Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2008 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων
 3.Απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επιδείνωση της κατάστασης στα ανατολικά της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (συζήτηση)
 4.Κρίση στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  
5.1.Κοινοτικές στατιστικές στους τομείς της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία ***II (ψηφοφορία)
  
5.2.Υποχρεώσεις δημοσίευσης και μετάφρασης για ορισμένες μορφές εταιρειών ***I (ψηφοφορία)
  
5.3.Ευρωπαϊκές στατιστικές ***I (ψηφοφορία)
  
5.4.Καθεστώτα στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της ΚΓΠ * (ψηφοφορία)
 6.Πανηγυρική συνεδρίαση - Sir Jonathan Sacks
 7.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  
7.1.Τροποποιήσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής * (ψηφοφορία)
  
7.2.Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) * (ψηφοφορία)
  
7.3.Kοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη (περίοδος προγραμματισμού 2007-2013) * (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης * - Ενιαία διαδικασία αίτησης άδειας διαμονής και εργασίας * (συζήτηση)
 12.Ευρωπαϊκή Πολιτική Διαστήματος: Η Ευρώπη και το Διάστημα (συζήτηση)
 13.Η σύμβαση για τα πυρομαχικά διασποράς πρέπει να τεθεί σε ισχύ πριν από το τέλος του 2008 (συζήτηση)
 14.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 15.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 16.Δημογραφικές τάσεις - Οικονομικός και κοινωνικός αντίκτυπος (συζήτηση)
 17.Το μέλλον των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και των συντάξεων: η χρηματοδότησή τους και η τάση προς εξατοκίμευση (σύντομη παρουσίαση)
 18.HIV/AIDS: Έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία (συζήτηση)
 19.Τροποποίηση του ενιαίου κανονισμού ΚΟΑ * (συζήτηση)
 20.Κατάσταση στη μελισσοκομία (συζήτηση)
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 22.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (183 kb) Κατάσταση παρόντων (65 kb)       
 
Συνοπτικά πρακτικά (124 kb) Κατάσταση παρόντων (24 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (414 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (2232 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (220 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (161 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (625 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου