Показалец 
Протокол
PDF 225kWORD 127k
Сряда, 19 ноември 2008 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Внасяне на документи
 3.Отговор на Европейския съюз на влошаването на ситуацията в източната част на Демократична република Конго (разискване)
 4.Криза в сектора на автомобилостроенето (разискване)
 5.Време за гласуване
  
5.1.Статистика на Общността за общественото здраве и здравето и безопасността на работното място ***II (гласуване)
  
5.2.Задължения за оповестяване и езиков превод на определени видове дружества ***I (гласуване)
  
5.3.Европейска статистика ***I (гласуване)
  
5.4.Директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани * (гласуване)
 6.Тържествено заседание - Сър Jonathan Sacks
 7.Време за гласуване (продължение)
  
7.1.Промени в Общата селскостопанска политика * (гласуване)
  
7.2.Подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) * (гласуване)
  
7.3.Стратегически насоки на Общността за развитието на селските райони (2007 — 2013 г.) * (гласуване)
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Условия за влизане и пребиваване на граждани на трети страни за целите на висококвалифицирана трудова заетост * - Процедура за единно разрешително за работа * (разискване)
 12.Европейска политика за космическото пространство: Европа и Космоса (разискване)
 13.Необходимост от влизане в сила на Конвенцията относно касетъчните боеприпаси преди края на 2008 г. (разискване)
 14.Време за въпроси (въпроси към Комисията)
 15.Състав на комисиите и делегациите
 16.Демографски тенденции - икономическо и социално въздействие (разискване)
 17.Социалноосигурителни системи и пенсии (кратко представяне)
 18.ХИВ/СПИН: ранно диагностициране и ранно лечение (разискване)
 19.Обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти * (разискване)
 20.Състоянието на пчеларството (разискване)
 21.Дневен ред на следващото заседание
 22.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Marek SIWIEC
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 9.00 ч.

°
° ° °

Изказа се Paul van Buitenen, от името на групата Verts/ALE, който поиска Комисията да предостави пояснения относно продължаването на процедурата, свързана с доклада Ingeborg Gräßle (A6-0394/2008), който ще бъде подложен на разискване утре сутринта (точка 4 от протокола от 20.11.2008 г.).


2. Внасяне на документи

Следният документ бе внесен от комисия BUDG:

- Доклад относно проект на коригиращ бюджет № 8/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 година, Раздел VI – Европейски икономически и социален комитет (2008/2287(BUD)) - BUDG - : Ville Itälä (A6-0453/2008)


3. Отговор на Европейския съюз на влошаването на ситуацията в източната част на Демократична република Конго (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Отговор на Европейския съюз на влошаването на ситуацията в източната част на Демократична република Конго

Jean-Pierre Jouyet (действащ председател на Съвета) направи изявление.

След като отбеляза искането на Paul van Buitenen (точка 1 от протокола от 19.11.2008) Benita Ferrero-Waldner (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Jürgen Schröder, от името на групата PPE-DE, Alain Hutchinson, от името на групата PSE, Thierry Cornillet, от името на групата ALDE, Seán Ó Neachtain, от името на групата UEN, Frithjof Schmidt, от името на групата Verts/ALE, Tobias Pflüger, от името на групата GUE/NGL, Bastiaan Belder, от името на групата IND/DEM, Koenraad Dillen, независим член на ЕП, Colm Burke, Ana Maria Gomes, Luca Romagnoli, Geoffrey Van Orden и Genowefa Grabowska.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): José Ribeiro e Castro, Ioan Mircea Paşcu, Bart Staes, Jim Allister, Jas Gawronski и Anne Van Lancker.

Изказаха се: Jean-Pierre Jouyet и Benita Ferrero-Waldner.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

Предложения за резолюции, внесени на основание член 103, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Frithjof Schmidt, Angelika Beer, от името на групата Verts/ALE, относно конфликта в Демократична република Конго (B6-0590/2008),

- Tobias Pflüger, от името на групата GUE/NGL, относно действията на Европейския съюз в отговор на влошаването на положението в източната част на Демократична република Конго (B6-0591/2008),

- Thierry Cornillet, Philippe Morillon, Renate Weber, Marios Matsakis, Fiona Hall, Frédérique Ries, от името на групата ALDE, относно влошаването на положението в източната част на Демократична република Конго (B6-0592/2008)

- Jürgen Schröder, от името на групата PPE-DE, относно действията на Европейския съюз в отговор на влошаването на положението в източната част на Демократична република Конго(B6-0593/2008),

- Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański, от името на групата UEN, относно положението в Демократична република Конго (B6-0594/2008),

- Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes, от името на групата PSE, относно действията на Европейския съюз в отговор на влошаването на положението в източната част на Демократична република Конго (B6-0595/2008).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.11 от протокола от 20.11.2008.


4. Криза в сектора на автомобилостроенето (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Криза в сектора на автомобилостроенето

Jean-Pierre Jouyet (действащ председател на Съвета), Günter Verheugen (заместник-председател на Комисията ) направиха изявления.

Изказаха се: Vito Bonsignore, от името на групата PPE-DE, Robert Goebbels, от името на групата PSE, Jorgo Chatzimarkakis, от името на групата ALDE, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Ilda Figueiredo, от името на групата GUE/NGL, Andreas Mölzer, независим член на ЕП, Werner Langen, Matthias Groote, Sophia in 't Veld, Jean-Paul Gauzès, Monica Giuntini, Gianluca Susta, Gunnar Hökmark, Patrizia Toia, Martin Callanan и Ivo Belet.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Pierre Pribetich, Dumitru Oprea, Ieke van den Burg, Marie Anne Isler Béguin, Kurt Joachim Lauk, Inés Ayala Sender, Gabriele Albertini и Dorette Corbey.

Изказаха се: Jean-Pierre Jouyet и Günter Verheugen.

Разискването приключи.

(Заседанието, прекъснато в 11.25 ч. , в очакване на времето за гласуване, бе възобновено в 11.35 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

5. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


5.1. Статистика на Общността за общественото здраве и здравето и безопасността на работното място ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за общественото здраве и здравето и безопасността на работното място [09815/3/2008 - C6-0343/2008 - 2007/0020(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Karin Scheele (A6-0425/2008)

(Квалифицирано мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено (P6_TA(2008)0546)


5.2. Задължения за оповестяване и езиков превод на определени видове дружества ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 68/151/ЕИО и 89/666/ЕИО на Съвета относно задълженията за оповестяване и езиков превод на определени видове дружества [COM(2008)0194 - C6-0171/2008 - 2008/0083(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Piia-Noora Kauppi (A6-0400/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2008)0547)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0547)


5.3. Европейска статистика ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика [COM(2007)0625 - C6-0346/2007 - 2007/0220(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Andreas Schwab (A6-0349/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2008)0548)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0548)


5.4. Директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани * (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани [COM(2008)0306 - C6-0240/2008 - 2008/0103(CNS)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0402/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2008)0549)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0549)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Hans-Gert PÖTTERING
Председател

6. Тържествено заседание - Сър Jonathan Sacks

От 12.00 ч. до 12.30 ч. Парламентът проведе тържествено заседание по случай тържественото приветствие на Сър Jonathan Sacks, главен равин на еврейските общности в Британската общност на нациите.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

7. Време за гласуване (продължение)

7.1. Промени в Общата селскостопанска политика * (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменения на Общата селскостопанска политика чрез изменение на Регламенти (EО) № 320/2006, (EО) № 1234/2007, (EО) № 3/2008 и (EО) № […]/2008 [COM(2008)0306 - C6-0241/2008 - 2008/0104(CNS)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0401/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2008)0550)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0550)


7.2. Подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) * (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1698/2005 относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) [COM(2008)0306 - C6-0242/2008 - 2008/0105(CNS)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0390/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2008)0551)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0551)


7.3. Стратегически насоки на Общността за развитието на селските райони (2007 — 2013 г.) * (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение 2006/144/EО относно стратегическите насоки на Общността за развитие на селските райони (период на програмиране 2007 — 2013 г.) [COM(2008)0306 - C6-0239/2008 - 2008/0106(CNS)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0377/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2008)0552)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0552)


8. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения, по смисъла на член 163, параграф 3 от Правилника за дейността, се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Piia-Noora Kauppi - A6-0400/2008
Laima Liucija Andrikienė

Доклад Andreas Schwab - A6-0349/2008
Laima Liucija Andrikienė

Доклад Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0402/2008
Albert Deß, Czesław Adam Siekierski и Seán Ó Neachtain

Доклад Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0402/2008 и Доклад Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0401/2008
Giovanni Robusti, Csaba Sándor Tabajdi и Mairead McGuinness

Доклад Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0401/2008
Димитър Стоянов и Albert Deß

Доклад Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0402/2008, Доклад Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0401/2008, Доклад Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0390/2008 и Доклад Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0377/2008
Daniel Hannan

Доклад Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0402/2008
Christa Klaß

Доклад Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0390/2008
Hynek Fajmon

Доклад Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0402/2008, Доклад Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0401/2008, Доклад Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0390/2008 и Доклад Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0377/2008
Zdzisław Zbigniew Podkański


9. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

°
° ° °

Brigitte Fouré уведоми, че нейният апарат за гласуване не е функционирал по време на гласуването по доклада Andreas Schwab - A6-0349/2008.


(Заседанието, прекъснато в 13.05 ч., бе възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

10. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


11. Условия за влизане и пребиваване на граждани на трети страни за целите на висококвалифицирана трудова заетост * - Процедура за единно разрешително за работа * (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети страни за целите на висококвалифицирана трудова заетост [COM(2007)0637 - C6-0011/2008 - 2007/0228(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Ewa Klamt (A6-0432/2008)

Доклад относно предложението за директива на Съвета относно единна процедура за кандидатстване на граждани на трети страни за единно разрешително за пребиваване и работа на територията на държава-членка и относно общ набор от права на работници от трети страни, които законно пребивават в държава-членка [COM(2007)0638 - C6-0470/2007 - 2007/0229(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Patrick Gaubert (A6-0431/2008)

Manfred Weber (в качеството на заместник на докладчика) представи доклада A6-0432/2008.

Patrick Gaubert представи доклада.

Изказаха се: Jean-Pierre Jouyet (действащ председател на Съвета) и Jacques Barrot (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Danutė Budreikaitė (докладчик по становището на комисията DEVE), Jan Tadeusz Masiel (докладчик по становището на комисията EMPL), Румяна Желева (докладчик по становището на комисията EMPL), Kinga Gál, от името на групата PPE-DE, Javier Moreno Sánchez, от името на групата PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert, от името на групата ALDE, Bogusław Rogalski, от името на групата UEN, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Giusto Catania, от името на групата GUE/NGL, Johannes Blokland, от името на групата IND/DEM, Carl Lang, независим член на ЕП, Carlos Coelho и Wolfgang Kreissl-Dörfler.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

Изказаха се: Gérard Deprez, Mario Borghezio, Hélène Flautre, Eva-Britt Svensson, Gerard Batten, Roberto Fiore, Dumitru Oprea, Claudio Fava, Athanasios Pafilis, Hélène Goudin, Luca Romagnoli, Simon Busuttil, Martine Roure, Hubert Pirker, Stavros Lambrinidis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Karin Jöns, Inger Segelström, Roselyne Lefrançois, Emine Bozkurt, Harald Ettl и Genowefa Grabowska.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Laima Liucija Andrikienė, Daciana Octavia Sârbu, Marek Aleksander Czarnecki, Tomáš Zatloukal, Toomas Savi, Nicolae Vlad Popa, Czesław Adam Siekierski и Janusz Onyszkiewicz.

Изказаха се: Jean-Pierre Jouyet, Jacques Barrot, Manfred Weber и Patrick Gaubert.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.5 от протокола от 20.11.2008 и точка 6.6 от протокола от 20.11.2008.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gérard ONESTA
Заместник-председател

12. Европейска политика за космическото пространство: Европа и Космоса (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0111/2008) зададен от Pierre Pribetich, от името на комисията ITRE, към Съвета: Европейска политика за космическото пространство: как да направим космоса по-близък (B6-0482/2008)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0112/2008), зададен от Pierre Pribetich, от името на комисията ITRE, към Комисията: Европейска политика за космическото пространство: как да направим космоса по-близък (B6-0483/2008)

Pierre Pribetich разви въпросите, изискващи устен отговор.

Jean-Pierre Jouyet (действащ председател на Съвета) отговори на въпроса, изискващ устен отговор B6-0482/2008.

Günter Verheugen (заместник-председател на Комисията ) отговори на въпроса, изискващ устен отговор B6-0483/2008.

Изказаха се: Etelka Barsi-Pataky, от името на групата PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău, от името на групата PSE, Anne Laperrouze, от името на групата ALDE, Patrick Louis, от името на групата IND/DEM, Giles Chichester и Teresa Riera Madurell.

Изказа се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“) Janusz Onyszkiewicz.

Изказаха се Jean-Pierre Jouyet и Günter Verheugen.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 108, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Angelika Niebler, от името на комисията ITRE, относно Европейска политика за космическото пространство: как да направим Космоса по-близък (B6-0582/2008).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.12 от протокола от 20.11.2008.


13. Необходимост от влизане в сила на Конвенцията относно касетъчните боеприпаси преди края на 2008 г. (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0110/2008/rév1) зададен от Angelika Beer, Ana Maria Gomes, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Elizabeth Lynne, Ģirts Valdis Kristovskis, Tobias Pflüger, Gabriele Zimmer и Stefano Zappalà, към Съвета: Необходимост от влизане в сила на Конвенцията относно касетъчните боеприпаси преди края на 2008 г. (B6-0481/2008)

Angelika Beer, Ana Maria Gomes, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ģirts Valdis Kristovskis и Luisa Morgantini развиха въпроса, изискващ устен отговор.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Luigi COCILOVO
Заместник-председател

Stefano Zappalà разви въпроса, изискващ устен отговор.

Jean-Pierre Jouyet (действащ председател на Съвета) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Charles Tannock, от името на групата PPE-DE, Richard Howitt, от името на групата PSE, Elizabeth Lynne, от името на групата ALDE, Seán Ó Neachtain, от името на групата UEN, Satu Hassi, от името на групата Verts/ALE, и Jean-Pierre Jouyet.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 108, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Renate Weber, Elizabeth Lynne и Fiona Hall, от името на групата ALDE, относно Конвенцията относно касетъчните боеприпаси (B6-0588/2008),

- Angelika Beer, от името на групата Verts/ALE, Stefano Zappalà, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Geoffrey Van Orden и Tunne Kelam, от името на групата PPE-DE, Ana Maria Gomes, от името на групата PSE, Adam Bielan, Ģirts Valdis Kristovskis и Ryszard Czarnecki, от името на групата UEN, Tobias Pflüger, Willy Meyer Pleite, Luisa Morgantini, Pedro Guerreiro, Umberto Guidoni, Adamos Adamou и Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL (B6-0589/2008).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.13 от протокола от 20.11.2008.


14. Време за въпроси (въпроси към Комисията)

Парламентът разгледа серия от въпроси към Комисията (B6-0484/2008).

Първа част

Въпрос 33 (Stavros Arnaoutakis): Информиране на гражданите относно мерките, предприети от Европейския съюз за тяхната защита от международната финансова криза.

Margot Wallström (заместник-председател на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Stavros Arnaoutakis, Reinhard Rack и Danutė Budreikaitė.

Въпрос 34 (Bogusław Sonik): Хармонизиране на нормите за допустимо алкохолно съдържание в кръвта на водачите в Европейския съюз.

Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията ) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Bogusław Sonik, Jörg Leichtfried и Colm Burke.

Въпрос 35 (Katerina Batzeli): Междуинституционално споразумение относно „Да общуваме по темата Европа в партньорство“.

Margot Wallström отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Katerina Batzeli, Reinhard Rack и Marian Harkin.

Втора част

Въпрос 36 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Информиране на европейските граждани относно участието в изборите за ЕП.

Margot Wallström отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Josu Ortuondo Larrea и Gay Mitchell.

Изказа се Josu Ortuondo Larrea.

Въпрос 37 (Georgios Papastamkos): Комуникационна стратегия на Комисията относно референдума в Ирландия.

Margot Wallström отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Georgios Papastamkos, Armando França и Mairead McGuinness.

Въпросите 38 към 41 ще получат писмен отговор.

Въпрос 49 (Manuel Medina Ortega): Вътрешноафрикански миграции.

Margot Wallström отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Manuel Medina Ortega.

Изказа се Colm Burke относно организацията на времето за въпроси.

Въпрос 50 (Luis Yañez-Barnuevo García): Започването на диалог с Куба.

Margot Wallström отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Antonio Masip Hidalgo (в качеството на заместник на автора).

Въпросите 51 към 58 ще получат писмен отговор.

Въпрос 43 (Emmanouil Angelakas): Европа или едно място, което е по-привлекателно за изследователска дейност.

Janez Potočnik (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Emmanouil Angelakas, Paul Rübig и Gay Mitchell.

Изказа се Bernd Posselt.

Въпрос 44 (Seán Ó Neachtain): Финансиране на екологични технологии.

Janez Potočnik отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Seán Ó Neachtain.

Изказа се Avril Doyle.

Въпрос 42 (Bernd Posselt): Клонирането.

Janez Potočnik отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Bernd Posselt.

Въпрос 45 (Avril Doyle): Европейски съвет в областта на изследванията.

Janez Potočnik отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Avril Doyle.

Въпрос 46 (Gay Mitchell): Разглеждане на етичните аспекти на финансирането на изследвания, провеждани по 7-та рамкова програма.

Janez Potočnik отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Gay Mitchell и Marco Cappato.

Изказаха се: Gay Mitchell и Colm Burke относно организацията на времето за въпроси.

Въпроси 47, 48, 60 до 65, 67 до 80, и 82 до 84 ще получат писмени отговори (Вж. приложението към пълния стенографски запис).

Времето за въпроси към Комисията приключи.


(Заседанието, прекъснато в 19.50 ч., бе възобновено в 21.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martine ROURE
Заместник-председател

15. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групите PSE и UEN следните искания за назначаване:

комисия BUDG: Glenn Bedingfield на мястото на Louis Grech

комисия CONT: Aurelio Juri

комисия ECON: Louis Grech

комисия ITRE: Antonio Mussa

комисия AFCO: Aurelio Juri

Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея: Javier Moreno Sánchez на мястото на Kader Arif и Ulrich Stockmann на мястото на Armando França

Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Хърватия: Aurelio Juri

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


16. Демографски тенденции - икономическо и социално въздействие (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Демографски тенденции - икономическо и социално въздействие

Jean-Pierre Jouyet (действащ председател на Съвета) и Janez Potočnik (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: John Bowis, от името на групата PPE-DE, Jan Andersson, от името на групата PSE, Marian Harkin, от името на групата ALDE, Guntars Krasts, от името на групата UEN, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Pedro Guerreiro, от името на групата GUE/NGL, Kathy Sinnott, от името на групата IND/DEM, Philip Claeys, независим член на ЕП, Othmar Karas, Françoise Castex, Marco Cappato, Ewa Tomaszewska, Irena Belohorská, Gabriela Creţu, Samuli Pohjamo и Jan Cremers.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Miroslav Mikolášik, Mairead McGuinness, Silvia-Adriana Ţicău, Toomas Savi, Avril Doyle и Czesław Adam Siekierski.

Изказаха се: Jean-Pierre Jouyet и Janez Potočnik.

Разискването приключи.


17. Социалноосигурителни системи и пенсии (кратко представяне)

Доклад относно бъдещето на социалноосигурителните системи и пенсиите: тяхното финансиране и тенденцията към индивидуализация [2007/2290(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Gabriele Stauner (A6-0409/2008)

Gabriele Stauner представи доклада.

Изказа се Janez Potočnik (член на Комисията).

Точката бе приключена.

Гласуване: точка 6.4 от протокола от 20.11.2008.


18. ХИВ/СПИН: ранно диагностициране и ранно лечение (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: ХИВ/СПИН: ранно диагностициране и ранно лечение

Jean-Pierre Jouyet (действащ председател на Съвета) и Janez Potočnik (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: John Bowis, от името на групата PPE-DE, Zita Gurmai, от името на групата PSE, Georgs Andrejevs, от името на групата ALDE, Vittorio Agnoletto, от името на групата GUE/NGL, Avril Doyle, Michael Cashman и Toomas Savi.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Colm Burke и Mairead McGuinness.

Изказаха се: Jean-Pierre Jouyet и Janez Potočnik.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 103, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Zita Gurmai, Miguel Angel Martínez Martínez, Jan Marinus Wiersma, Michael Cashman, Stephen Hughes, Anna Hedh и Anne Van Lancker, от името на групата PSE, относно ХИВ/СПИН: ранно диагностициране и ранно лечение (B6-0581/2008),

- Georgs Andrejevs, от името на групата ALDE, относно ХИВ/СПИН: ранно диагностициране и ранно лечение (B6-0583/2008),

- Satu Hassi и Kathalijne Maria Buitenweg, от името на групата Verts/ALE, относно ХИВ/СПИН: ранно диагностициране и ранно лечение (B6-0584/2008),

- John Bowis, Antonios Trakatellis, Françoise Grossetête, Elisabeth Morin и Colm Burke, от името на групата PPE-DE, относно ХИВ/СПИН: ранно диагностициране и ранно лечение (B6-0585/2008),

- Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Liam Aylward, Ryszard Czarnecki и Roberta Angelilli, от името на групата UEN, sur le VIH/sida: diagnostic et traitement précoces (B6-0586/2008),

- Adamos Adamou, Vittorio Agnoletto и Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, относно ХИВ/СПИН: ранно диагностициране и ранно лечение (B6-0587/2008).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.14 от протокола от 20.11.2008.


19. Обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти * (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) [COM(2008)0489 - C6-0314/2008 - 2008/0156(CNS)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Neil Parish (A6-0368/2008)

Neil Parish представи доклада.

Изказа се Janez Potočnik (член на Комисията).

Изказаха се: Christa Klaß, от името на групата PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos, от името на групата PSE, Vladimír Železný, от името на групата IND/DEM, и Esther Herranz García.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Astrid Lulling, Mairead McGuinness, Czesław Adam Siekierski, Christa Klaß и James Nicholson.

Изказаха се: Janez Potočnik и Neil Parish.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.7 от протокола от 20.11.2008.


20. Състоянието на пчеларството (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0104/2008) зададен от Neil Parish, от името на комисията AGRI, към Комисията: Състояние на пчеларството (B6-0480/2008)

Neil Parish разви въпроса, изискващ устен отговор.

Janez Potočnik (член на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Astrid Lulling, от името на групата PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos, от името на групата PSE, Francesco Ferrari, от името на групата ALDE, Zdzisław Zbigniew Podkański, от името на групата UEN, Alyn Smith, от името на групата Verts/ALE, Czesław Adam Siekierski, Janusz Wojciechowski и James Nicholson.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Mairead McGuinness, Avril Doyle, Astrid Lulling и Zdzisław Zbigniew Podkański.

Изказа се Janez Potočnik.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 108, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Neil Parish, от името на комисията AGRI, относно състоянието на пчеларския сектор (B6-0579/2008).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.15 от протокола от 20.11.2008.


21. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 415.623/OJJE).


22. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 23.45 ч.

Harald Rømer

Gérard Onesta

Генерален секретар

Заместник председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Баева, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield , Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Бинев, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Чуколов, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Хюсменова, in 't Veld, Йотова, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Желева, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri , Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Казак, Tunne Kelam, Kindermann, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Любчева, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marini, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mathieu, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Младенов, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa , Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Папаризов, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Раева, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Ставрева, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Стоянов, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Уручев, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Вигенин, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Wagenknecht, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Здравкова, Železný, Zieleniec, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност