Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2667(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0581/2008

Συζήτηση :

PV 19/11/2008 - 18
CRE 19/11/2008 - 18

Ψηφοφορία :

PV 20/11/2008 - 6.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0566

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2008 - Στρασβούργο

18. HIV/AIDS: Έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: HIV/AIDS: Έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία

Οι Jean-Pierre Jouyet (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Janez Potočnik (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι John Bowis, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Zita Gurmai, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Georgs Andrejevs, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Avril Doyle, Michael Cashman και Toomas Savi.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Colm Burke και Mairead McGuinness.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Pierre Jouyet και Janez Potočnik.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Zita Gurmai, Miguel Angel Martínez Martínez, Jan Marinus Wiersma, Michael Cashman, Stephen Hughes, Anna Hedh και Anne Van Lancker, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με την πρώιμη διάγνωση και πρώιμη θεραπευτική αγωγή του HIV/AIDS (B6-0581/2008),

- Georgs Andrejevs, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τον ιό ΗIV/AIDS: έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία (B6-0583/2008),

- Satu Hassi και Kathalijne Maria Buitenweg, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την πρώιμη διάγνωση και πρώιμη θεραπευτική αγωγή του HIV/AIDS (B6-0584/2008),

- John Bowis, Αντώνιος Τρακατέλλης, Françoise Grossetête, Elisabeth Morin και Colm Burke, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με την πρώιμη διάγνωση και πρώιμη θεραπευτική αγωγή του HIV/AIDS (B6-0585/2008),

- Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Liam Aylward, Ryszard Czarnecki και Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με το HIV/AIDS: έγκαιρη διάγνωση και έγκαιρη θεραπεία (B6-0586/2008),

- Αδάμος Αδάμου, Vittorio Agnoletto και Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την πρώιμη διάγνωση και πρώιμη θεραπευτική αγωγή του HIV/AIDS (B6-0587/2008).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.11.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου