Indeks 
Protokół
PDF 224kWORD 132k
Wtorek, 18 listopada 2008 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Głosowanie nad wnioskiem o tryb pilny
 4.Wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach WPR * - Zmiana wspólnej polityki rolnej * - Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich * - Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (2007-2013) * (debata)
 5.Program „owoce w szkole” * (debata)
 6.Projekt budżetu ogólnego na rok budżetowy 2009 (termin składania projektów poprawek)
 7.Głosowanie
  
7.1.Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy WE - Kazachstan * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.2.Utworzenie wspólnego przedsięwzięcia w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.3.Ustawowe oznaczenia dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (wersja ujednolicona) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.4.Prawo spółek dotyczące jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (wersja ujednolicona) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.5.Siedzenie kierowcy w kołowych ciągnikach rolniczych lub leśnych (wersja ujednolicona) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.6.Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych (wersja ujednolicona) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.7.Konwencja o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.8.Europejski system rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.9.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.10.Wniosek o uchylenie immunitetu Franka Vanhecke (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.11.Wniosek o uchylenie immunitetu Massimo D'Alemy (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.12.Ochrona konsumentów w dziedzinie kredytów i finansów (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.13.Tablica wyników dla rynków konsumenckich (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.14.Ogólne warunki dotyczące podatku akcyzowego * (głosowanie)
  
7.15.Program „owoce w szkole” * (głosowanie)
  
7.16.10 lat istnienia Unii Gospodarczej i Walutowej – sukcesy i wyzwania (głosowanie)
  
7.17.Zalecenia dotyczące stosowania zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn (głosowanie)
  
7.18.Wspieranie podejmowania na wczesnym etapie działań demonstracyjnych w dziedzinie zrównoważonej produkcji energii z paliw kopalnych (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 10.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Reakcja Unii Europejskiej na światowy kryzys finansowy: Działania następcze nieformalnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniu 7 listopada 2008 r. oraz szczytu G20 w dniu 15 listopada 2008 r. - Program legislacyjny i program prac Komisji na rok 2009 (debata)
 12.Tura pytań (pytania do Rady)
 13.Wymogi ujawniania i tłumaczenia informacji nakładanych na niektóre rodzaje spółek ***I (debata)
 14.Statystyki europejskie ***I (debata)
 15.Instrument pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich * - Pomoc finansowa dla państw członkowskich (debata)
 16.Składanie dokumentów
 17.Porządek obrad następnego posiedzenia
 18.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Luisa MORGANTINI
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.00.


2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Zgodnie z art. 115 Regulaminu następujący posłowie lub grupy polityczne złożyli wniosek o przeprowadzenie takiej debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I. Somalia

- Fiona Hall, Marielle De Sarnez, Marco Cappato, Marco Pannella i Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE, w sprawie ukamienowania Aishy Ibrahim Duhulow (B6-0596/2008)

- Margrete Auken i Marie-Hélène Aubert w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Somalii (B6-0597/2008)

- Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Maria Badia i Cutchet i Raimon Obiols i Germà w imieniu grupy PSE, w sprawie sytuacji w Somalii (B6-0598/2008)

- Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański i Ewa Tomaszewska w imieniu grupy UEN, w sprawie Somalii (B6-0599/2008)

- Giusto Catania w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Somalii (B6-0600/2008)

- Urszula Gacek, Charles Tannock, Colm Burke, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt i Ioannis Kasoulides w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie Somalii (B6-0601/2008)

II. Kara śmierci w Nigerii

- Marios Matsakis, Marco Cappato i Marco Pannella w imieniu grupy ALDE, w sprawie kary śmierci w Nigerii (B6-0602/2008)

- Marie-Hélène Aubert i Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie kary śmierci w Nigerii (B6-0603/2008)

- Pasqualina Napoletano i Alain Hutchinson w imieniu grupy PSE, w sprawie kary śmierci w Nigerii (B6-0604/2008)

- Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Eoin Ryan i Mieczysław Edmund Janowski w imieniu grupy UEN, w sprawie kary śmierci w Nigerii (B6-0605/2008)

- Vittorio Agnoletto i Feleknas Uca w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie kary śmierci w Nigerii (B6-0606/2008)

- Michael Gahler, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt i Eija-Riitta Korhola w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie wykonywania kary śmierci w Nigerii (B6-0607/2008)

III. Sprawa rodziny al-Kurd

- Chris Davies i Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE, w sprawie rodziny al-Kurd (B6-0608/2008)

- Hélène Flautre, Margrete Auken, David Hammerstein, Jill Evans i Caroline Lucas w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie rodziny al-Kurd (B6-0609/2008)

- Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser, Proinsias De Rossa i Jamila Madeira w imieniu grupy PSE, w sprawie rodziny al-Kurd (B6-0610/2008)

- Luisa Morgantini i Kyriacos Triantaphyllides w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie rodziny al-Kurd we Wschodniej Jerozolimie (B6-0611/2008)

- Roberta Angelilli, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska i Eugenijus Maldeikis w imieniu grupy UEN, w sprawie rodziny al-Kurd (B6-0612/2008)

- Ioannis Kasoulides, Jana Hybášková i Mario Mauro w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie rodziny al-Kurd (B6-0613/2008)

Czas wystąpień przyznany zostanie zgodnie z art. 142 Regulaminu.


3. Głosowanie nad wnioskiem o tryb pilny

Wniosek Rady o zastosowanie trybu pilnego (art. 134 Regulaminu) do:

- Wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 332/2002 ustanawiające instrument średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich (COM(2008)0717 – C6-0389/2008 – 2008/0208(CNS)) – komisja ECON

Głos zabrała Pervenche Berès (przewodnicząca komisji ECON).

Wniosek o tryb pilny został przyjęty.

Punkt ten został włączony do porządku obrad obecnego posiedzenia, ze wspólną debatą i oświadczeniem Komisji w tej samej sprawie (patrz pkt 15 protokołu z dnia 18.11.2008 r.).

Termin wnoszenia poprawek na posiedzenie plenarne został ustalony na dzień 19.11.2008 r., na godzinę 10.00.

Głosowanie: pkt 6.10 protokołu z dnia 20.11.2008 r.


4. Wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach WPR * - Zmiana wspólnej polityki rolnej * - Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich * - Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (2007-2013) * (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników [COM(2008)0306 - C6-0240/2008 - 2008/0103(CNS)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0402/2008)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zmian wspólnej polityki rolnej poprzez zmianę rozporządzeń (WE) nr 320/2006, (WE) nr 1234/2007, (WE) nr 3/2008 oraz (WE) nr […]/2008 [COM(2008)0306 - C6-0241/2008 - 2008/0104(CNS)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0401/2008)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) [COM(2008)0306 - C6-0242/2008 - 2008/0105(CNS)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0390/2008)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 2006/144/WE w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (okres programowania 2007–2013) [COM(2008)0306 - C6-0239/2008 - 2008/0106(CNS)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0377/2008)

Luis Manuel Capoulas Santos przedstawił swoje sprawozdania.

Głos zabrali: Michel Barnier (urzędujący przewodniczący Rady) i Mariann Fischer Boel (członkini Komisji).

Głos zabrali: Kathalijne Maria Buitenweg (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), Markus Pieper (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Lutz Goepel w imieniu grupy PPE-DE, Stéphane Le Foll w imieniu grupy PSE, Niels Busk w imieniu grupy ALDE, Janusz Wojciechowski w imieniu grupy UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf w imieniu grupy Verts/ALE, Vincenzo Aita w imieniu grupy GUE/NGL, Witold Tomczak w imieniu grupy IND/DEM, Peter Baco niezrzeszony, Neil Parish, Brian Simpson, Jan Mulder, Gintaras Didžiokas, Alyn Smith, Ilda Figueiredo, Georgios Georgiou i Jim Allister.

PRZEWODNICTWO: Manuel António dos SANTOS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Agnes Schierhuber, Rosa Miguélez Ramos, Donato Tommaso Veraldi, Andrzej Tomasz Zapałowski, Marie-Hélène Aubert, Sylwester Chruszcz, Esther Herranz García, Csaba Sándor Tabajdi, Anne Laperrouze, Liam Aylward, Véronique Mathieu, Lily Jacobs, Kyösti Virrankoski, Sergio Berlato, Sebastiano Sanzarello, Vincenzo Lavarra, Mairead McGuinness, Bogdan Golik, Ioannis Gklavakis, Katerina Batzeli, Esther De Lange, Giovanna Corda, Jean-Paul Denanot, María Isabel Salinas García i Alessandro Battilocchio.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Avril Doyle, Paulo Casaca, Francesco Ferrari, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Elisabeth Jeggle, Marian Harkin, Astrid Lulling, Giovanni Robusti, James Nicholson, Katerina Batzeli, Colm Burke i Czesław Adam Siekierski.

Głos zabrali: Michel Barnier i Mariann Fischer Boel.

PRZEWODNICTWO: Adam BIELAN
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Luis Manuel Capoulas Santos.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.4 protokołu z dnia 19.11.2008 r., pkt 7.1 protokołu z dnia 19.11.2008 r., pkt 7.2 protokołu z dnia 19.11.2008 r. i pkt 7.3 protokołu z dnia 19.11.2008 r.


5. Program „owoce w szkole” * (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej i (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) w celu ustanowienia programu „owoce w szkole” [COM(2008)0442 - C6-0315/2008 - 2008/0146(CNS)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Niels Busk (A6-0391/2008)

Niels Busk przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Michel Barnier (urzędujący przewodniczący Rady) i Mariann Fischer Boel (członkini Komisji).

Głos zabrali: Maria Petre w imieniu grupy PPE-DE, María Isabel Salinas García w imieniu grupy PSE, Donato Tommaso Veraldi w imieniu grupy ALDE, Alyn Smith w imieniu grupy Verts/ALE, Bairbre de Brún w imieniu grupy GUE/NGL, Jeffrey Titford w imieniu grupy IND/DEM, Christa Klaß, Csaba Sándor Tabajdi, Marian Harkin i Hélène Goudin.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: James Nicholson, Silvia-Adriana Ţicău, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ilda Figueiredo, Neil Parish i Christel Schaldemose.

Głos zabrali: Michel Barnier, Mariann Fischer Boel i Niels Busk.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.15 protokołu z dnia 18.11.2008 r.

PRZEWODNICTWO: Luigi COCILOVO
Wiceprzewodniczący


6. Projekt budżetu ogólnego na rok budżetowy 2009 (termin składania projektów poprawek)

Termin składania projektów poprawek do drugiego czytania projektu budżetu ogólnego na rok budżetowy 2009 wyznaczono na poniedziałek 24.11.2008 r., na godzinę 12.00.

Zgodnie z załącznikiem IV art. 5 ust. 3 Regulaminu projekty poprawek powinny zostać złożone przez co najmniej 40 posłów lub w imieniu komisji.


7. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


7.1. Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy WE - Kazachstan * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej [COM(2007)0105 - C6-0328/2008 - 2007/0039(CNS)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0416/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0528)


7.2. Utworzenie wspólnego przedsięwzięcia w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady (WE) zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 219/2007 w sprawie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR) [COM(2008)0483 - C6-0305/2008 - 2008/0159(CNS)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Angelika Niebler (A6-0439/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0529)


7.3. Ustawowe oznaczenia dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (wersja ujednolicona) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustawowych oznaczeń dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (wersja ujednolicona) [COM(2008)0318 - C6-0205/2008 - 2008/0099(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Diana Wallis (A6-0382/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0530)


7.4. Prawo spółek dotyczące jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (wersja ujednolicona) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa spółek dotyczącego jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (wersja ujednolicona) [COM(2008)0344 - C6-0217/2008 - 2008/0109(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Diana Wallis (A6-0383/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0531)


7.5. Siedzenie kierowcy w kołowych ciągnikach rolniczych lub leśnych (wersja ujednolicona) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie siedzenia kierowcy w kołowych ciągnikach rolniczych lub leśnych (wersja ujednolicona) [COM(2008)0351 - C6-0243/2008 - 2008/0115(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Diana Wallis (A6-0384/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0532)


7.6. Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych (wersja ujednolicona) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych (wersja ujednolicona) [COM(2008)0365 - C6-0273/2008 - 2008/0117(CNS)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Diana Wallis (A6-0387/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0533)


7.7. Konwencja o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Konwencji o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych [09196/2008 - C6-0215/2008 - 2008/0048(AVC)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Hans-Peter Mayer (A6-0428/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0534)

W ten sposób Parlament wyraził swoją zgodę.


7.8. Europejski system rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji [COM(2007)0776 - C6-0452/2007 - 2007/0272(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Pervenche Berès (A6-0376/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0535)


7.9. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r. [COM(2008)0609 - C6 0345/2008 - 2008/2286(ACI)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Reimer Böge (A6-0430/2008)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0536)


7.10. Wniosek o uchylenie immunitetu Franka Vanhecke (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Franka Vanhecke [2008/2092(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Klaus-Heiner Lehne (A6-0421/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0537)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Przed głosowaniem, Bruno Gollnisch zwrócił się z wnioskiem o odesłanie sprawozdania do komisji.

Przewodniczący stwierdził, że wniosek ten został poparty przez co najmniej 40 posłów, oraz że w związku z tym, zgodnie z art. 168 ust. 2 Regulaminu, jest on dopuszczalny.

Parlament odrzucił ten wniosek. Przystąpiono zatem do glosowania.


7.11. Wniosek o uchylenie immunitetu Massimo D'Alemy (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Massimo D'Alemy [2008/2298(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Klaus-Heiner Lehne (A6-0422/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0538)


7.12. Ochrona konsumentów w dziedzinie kredytów i finansów (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie ochrony konsumentów: poprawa edukacji konsumenckiej i wiedzy na temat kredytów i finansów [2007/2288(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Iliana Malinova Iotova (A6-0393/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0539)


7.13. Tablica wyników dla rynków konsumenckich (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie tablicy wyników dla rynków konsumenckich [2008/2057(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Anna Hedh (A6-0392/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0540)


7.14. Ogólne warunki dotyczące podatku akcyzowego * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie ogólnych warunków dotyczących podatku akcyzowego [COM(2008)0078 - C6-0099/2008 - 2008/0051(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Astrid Lulling (A6-0417/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2008)0541)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2008)0541)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Astrid Lulling (sprawozdawczyni), przed głosowaniem nad zmienionym projektem, w celu zalecenia głosowania przeciw projektowi, oraz Elisa Ferreira w sprawie wypowiedzi przedmówczyni.


7.15. Program „owoce w szkole” * (głosowanie)


Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej i (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) w celu ustanowienia programu „owoce w szkole” [COM(2008)0442 - C6-0315/2008 - 2008/0146(CNS)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Niels Busk (A6-0391/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2008)0542)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2008)0542)


7.16. 10 lat istnienia Unii Gospodarczej i Walutowej – sukcesy i wyzwania (głosowanie)


Sprawozdanie w sprawie 10 lat istnienia Unii Gospodarczej i Walutowej – sukcesy i wyzwania [2008/2156(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Współsprawozdawcy: Pervenche Berès i Werner Langen (A6-0420/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0543)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

- Pervenche Berès (współsprawozdawczyni) w celu potwierdzenia wycofania swojej poprawki ustnej do poprawki 13;

- Reinhard Rack.


7.17. Zalecenia dotyczące stosowania zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zaleceń dla Komisji dotyczących stosowania zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn [2008/2012(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawca: Edit Bauer (A6-0389/2008)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0544)


7.18. Wspieranie podejmowania na wczesnym etapie działań demonstracyjnych w dziedzinie zrównoważonej produkcji energii z paliw kopalnych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wspierania podejmowania na wczesnym etapie działań demonstracyjnych w dziedzinie zrównoważonej produkcji energii z paliw kopalnych [2008/2140(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Christian Ehler (A6-0418/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0545)


8. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Iliany Malinovej Iotovej - A6-0393/2008: Zuzana Roithová, Zita Pleštinská i Syed Kamall

Sprawozdanie Astrid Lulling - A6-0417/2008: Astrid Lulling, Daniel Hannan i Syed Kamall

Sprawozdanie Nielsa Buska - A6-0391/2008: Milan Gaľa, Czesław Adam Siekierski, Hynek Fajmon, Mairead McGuinness i Ewa Tomaszewska

Sprawozdanie Pervenche Berès i Wernera Langena - A6-0420/2008: Ivo Strejček i Czesław Adam Siekierski

Sprawozdanie Klausa-Heinera Lehnego - A6-0422/2008: Siiri Oviir

Sprawozdanie Christiana Ehlera - A6-0418/2008: Gyula Hegyi


9. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Séance en direct, Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes) oraz w wersji drukowanej załącznika Wyniki głosowania imiennego.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie uaktualniana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

°
° ° °

Glyn Ford poinformował, że na początku głosowania nie miał swojej karty do głosowania, oraz że przystąpił do głosowania począwszy od sprawozdania Astrid Lulling (A6-0417/2008). W odniesieniu do poprzednich sprawozdań chciałby oddać głos zgodnie ze sposobem głosowania PSE.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13.05 i wznowione o 15.05.)

PRZEWODNICTWO: Hans-Gert PÖTTERING
Przewodniczący

10. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


11. Reakcja Unii Europejskiej na światowy kryzys finansowy: Działania następcze nieformalnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniu 7 listopada 2008 r. oraz szczytu G20 w dniu 15 listopada 2008 r. - Program legislacyjny i program prac Komisji na rok 2009 (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Reakcja Unii Europejskiej na światowy kryzys finansowy: Działania następcze nieformalnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniu 7 listopada 2008 r. oraz szczytu G20 w dniu 15 listopada 2008 r.

Oświadczenie Komisji: Program legislacyjny i program prac Komisji na rok 2009

Jean-Pierre Jouyet (urzędujący przewodniczący Rady) i José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE-DE, Martin Schulz w imieniu grupy PSE, Graham Watson w imieniu grupy ALDE, Brian Crowley w imieniu grupy UEN, Monica Frassoni w imieniu grupy Verts/ALE, Roberto Musacchio w imieniu grupy GUE/NGL, i Hanne Dahl w imieniu grupy IND/DEM.

PRZEWODNICTWO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Jana Bobošíková niezrzeszona, Jean-Pierre Jouyet, José Manuel Barroso, Hartmut Nassauer, Hannes Swoboda, Diana Wallis, Ryszard Czarnecki, Hélène Flautre, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Paul Marie Coûteaux, Luca Romagnoli, José Manuel García-Margallo y Marfil, Robert Goebbels, Jean Marie Beaupuy, Mario Borghezio, Rebecca Harms, Esko Seppänen, Kathy Sinnott, Andreas Mölzer, Giles Chichester i Poul Nyrup Rasmussen.

PRZEWODNICTWO: Mechtild ROTHE
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Andrew Duff, Irena Belohorská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pervenche Berès, Lena Ek, Manfred Weber, Jan Andersson, Malcolm Harbour, Ieke van den Burg, Lambert van Nistelrooij, Enrique Barón Crespo, Ingeborg Gräßle, Stavros Lambrinidis, Robert Sturdy, Andrzej Jan Szejna, Carmen Fraga Estévez, Harald Ettl, Philip Bushill-Matthews, Erika Mann, Piia-Noora Kauppi i Gunnar Hökmark.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: John Purvis, Proinsias De Rossa, Olle Schmidt, Marie Anne Isler Béguin i Mairead McGuinness.

Głos zabrał Margot Wallström (wiceprzewodnicząca Komisji).

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 103 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: głosowanie odbędzie się w czasie posiedzenia w późniejszym terminie.


PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS
Wiceprzewodnicząca

12. Tura pytań (pytania do Rady)

Parlament rozpatrzył pytania do przedłożenia Radzie (B6-0484/2008).

Pytanie 1 (Bernd Posselt): Chrześcijanie w Turcji – klasztor Mor Gabriel.

Jean-Pierre Jouyet (urzędujący przewodniczący Rady) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Bernd Posselt, Reinhard Rack i Jim Allister.

Pytanie 2 (Manuel Medina Ortega): Nowe presje migracyjne ciążące na Europie.

Jean-Pierre Jouyet udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Manuel Medina Ortega i Bernd Posselt.

Pytanie 3 (Luis Yañez-Barnuevo García): Rozpoczęcie dialogu z Kubą.

Jean-Pierre Jouyet udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali: Antonio Masip Hidalgo (zastępca autora), Zita Pleštinská i Bogusław Sonik.

Pytanie 4 (Robert Evans): Wnioski płynące z kryzysu finansowego.

Pytanie 5 (Mairead McGuinness): Reakcje państw członkowskich na międzynarodowy kryzys finansowy.

Pytanie 6 (Gay Mitchell): Reakcja Unii Europejskiej na międzynarodowy kryzys finansowy.

Pytanie 7 (Dimitrios Papadimoulis): Kryzys finansowy a pakt stabilności.

Pytanie 8 (Laima Liucija Andrikienė): Sytuacja i perspektywy Europy wschodniej w kontekście kryzysu finansowego.

Jean-Pierre Jouyet udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali: Peter Skinner (zastępujący Roberta Evansa), Mairead McGuinness, Gay Mitchell, Dimitrios Papadimoulis, Laima Liucija Andrikienė, Josu Ortuondo Larrea i Avril Doyle.

Pytania 9 nie przedstawiono, gdyż jego temat był przedmiotem pytania skierowanego do Rady na drugiej sesji październikowej (pkt 14 protokołu z dnia 21.10.2008 r.).

Pytanie 10 (Hélène Goudin): Odpowiedzialność polityczna za nadużycia popełnione w czasie operacji wojskowych UE.

Pytanie 11 (Hanne Dahl): Odpowiedzialność polityczna za wymuszenia dokonane w ramach europejskich operacji wojskowych.

Jean-Pierre Jouyet odpowiedział na pytania oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Hélène Goudin, Hanne Dahl, Paul Rübig i Mairead McGuinness.

Pytanie 12 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Koordynacja krajowych systemów ubezpieczeń społecznych.

Jean-Pierre Jouyet udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Paul Rübig i Avril Doyle.

Odpowiedzi na pytania 13 do 15 oraz 17 do 32 zostaną udzielone na piśmie (zob. załącznik do pełnego sprawozdania z obrad).

Tura pytań do Rady została zamknięta.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 19.05 i wznowione o godz. 21.00.)

PRZEWODNICTWO: Manuel António dos SANTOS
Wiceprzewodniczący

13. Wymogi ujawniania i tłumaczenia informacji nakładanych na niektóre rodzaje spółek ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy Rady 68/151/EWG i 89/666/EWG w odniesieniu do nakładanych na niektóre rodzaje spółek wymogów ujawniania i tłumaczenia informacji [COM(2008)0194 - C6-0171/2008 - 2008/0083(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Piia-Noora Kauppi (A6-0400/2008)

Piia-Noora Kauppi przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Charlie McCreevy (członek Komisji).

Głos zabrali: Margaritis Schinas (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), Georgios Papastamkos w imieniu grupy PPE-DE, Ieke van den Burg w imieniu grupy PSE, Jean-Paul Gauzès, Manuel Medina Ortega, Françoise Grossetête, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Costas Botopoulos, Charlie McCreevy i Piia-Noora Kauppi.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.2 protokołu z dnia 19.11.2008 r.


14. Statystyki europejskie ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk europejskich [COM(2007)0625 - C6-0346/2007 - 2007/0220(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Andreas Schwab (A6-0349/2008)

Andreas Schwab przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Joaquín Almunia (członek Komisji).

Głos zabrali: Ieke van den Burg w imieniu grupy PSE, Margarita Starkevičiūtė w imieniu grupy ALDE, Joaquín Almunia i Andreas Schwab.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.3 protokołu z dnia 19.11.2008 r.


15. Instrument pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich * - Pomoc finansowa dla państw członkowskich (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 332/2002 ustanawiające instrument średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich [COM(2008)0717 - C6-0389/2008 - 2008/0208(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Pervenche Berès (A6-0450/2008)

Oświadczenie Komisji: Pomoc finansowa dla państw członkowskich

Pervenche Berès przedstawiła sprawozdanie.

Joaquín Almunia (członek Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Zsolt László Becsey w imieniu grupy PPE-DE, Szabolcs Fazakas w imieniu grupy PSE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk w imieniu grupy UEN, Nils Lundgren w imieniu grupy IND/DEM, Sergej Kozlík niezrzeszony i Dariusz Rosati.

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Edit Herczog i Harald Ettl.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Paul Rübig, Mairead McGuinness, Marian Zlotea i Margarita Starkevičiūtė.

Głos zabrali: Joaquín Almunia i Pervenche Berès.

Projekt rezolucji, który ma zostać złożony zgodnie z art. 103 ust. 2 Regulaminu, zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.8 protokołu z dnia 20.11.2008 r. oraz pkt 6.10 protokołu z dnia 20.11.2008 r.


16. Składanie dokumentów

Komisja ECON złożyła następujące sprawozdanie:

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 332/2002 ustanawiające instrument średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich (COM(2008)0717 - C6-0389/2008 - 2008/0208(CNS)) - komisja ECON - Sprawozdawczyni: Pervenche Berès (A6-0450/2008)


17. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalony został porządek obrad posiedzenia w kolejnym dniu (dokument Porządek obrad” PE 415.623/OJME).


18. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 22.50.

Harald Rømer

Miguel Angel Martínez Martínez

Sekretarz generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield , Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri , Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liese, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa , Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pinheiro, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności