotonantoa koskevan kuluttajavalistuksen ja -tiedotuksen parantaminen (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.13.Kuluttajamarkkinoiden tulostaulu (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.14.Valmisteveroa koskeva yleinen järjestelmä * (äänestys)
  
7.15.Kouluhedelmäjärjestelmä * (äänestys)
  
7.16.EMU@10: saavutukset ja haasteet talous- ja rahaliiton kymmenen ensimmäisen vuoden jälkeen (äänestys)
  
7.17.Suositukset miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen soveltamisesta (äänestys)
  
7.18.Kestävää sähköntuotantoa fossiilisista polttoaineista: varhaisvaiheen demonstroinnin tukeminen (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Euroopan unionin vastaus maailmanlaajuiseen talouskriisiin: 7. marraskuuta 2008 pidetyn epävirallisen Eurooppa-neuvoston kokouksen ja 15. marraskuuta 2008 pidetyn G20-huippukokouksen jatkotoimet - Komission lainsäädäntö- ja työohjelma vuodeksi 2009 (keskustelu)
 12.Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)
 13.Tietyntyyppisten yritysten julkaisu- ja käännösvelvoitteet ***I (keskustelu)
 14.Euroopan tilastot ***I (keskustelu)
 15.Järjestely rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille * - Jäsenvaltioille maksettava rahoitustuki (keskustelu)
 16.Vastaanotetut asiakirjat
 17.Seuraavan istunnon esityslista
 18.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Luisa MORGANTINI

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 115 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I. Somalia

- Fiona Hall, Marielle De Sarnez, Marco Cappato, Marco Pannella ja Marios Matsakis ALDE-ryhmän puolesta Aisha Ibrahim Duhulowin kivityksestä (B6-0596/2008)

- Margrete Auken ja Marie-Hélène Aubert Verts/ALE-ryhmän puolesta Somaliasta (B6-0597/2008)

- Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Maria Badia i Cutchet ja Raimon Obiols i Germà PSE-ryhmän puolesta Somalian tilanteesta (B6-0598/2008)

- Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański ja Ewa Tomaszewska UEN-ryhmän puolesta Somaliasta (B6-0599/2008)

- Giusto Catania GUE/NGL-ryhmän puolesta Somaliasta (B6-0600/2008)

- Urszula Gacek, Charles Tannock, Colm Burke, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt ja Ioannis Kasoulides PPE-DE-ryhmän puolesta Somaliasta (B6-0601/2008)

II. Kuolemanrangaistus Nigeriassa

- Marios Matsakis, Marco Cappato ja Marco Pannella ALDE-ryhmän puolesta kuolemanrangaistuksesta Nigeriassa (B6-0602/2008)

- Marie-Hélène Aubert ja Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta kuolemanrangaistuksesta Nigeriassa (B6-0603/2008)

- Pasqualina Napoletano ja Alain Hutchinson PSE-ryhmän puolesta kuolemanrangaistuksesta Nigeriassa (B6-0604/2008)

- Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Eoin Ryan ja Mieczysław Edmund Janowski UEN-ryhmän puolesta kuolemanrangaistuksesta Nigeriassa (B6-0605/2008)

- Vittorio Agnoletto ja Feleknas Uca GUE/NGL-ryhmän puolesta kuolemanrangaistuksesta Nigeriassa (B6-0606/2008)

- Michael Gahler, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt ja Eija-Riitta Korhola PPE-DE-ryhmän puolesta kuolemanrangaistuksen käytöstä Nigeriassa (B6-0607/2008)

III. al-Kurdin perheen tapaus

- Chris Davies ja Marios Matsakis ALDE-ryhmän puolesta al-Kurdin perheestä (B6-0608/2008)

- Hélène Flautre, Margrete Auken, David Hammerstein, Jill Evans ja Caroline Lucas Verts/ALE-ryhmän puolesta al-Kurdin perheen tapauksesta (B6-0609/2008)

- Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser, Proinsias De Rossa ja Jamila Madeira PSE-ryhmän puolesta al-Kurdin perheen tapauksesta (B6-0610/2008)

- Luisa Morgantini ja Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL-ryhmän puolesta al-Kurdin perheen tapauksesta itä-Jerusalemissa (B6-0611/2008)

- Roberta Angelilli, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska ja Eugenijus Maldeikis UEN-ryhmän puolesta al-Kurdin perheen tapauksesta (B6-0612/2008)

- Ioannis Kasoulides, Jana Hybášková ja Mario Mauro PPE-DE-ryhmän puolesta al-Kurdin perheen tapauksesta (B6-0613/2008).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 142 artiklan mukaisesti.


3. Päätös kiireellistä käsittelyä koskevasta pyynnöstä

Kiireellistä käsittelyä koskeva neuvoston pyyntö (työjärjestyksen 134 artikla):

- Ehdotus neuvoston asetukseksi järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille annetun asetuksen (EY) N:o 332/2002 muuttamisesta (KOM(2008)0717 – C6-0389/2008 – 2008/0208(CNS)) – ECON-valiokunta

Pervenche Berès (ECON-valiokunnan puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Pyyntö käsitellä asia kiireellisenä hyväksyttiin.

Tämä kohta lisätään tämän istunnon esityslistalle, ja siitä käydään yhteiskeskustelu samaa aihetta koskevan komission julkilausuman kanssa (ks. istunnon pöytäkirja 18.11.2008, kohta 15).

Määräaika tarkistusten jättämiselle täysistuntoa varten on keskiviikko 19.11.2008 klo 10.00.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.11.2008, kohta 6.10.


4. Viljelijöille YMP:n mukaisesti maksettavien tukien järjestelmät * - Yhteisen maatalouspolitiikan muuttaminen * - Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta annettu tuki * - Maaseudun kehittämistä koskevat yhteisön strategiset suuntaviivat (ohjelmakausi 2007–2013) * (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi viljelijöille yhteisen maatalouspolitiikan mukaisesti maksettavien suorien tukien järjestelmää koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä [KOM(2008)0306 - C6-0240/2008 - 2008/0103(CNS)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0402/2008)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan muuttamisesta asetuksia (EY) N:o 320/2006, (EY) N:o 1234/2007, (EY) N:o 3/2008 ja (EY) N:o […]/2008 muuttamalla [KOM(2008)0306 - C6-0241/2008 - 2008/0104(CNS)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0401/2008)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 muuttamisesta [KOM(2008)0306 - C6-0242/2008 - 2008/0105(CNS)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0390/2008)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi maaseudun kehittämistä koskevista yhteisön strategisista suuntaviivoista (ohjelmakausi 2007-2013) tehdyn päätöksen 2006/144/EY muuttamisesta [KOM(2008)0306 - C6-0239/2008 - 2008/0106(CNS)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0377/2008)

Luis Manuel Capoulas Santos esitteli laatimansa mietinnöt

Puheenvuorot: Michel Barnier (neuvoston puheenjohtaja) ja Mariann Fischer Boel (komission jäsen).

Puheenvuorot: Kathalijne Maria Buitenweg (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Markus Pieper (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Lutz Goepel PPE-DE-ryhmän puolesta, Stéphane Le Foll PSE-ryhmän puolesta, Niels Busk ALDE-ryhmän puolesta, Janusz Wojciechowski UEN-ryhmän puolesta, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf Verts/ALE-ryhmän puolesta, Vincenzo Aita GUE/NGL-ryhmän puolesta, Witold Tomczak IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Peter Baco, Neil Parish, Brian Simpson, Jan Mulder, Gintaras Didžiokas, Alyn Smith, Ilda Figueiredo, Georgios Georgiou ja Jim Allister.

Puhetta johti
varapuhemies Manuel António dos SANTOS

Puheenvuorot: Agnes Schierhuber, Rosa Miguélez Ramos, Donato Tommaso Veraldi, Andrzej Tomasz Zapałowski, Marie-Hélène Aubert, Sylwester Chruszcz, Esther Herranz García, Csaba Sándor Tabajdi, Anne Laperrouze, Liam Aylward, Véronique Mathieu, Lily Jacobs, Kyösti Virrankoski, Sergio Berlato, Sebastiano Sanzarello, Vincenzo Lavarra, Mairead McGuinness, Bogdan Golik, Ioannis Gklavakis, Katerina Batzeli, Esther De Lange, Giovanna Corda, Jean-Paul Denanot, María Isabel Salinas García ja Alessandro Battilocchio.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Avril Doyle, Paulo Casaca, Francesco Ferrari, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Elisabeth Jeggle, Marian Harkin, Astrid Lulling, Giovanni Robusti, James Nicholson, Katerina Batzeli, Colm Burke ja Czesław Adam Siekierski.

Puheenvuorot: Michel Barnier ja Mariann Fischer Boel.

Puhetta johti
varapuhemies Adam BIELAN

Luis Manuel Capoulas Santos käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.11.2008, kohta 5.4, istunnon pöytäkirja 19.11.2008, kohta 7.1, istunnon pöytäkirja 19.11.2008, kohta 7.2 ja istunnon pöytäkirja 19.11.2008, kohta 7.3.


5. Kouluhedelmäjärjestelmä * (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun asetuksen (EY) N:o 1290/2005 sekä maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) muuttamisesta kouluhedelmäjärjestelmän käyttöönottamiseksi [KOM(2008)0442 - C6-0315/2008 - 2008/0146(CNS)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Niels Busk (A6-0391/2008)

Niels Busk esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Michel Barnier (neuvoston puheenjohtaja) ja Mariann Fischer Boel (komission jäsen).

Puheenvuorot: Maria Petre PPE-DE-ryhmän puolesta, María Isabel Salinas García PSE-ryhmän puolesta, Donato Tommaso Veraldi ALDE-ryhmän puolesta, Alyn Smith Verts/ALE-ryhmän puolesta, Bairbre de Brún GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jeffrey Titford IND/DEM-ryhmän puolesta, Christa Klaß, Csaba Sándor Tabajdi, Marian Harkin ja Hélène Goudin.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: James Nicholson, Silvia-Adriana Ţicău, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ilda Figueiredo, Neil Parish ja Christel Schaldemose.

Puheenvuorot: Michel Barnier, Mariann Fischer Boel ja Niels Busk.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.11.2008, kohta 7.15.

Puhetta johti
varapuhemies Luigi COCILOVO


6. Yleinen talousarvioesitys varainhoitovuodeksi 2009 (käsiteltäväksi jätettävien tarkistusluonnosten määräaika)

Yleisen talousarvioesityksen varainhoitovuodeksi 2009 toiseen käsittelyyn jätettävien tarkistusluonnosten määräaika on maanantaina 24.11.2008 klo 12.00.

Työjärjestyksen liitteen IV 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti tarkistusluonnokset on esitettävä vähintään 40 jäsenen allekirjoittamina tai jonkin valiokunnan puolesta.


7. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


7.1. EY:n ja Kazakstanin kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekeminen Bulgarian ja Romanian EU:hun liittymisen huomioon ottamiseksi * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi [KOM(2007)0105 - C6-0328/2008 - 2007/0039(CNS)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0416/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0528)


7.2. Yhteisyrityksen perustaminen uuden sukupolven eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän (SESAR) kehittämiseksi * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi yhteisyrityksen perustamisesta uuden sukupolven eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän (SESAR) kehittämiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 219/2007 muuttamisesta [KOM(2008)0483 - C6-0305/2008 - 2008/0159(CNS)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Angelika Niebler (A6-0439/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0529)


7.3. Kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen lakisääteiset merkinnät (kodifioitu toisinto) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen lakisääteisistä merkinnöistä (kodifioitu toisinto) [KOM(2008)0318 - C6-0205/2008 - 2008/0099(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Diana Wallis (A6-0382/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0530)


7.4. Yhdenmiehen rajavastuuyhtiöt (kodifioitu toisinto) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhdenmiehen rajavastuuyhtiöistä (kodifioitu toisinto) [KOM(2008)0344 - C6-0217/2008 - 2008/0109(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Diana Wallis (A6-0383/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0531)


7.5. Pyörillä varustettujen maatalous- tai metsätraktoreiden kuljettajan istuin (kodifioitu toisinto) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyörillä varustettujen maatalous- tai metsätraktoreiden kuljettajan istuimesta (kodifioitu toisinto) [KOM(2008)0351 - C6-0243/2008 - 2008/0115(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Diana Wallis (A6-0384/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0532)


7.6. Takuurahaston perustaminen ulkosuhteisiin liittyville hankkeille (kodifioitu toisinto) * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi takuurahaston perustamisesta ulkosuhteisiin liittyville hankkeille (kodifioitu toisinto) [KOM(2008)0365 - C6-0273/2008 - 2008/0117(CNS)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Diana Wallis (A6-0387/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0533)


7.7. Tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa siviili- ja kauppaoikeuden alalla koskeva yleissopimus *** (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Suositus: Ehdotus neuvoston päätökseksi tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa siviili- ja kauppaoikeuden alalla koskevan yleissopimuksen tekemisestä [09196/2008 - C6-0215/2008 - 2008/0048(AVC)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Hans-Peter Mayer (A6-0428/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0534)

Parlamentti antoi näin ollen puoltavan lausuntonsa.


7.8. Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmä yhteisössä ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä yhteisössä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 muuttamisesta komissiolle siirretyn toimivallan osalta [KOM(2007)0776 - C6-0452/2007 - 2007/0272(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Pervenche Berès (A6-0376/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0535)


7.9. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti [KOM(2008)0609 - C6 0345/2008 - 2008/2286(ACI)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Reimer Böge (A6-0430/2008)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0536)


7.10. Frank Vanhecken parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Frank Vanhecken parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö [2008/2092(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Klaus-Heiner Lehne (A6-0421/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0537)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

Ennen äänestystä Bruno Gollnisch pyysi mietinnön palauttamista valiokuntakäsittelyyn.

Puhemies totesi, että tätä pyyntöä kannatti vähintään 40 jäsentä ja että työjärjestyksen 168 artiklan 2 kohdan mukaisesti se voidaan täten ottaa käsiteltäväksi.

Parlamentti hylkäsi pyynnön, ja näin ollen ehdotuksesta äänestettiin.


7.11. Massimo D'Aleman parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Massimo D'Aleman parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö [2008/2298(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Klaus-Heiner Lehne (A6-0422/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0538)


7.12. Luotonantoa koskevan kuluttajavalistuksen ja -tiedotuksen parantaminen (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Kuluttajansuoja: luotonantoa koskevan kuluttajavalistuksen ja -tiedotuksen parantaminen [2007/2288(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Iliana Malinova Iotova (A6-0393/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0539)


7.13. Kuluttajamarkkinoiden tulostaulu (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Kuluttajamarkkinoiden tulostaulu [2008/2057(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Anna Hedh (A6-0392/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0540)


7.14. Valmisteveroa koskeva yleinen järjestelmä * (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston direktiiviksi valmisteveroa koskevasta yleisestä järjestelmästä [KOM(2008)0078 - C6-0099/2008 - 2008/0051(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Astrid Lulling (A6-0417/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2008)0541)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0541)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

Astrid Lulling (esittelijä) ennen äänestystä muutetusta ehdotuksesta suositellakseen, että jäsenet äänestäisivät vastaan, ja Elisa Ferreira tästä puheenvuorosta.


7.15. Kouluhedelmäjärjestelmä * (äänestys)


Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun asetuksen (EY) N:o 1290/2005 sekä maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) muuttamisesta kouluhedelmäjärjestelmän käyttöönottamiseksi [KOM(2008)0442 - C6-0315/2008 - 2008/0146(CNS)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Niels Busk (A6-0391/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2008)0542)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0542)


7.16. EMU@10: saavutukset ja haasteet talous- ja rahaliiton kymmenen ensimmäisen vuoden jälkeen (äänestys)


Mietintö: EMU@10: saavutukset ja haasteet talous- ja rahaliiton kymmenen ensimmäisen vuoden jälkeen [2008/2156(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Yhteisesittelijät: Pervenche Berès ja Werner Langen (A6-0420/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0543)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Pervenche Berès (yhteisesittelijä), joka vahvisti peruuttaneensa tarkistusta 13 koskevan suullisen tarkistuksensa;

- Reinhard Rack.


7.17. Suositukset miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen soveltamisesta (äänestys)

Mietintö: Suositukset komissiolle miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen soveltamisesta [2008/2012(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Edit Bauer (A6-0389/2008)

(määräenemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0544)


7.18. Kestävää sähköntuotantoa fossiilisista polttoaineista: varhaisvaiheen demonstroinnin tukeminen (äänestys)

Mietintö: Fossiilisiin polttoaineisiin perustuva kestävä sähköntuotanto: varhaisvaiheen demonstroinnin tukeminen [2008/2140(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Christian Ehler (A6-0418/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0545)


8. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 163 artiklan 3 kohdan mukaiset kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö: Iliana Malinova Iotova - A6-0393/2008: Zuzana Roithová, Zita Pleštinská ja Syed Kamall

Mietintö: Astrid Lulling - A6-0417/2008: Astrid Lulling, Daniel Hannan ja Syed Kamall

Mietintö: Niels Busk - A6-0391/2008: Milan Gaľa, Czesław Adam Siekierski, Hynek Fajmon, Mairead McGuinness ja Ewa Tomaszewska

Mietintö: Pervenche Berès ja Werner Langen - A6-0420/2008: Ivo Strejček ja Czesław Adam Siekierski

Mietintö: Klaus-Heiner Lehne - A6-0422/2008: Siiri Oviir

Mietintö: Christian Ehler - A6-0418/2008: Gyula Hegyi


9. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

°
° ° °

Glyn Ford ilmoitti, että hänellä ei ollut äänestyskorttiaan äänestysten alussa ja että hän oli alkanut äänestää vasta Astrid Lullingin mietinnöstä (A6-0417/2008) lähtien. Hän halusi äänestää kuten PSE-ryhmä sitä edeltävistä mietinnöistä.


(Istunto keskeytettiin klo 13.05 ja sitä jatkettiin klo 15.05.)

Puhetta johti
puhemies Hans-Gert PÖTTERING

10. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


11. Euroopan unionin vastaus maailmanlaajuiseen talouskriisiin: 7. marraskuuta 2008 pidetyn epävirallisen Eurooppa-neuvoston kokouksen ja 15. marraskuuta 2008 pidetyn G20-huippukokouksen jatkotoimet - Komission lainsäädäntö- ja työohjelma vuodeksi 2009 (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Euroopan unionin vastaus maailmanlaajuiseen talouskriisiin: 7. marraskuuta 2008 pidetyn epävirallisen Eurooppa-neuvoston kokouksen ja 15. marraskuuta 2008 pidetyn G20-huippukokouksen jatkotoimet

Komission julkilausuma: Komission lainsäädäntö- ja työohjelma vuodeksi 2009

Jean-Pierre Jouyet (neuvoston puheenjohtaja) ja José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-DE-ryhmän puolesta, Martin Schulz PSE-ryhmän puolesta, Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta, Brian Crowley UEN-ryhmän puolesta, Monica Frassoni Verts/ALE-ryhmän puolesta, Roberto Musacchio GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Hanne Dahl IND/DEM-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

Puheenvuorot: sitoutumaton Jana Bobošíková, Jean-Pierre Jouyet, José Manuel Barroso, Hartmut Nassauer, Hannes Swoboda, Diana Wallis, Ryszard Czarnecki, Hélène Flautre, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Paul Marie Coûteaux, Luca Romagnoli, José Manuel García-Margallo y Marfil, Robert Goebbels, Jean Marie Beaupuy, Mario Borghezio, Rebecca Harms, Esko Seppänen, Kathy Sinnott, Andreas Mölzer, Giles Chichester ja Poul Nyrup Rasmussen.

Puhetta johti
varapuhemies Mechtild ROTHE

Puheenvuorot: Andrew Duff, Irena Belohorská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pervenche Berès, Lena Ek, Manfred Weber, Jan Andersson, Malcolm Harbour, Ieke van den Burg, Lambert van Nistelrooij, Enrique Barón Crespo, Ingeborg Gräßle, Stavros Lambrinidis, Robert Sturdy, Andrzej Jan Szejna, Carmen Fraga Estévez, Harald Ettl, Philip Bushill-Matthews, Erika Mann, Piia-Noora Kauppi ja Gunnar Hökmark.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: John Purvis, Proinsias De Rossa, Olle Schmidt, Marie Anne Isler Béguin ja Mairead McGuinness.

Margot Wallström (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetyistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: toimitetaan myöhemmällä istuntojaksolla.


Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

12. Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)

Parlamentti käsitteli neuvostolle osoitettuja kysymyksiä (B6-0484/2008).

Kysymys 1 (Bernd Posselt): Kristityt Turkissa - Mor Gabrielin luostari.

Jean-Pierre Jouyet (neuvoston puheenjohtaja) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Bernd Posselt, Reinhard Rack ja Jim Allister.

Kysymys 2 (Manuel Medina Ortega): Eurooppaan kohdistuvat uudet maahanmuuttopaineet.

Jean-Pierre Jouyet vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Manuel Medina Ortega ja Bernd Posselt.

Kysymys 3 (Luis Yañez-Barnuevo García): Vuoropuhelun käynnistäminen Kuubassa.

Jean-Pierre Jouyet vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Antonio Masip Hidalgo (laatijan sijainen), Zita Pleštinská ja Bogusław Sonik.

Kysymys 4 (Robert Evans): Rahoituskriisin opetukset.

Kysymys 5 (Mairead McGuinness): Jäsenvaltioiden vastaaminen kansainväliseen rahoituskriisiin.

Kysymys 6 (Gay Mitchell): EU:n vastaus finanssikriisiin.

Kysymys 7 (Dimitrios Papadimoulis): Rahoituskriisi ja vakaussopimus.

Kysymys 8 (Laima Liucija Andrikienė): Itä-Euroopan tilanne ja näkymät rahoituskriisin aikana.

Jean-Pierre Jouyet vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Peter Skinner (Robert Evansin sijainen), Mairead McGuinness, Gay Mitchell, Dimitrios Papadimoulis, Laima Liucija Andrikienė, Josu Ortuondo Larrea ja Avril Doyle.

Kysymystä 9 ei käsitelty, koska kyseisestä aiheesta on jo esitetty kysymys neuvostolle lokakuun II istuntojakson aikana (istunnon pöytäkirja 21.10.2008, kohta 14).

Kysymys 10 (Hélène Goudin): Poliittinen vastuu EU:n sotilasoperaatioiden aikana tapahtuneista rikkomuksista.

Kysymys 11 (Hanne Dahl): Poliittinen vastuu EU:n sotilasoperaatioiden aikana tapahtuneista rikkomuksista.

Jean-Pierre Jouyet vastasi kysymyksiin sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Hélène Goudin, Hanne Dahl, Paul Rübig ja Mairead McGuinness.

Kysymys 12 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Kansallisten sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen.

Jean-Pierre Jouyet vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Paul Rübig ja Avril Doyle.

Kysymyksiin 13-15, 17 ja 32 vastataan kirjallisesti (katso sanatarkkojen istuntoselostusten liite).

Neuvostolle varattu kyselytunti julistettiin päättyneeksi.


(Istunto keskeytettiin klo 19.05 ja sitä jatkettiin klo 21.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Manuel António dos SANTOS

13. Tietyntyyppisten yritysten julkaisu- ja käännösvelvoitteet ***I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivien 68/151/ETY ja 89/666/ETY muuttamisesta tietyntyyppisten yritysten julkaisu- ja käännösvelvoitteiden osalta [KOM(2008)0194 - C6-0171/2008 - 2008/0083(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Piia-Noora Kauppi (A6-0400/2008)

Piia-Noora Kauppi esitteli laatimansa mietinnön.

Charlie McCreevy (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Margaritis Schinas (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Georgios Papastamkos PPE-DE-ryhmän puolesta, Ieke van den Burg PSE-ryhmän puolesta, Jean-Paul Gauzès, Manuel Medina Ortega, Françoise Grossetête, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Costas Botopoulos, Charlie McCreevy ja Piia-Noora Kauppi.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.11.2008, kohta 5.2.


14. Euroopan tilastot ***I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan tilastoista [KOM(2007)0625 - C6-0346/2007 - 2007/0220(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Andreas Schwab (A6-0349/2008)

Andreas Schwab esitteli laatimansa mietinnön.

Joaquín Almunia (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Ieke van den Burg PSE-ryhmän puolesta, Margarita Starkevičiūtė ALDE-ryhmän puolesta, Joaquín Almunia ja Andreas Schwab.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.11.2008, kohta 5.3.


15. Järjestely rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille * - Jäsenvaltioille maksettava rahoitustuki (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille annetun asetuksen (EY) N:o 332/2002 muuttamisesta [KOM(2008)0717 - C6-0389/2008 - 2008/0208(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Pervenche Berès (A6-0450/2008)

Komission julkilausuma: Jäsenvaltioille maksettava rahoitustuki

Pervenche Berès esitteli laatimansa mietinnön.

Joaquín Almunia (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Zsolt László Becsey PPE-DE-ryhmän puolesta, Szabolcs Fazakas PSE-ryhmän puolesta, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk UEN-ryhmän puolesta, Nils Lundgren IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sergej Kozlík ja Dariusz Rosati.

Puhetta johti
varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT

Puheenvuorot: Edit Herczog ja Harald Ettl.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Paul Rübig, Mairead McGuinness, Marian Zlotea ja Margarita Starkevičiūtė.

Puheenvuorot: Joaquín Almunia ja Pervenche Berès.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetyistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.11.2008, kohta 6.8 ja istunnon pöytäkirja 20.11.2008, kohta 6.10.


16. Vastaanotetut asiakirjat

ECON-valiokunta on jättänyt käsiteltäväksi seuraavan asiakirjan:

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille annetun asetuksen (EY) N:o 332/2002 muuttamisesta (KOM(2008)0717 - C6-0389/2008 - 2008/0208(CNS)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Pervenche Berès (A6-0450/2008).


17. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 415.623/OJME).


18. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.50.

Harald Rømer

Miguel Angel Martínez Martínez

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield , Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri , Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liese, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa , Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pinheiro, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö