Indekss 
Protokols
PDF 219kWORD 130k
Otrdiena, 2008. gada 18. novembris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana)
 3.Lēmums par pieprasījumu piemērot steidzamības procedūru
 4.Lauksaimniekiem piešķiramā atbalsta shēmas saskaņā ar KLP * – Izmaiņas kopējā lauksaimniecības politikā * – Atbalsts lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) * – Kopienas lauku attīstības stratēģiskās pamatnostādnes (2007.–2013. gada plānošanas laikposms) * (debates)
 5.Programma skolu apgādei ar augļiem * (debates)
 6.2009. finanšu gada vispārējā budžeta projekts (grozījumu projektu iesniegšanas termiņš)
 7.Balsošanas laiks
  
7.1.EK un Kazahstānas Partnerības un sadarbības nolīguma protokola noslēgšana, lai ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos ES * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.2.Kopuzņēmums, lai izstrādātu jaunas paaudzes Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības sistēmu (SESAR) * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.3.Ar tiesību aktiem noteiktais divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu marķējums (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.4.Uzņēmējdarbības tiesības attiecībā uz viena īpašnieka sabiedrībām ar ierobežotu atbildību (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.5.Vadītāja sēdeklis lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoros (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.6.Garantiju fonds ārējai darbībai (kodificēta versija) * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.7.Konvencija par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās *** (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.8.Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēma Kopienā ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.9.Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.10.Pieprasījums atcelt Frank Vanhecke deputāta imunitāti (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.11.Pieprasījums atcelt Massimo D'Alema deputāta imunitāti (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.12.Patērētāju aizsardzība kredīta un finanšu jomā (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.13.Patēriņa tirgu novērtējuma rezultāti (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.14.Akcīzes nodokļa piemērošanas vispārējā kārtība * (balsošana)
  
7.15.Programma skolu apgādei ar augļiem * (balsošana)
  
7.16.Ekonomikas un monetārās savienības pirmie 10 pastāvēšanas gadi un nākotnes uzdevumi (balsošana)
  
7.17.Principa par vienlīdzīgu atalgojumu sievietēm un vīriešiem piemērošana (balsošana)
  
7.18.Atbalsts ilgtspējīgas enerģijas ražošanas no fosilā kurināmā agrīniem demonstrējumiem (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 11.Eiropas Savienības atbildes reakcija uz pasaules finanšu krīzi: stāvoklis pēc neoficiālās 2008. gada 7. novembra Eiropadomes sanāksmes un 2008. gada 15. novembra G20 augstākā līmeņa sanāksmes - Komisijas likumdošanas un darba programma 2009. gadam (debates)
 12.Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)
 13.Dažu veidu uzņēmumu publicēšanas un tulkošanas pienākumi ***I (debates)
 14.Eiropas statistika ***I (debates)
 15.Finansiālas palīdzības mehānisms attiecībā uz dalībvalstu maksājumu bilancēm * - Finansiāls atbalsts dalībvalstīm (debates)
 16.Dokumentu iesniegšana
 17.Nākamās sēdes darba kārtība
 18.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Luisa MORGANTINI
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 115. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas iesniedza pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūcijas priekšlikumiem.

I. Somālija

- Fiona Hall, Marielle De Sarnez, Marco Cappato, Marco Pannella un Marios Matsakis ALDE grupas vārdā – par Aisha Ibrahim Duhulow nogalināšanu, nomētājot ar akmeņiem (B6-0596/2008).

- Margrete Auken un Marie-Hélène Aubert Verts/ALE grupas vārdā – par Somāliju (B6-0597/2008).

- Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Maria Badia i Cutchet un Raimon Obiols i Germà PSE grupas vārdā – par stāvokli Somālijā (B6-0598/2008).

- Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański un Ewa Tomaszewska UEN grupas vārdā – par Somāliju (B6-0599/2008).

- Giusto Catania GUE/NGL grupas vārdā – par Somāliju (B6-0600/2008).

- Urszula Gacek, Charles Tannock, Colm Burke, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt un Ioannis Kasoulides PPE-DE grupas vārdā – par Somāliju (B6-0601/2008).

II. Nāvessods Nigērijā

- Marios Matsakis, Marco Cappato un Marco Pannella ALDE grupas vārdā – par nāvessodu Nigērijā (B6-0602/2008).

- Marie-Hélène Aubert un Margrete Auken Verts/ALE grupas vārdā – par nāvessodu Nigērijā (B6-0603/2008).

- Pasqualina Napoletano un Alain Hutchinson PSE grupas vārdā – par nāvessodu Nigērijā (B6-0604/2008).

- Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Eoin Ryan un Mieczysław Edmund Janowski UEN grupas vārdā – par nāvessodu Nigērijā (B6-0605/2008).

- Vittorio Agnoletto un Feleknas Uca GUE/NGL grupas vārdā – par nāvessodu Nigērijā (B6-0606/2008).

- Michael Gahler, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt un Eija-Riitta Korhola PPE-DE grupas vārdā – par nāvessoda izmantošanu Nigērijā (B6-0607/2008).

III. Al-Kurd ģimenes lieta

- Chris Davies un Marios Matsakis ALDE grupas vārdā – par Al-Kurd ģimeni (B6-0608/2008).

- Hélène Flautre, Margrete Auken, David Hammerstein, Jill Evans un Caroline Lucas Verts/ALE grupas vārdā – par Al-Kurd ģimenes lietu (B6-0609/2008).

- Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser, Proinsias De Rossa un Jamila Madeira PSE grupas vārdā – par Al-Kurd ģimenes lietu (B6-0610/2008).

- Luisa Morgantini un Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL grupas vārdā – par Al-Kurd ģimenes lietu Austrumu Jeruzalemē (B6-0611/2008).

- Roberta Angelilli, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska un Eugenijus Maldeikis UEN grupas vārdā – par Al-Kurd lietu (B6-0612/2008).

- Ioannis Kasoulides, Jana Hybášková un Mario Mauro PPE-DE grupas vārdā – par Al-Kurd ģimenes lietu (B6-0613/2008).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 142. pantu.


3. Lēmums par pieprasījumu piemērot steidzamības procedūru

Padomes pieprasījums piemērot steidzamības procedūru (Reglamenta 134. pants):

- Priekšlikums Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 332/2002, ar ko izveido vidēja termiņa finansiālas palīdzības mehānismu attiecībā uz dalībvalstu maksājumu bilancēm (COM(2008)0717 – C6-0389/2008 – 2008/0208(CNS)) – ECON komiteja.

Uzstājās Pervenche Berès (ECON komitejas priekšsēdētāja).

Steidzamības procedūras pieprasījumu apstiprināja.

Šis punkts ir iekļauts šīs sēdes darba kārtībā, lai to apspriestu kopā ar Komisijas paziņojumu par šo pašu tēmu (sk. 2008. gada 18. novembra protokola 15. punktu).

Termiņš grozījumu iesniegšanai plenārsēdē ir noteikts trešdien, 19.11.2008., plkst. 10.00.

Balsojums: 2008. gada 20. novembra protokola 6.10. punkts.


4. Lauksaimniekiem piešķiramā atbalsta shēmas saskaņā ar KLP * – Izmaiņas kopējā lauksaimniecības politikā * – Atbalsts lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) * – Kopienas lauku attīstības stratēģiskās pamatnostādnes (2007.–2013. gada plānošanas laikposms) * (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko paredz kopīgus lauksaimniekiem piešķiramā tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem [COM(2008)0306 - C6-0240/2008 - 2008/0103(CNS)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0402/2008).

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par izmaiņām kopējā lauksaimniecības politikā, veicot grozījumus Regulās (EK) Nr. 320/2006, (EK) Nr. 1234/2007, (EK) Nr. 3/2008 un (EK) Nr. […]/2008 [COM(2008)0306 - C6-0241/2008 - 2008/0104(CNS)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0401/2008).

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) [COM(2008)0306 - C6-0242/2008 - 2008/0105(CNS)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0390/2008).

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu 2006/144/EK par Kopienas lauku attīstības stratēģiskajām pamatnostādnēm (2007.–2013. gada plānošanas laikposms) [COM(2008)0306 - C6-0239/2008 - 2008/0106(CNS)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0377/2008).

Luis Manuel Capoulas Santos iepazīstināja ar saviem ziņojumiem.

Uzstājās Michel Barnier (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Mariann Fischer Boel (Komisijas locekle).

Uzstājās Kathalijne Maria Buitenweg (ENVI komitejas atzinuma sagatavotāja), Markus Pieper (REGI komitejas atzinuma sagatavotājs), Lutz Goepel PPE-DE grupas vārdā, Stéphane Le Foll PSE grupas vārdā, Niels Busk ALDE grupas vārdā, Janusz Wojciechowski UEN grupas vārdā, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf Verts/ALE grupas vārdā, Vincenzo Aita GUE/NGL grupas vārdā, Witold Tomczak IND/DEM grupas vārdā, Peter Baco, pie grupām nepiederošs deputāts, Neil Parish, Brian Simpson, Jan Mulder, Gintaras Didžiokas, Alyn Smith, Ilda Figueiredo, Georgios Georgiou un Jim Allister.

SĒDI VADA: Manuel António dos SANTOS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Agnes Schierhuber, Rosa Miguélez Ramos, Donato Tommaso Veraldi, Andrzej Tomasz Zapałowski, Marie-Hélène Aubert, Sylwester Chruszcz, Esther Herranz García, Csaba Sándor Tabajdi, Anne Laperrouze, Liam Aylward, Véronique Mathieu, Lily Jacobs, Kyösti Virrankoski, Sergio Berlato, Sebastiano Sanzarello, Vincenzo Lavarra, Mairead McGuinness, Bogdan Golik, Ioannis Gklavakis, Katerina Batzeli, Esther De Lange, Giovanna Corda, Jean-Paul Denanot, María Isabel Salinas García un Alessandro Battilocchio.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Avril Doyle, Paulo Casaca, Francesco Ferrari, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Elisabeth Jeggle, Marian Harkin, Astrid Lulling, Giovanni Robusti, James Nicholson, Katerina Batzeli, Colm Burke un Czesław Adam Siekierski.

Uzstājās Michel Barnier un Mariann Fischer Boel.

SĒDI VADA: Adam BIELAN
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Luis Manuel Capoulas Santos.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 19. novembra protokola 5.4. punkts, 2008. gada 19. novembra protokola 7.1. punkts, 2008. gada 19. novembra protokola 7.2. punkts un 2008. gada 19. novembra protokola 7.3. punkts.


5. Programma skolu apgādei ar augļiem * (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu un Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula), lai izveidotu programmu skolu apgādei ar augļiem [COM(2008)0442 - C6-0315/2008 - 2008/0146(CNS)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Niels Busk (A6-0391/2008).

Niels Busk iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Michel Barnier (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Mariann Fischer Boel (Komisijas locekle).

Uzstājās Maria Petre PPE-DE grupas vārdā, María Isabel Salinas García PSE grupas vārdā, Donato Tommaso Veraldi ALDE grupas vārdā, Alyn Smith Verts/ALE grupas vārdā, Bairbre de Brún GUE/NGL grupas vārdā, Jeffrey Titford IND/DEM grupas vārdā, Christa Klaß, Csaba Sándor Tabajdi, Marian Harkin un Hélène Goudin.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās James Nicholson, Silvia-Adriana Ţicău, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ilda Figueiredo, Neil Parish un Christel Schaldemose.

Uzstājās Michel Barnier, Mariann Fischer Boel un Niels Busk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 18. novembra protokola 7.15. punkts.

SĒDI VADA: Luigi COCILOVO
Priekšsēdētāja vietnieks


6. 2009. finanšu gada vispārējā budžeta projekts (grozījumu projektu iesniegšanas termiņš)

Iesniegšanas termiņš grozījumu projektiem 2009. finanšu gada vispārējā budžeta projekta otrajam lasījumam ir pirmdien, 2008. gada 24. novembrī, plkst. 12.00.

Saskaņā ar Reglamenta IV pielikuma 5. panta 3. punktu šādus grozījumu projektus var iesniegt, ja tos ir parakstījuši vismaz četrdesmit deputātu vai arī komitejas vārdā.


7. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē „Europarl”.


7.1. EK un Kazahstānas Partnerības un sadarbības nolīguma protokola noslēgšana, lai ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos ES * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes un Komisijas lēmumam par Partnerības un sadarbības nolīguma protokola starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Kazahstānas Republiku, no otras puses, noslēgšanu, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai [COM(2007)0105 - C6-0328/2008 - 2007/0039(CNS)] - Ārlietu komiteja. Referents: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0416/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0528).


7.2. Kopuzņēmums, lai izstrādātu jaunas paaudzes Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības sistēmu (SESAR) * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai (EK), ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 219/2007, ar ko izveido kopuzņēmumu, lai izstrādātu jaunas paaudzes Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības sistēmu (SESAR) [COM(2008)0483 - C6-0305/2008 - 2008/0159(CNS)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Angelika Niebler (A6-0439/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0529).


7.3. Ar tiesību aktiem noteiktais divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu marķējums (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu ar tiesību aktiem noteikto marķējumu (kodificēta versija) [COM(2008)0318 - C6-0205/2008 - 2008/0099(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Diana Wallis (A6-0382/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0530).


7.4. Uzņēmējdarbības tiesības attiecībā uz viena īpašnieka sabiedrībām ar ierobežotu atbildību (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai uzņēmējdarbības tiesību jomā par viena īpašnieka sabiedrībām ar ierobežotu atbildību (kodificēta versija) [COM(2008)0344 - C6-0217/2008 - 2008/0109(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Diana Wallis (A6-0383/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0531).


7.5. Vadītāja sēdeklis lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoros (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par vadītāja sēdekli lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoros (kodificēta versija) [COM(2008)0351 - C6-0243/2008 - 2008/0115(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Diana Wallis (A6-0384/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0532).


7.6. Garantiju fonds ārējai darbībai (kodificēta versija) * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko izveido Garantiju fondu ārējai darbībai (kodificēta versija) [COM(2008)0365 - C6-0273/2008 - 2008/0117(CNS)] - Juridiskā komiteja. Referente: Diana Wallis (A6-0387/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0533).


7.7. Konvencija par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās *** (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Kopienas vārdā noslēgtu Konvenciju par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās [09196/2008 - C6-0215/2008 - 2008/0048(AVC)] - Juridiskā komiteja. Referents: Hans-Peter Mayer (A6-0428/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0534).

Parlaments tādējādi deva savu piekrišanu.


7.8. Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēma Kopienā ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2223/96 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā [COM(2007)0776 - C6-0452/2007 - 2007/0272(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Pervenche Berès (A6-0376/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0535).


7.9. Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību [COM(2008)0609 - C6 0345/2008 - 2008/2286(ACI)] - Budžeta komiteja. Referents: Reimer Böge (A6-0430/2008).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0536).


7.10. Pieprasījums atcelt Frank Vanhecke deputāta imunitāti (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Frank Vanhecke deputāta imunitāti [2008/2092(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Klaus-Heiner Lehne (A6-0421/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0537).

Par balsojumu uzstājās:

Bruno Gollnisch pirms balsošanas pieprasīja ziņojumu nodot atpakaļ komitejai.

Sēdes vadītājs konstatēja, ka šo pieprasījumu atbalsta vismaz 40 deputāti un ka tādēļ tas ir pieņemams saskaņā ar Reglamenta 168. panta 2. punktu.

Parlaments šo pieprasījumu noraidīja un sāka balsošanu.


7.11. Pieprasījums atcelt Massimo D'Alema deputāta imunitāti (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Massimo D'Alema deputāta imunitāti [2008/2298(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Klaus-Heiner Lehne (A6-0422/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0538).


7.12. Patērētāju aizsardzība kredīta un finanšu jomā (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par patērētāju aizsardzību: patērētāju izglītošanas un informētības uzlabošana kredīta un finanšu jomā [2007/2288(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Iliana Malinova Iotova (A6-0393/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0539).


7.13. Patēriņa tirgu novērtējuma rezultāti (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par patēriņa tirgu novērtējuma rezultātiem [2008/2057(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Anna Hedh (A6-0392/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0540).


7.14. Akcīzes nodokļa piemērošanas vispārējā kārtība * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai par akcīzes nodokļa piemērošanas vispārējo kārtību [COM(2008)0078 - C6-0099/2008 - 2008/0051(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Astrid Lulling (A6-0417/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2008)0541).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2008)0541).

Par balsojumu uzstājās:

Astrid Lulling (referente), pirms balsošanas par grozīto priekšlikumu, iesakot balsot “pret”, un Elisa Ferreira par šo iepriekšminēto uzstāšanos.


7.15. Programma skolu apgādei ar augļiem * (balsošana)


Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu un Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula), lai izveidotu programmu skolu apgādei ar augļiem [COM(2008)0442 - C6-0315/2008 - 2008/0146(CNS)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Niels Busk (A6-0391/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 15. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2008)0542).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2008)0542).


7.16. Ekonomikas un monetārās savienības pirmie 10 pastāvēšanas gadi un nākotnes uzdevumi (balsošana)


Ziņojums par EMU@10 — Ekonomikas un monetārās savienības pirmie 10 pastāvēšanas gadi un nākotnes uzdevumi [2008/2156(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Līdzreferenti: Pervenche Berès un Werner Langen (A6-0420/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 16. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2008)0543).

Par balsojumu uzstājās:

- Pervenche Berès (līdzreferente), lai apstiprinātu, ka atsauc savu mutisko grozījumu, ko bija ierosinājusi grozījumam Nr. 13;

- Reinhard Rack.


7.17. Principa par vienlīdzīgu atalgojumu sievietēm un vīriešiem piemērošana (balsošana)

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai, kā piemērot principu par vienlīdzīgu atalgojumu sievietēm un vīriešiem [2008/2012(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Edit Bauer (A6-0389/2008).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 17. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2008)0544).


7.18. Atbalsts ilgtspējīgas enerģijas ražošanas no fosilā kurināmā agrīniem demonstrējumiem (balsošana)

Ziņojums par atbalstu ilgtspējīgas enerģijas ražošanas no fosilā kurināmā agrīniem demonstrējumiem [2008/2140(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Christian Ehler (A6-0418/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 18. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2008)0545).


8. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 163. panta 3. punktu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Iliana Malinova Iotova ziņojums - A6-0393/2008: Zuzana Roithová, Zita Pleštinská un Syed Kamall.

Astrid Lulling ziņojums - A6-0417/2008: Astrid Lulling, Daniel Hannan un Syed Kamall.

Niels Busk ziņojums - A6-0391/2008: Milan Gaľa, Czesław Adam Siekierski, Hynek Fajmon, Mairead McGuinness un Ewa Tomaszewska.

Pervenche Berès un Werner Langen ziņojums - A6-0420/2008: Ivo Strejček un Czesław Adam Siekierski.

Klaus-Heiner Lehne ziņojums - A6-0422/2008: Siiri Oviir.

Christian Ehler ziņojums - A6-0418/2008: Gyula Hegyi.


9. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē Europarl regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.

°
° ° °

Glyn Ford darīja zināmu, ka balsošanas laika sākumā viņam nebija balsošanas kartes un ka viņš iesaistījās balsošanā, sākot ar Astrid Lulling ziņojumu (A6-0417/2008). Par iepriekšējiem ziņojumiem viņš bija vēlējies balsot tāpat kā PSE grupa.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.05 un atsākta plkst. 15.05.)

SĒDI VADA: Hans-Gert PÖTTERING
Priekšsēdētājs

10. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


11. Eiropas Savienības atbildes reakcija uz pasaules finanšu krīzi: stāvoklis pēc neoficiālās 2008. gada 7. novembra Eiropadomes sanāksmes un 2008. gada 15. novembra G20 augstākā līmeņa sanāksmes - Komisijas likumdošanas un darba programma 2009. gadam (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Eiropas Savienības atbildes reakcija uz pasaules finanšu krīzi: stāvoklis pēc neoficiālās 2008. gada 7. novembra Eiropadomes sanāksmes un 2008. gada 15. novembra G20 augstākā līmeņa sanāksmes.

Komisijas paziņojums: Komisijas likumdošanas un darba programma 2009. gadam.

Jean-Pierre Jouyet (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Joseph Daul PPE-DE grupas vārdā, Martin Schulz PSE grupas vārdā, Graham Watson ALDE grupas vārdā, Brian Crowley UEN grupas vārdā, Monica Frassoni Verts/ALE grupas vārdā, Roberto Musacchio GUE/NGL grupas vārdā un Hanne Dahl IND/DEM grupas vārdā.

SĒDI VADA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Jana Bobošíková, pie grupām nepiederoša deputāte, Jean-Pierre Jouyet, José Manuel Barroso, Hartmut Nassauer, Hannes Swoboda, Diana Wallis, Ryszard Czarnecki, Hélène Flautre, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Paul Marie Coûteaux, Luca Romagnoli, José Manuel García-Margallo y Marfil, Robert Goebbels, Jean Marie Beaupuy, Mario Borghezio, Rebecca Harms, Esko Seppänen, Kathy Sinnott, Andreas Mölzer, Giles Chichester un Poul Nyrup Rasmussen.

SĒDI VADA: Mechtild ROTHE
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Andrew Duff, Irena Belohorská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pervenche Berès, Lena Ek, Manfred Weber, Jan Andersson, Malcolm Harbour, Ieke van den Burg, Lambert van Nistelrooij, Enrique Barón Crespo, Ingeborg Gräßle, Stavros Lambrinidis, Robert Sturdy, Andrzej Jan Szejna, Carmen Fraga Estévez, Harald Ettl, Philip Bushill-Matthews, Erika Mann, Piia-Noora Kauppi un Gunnar Hökmark.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās John Purvis, Proinsias De Rossa, Olle Schmidt, Marie Anne Isler Béguin un Mairead McGuinness.

Uzstājās Margot Wallström (Komisijas priekšsēdētāja vietniece).

Rezolūcijas priekšlikumus, ko iesniedz saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu, paziņos vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: balsošana notiks kādā no nākamajām plenārsēdēm.


SĒDI VADA: Diana WALLIS
Priekšsēdētāja vietniece

12. Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)

Parlaments izskatīja vairākus jautājumus Padomei (B6-0484/2008).

Jautājums Nr. 1 (Bernd Posselt): Kristieši Turcijā: Mor Gabrielas klosteris.

Jean-Pierre Jouyet (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Bernd Posselt, Reinhard Rack un Jim Allister.

Jautājums Nr. 2 (Manuel Medina Ortega): Migrācijas pieauguma izraisītās problēmas Eiropā.

Jean-Pierre Jouyet atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Manuel Medina Ortega un Bernd Posselt.

Jautājums Nr. 3 (Luis Yañez-Barnuevo García): Dialoga uzsākšana Kubā.

Jean-Pierre Jouyet atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Antonio Masip Hidalgo (aizstājot autoru), Zita Pleštinská un Bogusław Sonik.

Jautājums Nr. 4 (Robert Evans): Finanšu krīzē gūtā pieredze.

Jautājums Nr. 5 (Mairead McGuinness): Dalībvalstu atbildes reakcija uz starptautisko finanšu krīzi.

Jautājums Nr. 6 (Gay Mitchell): ES atbildes reakcija uz finanšu krīzi.

Jautājums Nr. 7 (Dimitrios Papadimoulis): Finanšu krīze un Stabilitātes pakts.

Jautājums Nr. 8 (Laima Liucija Andrikienė): Austrumeiropas stāvoklis un izredzes finanšu krīzes laikā.

Jean-Pierre Jouyet atbildēja uz šiem jautājumiem, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Peter Skinner (aizstājot Robert Evans), Mairead McGuinness, Gay Mitchell, Dimitrios Papadimoulis, Laima Liucija Andrikienė, Josu Ortuondo Larrea un Avril Doyle.

Jautājumu Nr. 9 neuzdeva, jo jautājums par šo tematu jau tika uzdots Padomei oktobra otrajā sesijā (2008. gada 21. oktobra protokola 14. punkts).

Jautājums Nr. 10 (Hélène Goudin): Politiskā atbildība par pārkāpumiem ES militāro operāciju laikā.

Jautājums Nr. 11 (Hanne Dahl): Politiskā atbildība par pārkāpumiem ES militāro operāciju laikā.

Jean-Pierre Jouyet atbildēja uz šiem jautājumiem, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Hélène Goudin, Hanne Dahl, Paul Rübig un Mairead McGuinness.

Jautājums Nr. 12 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Valstu sociālās drošības sistēmu koordinēšana.

Jean-Pierre Jouyet atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Paul Rübig un Avril Doyle.

Uz jautājumiem Nr. 13-15 un Nr. 17-32 sniegs rakstiskas atbildes (sk. sēdes stenogrammas pielikumu).

Padomei atvēlētais jautājumu laiks ir beidzies.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 19.05 un atsākta plkst. 21.00.)

SĒDI VADA: Manuel António dos SANTOS
Priekšsēdētāja vietnieks

13. Dažu veidu uzņēmumu publicēšanas un tulkošanas pienākumi ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 68/151/EEK un 89/666/EEK attiecībā uz dažu veidu uzņēmumu publicēšanas un tulkošanas pienākumiem [COM(2008)0194 - C6-0171/2008 - 2008/0083(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Piia-Noora Kauppi (A6-0400/2008).

Piia-Noora Kauppi iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Charlie McCreevy (Komisijas loceklis).

Uzstājās Margaritis Schinas (ECON komitejas atzinuma sagatavotājs), Georgios Papastamkos PPE-DE grupas vārdā, Ieke van den Burg PSE grupas vārdā, Jean-Paul Gauzès, Manuel Medina Ortega, Françoise Grossetête, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Costas Botopoulos, Charlie McCreevy un Piia-Noora Kauppi.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 19. novembra protokola 5.2. punkts.


14. Eiropas statistika ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas statistiku [COM(2007)0625 - C6-0346/2007 - 2007/0220(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Andreas Schwab (A6-0349/2008).

Andreas Schwab iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Joaquín Almunia (Komisijas loceklis).

Uzstājās Ieke van den Burg PSE grupas vārdā, Margarita Starkevičiūtė ALDE grupas vārdā, Joaquín Almunia un Andreas Schwab.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 19. novembra protokola 5.3. punkts.


15. Finansiālas palīdzības mehānisms attiecībā uz dalībvalstu maksājumu bilancēm * - Finansiāls atbalsts dalībvalstīm (debates)

Ziņojums Priekšlikums Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 332/2002, ar ko izveido vidēja termiņa finansiālas palīdzības mehānismu attiecībā uz dalībvalstu maksājumu bilancēm [COM(2008)0717 - C6-0389/2008 - 2008/0208(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Pervenche Berès (A6-0450/2008).

Komisijas paziņojums: Finansiāls atbalsts dalībvalstīm.

Pervenche Berès iepazīstināja ar ziņojumu.

Joaquín Almunia (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Zsolt László Becsey PPE-DE grupas vārdā, Szabolcs Fazakas PSE grupas vārdā, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk UEN grupas vārdā, Nils Lundgren IND/DEM grupas vārdā, Sergej Kozlík, pie grupām nepiederošs deputāts un Dariusz Rosati.

SĒDI VADA: Edward McMILLAN-SCOTT
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Edit Herczog un Harald Ettl.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Paul Rübig, Mairead McGuinness, Marian Zlotea un Margarita Starkevičiūtė.

Uzstājās Joaquín Almunia un Pervenche Berès.

Rezolūcijas priekšlikumus, ko iesniedz saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu, paziņos vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 20. novembra protokola 6.8. punkts un 2008. gada 20. novembra protokola 6.10. punkts.


16. Dokumentu iesniegšana

ECON komiteja iesniedza turpmāk minēto ziņojumu.

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 332/2002, ar ko izveido vidēja termiņa finansiālas palīdzības mehānismu attiecībā uz dalībvalstu maksājumu bilancēm (COM(2008)0717 - C6-0389/2008 - 2008/0208(CNS)) - ECON komiteja - Referente: Pervenche Berès (A6-0450/2008).


17. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 415.623/OJME).


18. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.50.

Harald Rømer

Miguel Angel Martínez Martínez

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield , Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri , Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liese, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa , Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pinheiro, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika