Rodyklė 
Protokolas
PDF 222kWORD 134k
Antradienis, 2008 m. lapkričio 18 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Balsavimas dėl prašymo taikyti skubos tvarką
 4.Paramos schemos ūkininkams pagal BŽŪP * - Pakeitimai bendrojoje žemės ūkio politikoje * - Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai parama kaimo plėtrai * - Kaimo plėtros Bendrijos strateginės gairės (2007–2013 m. programavimo laikotarpis) * (diskusijos)
 5.Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo ir Reglamento (EB) Nr. 1234/2007, nustatančio bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas), keitimas siekiant nustatyti vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą * (diskusijos)
 6.2009 finansinių metų bendrojo biudžeto projektas (pakeitimų projektų pateikimo terminas)
 7.Balsuoti skirtas laikas
  
7.1.EB ir Kazachstano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
7.2.Bendra įmonė naujos kartos Europos oro eismo vadybos sistemai (SESAR) sukurti * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
7.3.Įstatymais nustatytas dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių ženklinimas (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
7.4.Bendrovių teisė, susijusi su vienanarėmis uždarosiomis akcinėmis bendrovėmis (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
7.5.Ratinių žemės ūkio ar miškų ūkio traktorių vairuotojų sėdynė (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
7.6.Išorės veiksmų garantijų fondas (kodifikuota redakcija) * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
7.7.Konvencija dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo *** (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
7.8.Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistema Bendrijoje ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
7.9.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų sutelkimas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
7.10.Prašymas atšaukti Frank Vanhecke imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
7.11.Prašymas atšaukti Massimo D'Alema imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
7.12.Vartotojų švietimas ir žinių gerinimas kredito ir finansų srityse (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
7.13.Vartotojų rinkų rezultatų suvestinė (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
7.14.Bendra akcizų tvarka * (balsavimas)
  
7.15.Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo ir Reglamento (EB) Nr. 1234/2007, nustatančio bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas), keitimas siekiant nustatyti vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą * (balsavimas)
  
7.16.EPS@10: Pirmasis Ekonominės ir pinigų sąjungos dešimtmetis ir ateities uždaviniai (balsavimas)
  
7.17.Vyrų ir moterų vienodo darbo užmokesčio principo taikymas (balsavimas)
  
7.18.Elektros energijos tausios gamybos iš iškastinio kuro parodomųjų projektų rėmimas (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 11.Europos Sąjungos atsakas į pasaulinę finansų krizę. Neformalus 2008 m. lapkričio 7 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimas ir 2008 m. lapkričio 15 d. G20 viršūnių susitikimas - Komisijos teisėkūros ir darbo programa 2009 m. (diskusijos)
 12.Klausimų valanda (klausimai Tarybai)
 13.Tam tikrų tipų bendrovių įpareigojimai skelbti ir versti ***I (diskusijos)
 14.Europos statistika ***I (diskusijos)
 15.Priemonė, teikianti finansinę pagalbą valstybių narių mokėjimų balansams * - Finansinė pagalba valstybėms narėms (diskusijos)
 16. Gauti dokumentai
 17.Kito posėdžio darbotvarkė
 18.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Luisa MORGANTINI
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I. Somalis

- Fiona Hall, Marielle De Sarnez, Marco Cappato, Marco Pannella ir Marios Matsakis ALDE frakcijos vardu dėl Aishos Ibrahim Duhulow užmėtymo akmenimis (B6-0596/2008)

- Margrete Auken ir Marie-Hélène Aubert Verts/ALE frakcijos vardu dėl Somalio (B6-0597/2008)

- Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Maria Badia i Cutchet ir Raimon Obiols i Germà PSE frakcijos vardu dėl padėties Somalyje (B6-0598/2008)

- Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański ir Ewa Tomaszewska UEN frakcijos vardu dėl Somalio (B6-0599/2008)

- Giusto Catania GUE/NGL frakcijos vardu dėl Somalio (B6-0600/2008)

- Urszula Gacek, Charles Tannock, Colm Burke, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt ir Ioannis Kasoulides PPE-DE frakcijos vardu dėl Somalio (B6-0601/2008)

II. Mirties bausmė Nigerijoje

- Marios Matsakis, Marco Cappato ir Marco Pannella ALDE frakcijos vardu dėl mirties bausmės Nigerijoje (B6-0602/2008)

- Marie-Hélène Aubert ir Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu dėl mirties bausmės Nigerijoje (B6-0603/2008)

- Pasqualina Napoletano ir Alain Hutchinson PSE frakcijos vardu dėl mirties bausmės Nigerijoje (B6-0604/2008)

- Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Eoin Ryan ir Mieczysław Edmund Janowski UEN frakcijos vardu dėl mirties bausmės Nigerijoje (B6-0605/2008)

- Vittorio Agnoletto ir Feleknas Uca GUE/NGL frakcijos vardu dėl mirties bausmės Nigerijoje (B6-0606/2008)

- Michael Gahler, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt ir Eija-Riitta Korhola PPE-DE frakcijos vardu dėl mirties bausmės naudojimo Nigerijoje (B6-0607/2008)

III. al-Kurd šeimos atvejis

- Chris Davies ir Marios Matsakis ALDE frakcijos vardu dėl al-Kurd šeimos (B6-0608/2008)

- Hélène Flautre, Margrete Auken, David Hammerstein, Jill Evans ir Caroline Lucas Verts/ALE frakcijos vardu dėl al-Kurd šeimos atvejo (B6-0609/2008)

- Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser, Proinsias De Rossa ir Jamila Madeira PSE frakcijos vardu dėl al-Kurd šeimos atvejo (B6-0610/2008)

- Luisa Morgantini ir Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL frakcijos vardu dėl al-Kurd šeimos atvejo Rytų Jeruzalėje (B6-0611/2008)

- Roberta Angelilli, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska ir Eugenijus Maldeikis UEN frakcijos vardu dėl al-Kurd atvejo (B6-0612/2008)

- Ioannis Kasoulides, Jana Hybášková ir Mario Mauro PPE-DE frakcijos vardu dėl al-Kurd šeimos atvejo (B6-0613/2008)

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 142 straipsnį.


3. Balsavimas dėl prašymo taikyti skubos tvarką

Tarybos prašymas taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 134 straipsnis):

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 332/2002 dėl priemonės, teikiančios vidutinės trukmės finansinę pagalbą valstybių narių mokėjimų balansams, sukūrimo (COM(2008)0717 – C6-0389/2008 – 2008/0208(CNS)) – ECON komitetas

Kalbėjo Pervenche Berès (ECON komiteto pirmininkė).

Prašymas taikyti skubos tvarką patenkintas.


Šis punktas įrašytas į dabartinio posėdžio darbotvarkę ir dėl jo bus diskutuojama kartu su Komisijos pareiškimu ta pačia tema (žr. punktas 15 protokolo 18.11.2008).

Terminas pateikti pakeitimus plenarinei sesijai yra 2008 11 19, trečiadienis, 10.00 valanda.

Balsavimas: punktas 6.10 protokolo 20.11.2008


4. Paramos schemos ūkininkams pagal BŽŪP * - Pakeitimai bendrojoje žemės ūkio politikoje * - Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai parama kaimo plėtrai * - Kaimo plėtros Bendrijos strateginės gairės (2007–2013 m. programavimo laikotarpis) * (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos bendros tiesioginės paramos schemų taisyklės pagal bendrąją žemės ūkio politiką ir tam tikros paramos schemos ūkininkams [COM(2008)0306 - C6-0240/2008 - 2008/0103(CNS)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0402/2008)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl bendrosios žemės ūkio politikos pakeitimų, iš dalies keičiant reglamentus (EB) Nr. 320/2006, (EB) Nr. 1234/2007, (EB) Nr. 3/2008 ir (EB) Nr. […]/2008 [COM(2008)0306 - C6-0241/2008 - 2008/0104(CNS)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0401/2008)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai [COM(2008)0306 - C6-0242/2008 - 2008/0105(CNS)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0390/2008)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2006/144/EB dėl kaimo plėtros Bendrijos strateginių gairių (2007–2013 m. programavimo laikotarpis) [COM(2008)0306 - C6-0239/2008 - 2008/0106(CNS)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0377/2008)

Luis Manuel Capoulas Santos pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo: Michel Barnier (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Mariann Fischer Boel (Komisijos narė).

Kalbėjo: Kathalijne Maria Buitenweg (ENVI komiteto nuomonės referentas), Markus Pieper (REGI komiteto nuomonės referentas), Lutz Goepel PPE-DE frakcijos vardu, Stéphane Le Foll PSE frakcijos vardu, Niels Busk ALDE frakcijos vardu, Janusz Wojciechowski UEN frakcijos vardu, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf Verts/ALE frakcijos vardu, Vincenzo Aita GUE/NGL frakcijos vardu, Witold Tomczak IND/DEM frakcijos vardu, Peter Baco , nepriklausomas Parlamento narys, Neil Parish, Brian Simpson, Jan Mulder, Gintaras Didžiokas, Alyn Smith, Ilda Figueiredo, Georgios Georgiou ir Jim Allister.

PIRMININKAVO: Manuel António dos SANTOS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Agnes Schierhuber, Rosa Miguélez Ramos, Donato Tommaso Veraldi, Andrzej Tomasz Zapałowski, Marie-Hélène Aubert, Sylwester Chruszcz, Esther Herranz García, Csaba Sándor Tabajdi, Anne Laperrouze, Liam Aylward, Véronique Mathieu, Lily Jacobs, Kyösti Virrankoski, Sergio Berlato, Sebastiano Sanzarello, Vincenzo Lavarra, Mairead McGuinness, Bogdan Golik, Ioannis Gklavakis, Katerina Batzeli, Esther De Lange, Giovanna Corda, Jean-Paul Denanot, María Isabel Salinas García ir Alessandro Battilocchio.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Avril Doyle, Paulo Casaca, Francesco Ferrari, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Elisabeth Jeggle, Marian Harkin, Astrid Lulling, Giovanni Robusti, James Nicholson, Katerina Batzeli, Colm Burke ir Czesław Adam Siekierski.

Kalbėjo: Michel Barnier ir Mariann Fischer Boel.

PIRMININKAVO: Adam BIELAN
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Luis Manuel Capoulas Santos.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.4 protokolo 19.11.2008, punktas 7.1 protokolo 19.11.2008, punktas 7.2 protokolo 19.11.2008 ir punktas 7.3 protokolo 19.11.2008.


5. Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo ir Reglamento (EB) Nr. 1234/2007, nustatančio bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas), keitimas siekiant nustatyti vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą * (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo ir Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas), siekiant nustatyti vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą [COM(2008)0442 - C6-0315/2008 - 2008/0146(CNS)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Niels Busk (A6-0391/2008)

Niels Busk pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Michel Barnier (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Mariann Fischer Boel (Komisijos narė).

Kalbėjo: Maria Petre PPE-DE frakcijos vardu, María Isabel Salinas García PSE frakcijos vardu, Donato Tommaso Veraldi ALDE frakcijos vardu, Alyn Smith Verts/ALE frakcijos vardu, Bairbre de Brún GUE/NGL frakcijos vardu, Jeffrey Titford IND/DEM frakcijos vardu, Christa Klaß, Csaba Sándor Tabajdi, Marian Harkin ir Hélène Goudin.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: James Nicholson, Silvia-Adriana Ţicău, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ilda Figueiredo, Neil Parish ir Christel Schaldemose.

Kalbėjo: Michel Barnier, Mariann Fischer Boel ir Niels Busk.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.15 protokolo 18.11.2008.

PIRMININKAVO: Luigi COCILOVO
Pirmininko pavaduotojas


6. 2009 finansinių metų bendrojo biudžeto projektas (pakeitimų projektų pateikimo terminas)

Pakeitimų projektų 2009 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto antrajam svarstymui pateikimo terminas nustatomas 2008 m. lapkričio 24 d., pirmadienį, 12.00 val.

Vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 3 dalimi pakeitimų projektą turi pateikti ne mažiau kaip 40 Parlamento narių arba jis turi būti pateiktas komiteto vardu.


7. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


7.1. EB ir Kazachstano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kazachstano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo pasirašymo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą [COM(2007)0105 - C6-0328/2008 - 2007/0039(CNS)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0416/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0528)


7.2. Bendra įmonė naujos kartos Europos oro eismo vadybos sistemai (SESAR) sukurti * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 219/2007 dėl bendros įmonės naujos kartos Europos oro eismo vadybos sistemai (SESAR) sukurti įsteigimo [COM(2008)0483 - C6-0305/2008 - 2008/0159(CNS)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Angelika Niebler (A6-0439/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0529)


7.3. Įstatymais nustatytas dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių ženklinimas (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl įstatymais nustatyto dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių ženklinimo (kodifikuota redakcija) [COM(2008)0318 - C6-0205/2008 - 2008/0099(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Diana Wallis (A6-0382/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0530)


7.4. Bendrovių teisė, susijusi su vienanarėmis uždarosiomis akcinėmis bendrovėmis (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos bendrovių teisės srityje dėl vienanarių uždarųjų akcinių bendrovių (kodifikuota redakcija) [COM(2008)0344 - C6-0217/2008 - 2008/0109(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Diana Wallis (A6-0383/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0531)


7.5. Ratinių žemės ūkio ar miškų ūkio traktorių vairuotojų sėdynė (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl ratinių žemės ūkio ar miškų ūkio traktorių vairuotojų sėdynės (kodifikuota redakcija) [COM(2008)0351 - C6-0243/2008 - 2008/0115(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Diana Wallis (A6-0384/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0532)


7.6. Išorės veiksmų garantijų fondas (kodifikuota redakcija) * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, įsteigiančio Išorės veiksmų garantijų fondą (kodifikuota redakcija) [COM(2008)0365 - C6-0273/2008 - 2008/0117(CNS)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Diana Wallis (A6-0387/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0533)


7.7. Konvencija dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo *** (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Konvencijos dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo sudarymo projekto [09196/2008 - C6-0215/2008 - 2008/0048(AVC)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Hans-Peter Mayer (A6-0428/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0534)

Parlamentas davė pritarimą.


7.8. Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistema Bendrijoje ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2223/96 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Bendrijoje dėl Komisijai suteiktų įgyvendinimo įgaliojimų [COM(2007)0776 - C6-0452/2007 - 2007/0272(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Pervenche Berès (A6-0376/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0535)


7.9. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų sutelkimas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų sutelkimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą [COM(2008)0609 - C6 0345/2008 - 2008/2286(ACI)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Reimer Böge (A6-0430/2008)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 atiduotų balsų.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0536)


7.10. Prašymas atšaukti Frank Vanhecke imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Frank Vanhecke imunitetą [2008/2092(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Klaus-Heiner Lehne (A6-0421/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0537)

Kalbėjo dėl balsavimo:

Prieš balsavimą Bruno Gollnisch paprašė pranešimą gąžinti komitetui.

Pirmininkas konstatavo, kad šiam prašymui pritarė bent 40 Parlamento narių, todėl prašymas buvo priimtinas pagal Darbo tvarkos taisyklių 168 straipsnio 2 dalies nuostatas.

Parlamentas atmetė šį prašymą ir buvo pereita prie balsavimo.


7.11. Prašymas atšaukti Massimo D'Alema imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Massimo D'Alema imunitetą [2008/2298(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Klaus-Heiner Lehne (A6-0422/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0538)


7.12. Vartotojų švietimas ir žinių gerinimas kredito ir finansų srityse (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl vartotojų apsaugos: vartotojų švietimas ir žinių gerinimas kredito ir finansų srityse [2007/2288(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Iliana Malinova Iotova (A6-0393/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0539)


7.13. Vartotojų rinkų rezultatų suvestinė (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl vartotojų rinkų rezultatų suvestinės [2008/2057(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Anna Hedh (A6-0392/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0540)


7.14. Bendra akcizų tvarka * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl bendros akcizų tvarkos [COM(2008)0078 - C6-0099/2008 - 2008/0051(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Astrid Lulling (A6-0417/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2008)0541)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2008)0541)

Kalbėjo dėl balsavimo:

Astrid Lulling (pranešėja) prieš balsavimą dėl pakeisto pasiūlymo ir rekomendavo balsuoti prieš, ir Elisa Ferreira dėl šio pasisakymo.


7.15. Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo ir Reglamento (EB) Nr. 1234/2007, nustatančio bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas), keitimas siekiant nustatyti vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą * (balsavimas)


Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo ir Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas), siekiant nustatyti vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą [COM(2008)0442 - C6-0315/2008 - 2008/0146(CNS)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Niels Busk (A6-0391/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2008)0542)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2008)0542)


7.16. EPS@10: Pirmasis Ekonominės ir pinigų sąjungos dešimtmetis ir ateities uždaviniai (balsavimas)


Pranešimas dėl EPS@10: pirmasis Ekonominės ir pinigų sąjungos dešimtmetis ir ateities uždaviniai [2008/2156(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjai: Pervenche Berès ir Werner Langen (A6-0420/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2008)0543)

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Pervenche Berès (bendrapranešėja), kuri patvirtino, kad atsiima savo pateiktą 13 pakeitimo žodinį pakeitimą;

- Reinhard Rack.


7.17. Vyrų ir moterų vienodo darbo užmokesčio principo taikymas (balsavimas)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl vyrų ir moterų vienodo darbo užmokesčio principo taikymo [2008/2012(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Edit Bauer (A6-0389/2008)

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2008)0544)


7.18. Elektros energijos tausios gamybos iš iškastinio kuro parodomųjų projektų rėmimas (balsavimas)

Pranešimas dėl elektros energijos tausios gamybos iš iškastinio kuro parodomųjų projektų rėmimo [2008/2140(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Christian Ehler (A6-0418/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2008)0545)


8. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnio 3 dalį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašomi į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Iliana Malinova Iotova - A6-0393/2008: Zuzana Roithová, Zita Pleštinská ir Syed Kamall

Pranešimas: Astrid Lulling - A6-0417/2008: Astrid Lulling, Daniel Hannan ir Syed Kamall

Pranešimas: Niels Busk - A6-0391/2008: Milan Gaľa, Czesław Adam Siekierski, Hynek Fajmon, Mairead McGuinness ir Ewa Tomaszewska

Pranešimas: Pervenche Berès ir Werner Langen - A6-0420/2008: Ivo Strejček ir Czesław Adam Siekierski

Pranešimas: Klaus-Heiner Lehne - A6-0422/2008: Siiri Oviir

Pranešimas: Christian Ehler - A6-0418/2008: Gyula Hegyi


9. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

°
° ° °

Glyn Ford pranešė, kad jis neturėjo savo balsavimo kortelės balsavimo laiko pradžioje ir kad pradėjo balsuoti tik nuo Astrid Lulling pranešimo (A6-0417/2008). Dėl ankstesnių pranešimų jis pageidavo balsuoti kaip PSE frakcija.


(Posėdis sustabdytas 13.05 val. ir atnaujintas 15.05 val.)

PIRMININKAVO: Hans-Gert PÖTTERING
Pirmininkas

10. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


11. Europos Sąjungos atsakas į pasaulinę finansų krizę. Neformalus 2008 m. lapkričio 7 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimas ir 2008 m. lapkričio 15 d. G20 viršūnių susitikimas - Komisijos teisėkūros ir darbo programa 2009 m. (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Europos Sąjungos atsakas į pasaulinę finansų krizę. Neformalus 2008 m. lapkričio 7 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimas ir 2008 m. lapkričio 15 d. G20 viršūnių susitikimas

Komisijos pareiškimas: Komisijos teisėkūros ir darbo programa 2009 m.

Jean-Pierre Jouyet (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir José Manuel Barroso (Komisijos Pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Joseph Daul PPE-DE frakcijos vardu, Martin Schulz PSE frakcijos vardu, Graham Watson ALDE frakcijos vardu, Brian Crowley UEN frakcijos vardu, Monica Frassoni Verts/ALE frakcijos vardu, Roberto Musacchio GUE/NGL frakcijos vardu, ir Hanne Dahl IND/DEM frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Jana Bobošíková , nepriklausoma Parlamento narė, Jean-Pierre Jouyet, José Manuel Barroso, Hartmut Nassauer, Hannes Swoboda, Diana Wallis, Ryszard Czarnecki, Hélène Flautre, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Paul Marie Coûteaux, Luca Romagnoli, José Manuel García-Margallo y Marfil, Robert Goebbels, Jean Marie Beaupuy, Mario Borghezio, Rebecca Harms, Esko Seppänen, Kathy Sinnott, Andreas Mölzer, Giles Chichester ir Poul Nyrup Rasmussen.

PIRMININKAVO: Mechtild ROTHE
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Andrew Duff, Irena Belohorská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pervenche Berès, Lena Ek, Manfred Weber, Jan Andersson, Malcolm Harbour, Ieke van den Burg, Lambert van Nistelrooij, Enrique Barón Crespo, Ingeborg Gräßle, Stavros Lambrinidis, Robert Sturdy, Andrzej Jan Szejna, Carmen Fraga Estévez, Harald Ettl, Philip Bushill-Matthews, Erika Mann, Piia-Noora Kauppi ir Gunnar Hökmark.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: John Purvis, Proinsias De Rossa, Olle Schmidt, Marie Anne Isler Béguin ir Mairead McGuinness.

Kalbėjo Margot Wallström (Komisijos Pirmininko pavaduotoja).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalies nuostatas, bus paskelbti vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: balsavimas vyks per vėlesnę sesiją.


PIRMININKAVO: Diana WALLIS
Pirmininko pavaduotoja

12. Klausimų valanda (klausimai Tarybai)

Parlamentas svarstė klausimus Tarybai (B6-0484/2008).

Klausimas 1 (Bernd Posselt): Krikščionys Turkijoje – Mor Gabriel vienuolynas

Jean-Pierre Jouyet (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) atsakė į klausimą ir į Bernd Posselt, Reinhard Rack ir Jim Allister papildomus klausimus.

Klausimas 2 (Manuel Medina Ortega): Naujas su migracija susijęs spaudimas Europai

Jean-Pierre Jouyet atsakė į klausimą ir į Manuel Medina Ortega ir Bernd Posselt papildomus klausimus.

Klausimas 3 (Luis Yañez-Barnuevo García): Dialogo su Kuba pradžia

Jean-Pierre Jouyet atsakė į klausimą ir į papildomus klausimus, kuriuos pateikė Antonio Masip Hidalgo (pavaduojantis autorių), Zita Pleštinská ir Bogusław Sonik.

Klausimas 4 (Robert Evans): Finansinės krizės pamokos

Klausimas 5 (Mairead McGuinness): Valstybių narių atsakas į tarptautinę finansinę krizę

Klausimas 6 (Gay Mitchell): Europos Sąjungos atsakas į finansinę krizę

Klausimas 7 (Dimitrios Papadimoulis): Finansinė krizė ir Stabilumo paktas

Klausimas 8 (Laima Liucija Andrikienė): Rytų Europos padėtis ir perspektyvos finansinės krizės sąlygomis.

Jean-Pierre Jouyet atsakė į šiuos klausimus ir į papildomus klausimus, kuriuos pateikė Peter Skinner (pavaduojantis Robertą Evansą), Mairead McGuinness, Gay Mitchell, Dimitrios Papadimoulis, Laima Liucija Andrikienė, Josu Ortuondo Larrea ir Avril Doyle.

9 klausimas nebuvo užduotas, kadangi jo tema buvo užduotas klausimas Tarybai per spalio mėn. II sesiją (punktas 14 protokolo 21.10.2008).

10 klausimas (Hélène Goudin): Politinė atsakomybė už piktnaudžiavimą, vykusį per ES karines operacijas.

Klausimas 11 (Hanne Dahl): Politinė atsakomybė už piktnaudžiavimą, vykusį per Europos karines operacijas.

Jean-Pierre Jouyet atsakė į klausimus ir į Hélène Goudin, Hanne Dahl, Paul Rübig ir Mairead McGuinness papildomus klausimus.

Klausimas 12 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Nacionalinių socialinio draudimo sistemų koordinavimas

Jean-Pierre Jouyet atsakė į klausimą ir į Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Paul Rübig ir Avril Doyle papildomus klausimus.

Į 13–15 ir 17–32 klausimus bus atsakyta raštu (žr. protokolo priedą).

Klausimų Tarybai valanda baigta.


(Posėdis sustabdytas 19.05 val. ir atnaujintas 21.00 val.)

PIRMININKAVO: Manuel António dos SANTOS
Pirmininko pavaduotojas

13. Tam tikrų tipų bendrovių įpareigojimai skelbti ir versti ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvas 68/151/EEB ir 89/666/EEB dėl tam tikrų tipų bendrovių įpareigojimų skelbti ir versti [COM(2008)0194 - C6-0171/2008 - 2008/0083(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Piia-Noora Kauppi (A6-0400/2008)

Piia-Noora Kauppi pristatė pranešimą.

Kalbėjo Charlie McCreevy (Komisijos narys).

Kalbėjo: Margaritis Schinas (ECON komiteto nuomonės referentas), Georgios Papastamkos PPE-DE frakcijos vardu, Ieke van den Burg PSE frakcijos vardu, Jean-Paul Gauzès, Manuel Medina Ortega, Françoise Grossetête, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Costas Botopoulos, Charlie McCreevy ir Piia-Noora Kauppi.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.2 protokolo 19.11.2008.


14. Europos statistika ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos statistikos [COM(2007)0625 - C6-0346/2007 - 2007/0220(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Andreas Schwab (A6-0349/2008)

Andreas Schwab pristatė pranešimą.

Kalbėjo Joaquín Almunia (Komisijos narys).

Kalbėjo: Ieke van den Burg PSE frakcijos vardu, Margarita Starkevičiūtė ALDE frakcijos vardu, Joaquín Almunia ir Andreas Schwab.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.3 protokolo 19.11.2008.


15. Priemonė, teikianti finansinę pagalbą valstybių narių mokėjimų balansams * - Finansinė pagalba valstybėms narėms (diskusijos)

Pranešimas Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 332/2002 dėl priemonės, teikiančios vidutinės trukmės finansinę pagalbą valstybių narių mokėjimų balansams, sukūrimo [COM(2008)0717 - C6-0389/2008 - 2008/0208(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Pervenche Berès (A6-0450/2008)

Komisijos pareiškimas: Finansinė pagalba valstybėms narėms

Pervenche Berès pristatė pranešimą.

Joaquín Almunia (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Zsolt László Becsey PPE-DE frakcijos vardu, Szabolcs Fazakas PSE frakcijos vardu, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk UEN frakcijos vardu, Nils Lundgren IND/DEM frakcijos vardu, Sergej Kozlík , nepriklausomas Parlamento narys, ir Dariusz Rosati.

PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Edit Herczog ir Harald Ettl.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Paul Rübig, Mairead McGuinness, Marian Zlotea ir Margarita Starkevičiūtė.

Kalbėjo: Joaquín Almunia ir Pervenche Berès.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalies nuostatas, bus paskelbti vėliau.

Su pateiktais pasiūlymais dėl rezoliucijos dar nebuvo galima susipažinti; jie bus paskelbti vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.8 protokolo 20.11.2008 ir punktas 6.10 protokolo 20.11.2008.


16.  Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Parlamento komitetų:

1.1) pranešimai:

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 332/2002 dėl priemonės, teikiančios vidutinės trukmės finansinę pagalbą valstybių narių mokėjimų balansams, sukūrimo (COM(2008)0717 - C6-0389/2008 - 2008/0208(CNS)) - ECON komitetas - Pranešėja: Pervenche Berès (A6-0450/2008)


17. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 415.623/OJME).


18. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.50 val.

Harald Rømer

Miguel Angel Martínez Martínez

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield , Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri , Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liese, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa , Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pinheiro, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika