Index 
Notulen
PDF 221kWORD 135k
Dinsdag 18 november 2008 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Besluit inzake toepassing van de urgentieprocedure
 4.Steunregelingen voor landbouwers in het kader van het GLB * - Aanpassing van het gemeenschappelijk landbouwbeleid * - Steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) * - Communautaire strategische richtsnoeren voor plattelandsontwikkeling (programmeringsperiode 2007-2013) * (debat)
 5.Schoolfruitregeling * (debat)
 6.Ontwerp van algemene begroting voor het begrotingsjaar 2009 (indieningstermijn voor ontwerpamendementen)
 7.Stemmingen
  7.1.Sluiting van het protocol bij de overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de EG en Kazachstan * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  7.2.Gemeenschappelijke onderneming voor de instelling van een Europese nieuwe generatie luchtverkeersbeveiligingssysteem (SESAR) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  7.3.Voorgeschreven opschriften op twee- of driewielige motorvoertuigen (gecodificeerde versie) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  7.4.Vennootschapsrecht betreffende eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (gecodificeerde versie) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  7.5.Bestuurderszitplaats op landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (Gecodificeerde versie) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  7.6.Garantiefonds voor externe acties (gecodificeerde versie) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  7.7.Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  7.8.Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Gemeenschap ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  7.9.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  7.10.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Frank Vanhecke (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  7.11.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Massimo D'Alema (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  7.12.Consumentenbescherming: verbetering consumenteneducatie en kennis van krediet- en geldzaken (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  7.13.Scorebord voor de consumentenmarkten (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  7.14.Algemene regeling inzake accijns * (stemming)
  7.15.Schoolfruitregeling * (stemming)
  7.16.Tien jaar Economische en Monetaire Unie (stemming)
  7.17.Toepassing van het beginsel van gelijke beloning voor mannen en vrouwen (stemming)
  7.18.Steun voor demonstratie in een vroeg stadium van duurzame elektriciteitsproductie met behulp van fossiele brandstoffen (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Antwoord van de Europese Unie op de wereldwijde financiële crisis: follow-up van de informele Europese Raad van 7 november 2008 en van de Top van de G20 van 15 november 2008 - Wetgevings- en werkprogramma van de Commissie voor 2009 (debat)
 12.Vragenuur (vragen aan de Raad)
 13.Openbaarmakings- en vertalingsverplichtingen van bepaalde vennootschapsvormen ***I (debat)
 14.Europese statistiek ***I (debat)
 15.Mechanisme voor financiële ondersteuning van de betalingsbalansen van de lidstaten * - Financiële steun aan de lidstaten (debat)
 16.Ingekomen stukken
 17.Agenda van de volgende vergadering
 18.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Luisa MORGANTINI
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 115 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken ingediend om het houden van een debat:

I. Somalië

- Fiona Hall, Marielle De Sarnez, Marco Cappato, Marco Pannella en Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie, over de steniging van Aisha Ibrahim Duhulow (B6-0596/2008)

- Margrete Auken en Marie-Hélène Aubert, namens de Verts/ALE-Fractie, over Somalië (B6-0597/2008)

- Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Maria Badia i Cutchet en Raimon Obiols i Germà, namens de PSE-Fractie, over de situatie in Somalië (B6-0598/2008)

- Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański en Ewa Tomaszewska, namens de UEN-Fractie, over Somalië (B6-0599/2008)

- Giusto Catania, namens de GUE/NGL-Fractie, over Somalië (B6-0600/2008)

- Urszula Gacek, Charles Tannock, Colm Burke, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt en Ioannis Kasoulides, namens de PPE-DE-Fractie, over Somalië (B6-0601/2008)

II. Doodstraf in Nigeria

- Marios Matsakis, Marco Cappato en Marco Pannella, namens de ALDE-Fractie, over de doodstraf in Nigeria (B6-0602/2008)

- Marie-Hélène Aubert en Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie, over de doodstraf in Nigeria (B6-0603/2008)

- Pasqualina Napoletano en Alain Hutchinson, namens de PSE-Fractie, over de doodstraf in Nigeria (B6-0604/2008)

- Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Eoin Ryan en Mieczysław Edmund Janowski, namens de UEN-Fractie, over de doodstraf in Nigeria (B6-0605/2008)

- Vittorio Agnoletto en Feleknas Uca, namens de GUE/NGL-Fractie, over de doodstraf in Nigeria (B6-0606/2008)

- Michael Gahler, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt en Eija-Riitta Korhola, namens de PPE-DE-Fractie, over het gebruik van de doodstraf in Nigeria (B6-0607/2008)

III. De zaak van de familie al-Kurd

- Chris Davies en Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie, over de familie al-Kurd (B6-0608/2008)

- Hélène Flautre, Margrete Auken, David Hammerstein, Jill Evans en Caroline Lucas, namens de Verts/ALE-Fractie, over de zaak van de familie al-Kurd (B6-0609/2008)

- Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser, Proinsias De Rossa en Jamila Madeira, namens de PSE-Fractie, over de zaak van de familie al-Kurd (B6-0610/2008)

- Luisa Morgantini en Kyriacos Triantaphyllides, namens de GUE/NGL-Fractie, over de zaak van de familie al-Kurd in Oost-Jeruzalem (B6-0611/2008)

- Roberta Angelilli, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska en Eugenijus Maldeikis, namens de UEN-Fractie, over de zaak van de familie al-Kurd (B6-0612/2008)

- Ioannis Kasoulides, Jana Hybášková en Mario Mauro, namens de PPE-DE-Fractie, over de zaak van de familie al-Kurd (B6-0613/2008)

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 142 van het Reglement.


3. Besluit inzake toepassing van de urgentieprocedure

Verzoek om toepassing van de urgentieprocedure (artikel 134 van het Reglement) van de Raad voor:

- het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 332/2002 houdende instelling van een mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn van de betalingsbalansen van de lidstaten (COM(2008)0717 – C6-0389/2008 – 2008/0208(CNS)) – Commissie ECON

Het woord wordt gevoerd door Pervenche Berès (voorzitter van de Commissie ECON)

Het verzoek om urgentverklaring wordt ingewilligd.

Dit punt wordt ingeschrevenop de agenda van de huidige vergadering en behandeld in combinatie met de verklaring van de Commissie over hetzelfde onderwerp (punt 15 van de notulen van 18.11.2008).

Termijn voor de indiening van amendementen: woensdag 19.11.2008, 10.00 uur.

Stemming: punt 6.10 van de notulen van 20.11.2008.


4. Steunregelingen voor landbouwers in het kader van het GLB * - Aanpassing van het gemeenschappelijk landbouwbeleid * - Steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) * - Communautaire strategische richtsnoeren voor plattelandsontwikkeling (programmeringsperiode 2007-2013) * (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers [COM(2008)0306 - C6-0240/2008 - 2008/0103(CNS)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0402/2008)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van het gemeenschappelijk landbouwbeleid aan de hand van wijzigingen van de Verordeningen (EG) nr. 320/2006, (EG) nr. 1234/2007, (EG) nr. 3/2008 en (EG) nr. [...]/2008 [COM(2008)0306 - C6-0241/2008 - 2008/0104(CNS)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0401/2008)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1698/2005 inzake inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) [COM(2008)0306 - C6-0242/2008 - 2008/0105(CNS)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0390/2008)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 2006/144/EG inzake de communautaire strategische richtsnoeren voor plattelandsontwikkeling (programmeringsperiode 2007-2013) [COM(2008)0306 - C6-0239/2008 - 2008/0106(CNS)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0377/2008)

Luis Manuel Capoulas Santos leidt de verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier (fungerend voorzitter van de Raad) en Mariann Fischer Boel (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Kathalijne Maria Buitenweg (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Markus Pieper (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Lutz Goepel, namens de PPE-DE-Fractie, Stéphane Le Foll, namens de PSE-Fractie, Niels Busk, namens de ALDE-Fractie, Janusz Wojciechowski, namens de UEN-Fractie, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, namens de Verts/ALE-Fractie, Vincenzo Aita, namens de GUE/NGL-Fractie, Witold Tomczak, namens de IND/DEM-Fractie, Peter Baco, niet-ingeschrevene, Neil Parish, Brian Simpson, Jan Mulder, Gintaras Didžiokas, Alyn Smith, Ilda Figueiredo, Georgios Georgiou en Jim Allister.

VOORZITTER: Manuel António dos SANTOS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Agnes Schierhuber, Rosa Miguélez Ramos, Donato Tommaso Veraldi, Andrzej Tomasz Zapałowski, Marie-Hélène Aubert, Sylwester Chruszcz, Esther Herranz García, Csaba Sándor Tabajdi, Anne Laperrouze, Liam Aylward, Véronique Mathieu, Lily Jacobs, Kyösti Virrankoski, Sergio Berlato, Sebastiano Sanzarello, Vincenzo Lavarra, Mairead McGuinness, Bogdan Golik, Ioannis Gklavakis, Katerina Batzeli, Esther De Lange, Giovanna Corda, Jean-Paul Denanot, María Isabel Salinas García en Alessandro Battilocchio.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Avril Doyle, Paulo Casaca, Francesco Ferrari, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Elisabeth Jeggle, Marian Harkin, Astrid Lulling, Giovanni Robusti, James Nicholson, Katerina Batzeli, Colm Burke en Czesław Adam Siekierski.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier en Mariann Fischer Boel.

VOORZITTER: Adam BIELAN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Luis Manuel Capoulas Santos.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.4 van de notulen van 19.11.2008, punt 7.1 van de notulen van 19.11.2008, punt 7.2 van de notulen van 19.11.2008 en punt 7.3 van de notulen van 19.11.2008.


5. Schoolfruitregeling * (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1290/2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, en van Verordening (EG) nr. 1234/2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten ("Integrale-GMO-verordening"), met het oog op het opzetten van een schoolfruitregeling [COM(2008)0442 - C6-0315/2008 - 2008/0146(CNS)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Niels Busk (A6-0391/2008)

Niels Busk leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier (fungerend voorzitter van de Raad) en Mariann Fischer Boel (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Maria Petre, namens de PPE-DE-Fractie, María Isabel Salinas García, namens de PSE-Fractie, Donato Tommaso Veraldi, namens de ALDE-Fractie, Alyn Smith, namens de Verts/ALE-Fractie, Bairbre de Brún, namens de GUE/NGL-Fractie, Jeffrey Titford, namens de IND/DEM-Fractie, Christa Klaß, Csaba Sándor Tabajdi, Marian Harkin en Hélène Goudin.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door James Nicholson, Silvia-Adriana Ţicău, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ilda Figueiredo, Neil Parish en Christel Schaldemose.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier, Mariann Fischer Boel en Niels Busk.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.15 van de notulen van 18.11.2008.

VOORZITTER: Luigi COCILOVO
Ondervoorzitter


6. Ontwerp van algemene begroting voor het begrotingsjaar 2009 (indieningstermijn voor ontwerpamendementen)

De indieningstermijn voor ontwerpamendementen voor de tweede lezing van het ontwerp van algemene begroting voor het begrotingsjaar 2009 wordt vastgesteld op maandag 24.11.2008, 12.00 uur.

Overeenkomstig bijlage IV, artikel 5, lid 3, van het Reglement moeten de ontwerpamendementen worden ingediend door ten minste 40 leden of namens een commissie.


7. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


7.1. Sluiting van het protocol bij de overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de EG en Kazachstan * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van het protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kazachstan, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie [COM(2007)0105 - C6-0328/2008 - 2007/0039(CNS)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0416/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0528)


7.2. Gemeenschappelijke onderneming voor de instelling van een Europese nieuwe generatie luchtverkeersbeveiligingssysteem (SESAR) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een Verordening (EG) nr. .../... van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 219/2007 van de Raad betreffende de oprichting van een gemeenschappelijke onderneming voor de realisering van het Europese nieuwe generatie luchtverkeersbeveiligingssysteem (SESAR) [COM(2008)0483 - C6-0305/2008 - 2008/0159(CNS)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Angelika Niebler (A6-0439/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0529)


7.3. Voorgeschreven opschriften op twee- of driewielige motorvoertuigen (gecodificeerde versie) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorgeschreven opschriften op twee- of driewielige motorvoertuigen (gecodificeerde versie) [COM(2008)0318 - C6-0205/2008 - 2008/0099(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Diana Wallis (A6-0382/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0530)


7.4. Vennootschapsrecht betreffende eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (gecodificeerde versie) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake het vennootschapsrecht betreffende eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (gecodificeerde versie) [COM(2008)0344 - C6-0217/2008 - 2008/0109(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Diana Wallis (A6-0383/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0531)


7.5. Bestuurderszitplaats op landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (Gecodificeerde versie) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bestuurderszitplaats op landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (gecodificeerde versie) [COM(2008)0351 - C6-0243/2008 - 2008/0115(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Diana Wallis (A6-0384/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0532)


7.6. Garantiefonds voor externe acties (gecodificeerde versie) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van een Garantiefonds voor externe acties (gecodificeerde versie) [COM(2008)0365 - C6-0273/2008 - 2008/0117(CNS)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Diana Wallis (A6-0387/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0533)


7.7. Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad inzake de sluiting van het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken [09196/2008 - C6-0215/2008 - 2008/0048(AVC)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Hans-Peter Mayer (A6-0428/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0534)

Het Parlement verleent hiermede zijn instemming.


7.8. Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Gemeenschap ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad inzake het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Gemeenschap, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft [COM(2007)0776 - C6-0452/2007 - 2007/0272(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Pervenche Berès (A6-0376/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0535)


7.9. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer [COM(2008)0609 - C6 0345/2008 - 2008/2286(ACI)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Reimer Böge (A6-0430/2008)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0536)


7.10. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Frank Vanhecke (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Frank Vanhecke [2008/2092(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (A6-0421/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0537)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

Vóór de stemming verzocht Bruno Gollnisch om terugverwijzing van het verslag naar de commissie.

De Voorzitter constateerde dat dit verzoek door ten minste 40 leden werd gesteund en dus ontvankelijk was overeenkomstig artikel 168, lid 2, van het Reglement.

Het Parlement verwierp het verzoek. Vervolgens werd overgegaan tot stemming.


7.11. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Massimo D'Alema (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Massimo D'Alema [2008/2298(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (A6-0422/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0538)


7.12. Consumentenbescherming: verbetering consumenteneducatie en kennis van krediet- en geldzaken (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over consumentenbescherming: verbetering consumenteneducatie en kennis van krediet- en geldzaken [2007/2288(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Iliana Malinova Iotova (A6-0393/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0539)


7.13. Scorebord voor de consumentenmarkten (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het scorebord voor de consumentenmarkten [2008/2057(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Anna Hedh (A6-0392/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0540)


7.14. Algemene regeling inzake accijns * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad houdende een algemene regeling inzake accijns [COM(2008)0078 - C6-0099/2008 - 2008/0051(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Astrid Lulling (A6-0417/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0541)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0541)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

Astrid Lulling (rapporteur), vóór de stemming over het gewijzigd voorstel, om aan te bevelen het voorstel te verwerpen en Elisa Ferreira over deze woorden.


7.15. Schoolfruitregeling * (stemming)


Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1290/2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, en van Verordening (EG) nr. 1234/2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten ("Integrale-GMO-verordening"), met het oog op het opzetten van een schoolfruitregeling [COM(2008)0442 - C6-0315/2008 - 2008/0146(CNS)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Niels Busk (A6-0391/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0542)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0542)


7.16. Tien jaar Economische en Monetaire Unie (stemming)


Verslag over EMU@10: de eerste tien jaar Economische en Monetaire Unie en de uitdagingen voor de toekomst [2008/2156(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Co-rapporteurs: Pervenche Berès en Werner Langen (A6-0420/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0543)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Pervenche Berès (co-rapporteur) vóór de stemming, die bevestigde haar mondeling amendement op amendement 13 te hebben ingetrokken;

- Reinhard Rack.


7.17. Toepassing van het beginsel van gelijke beloning voor mannen en vrouwen (stemming)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie over de toepassing van het beginsel van gelijke beloning voor mannen en vrouwen [2008/2012(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Edit Bauer (A6-0389/2008)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0544)


7.18. Steun voor demonstratie in een vroeg stadium van duurzame elektriciteitsproductie met behulp van fossiele brandstoffen (stemming)

Verslag over de steun voor demonstratie in een vroeg stadium van duurzame elektriciteitsproductie met behulp van fossiele brandstoffen [2008/2140(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Christian Ehler (A6-0418/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0545)


8. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3, van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Iliana Malinova Iotova - A6-0393/2008: Zuzana Roithová, Zita Pleštinská en Syed Kamall

Verslag Astrid Lulling - A6-0417/2008: Astrid Lulling, Daniel Hannan en Syed Kamall

Verslag Niels Busk - A6-0391/2008: Milan Gaľa, Czesław Adam Siekierski, Hynek Fajmon, Mairead McGuinness en Ewa Tomaszewska

Verslag Pervenche Berès en Werner Langen - A6-0420/2008: Ivo Strejček en Czesław Adam Siekierski

Verslag Klaus-Heiner Lehne - A6-0422/2008: Siiri Oviir

Verslag Christian Ehler - A6-0418/2008: Gyula Hegyi


9. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

Glyn Ford deelde mede dat hij bij het begin van de stemmingen zijn stemkaart niet bij zich had en pas vanaf het verslag Astrid Lulling (A6-0417/2008) aan de stemming had deelgenomen. Over de daaraan voorafgaande verslagen had hij op dezelfde wijze als de PSE-Fractie willen stemmen.


(De vergadering wordt om 13.05 uur onderbroken en om 15.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Hans-Gert PÖTTERING
Voorzitter

10. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


11. Antwoord van de Europese Unie op de wereldwijde financiële crisis: follow-up van de informele Europese Raad van 7 november 2008 en van de Top van de G20 van 15 november 2008 - Wetgevings- en werkprogramma van de Commissie voor 2009 (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Antwoord van de Europese Unie op de wereldwijde financiële crisis: follow-up van de informele Europese Raad van 7 november 2008 en van de Top van de G20 van 15 november 2008

Verklaring van de Commissie: Wetgevings- en werkprogramma van de Commissie voor 2009

Jean-Pierre Jouyet (fungerend voorzitter van de Raad) en José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Joseph Daul, namens de PPE-DE-Fractie, Martin Schulz, namens de PSE-Fractie, Graham Watson, namens de ALDE-Fractie, Brian Crowley, namens de UEN-Fractie, Monica Frassoni, namens de Verts/ALE-Fractie, Roberto Musacchio, namens de GUE/NGL-Fractie, en Hanne Dahl, namens de IND/DEM-Fractie.

VOORZITTER: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jana Bobošíková, niet-ingeschrevene, Jean-Pierre Jouyet, José Manuel Barroso, Hartmut Nassauer, Hannes Swoboda, Diana Wallis, Ryszard Czarnecki, Hélène Flautre, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Paul Marie Coûteaux, Luca Romagnoli, José Manuel García-Margallo y Marfil, Robert Goebbels, Jean Marie Beaupuy, Mario Borghezio, Rebecca Harms, Esko Seppänen, Kathy Sinnott, Andreas Mölzer, Giles Chichester en Poul Nyrup Rasmussen.

VOORZITTER: Mechtild ROTHE
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Andrew Duff, Irena Belohorská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pervenche Berès, Lena Ek, Manfred Weber, Jan Andersson, Malcolm Harbour, Ieke van den Burg, Lambert van Nistelrooij, Enrique Barón Crespo, Ingeborg Gräßle, Stavros Lambrinidis, Robert Sturdy, Andrzej Jan Szejna, Carmen Fraga Estévez, Harald Ettl, Philip Bushill-Matthews, Erika Mann, Piia-Noora Kauppi en Gunnar Hökmark.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door John Purvis, Proinsias De Rossa, Olle Schmidt, Marie Anne Isler Béguin en Mairead McGuinness.

Het woord wordt gevoerd door Margot Wallström (vice-voorzitter van de Commissie).

De overeenkomstig artikel 103, lid 2, van het Reglement in te dienen ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: de stemming zal tijdens een volgende vergaderperiode plaatsvinden.


VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

12. Vragenuur (vragen aan de Raad)

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Raad (B6-0484/2008).

Vraag 1 (Bernd Posselt): Christenen in Turkije - Mor Gabriel klooster.

Jean-Pierre Jouyet (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Bernd Posselt, Reinhard Rack en Jim Allister.

Vraag 2 (Manuel Medina Ortega): Nieuwe migratiedruk op Europa.

Jean-Pierre Jouyet beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Manuel Medina Ortega en Bernd Posselt.

Vraag 3 (Luis Yañez-Barnuevo García): Begin van dialoog op Cuba.

Jean-Pierre Jouyet beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Antonio Masip Hidalgo (ter vervanging van de auteur), Zita Pleštinská en Bogusław Sonik.

Vraag 4 (Robert Evans): Lering uit financiële crisis.

Vraag 5 (Mairead McGuinness): Reacties van de lidstaten op de internationale financiële crisis.

Vraag 6 (Gay Mitchell): Respons van de EU op de financiële crisis.

Vraag 7 (Dimitrios Papadimoulis): Kredietcrisis en Stabiliteitspact.

Vraag 8 (Laima Liucija Andrikienė): Situatie en vooruitzichten in Oost-Europa in de context van de financiële crisis.

Jean-Pierre Jouyet beantwoordt de vragen alsmede de aanvullende vragen van Peter Skinner (ter vervanging van Robert Evans), Mairead McGuinness, Gay Mitchell, Dimitrios Papadimoulis, Laima Liucija Andrikienė, Josu Ortuondo Larrea en Avril Doyle.

Vraag 9 wordt niet behandeld, omdat tijdens de vergaderperiode van oktober II een vraag over dit onderwerp aan de Raad is gesteld. (punt 14 van de notulen van 21.10.2008).

Vraag 10 (Hélène Goudin): Politieke verantwoordelijkheid voor misdragingen bij militaire operaties van de EU.

Vraag 11 (Hanne Dahl): Politieke verantwoordelijkheid voor misdragingen bij militaire operaties van de EU.

Jean-Pierre Jouyet beantwoordt de vragen alsmede de aanvullende vragen van Hélène Goudin, Hanne Dahl, Paul Rübig en Mairead McGuinness.

Vraag 12 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Coördinatie nationale socialezekerheidsstelsels.

Jean-Pierre Jouyet beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Paul Rübig en Avril Doyle.

De vragen 13 t/m 15 en 17 t/m 32 zullen schriftelijk worden beantwoord (zie bijlage bij het Volledig verslag van de vergadering).

Het vragenuur aan de Raad wordt gesloten.


(De vergadering wordt om 19.05 uur onderbroken en om 21.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Manuel António dos SANTOS
Ondervoorzitter

13. Openbaarmakings- en vertalingsverplichtingen van bepaalde vennootschapsvormen ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 68/151/EEG en 89/666/EEG met betrekking tot de openbaarmakings- en vertalingsverplichtingen van bepaalde vennootschapsvormen [COM(2008)0194 - C6-0171/2008 - 2008/0083(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Piia-Noora Kauppi (A6-0400/2008)

Piia-Noora Kauppi leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Charlie McCreevy (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Margaritis Schinas (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Georgios Papastamkos, namens de PPE-DE-Fractie, Ieke van den Burg, namens de PSE-Fractie, Jean-Paul Gauzès, Manuel Medina Ortega, Françoise Grossetête, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Costas Botopoulos, Charlie McCreevy en Piia-Noora Kauppi.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.2 van de notulen van 19.11.2008.


14. Europese statistiek ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Europese statistiek [COM(2007)0625 - C6-0346/2007 - 2007/0220(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Andreas Schwab (A6-0349/2008)

Andreas Schwab leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Joaquín Almunia (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Ieke van den Burg, namens de PSE-Fractie, Margarita Starkevičiūtė, namens de ALDE-Fractie, Joaquín Almunia en Andreas Schwab.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.3 van de notulen van 19.11.2008.


15. Mechanisme voor financiële ondersteuning van de betalingsbalansen van de lidstaten * - Financiële steun aan de lidstaten (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 332/2002 houdende instelling van een mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn van de betalingsbalansen van de lidstaten [COM(2008)0717 - C6-0389/2008 - 2008/0208(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Pervenche Berès (A6-0450/2008)

Verklaring van de Commissie: Financiële steun aan de lidstaten

Pervenche Berès leidt het verslag in.

Joaquín Almunia (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Zsolt László Becsey, namens de PPE-DE-Fractie, Szabolcs Fazakas, namens de PSE-Fractie, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, namens de UEN-Fractie, Nils Lundgren, namens de IND/DEM-Fractie, Sergej Kozlík, niet-ingeschrevene, en Dariusz Rosati.

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Edit Herczog en Harald Ettl.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Paul Rübig, Mairead McGuinness, Marian Zlotea en Margarita Starkevičiūtė.

Het woord wordt gevoerd door Joaquín Almunia en Pervenche Berès.

De overeenkomstig artikel 103, lid 2, van het Reglement in te dienen ontwerpresolutie zal op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.8 van de notulen van 20.11.2008 en punt 6.10 van de notulen van 20.11.2008.


16. Ingekomen stukken

Het volgende verslag is door de Commissie ECON ingediend:

- * Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 332/2002 houdende instelling van een mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn van de betalingsbalansen van de lidstaten (COM(2008)0717 - C6-0389/2008 - 2008/0208(CNS)) - Commissie ECON - Rapporteur: Pervenche Berès (A6-0450/2008)


17. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 415.623/OJME).


18. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.50 uur gesloten.

Harald Rømer

Miguel Angel Martínez Martínez

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield , Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri , Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liese, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa , Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pinheiro, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid