Zoznam 
Zápisnica
PDF 220kWORD 128k
Utorok, 18. novembra 2008 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesenia)
 3.Hlasovanie o žiadosti o naliehavý postup
 4.Režimy podpory pre poľnohospodárov v rámci SPP * - Úprava spoločnej poľnohospodárskej politiky * - Podpora rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka * - Strategické usmernenia Spoločenstva pre rozvoj vidieka (2007 – 2013) * (rozprava)
 5.Školský program podpory konzumácie ovocia * (rozprava)
 6.Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2009 (termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov)
 7.Hlasovanie
  7.1.Uzatvorenie protokolu k dohode o partnerstve a spolupráci medzi ES a Kazachstanom na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharska a Rumunska k EÚ * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.2.Spoločný podnik na vývoj novej generácie európskeho systému riadenia letovej prevádzky (SESAR) * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.3.Povinné označenia pre dvoj- alebo trojkolesové motorové vozidlá (kodifikované znenie) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.4.Právo spoločností týkajúce sa obchodných spoločností s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom (kodifikované znenie) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.5.Sedadlo vodiča kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (kodifikované znenie) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.6.Garančný fond pre vonkajšie opatrenia (kodifikované znenie) * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.7.Dohovor o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach *** (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.8.Európsky systém národných a regionálnych účtov v Spoločenstve ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.9.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.10.Žiadosť o zbavenie imunity p. Franka Vanheckeho (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.11.Žiadosť o zbavenie imunity p. Massima D´Alemu (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.12.Ochrana spotrebiteľa v oblasti úverov a financií (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.13.Hodnotiaca tabuľka spotrebiteľských trhov (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.14.Všeobecné postupy pre spotrebnú daň * (hlasovanie)
  7.15.Školský program podpory konzumácie ovocia * (hlasovanie)
  7.16.EMU@10: Prvých desať rokov fungovania Hospodárskej a menovej únie a výzvy do budúcnosti (hlasovanie)
  7.17.Uplatňovanie zásady rovnakého odmeňovania žien a mužov (hlasovanie)
  7.18.Podpora včasnej demonštrácie udržateľnej výroby energie z fosílnych palív (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Reakcia Európskej únie na svetovú finančnú krízu: v nadväznosti na neformálne zasadnutie Európskej rady zo 7. novembra 2008 a na samit G20 z 15. novembra 2008 - Legislatívny a pracovný program Komisie na rok 2009 (rozprava)
 12.Hodina otázok (pre Radu)
 13.Povinnosti zverejňovania a prekladania v prípade určitých druhov spoločností ***I (rozprava)
 14.Európska štatistika ***I (rozprava)
 15.Systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov * - Finančná pomoc pre členské štáty (rozprava)
 16.Predložené dokumenty
 17.Program rokovania na nasledujúci deň
 18.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Luisa MORGANTINI
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesenia)

Podľa čl. 115 rokovacieho poriadku nasledujúci poslanci / politické skupiny požiadali, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I. Somálsko

- Fiona Hall, Marielle De Sarnez, Marco Cappato, Marco Pannella a Marios Matsakis za skupinu ALDE o ukameňovaní Aishy Ibrahim Duhulowej (B6-0596/2008)

- Margrete Auken a Marie-Hélène Aubert za skupinu Verts/ALE o Somálsku (B6-0597/2008)

- Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Maria Badia i Cutchet a Raimon Obiols i Germà za skupinu PSE o situácii v Somálsku (B6-0598/2008)

- Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański a Ewa Tomaszewska za skupinu UEN o Somálsku (B6-0599/2008)

- Giusto Catania za skupinu GUE/NGL o Somálsku (B6-0600/2008)

- Urszula Gacek, Charles Tannock, Colm Burke, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt a Ioannis Kasoulides za skupinu PPE-DE o Somálsku (B6-0601/2008)

II. Trest smrti v Nigérii

- Marios Matsakis, Marco Cappato a Marco Pannella za skupinu ALDE o treste smrti v Nigérii (B6-0602/2008)

- Marie-Hélène Aubert a Margrete Auken za skupinu Verts/ALE o treste smrti v Nigérii (B6-0603/2008)

- Pasqualina Napoletano a Alain Hutchinson za skupinu PSE o treste smrti v Nigérii (B6-0604/2008)

- Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Eoin Ryan a Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN o treste smrti v Nigérii (B6-0605/2008)

- Vittorio Agnoletto a Feleknas Uca za skupinu GUE/NGL o treste smrti v Nigérii (B6-0606/2008)

- Michael Gahler, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt a Eija-Riitta Korhola za skupinu PPE-DE o používaní trestu smrti v Nigérii (B6-0607/2008)

III. Prípad rodiny al-Kurd

- Chris Davies a Marios Matsakis za skupinu ALDE o rodine al-Kurd (B6-0608/2008)

- Hélène Flautre, Margrete Auken, David Hammerstein, Jill Evans a Caroline Lucas za skupinu Verts/ALE o prípade rodiny al-Kurd (B6-0609/2008)

- Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser, Proinsias De Rossa a Jamila Madeira za skupinu PSE o prípade rodiny al-Kurd (B6-0610/2008)

- Luisa Morgantini a Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL o prípade rodiny al-Kurd vo východnom Jeruzaleme (B6-0611/2008)

- Roberta Angelilli, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska a Eugenijus Maldeikis za skupinu UEN o prípade al-Kurd (B6-0612/2008)

- Ioannis Kasoulides, Jana Hybášková a Mario Mauro za skupinu PPE-DE o prípade rodiny al-Kurd (B6-0613/2008)

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s čl. 142 rokovacieho poriadku.


3. Hlasovanie o žiadosti o naliehavý postup

Žiadosť Rady o použitie naliehavého postupu (čl. 134 rokovacieho poriadku) o:

- Návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 332/2002, ktorým sa zavádza systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov (KOM(2008)0717 – C6-0389/2008 – 2008/0208(CNS)) – výbor ECON

V rozprave vystúpila Pervenche Berès (predsedníčka výboru ECON)

Žiadosť o naliehavý postup bola schválená.


Tento bod bude zapísaný do programu prebiehajúceho rokovania v rámci spoločnej rozpravy o vyhlásení Komisie na rovnakú tému (pozri bod 15 zápisnice zo dňa 18.11.2008).

Lehota na predloženie návrhov pre plenárnu schôdzu je: 19.11.2008 o 10.00.

Hlasovanie: bod 6.10 zápisnice zo dňa 20.11.2008.


4. Režimy podpory pre poľnohospodárov v rámci SPP * - Úprava spoločnej poľnohospodárskej politiky * - Podpora rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka * - Strategické usmernenia Spoločenstva pre rozvoj vidieka (2007 – 2013) * (rozprava)

Správa: Návrh nariadenia Rady, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov [COM(2008)0306 - C6-0240/2008 - 2008/0103(CNS)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0402/2008)

Správa: Návrh nariadenia Rady o úpravách spoločnej poľnohospodárskej politiky zmenou a doplnením nariadení (ES) č. 320/2006, (ES) č. 1234/2007, (ES) č. 3/2008 a (ES) č. […]/2008 [COM(2008)0306 - C6-0241/2008 - 2008/0104(CNS)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0401/2008)

Správa: Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) [COM(2008)0306 - C6-0242/2008 - 2008/0105(CNS)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0390/2008)

Správa: Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/144/ES o strategických usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj vidieka (programovacie obdobie 2007 – 2013) [COM(2008)0306 - C6-0239/2008 - 2008/0106(CNS)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0377/2008)

Luis Manuel Capoulas Santos uviedol správy.

V rozprave vystúpili: Michel Barnier (úradujúci predseda Rady) a Mariann Fischer Boel (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Kathalijne Maria Buitenweg (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Markus Pieper (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Lutz Goepel za skupinu PPE-DE, Stéphane Le Foll za skupinu PSE, Niels Busk za skupinu ALDE, Janusz Wojciechowski za skupinu UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf za skupinu Verts/ALE, Vincenzo Aita za skupinu GUE/NGL, Witold Tomczak za skupinu IND/DEM, Peter Baco nezávislý poslanec, Neil Parish, Brian Simpson, Jan Mulder, Gintaras Didžiokas, Alyn Smith, Ilda Figueiredo, Georgios Georgiou a Jim Allister.

PREDSEDNÍCTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Agnes Schierhuber, Rosa Miguélez Ramos, Donato Tommaso Veraldi, Andrzej Tomasz Zapałowski, Marie-Hélène Aubert, Sylwester Chruszcz, Esther Herranz García, Csaba Sándor Tabajdi, Anne Laperrouze, Liam Aylward, Véronique Mathieu, Lily Jacobs, Kyösti Virrankoski, Sergio Berlato, Sebastiano Sanzarello, Vincenzo Lavarra, Mairead McGuinness, Bogdan Golik, Ioannis Gklavakis, Katerina Batzeli, Esther De Lange, Giovanna Corda, Jean-Paul Denanot, María Isabel Salinas García a Alessandro Battilocchio.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili: Avril Doyle, Paulo Casaca, Francesco Ferrari, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Elisabeth Jeggle, Marian Harkin, Astrid Lulling, Giovanni Robusti, James Nicholson, Katerina Batzeli, Colm Burke a Czesław Adam Siekierski.

V rozprave vystúpili: Michel Barnier a Mariann Fischer Boel.

PREDSEDNÍCTVO: Adam BIELAN
podpredseda

V rozprave vystúpil Luis Manuel Capoulas Santos.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.4 zápisnice zo dňa 19.11.2008, bod 7.1 zápisnice zo dňa 19.11.2008, bod 7.2 zápisnice zo dňa 19.11.2008 a bod 7.3 zápisnice zo dňa 19.11.2008.


5. Školský program podpory konzumácie ovocia * (rozprava)

Správa: Návrh nariadenia Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) s cieľom vytvoriť školský program podpory konzumácie ovocia [COM(2008)0442 - C6-0315/2008 - 2008/0146(CNS)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Niels Busk (A6-0391/2008)

Niels Busk uviedol správu.

V rozprave vystúpili: Michel Barnier (úradujúci predseda Rady) a Mariann Fischer Boel (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Maria Petre za skupinu PPE-DE, María Isabel Salinas García za skupinu PSE, Donato Tommaso Veraldi za skupinu ALDE, Alyn Smith za skupinu Verts/ALE, Bairbre de Brún za skupinu GUE/NGL, Jeffrey Titford za skupinu IND/DEM, Christa Klaß, Csaba Sándor Tabajdi, Marian Harkin a Hélène Goudin.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili: James Nicholson, Silvia-Adriana Ţicău, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ilda Figueiredo, Neil Parish a Christel Schaldemose.

V rozprave vystúpili: Michel Barnier, Mariann Fischer Boel a Niels Busk.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.15 zápisnice zo dňa 18.11.2008.

PREDSEDNÍCTVO: Luigi COCILOVO
podpredseda


6. Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2009 (termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov)

Lehota na predloženie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov do druhého čítania návrhu všeobecného rozpočtu na rok 2009: pondelok 24. 11. 2008 o 12.00 h.

V súlade s prílohou IV čl. 5 ods. 3 rokovacieho poriadku musia byť návrhy na zmeny a doplnenia predložené najmenej štyridsiatimi poslancami alebo za výbor.


7. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


7.1. Uzatvorenie protokolu k dohode o partnerstve a spolupráci medzi ES a Kazachstanom na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharska a Rumunska k EÚ * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Návrh rozhodnutia Rady a Komisie o uzatvorení protokolu k dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Kazachstanom na druhej strane na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii [COM(2007)0105 - C6-0328/2008 - 2007/0039(CNS)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca Jacek Saryusz-Wolski (A6-0416/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2008)0528)


7.2. Spoločný podnik na vývoj novej generácie európskeho systému riadenia letovej prevádzky (SESAR) * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 219/2007 o založení spoločného podniku na vývoj novej generácie európskeho systému riadenia letovej prevádzky (SESAR) [COM(2008)0483 - C6-0305/2008 - 2008/0159(CNS)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa Angelika Niebler (A6-0439/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2008)0529)


7.3. Povinné označenia pre dvoj- alebo trojkolesové motorové vozidlá (kodifikované znenie) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o povinných označeniach pre dvoj- alebo trojkolesové motorové vozidlá (kodifikované znenie) [COM(2008)0318 - C6-0205/2008 - 2008/0099(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa Diana Wallis (A6-0382/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2008)0530)


7.4. Právo spoločností týkajúce sa obchodných spoločností s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom (kodifikované znenie) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady v oblasti práva spoločností o obchodných spoločnostiach s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom (kodifikované znenie) [COM(2008)0344 - C6-0217/2008 - 2008/0109(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa Diana Wallis (A6-0383/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2008)0531)


7.5. Sedadlo vodiča kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (kodifikované znenie) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o sedadle vodiča kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (kodifikované znenie) [COM(2008)0351 - C6-0243/2008 - 2008/0115(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa Diana Wallis (A6-0384/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2008)0532)


7.6. Garančný fond pre vonkajšie opatrenia (kodifikované znenie) * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Návrh nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje Garančný fond pre vonkajšie opatrenia (kodifikované znenie) [COM(2008)0365 - C6-0273/2008 - 2008/0117(CNS)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa Diana Wallis (A6-0387/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2008)0533)


7.7. Dohovor o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach *** (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohovoru o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach [09196/2008 - C6-0215/2008 - 2008/0048(AVC)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca Hans-Peter Mayer (A6-0428/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2008)0534)

Parlament ho preto schválil.


7.8. Európsky systém národných a regionálnych účtov v Spoločenstve ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2223/96 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci Komisie - prispôsobenie regulačnému postupu s kontrolou [COM(2007)0776 - C6-0452/2007 - 2007/0272(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa Pervenche Berès (A6-0376/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2008)0535)


7.9. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, pri uplatňovaní bodu 28 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení [COM(2008)0609 - C6 0345/2008 - 2008/2286(ACI)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca Reimer Böge (A6-0430/2008)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2008)0536)


7.10. Žiadosť o zbavenie imunity p. Franka Vanheckeho (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Žiadosť o zbavenie imunity p. Franka Vanheckeho [2008/2092(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca Klaus-Heiner Lehne (A6-0421/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2008)0537)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

Pred hlasovaním Bruno Gollnisch so žiadosťou, aby bola správa postúpená späť gestorskému výboru.

Predseda konštatoval, že túto žiadosť podporilo aspoň 40 poslancov a je teda prípustná v súlade s článkom 168 ods. 2 rokovacieho poriadku.

Parlament túto žiadosť zamietol, preto sa o nej hlasovalo.


7.11. Žiadosť o zbavenie imunity p. Massima D´Alemu (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Žiadosť o zbavenie imunity p. Massima D´Alemu [2008/2298(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca Klaus-Heiner Lehne (A6-0422/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2008)0538)


7.12. Ochrana spotrebiteľa v oblasti úverov a financií (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Ochrana spotrebiteľa: zlepšenie osvety a informovanosti spotrebiteľov o úveroch a financiách [2007/2288(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa Iliana Malinova Iotova (A6-0393/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2008)0539)


7.13. Hodnotiaca tabuľka spotrebiteľských trhov (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Hodnotiaca tabuľka spotrebiteľských trhov [2008/2057(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa Anna Hedh (A6-0392/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2008)0540)


7.14. Všeobecné postupy pre spotrebnú daň * (hlasovanie)

Správa: Návrh smernice Rady o všeobecných postupoch pre spotrebnú daň [COM(2008)0078 - C6-0099/2008 - 2008/0051(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa Astrid Lulling (A6-0417/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2008)0541)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0541)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

Astrid Lulling (spravodajkyňa) pred hlasovaním o zmenenom a doplnenom návrhu, aby odporučila hlasovať proti nemu, a Elisa Ferreira k tomuto vystúpeniu.


7.15. Školský program podpory konzumácie ovocia * (hlasovanie)


Správa: Návrh nariadenia Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) s cieľom vytvoriť školský program podpory konzumácie ovocia [COM(2008)0442 - C6-0315/2008 - 2008/0146(CNS)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Niels Busk (A6-0391/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2008)0542)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0542)


7.16. EMU@10: Prvých desať rokov fungovania Hospodárskej a menovej únie a výzvy do budúcnosti (hlasovanie)


Správa: EMU@10: Prvých desať rokov fungovania Hospodárskej a menovej únie a výzvy do budúcnosti [2008/2156(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spoluspravodajcovia: Pervenche Berès a Werner Langen (A6-0420/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0543)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

- Pervenche Berès (spravodajkyňa požiadaná o stanovisko), aby potvrdila stiahnutie svojho ústneho PDN k PDN 13;

- Reinhard Rack.


7.17. Uplatňovanie zásady rovnakého odmeňovania žien a mužov (hlasovanie)

Správa: Správa obsahujúca odporúčania pre Komisiu týkajúce sa uplatňovania zásady rovnakého odmeňovania žien a mužov [2008/2012(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa Edit Bauer (A6-0389/2008)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0544)


7.18. Podpora včasnej demonštrácie udržateľnej výroby energie z fosílnych palív (hlasovanie)

Správa: Podpora včasnej demonštrácie udržateľnej výroby energie z fosílnych palív [2008/2140(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca Christian Ehler (A6-0418/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0545)


8. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Iliana Malinova Iotova - A6-0393/2008: Zuzana Roithová, Zita Pleštinská a Syed Kamall

Správa: Astrid Lulling - A6-0417/2008: Astrid Lulling, Daniel Hannan a Syed Kamall

Správa: Niels Busk - A6-0391/2008: Milan Gaľa, Czesław Adam Siekierski, Hynek Fajmon, Mairead McGuinness a Ewa Tomaszewska

Správa: Pervenche Berès a Werner Langen - A6-0420/2008: Ivo Strejček a Czesław Adam Siekierski

Správa: Klaus-Heiner Lehne - A6-0422/2008: Siiri Oviir

Správa: Christian Ehler - A6-0418/2008: Gyula Hegyi


9. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

°
° ° °

Glyn Ford oznámil, že jeho hlasovacia karta nefungovala na začiatku hlasovania a začal hlasovať až od správy Astrid Lulling (A6-0417/2008). O predchádzajúcich správach mal v úmysle hlasovať rovnako ako skupina PSE.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.05 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.05 h)

PREDSEDNÍCTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predseda

10. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


11. Reakcia Európskej únie na svetovú finančnú krízu: v nadväznosti na neformálne zasadnutie Európskej rady zo 7. novembra 2008 a na samit G20 z 15. novembra 2008 - Legislatívny a pracovný program Komisie na rok 2009 (rozprava)

Vyhlásenia Komisie a Rady: Reakcia Európskej únie na svetovú finančnú krízu: v nadväznosti na neformálne zasadnutie Európskej rady zo 7. novembra 2008 a na samit G20 z 15. novembra 2008

Vyhlásenie Komisie: Legislatívny a pracovný program Komisie na rok 2009

Jean-Pierre Jouyet (úradujúci predseda Rady) a José Manuel Barroso (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Joseph Daul za skupinu PPE-DE, Martin Schulz za skupinu PSE, Graham Watson za skupinu ALDE, Brian Crowley za skupinu UEN, Monica Frassoni za skupinu Verts/ALE, Roberto Musacchio za skupinu GUE/NGL a Hanne Dahl za skupinu IND/DEM.

PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Jana Bobošíková nezávislá poslankyňa, Jean-Pierre Jouyet, José Manuel Barroso, Hartmut Nassauer, Hannes Swoboda, Diana Wallis, Ryszard Czarnecki, Hélène Flautre, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Paul Marie Coûteaux, Luca Romagnoli, José Manuel García-Margallo y Marfil, Robert Goebbels, Jean Marie Beaupuy, Mario Borghezio, Rebecca Harms, Esko Seppänen, Kathy Sinnott, Andreas Mölzer, Giles Chichester a Poul Nyrup Rasmussen.

PREDSEDNÍCTVO: Mechtild ROTHE
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Andrew Duff, Irena Belohorská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pervenche Berès, Lena Ek, Manfred Weber, Jan Andersson, Malcolm Harbour, Ieke van den Burg, Lambert van Nistelrooij, Enrique Barón Crespo, Ingeborg Gräßle, Stavros Lambrinidis, Robert Sturdy, Andrzej Jan Szejna, Carmen Fraga Estévez, Harald Ettl, Philip Bushill-Matthews, Erika Mann, Piia-Noora Kauppi a Gunnar Hökmark.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili John Purvis, Proinsias De Rossa, Olle Schmidt, Marie Anne Isler Béguin a Mairead McGuinness.

V rozprave vystúpila Margot Wallström (podpredsedníčka Komisie) (podpredsedníčka Komisie).

V súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku predložené návrhy uznesení budú oznámené neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: hlasovanie sa uskutoční počas nadchádzajúcej schôdze.


PREDSEDNÍCTVO: Diana WALLIS
podpredsedníčka

12. Hodina otázok (pre Radu)

Parlament posúdil skupinu otázok adresovaných Rade (B6-0484/2008).

Otázka č. 1 (Bernd Posselt): Kresťania v Turecku – kláštor Mor Gabriel

Jean-Pierre Jouyet (úradujúci predseda Rady) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Bernd Posselt, Reinhard Rack a Jim Allister.

Otázka č. 2 (Manuel Medina Ortega): Nové migračné tlaky v Európe

Jean-Pierre Jouyet odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Manuel Medina Ortega a Bernd Posselt.

Otázka č. 3 (Luis Yañez-Barnuevo García): Otvorenie dialógu s Kubou

Jean-Pierre Jouyet odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Antonio Masip Hidalgo (v zastúpení autora), Zita Pleštinská a Bogusław Sonik.

Otázka č. 4 (Robert Evans): Poučenie z finančnej krízy

Otázka č. 5 (Mairead McGuinness): Reakcia členských štátov na medzinárodnú finančnú krízu

Otázka č. 6 (Gay Mitchell): Reakcia Európskej únie na finančnú krízu

Otázka č. 7 (Dimitrios Papadimoulis): Finančná kríza a Pakt stability

Otázka č. 8 (Laima Liucija Andrikienė): Situácia a vyhliadky východnej Európy v súvislosti s finančnou krízou

Jean-Pierre Jouyet odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Peter Skinner (v zastúpení Roberta Evansa), Mairead McGuinness, Gay Mitchell, Dimitrios Papadimoulis, Laima Liucija Andrikienė, Josu Ortuondo Larrea a Avril Doyle.

Otázka č. 9 nebola zodpovedaná, keďže mala rovnaký predmet ako otázka pre Radu počas druhej októbrovej schôdze (bod 14 zápisnice zo dňa 21.10.2008).

Otázka č. 10 (Hélène Goudin): Politická zodpovednosť za porušovanie práva počas vojenských operácií EÚ

Otázka č. 11 (Hanne Dahl): Politická zodpovednosť za porušovanie práva počas vojenských operácií EÚ

Jean-Pierre Jouyet odpovedal na otázky, ako aj na doplňujúce otázky, ktoré položili Hélène Goudin, Hanne Dahl, Paul Rübig a Mairead McGuinness.

Otázka č. 12 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Koordinácia národných systémov sociálneho zabezpečenia

Jean-Pierre Jouyet odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Paul Rübig a Avril Doyle.

Otázky 13 až 15 a 17 až 32 budú zodpovedané písomne (pozri prílohu k doslovnému zápisu z rokovania).

Hodina otázok pre Radu sa skončila.


(Rokovanie bolo prerušené o 19.05 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 21.00 h)

PREDSEDNÍCTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredseda

13. Povinnosti zverejňovania a prekladania v prípade určitých druhov spoločností ***I (rozprava)

Správa: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 68/151/EHS a 89/666/EHS, pokiaľ ide o povinnosti zverejňovania a prekladania v prípade určitých druhov spoločností [COM(2008)0194 - C6-0171/2008 - 2008/0083(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa Piia-Noora Kauppi (A6-0400/2008)

Piia-Noora Kauppi uviedla správu.

V rozprave vystúpil Charlie McCreevy (člen Komisie).

V rozprave vystúpili: Margaritis Schinas (spravodajca výboru ECON požiadaného o stanovisko), Georgios Papastamkos za skupinu PPE-DE, Ieke van den Burg za skupinu PSE, Jean-Paul Gauzès, Manuel Medina Ortega, Françoise Grossetête, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Costas Botopoulos, Charlie McCreevy a Piia-Noora Kauppi.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.2 zápisnice zo dňa 19.11.2008.


14. Európska štatistika ***I (rozprava)

Správa: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej štatistike [COM(2007)0625 - C6-0346/2007 - 2007/0220(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca Andreas Schwab (A6-0349/2008)

Andreas Schwab uviedol správu.

V rozprave vystúpil Joaquín Almunia (člen Komisie).

V rozprave vystúpili: Ieke van den Burg za skupinu PSE, Margarita Starkevičiūtė za skupinu ALDE, Joaquín Almunia a Andreas Schwab.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.3 zápisnice zo dňa 19.11.2008.


15. Systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov * - Finančná pomoc pre členské štáty (rozprava)

Správa: Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 332/2002, ktorým sa zavádza systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov [COM(2008)0717 - C6-0389/2008 - 2008/0208(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa Pervenche Berès (A6-0450/2008)

Vyhlásenie Komisie: Finančná pomoc pre členské štáty

Pervenche Berès uviedla správu.

Joaquín Almunia (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Zsolt László Becsey za skupinu PPE-DE, Szabolcs Fazakas za skupinu PSE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk za skupinu UEN, Nils Lundgren za skupinu IND/DEM, Sergej Kozlík nezávislý poslanec a Dariusz Rosati.

PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Edit Herczog a Harald Ettl.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Paul Rübig, Mairead McGuinness, Marian Zlotea a Margarita Starkevičiūtė.

V rozprave vystúpili: Joaquín Almunia a Pervenche Berès.

V súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku predložený návrh uznesenia bude oznámený neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.8 zápisnice zo dňa 20.11.2008 a bod 6.10 zápisnice zo dňa 20.11.2008.


16. Predložené dokumenty

Bola predložená táto správa výboru ECON:

- * Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 332/2002, ktorým sa zavádza systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov (KOM(2008)0717 - C6-0389/2008 - 2008/0208(CNS)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Pervenche Berès (A6-0450/2008)


17. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 415.623/OJME).


18. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.50 h.

Harald Rømer

Miguel Angel Martínez Martínez

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liese, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pinheiro, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia