Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 220kWORD 124k
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2008 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων
 3.Απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επιδείνωση της κατάστασης στα ανατολικά της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (συζήτηση)
 4.Κρίση στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  
5.1.Κοινοτικές στατιστικές στους τομείς της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία ***II (ψηφοφορία)
  
5.2.Υποχρεώσεις δημοσίευσης και μετάφρασης για ορισμένες μορφές εταιρειών ***I (ψηφοφορία)
  
5.3.Ευρωπαϊκές στατιστικές ***I (ψηφοφορία)
  
5.4.Καθεστώτα στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της ΚΓΠ * (ψηφοφορία)
 6.Πανηγυρική συνεδρίαση - Sir Jonathan Sacks
 7.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  
7.1.Τροποποιήσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής * (ψηφοφορία)
  
7.2.Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) * (ψηφοφορία)
  
7.3.Kοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη (περίοδος προγραμματισμού 2007-2013) * (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης * - Ενιαία διαδικασία αίτησης άδειας διαμονής και εργασίας * (συζήτηση)
 12.Ευρωπαϊκή Πολιτική Διαστήματος: Η Ευρώπη και το Διάστημα (συζήτηση)
 13.Η σύμβαση για τα πυρομαχικά διασποράς πρέπει να τεθεί σε ισχύ πριν από το τέλος του 2008 (συζήτηση)
 14.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 15.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 16.Δημογραφικές τάσεις - Οικονομικός και κοινωνικός αντίκτυπος (συζήτηση)
 17.Το μέλλον των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και των συντάξεων: η χρηματοδότησή τους και η τάση προς εξατοκίμευση (σύντομη παρουσίαση)
 18.HIV/AIDS: Έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία (συζήτηση)
 19.Τροποποίηση του ενιαίου κανονισμού ΚΟΑ * (συζήτηση)
 20.Κατάσταση στη μελισσοκομία (συζήτηση)
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 22.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Marek SIWIEC
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9 π.μ.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Paul van Buitenen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος ζητεί από την Επιτροπή να δώσει διευκρινίσεις σχετικά με τη συνέχιση της διαδικασίας όσον αφορά την έκθεση Ingeborg Gräßle (A6-0394/2008), η οποία θα συζητηθεί αύριο το πρωί (σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.11.2008).


2. Κατάθεση εγγράφων

Το ακόλουθο έγγραφο κατατέθηκε από την επιτροπή BUDG:

- Έκθεση σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2008 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, Τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (2008/2287(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Ville Itälä (A6-0453/2008)


3. Απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επιδείνωση της κατάστασης στα ανατολικά της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επιδείνωση της κατάστασης στα ανατολικά της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό

Ο Jean-Pierre Jouyet (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση.

Αφού έλαβε γνώση του αιτήματος του Paul van Buitenen (σημείο 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.11.2008) η Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Jürgen Schröder, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Alain Hutchinson, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Thierry Cornillet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Seán Ó Neachtain, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Frithjof Schmidt, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tobias Pflüger, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Koenraad Dillen, μη εγγεγραμμένος, Colm Burke, Ana Maria Gomes, Luca Romagnoli, Geoffrey Van Orden και Genowefa Grabowska.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι José Ribeiro e Castro, Ioan Mircea Paşcu, Bart Staes, Jim Allister, Jas Gawronski και Anne Van Lancker.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Pierre Jouyet και Benita Ferrero-Waldner.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Frithjof Schmidt, Angelika Beer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη σύρραξη στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό (B6-0590/2008),

- Tobias Pflüger, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επιδεινούμενη κατάσταση στο Ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κογκό (B6-0591/2008),

- Thierry Cornillet, Philippe Morillon, Renate Weber, Μάριος Ματσάκης, Fiona Hall, Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την επιδείνωση της κατάστασης στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (B6-0592/2008)

- Jürgen Schröder, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με την αντίδραση της ΕΕ απέναντι στην επιδείνωση της κατάστασης στις ανατολικές επαρχίες της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (B6-0593/2008),

- Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (B6-0594/2008),

- Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με την απάντηση της ΕΕ στην επιδείνωση της κατάστασης στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (B6-0595/2008).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.11.2008.


4. Κρίση στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Κρίση στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας

Οι Jean-Pierre Jouyet (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου), Günter Verheugen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Vito Bonsignore, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Robert Goebbels, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jorgo Chatzimarkakis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ilda Figueiredo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Andreas Mölzer, μη εγγεγραμμένος, Werner Langen, Matthias Groote, Sophia in 't Veld, Jean-Paul Gauzès, Monica Giuntini, Gianluca Susta, Gunnar Hökmark, Patrizia Toia, Martin Callanan και Ivo Belet.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Pierre Pribetich, Dumitru Oprea, Ieke van den Burg, Marie Anne Isler Béguin, Kurt Joachim Lauk, Inés Ayala Sender, Gabriele Albertini και Dorette Corbey.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Pierre Jouyet και Günter Verheugen.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.25 π.μ εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 11.35 π.μ.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

5. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


5.1. Κοινοτικές στατιστικές στους τομείς της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά κοινοτικές στατιστικές στους τομείς της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία [09815/3/2008 - C6-0343/2008 - 2007/0020(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Karin Scheele (A6-0425/2008)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P6_TA(2008)0546)


5.2. Υποχρεώσεις δημοσίευσης και μετάφρασης για ορισμένες μορφές εταιρειών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των οδηγιών 68/151/ΕΟΚ και 89/666/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τις υποχρεώσεις δημοσίευσης και μετάφρασης για ορισμένες μορφές εταιρειών [COM(2008)0194 - C6-0171/2008 - 2008/0083(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Piia-Noora Kauppi (A6-0400/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0547)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0547)


5.3. Ευρωπαϊκές στατιστικές ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις ευρωπαϊκές στατιστικές [COM(2007)0625 - C6-0346/2007 - 2007/0220(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andreas Schwab (A6-0349/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0548)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0548)


5.4. Καθεστώτα στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της ΚΓΠ * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς [COM(2008)0306 - C6-0240/2008 - 2008/0103(CNS)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0402/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0549)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0549)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Hans-Gert PÖTTERING
Πρόεδρος

6. Πανηγυρική συνεδρίαση - Sir Jonathan Sacks

Από τις 12 έως τις 12.30 μ.μ, το Σώμα συνέρχεται σε πανηγυρική συνεδρίαση επ' ευκαιρία της ομιλίας του Sir Jonathan Sacks, Μεγάλου Ραβίνου των Ηνωμένων Εβραϊκών Συναγωγών της Βρετανικής Κοινοπολιτείας.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

7. Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)

7.1. Τροποποιήσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τροποποιήσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής με την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 320/2006, (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, (ΕΚ) αριθ. 3/2008 και (ΕΚ) αριθ. […]/2008 [COM(2008)0306 - C6-0241/2008 - 2008/0104(CNS)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0401/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0550)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0550)


7.2. Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) [COM(2008)0306 - C6-0242/2008 - 2008/0105(CNS)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0390/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0551)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0551)


7.3. Kοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη (περίοδος προγραμματισμού 2007-2013) * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που τροποποιεί την απόφαση 2006/144/ΕΚ σχετικά με κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη (περίοδος προγραμματισμού 2007-2013) [COM(2008)0306 - C6-0239/2008 - 2008/0106(CNS)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0377/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0552)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0552)


8. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Piia-Noora Kauppi - A6-0400/2008
Laima Liucija Andrikienė

Έκθεση Andreas Schwab - A6-0349/2008
Laima Liucija Andrikienė

Έκθεση Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0402/2008
Albert Deß, Czesław Adam Siekierski και Seán Ó Neachtain

Έκθεση Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0402/2008 και Έκθεση Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0401/2008
Giovanni Robusti, Csaba Sándor Tabajdi και Mairead McGuinness

Έκθεση Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0401/2008
Dimitar Stoyanov και Albert Deß

Έκθεση Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0402/2008, Έκθεση Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0401/2008, Έκθεση Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0390/2008 και Έκθεση Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0377/2008
Daniel Hannan

Έκθεση Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0402/2008
Christa Klaß

Έκθεση Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0390/2008
Hynek Fajmon

Έκθεση Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0402/2008, Έκθεση Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0401/2008, Έκθεση Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0390/2008 και Έκθεση Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0377/2008
Zdzisław Zbigniew Podkański


9. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

°
° ° °

Η Brigitte Fouré γνωστοποιεί ότι η ηλεκτρονική συσκευή ψηφοφορίας στο έδρανό της δεν λειτούργησε κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας επί της εκθέσεως Andreas Schwab - A6-0349/2008.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 1.05 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 3 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

10. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


11. Προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης * - Ενιαία διαδικασία αίτησης άδειας διαμονής και εργασίας * (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου όσον αφορά τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης [COM(2007)0637 - C6-0011/2008 - 2007/0228(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Ewa Klamt (A6-0432/2008)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους υπηκόους τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα σε κράτος μέλος [COM(2007)0638 - C6-0470/2007 - 2007/0229(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Patrick Gaubert (A6-0431/2008)

Ο Manfred Weber (αναπληρωτής της εισηγήτριας) παρουσιάζει την έκθεση A6-0432/2008.

Ο Patrick Gaubert παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Pierre Jouyet (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Danutė Budreikaitė (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Jan Tadeusz Masiel (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Rumiana Jeleva (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Kinga Gál, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Javier Moreno Sánchez, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bogusław Rogalski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Giusto Catania, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Carl Lang, μη εγγεγραμμένος, Carlos Coelho και Wolfgang Kreissl-Dörfler.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Gérard Deprez, Mario Borghezio, Hélène Flautre, Eva-Britt Svensson, Gerard Batten, Roberto Fiore, Dumitru Oprea, Claudio Fava, Αθανάσιος Παφίλης, Hélène Goudin, Luca Romagnoli, Simon Busuttil, Martine Roure, Hubert Pirker, Σταύρος Λαμπρινίδης, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Karin Jöns, Inger Segelström, Roselyne Lefrançois, Emine Bozkurt, Harald Ettl και Genowefa Grabowska.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Laima Liucija Andrikienė, Daciana Octavia Sârbu, Marek Aleksander Czarnecki, Tomáš Zatloukal, Toomas Savi, Nicolae Vlad Popa, Czesław Adam Siekierski και Janusz Onyszkiewicz.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Pierre Jouyet, Jacques Barrot, Manfred Weber και Patrick Gaubert.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.11.2008 και σημείο 6.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.11.2008.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gérard ONESTA
Αντιπρόεδρος

12. Ευρωπαϊκή Πολιτική Διαστήματος: Η Ευρώπη και το Διάστημα (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-0111/2008) που κατέθεσε ο Pierre Pribetich, εξ ονόματος της Επιτροπής ITRE, προς το Συμβούλιο: Ευρωπαϊκή Πολιτική Διαστήματος: Από το διάστημα στη γη (B6-0482/2008)

Προφορική ερώτηση (O-0112/2008), που κατέθεσε ο Pierre Pribetich, εξ ονόματος της Επιτροπής ITRE, προς την Επιτροπή: Ευρωπαϊκή Πολιτική Διαστήματος: Από το διάστημα στη γη (B6-0483/2008)

Ο Pierre Pribetich αναπτύσσει τις προφορικές ερωτήσεις.

Ο Jean-Pierre Jouyet (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην προφορική ερώτηση B6-0482/2008.

Ο Günter Verheugen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση B6-0483/2008.

Παρεμβαίνουν οι Etelka Barsi-Pataky, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Anne Laperrouze, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Patrick Louis, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Giles Chichester και Teresa Riera Madurell.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Janusz Onyszkiewicz.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Pierre Jouyet και Günter Verheugen.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Angelika Niebler, εξ ονόματος της Επιτροπής ITRE, σχετικά με μία Ευρωπαϊκή Διαστημική Πολιτική: πώς να φέρουμε το Διάστημα στη Γη (B6-0582/2008).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.11.2008.


13. Η σύμβαση για τα πυρομαχικά διασποράς πρέπει να τεθεί σε ισχύ πριν από το τέλος του 2008 (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-0110/2008/αναθ.1) που κατέθεσαν οι Angelika Beer, Ana Maria Gomes, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Elizabeth Lynne, Ģirts Valdis Kristovskis, Tobias Pflüger, Gabriele Zimmer και Stefano Zappalà, προς το Συμβούλιο: Η σύμβαση για τα πυρομαχικά διασποράς πρέπει να τεθεί σε ισχύ πριν από το τέλος του 2008 (B6-0481/2008)

Οι Angelika Beer, Ana Maria Gomes, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ģirts Valdis Kristovskis και Luisa Morgantini αναπτύσσουν την προφορική ερώτηση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luigi COCILOVO
Αντιπρόεδρος

Ο Stefano Zappalà αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Ο Jean-Pierre Jouyet (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην προφορική ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Richard Howitt, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Elizabeth Lynne, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Seán Ó Neachtain, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Satu Hassi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Jean-Pierre Jouyet.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Renate Weber, Elizabeth Lynne και Fiona Hall, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη Σύμβαση για τα Πυρομαχικά Διασποράς (B6-0588/2008),

- Angelika Beer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Stefano Zappalà, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Geoffrey Van Orden και Tunne Kelam, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Ana Maria Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Adam Bielan, Ģirts Valdis Kristovskis και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Tobias Pflüger, Willy Meyer Pleite, Luisa Morgantini, Pedro Guerreiro, Umberto Guidoni, Αδάμος Αδάμου και Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη Σύμβαση για τα Πυρομαχικά Διασποράς (B6-0589/2008).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.11.2008.


14. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)

Το Σώμα εξετάζει μια σειρά ερωτήσεων προς την Επιτροπή (B6-0484/2008).

Πρώτο μέρος

Ερώτηση 33 (Σταύρου Αρναουτάκη): Ενημέρωση των πολιτών για τα μέτρα της ΕΕ για την προστασία τους από τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση.

Η Margot Wallström (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Σταύρου Αρναουτάκη, Reinhard Rack και Danutė Budreikaitė.

Ερώτηση 34 (Bogusław Sonik): Εναρμόνιση της τιμής αλκοολαιμίας των οδηγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Antonio Tajani (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Bogusław Sonik, Jörg Leichtfried και Colm Burke.

Ερώτηση 35 (Κατερίνας Μπατζελή): Διοργανική συμφωνία σχετικά με τη σύμπραξη της επικοινωνιακής προβολής των θεμάτων της ΕΕ.

Η Margot Wallström απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Κατερίνας Μπατζελή, Reinhard Rack και Marian Harkin.

Δεύτερο μέρος

Ερώτηση 36 (Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου): Ενημέρωση των ευρωπαίων για συμμετοχή στις ευρωπαϊκές εκλογές.

Η Margot Wallström απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Josu Ortuondo Larrea και Gay Mitchell.

Παρεμβαίνει ο Josu Ortuondo Larrea.

Ερώτηση 37 (Γεωργίου Παπαστάμκου): Επικοινωνιακή στρατηγική της Επιτροπής για το δημοψήφισμα στην Ιρλανδία.

Η Margot Wallström απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Γεωργίου Παπαστάμκου, Armando França και Mairead McGuinness.

Στις ερωτήσεις 38 έως 41 θα δοθούν γραπτές απαντήσεις.

Ερώτηση 49 (Manuel Medina Ortega): Ενδοαφρικανικά μεταναστευτικά ρεύματα.

Η Margot Wallström απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Manuel Medina Ortega.

Παρεμβαίνει ο Colm Burke σχετικά με την οργάνωση της ώρας των ερωτήσεων.

Ερώτηση 50 (Luis Yañez-Barnuevo García): Έναρξη του διαλόγου για την Κούβα.

Η Margot Wallström απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Antonio Masip Hidalgo (αναπλ. συντάκτη).

Στις ερωτήσεις 51 έως 58 θα δοθούν γραπτές απαντήσεις.

Ερώτηση 43 (Εμμανουήλ Αγγελάκα): Ευρώπη - ελκυστικότερος χώρος για ερευνητές.

Ο Janez Potočnik (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Εμμανουήλ Αγγελάκα, Paul Rübig και Gay Mitchell.

Παρεμβαίνει ο Bernd Posselt.

Ερώτηση 44 (Seán Ó Neachtain): Χρηματοδότηση της πράσινης τεχνολογίας.

Ο Janez Potočnik απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Seán Ó Neachtain.

Παρεμβαίνει η Avril Doyle.

Ερώτηση 42 (Bernd Posselt): Κλώνοι.

Ο Janez Potočnik απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Bernd Posselt.

Ερώτηση 45 (Avril Doyle): Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας.

Ο Janez Potočnik απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση της Avril Doyle.

Ερώτηση 46 (Gay Mitchell): Δεοντολογική εξέταση της χρηματοδότησης για έρευνα στο πλαίσιο του ΠΠ7.

Ο Janez Potočnik απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Gay Mitchell και Marco Cappato.

Παρεμβαίνουν οι Gay Mitchell και Colm Burke σχετικά με την οργάνωση της ώρας των ερωτήσεων.

Οι ερωτήσεις 47, 48, 60 έως 65, 67 έως 80, και 82 έως 84 θα λάβουν γραπτές απαντήσεις (Βλ. Παράρτημα στα Πλήρη Πρακτικά).

Η ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή περατώνεται.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 7.50 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 9 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martine ROURE
Αντιπρόεδρος

15. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από τις ομάδες PSE και PSE τα ακόλουθα αιτήματα ορισμών:

επιτροπή BUDG: Glenn Bedingfield αντί του Louis Grech

επιτροπή CONT: Aurelio Juri

επιτροπή ECON: Louis Grech

επιτροπή ITRE: Antonio Mussa

επιτροπή AFCO: Aurelio Juri

Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ευρω-Λατινοαμερικανική Κοινοβουλευτική Συνέλευση: Javier Moreno Sánchez αντί του Kader Arif και Ulrich Stockmann αντί του Armando França

Αντιπροσωπεία στη Μεικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Κροατία: Aurelio Juri

Oι ως άνω ορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


16. Δημογραφικές τάσεις - Οικονομικός και κοινωνικός αντίκτυπος (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Δημογραφικές τάσεις - Οικονομικός και κοινωνικός αντίκτυπος

Οι Jean-Pierre Jouyet (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Janez Potočnik (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι John Bowis, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Jan Andersson, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Marian Harkin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Guntars Krasts, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Pedro Guerreiro, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Kathy Sinnott, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Philip Claeys, μη εγγεγραμμένος, Othmar Karas, Françoise Castex, Marco Cappato, Ewa Tomaszewska, Irena Belohorská, Gabriela Creţu, Samuli Pohjamo και Jan Cremers.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Miroslav Mikolášik, Mairead McGuinness, Silvia-Adriana Ţicău, Toomas Savi, Avril Doyle και Czesław Adam Siekierski.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Pierre Jouyet και Janez Potočnik.

Η συζήτηση περατώνεται.


17. Το μέλλον των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και των συντάξεων: η χρηματοδότησή τους και η τάση προς εξατοκίμευση (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με το μέλλον των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και των συντάξεων: η χρηματοδότησή τους και η τάση προς εξατομίκευση [2007/2290(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Gabriele Stauner (A6-0409/2008)

Η Gabriele Stauner παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Janez Potočnik (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.11.2008.


18. HIV/AIDS: Έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: HIV/AIDS: Έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία

Οι Jean-Pierre Jouyet (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Janez Potočnik (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι John Bowis, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Zita Gurmai, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Georgs Andrejevs, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Avril Doyle, Michael Cashman και Toomas Savi.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Colm Burke και Mairead McGuinness.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Pierre Jouyet και Janez Potočnik.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Zita Gurmai, Miguel Angel Martínez Martínez, Jan Marinus Wiersma, Michael Cashman, Stephen Hughes, Anna Hedh και Anne Van Lancker, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με την πρώιμη διάγνωση και πρώιμη θεραπευτική αγωγή του HIV/AIDS (B6-0581/2008),

- Georgs Andrejevs, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τον ιό ΗIV/AIDS: έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία (B6-0583/2008),

- Satu Hassi και Kathalijne Maria Buitenweg, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την πρώιμη διάγνωση και πρώιμη θεραπευτική αγωγή του HIV/AIDS (B6-0584/2008),

- John Bowis, Αντώνιος Τρακατέλλης, Françoise Grossetête, Elisabeth Morin και Colm Burke, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με την πρώιμη διάγνωση και πρώιμη θεραπευτική αγωγή του HIV/AIDS (B6-0585/2008),

- Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Liam Aylward, Ryszard Czarnecki και Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με το HIV/AIDS: έγκαιρη διάγνωση και έγκαιρη θεραπεία (B6-0586/2008),

- Αδάμος Αδάμου, Vittorio Agnoletto και Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την πρώιμη διάγνωση και πρώιμη θεραπευτική αγωγή του HIV/AIDS (B6-0587/2008).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.11.2008.


19. Τροποποίηση του ενιαίου κανονισμού ΚΟΑ * (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») [COM(2008)0489 - C6-0314/2008 - 2008/0156(CNS)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Neil Parish (A6-0368/2008)

Ο Neil Parish παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Janez Potočnik (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Christa Klaß, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Vladimír Železný, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, και Esther Herranz García.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Astrid Lulling, Mairead McGuinness, Czesław Adam Siekierski, Christa Klaß και James Nicholson.

Παρεμβαίνουν οι Janez Potočnik και Neil Parish.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.11.2008.


20. Κατάσταση στη μελισσοκομία (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-0104/2008) που κατέθεσε ο Neil Parish, εξ ονόματος της Επιτροπής AGRI, προς την Επιτροπή: Κατάσταση στη μελισσοκομία (B6-0480/2008)

Ο Neil Parish αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Ο Janez Potočnik (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση

Παρεμβαίνουν οι Astrid Lulling, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Francesco Ferrari, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Zdzisław Zbigniew Podkański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Alyn Smith, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Czesław Adam Siekierski, Janusz Wojciechowski και James Nicholson.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mairead McGuinness, Avril Doyle, Astrid Lulling και Zdzisław Zbigniew Podkański.

Παρεμβαίνει ο Janez Potočnik.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Neil Parish, εξ ονόματος της Επιτροπής AGRI, σχετικά με την κατάσταση του μελισσοκομικού τομέα (B6-0579/2008).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.11.2008.


21. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 415.623/OJJE).


22. Λήξη της συνεδρίασης

Η Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 11.45 μ.μ.

Harald Rømer

Gérard Onesta

Γενικός Γραμματέας

αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Αδάμου, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Αγγελάκας, Angelilli, Antinucci, Arif, Αρναουτάκης, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Μπατζελή, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield , Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Μποτόπουλος, Boursier, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Δημητρίου, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Δημητρακόπουλος, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Γκλαβάκης, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri , Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Κασουλίδης, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Konrad, Κοππά, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Λαμπρινίδης, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marini, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mathieu, Ματσάκης, Mauro, Μαυρομμάτης, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa , Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Παφίλης, Pagano, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Panzeri, Παπαδημούλης, Paparizov, Παπαστάμκος, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podestà, Ποδηματά, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Σχοινάς, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Τούσσας, Τρακατέλλης, Trautmann, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Turmes, Τζαμπάζη, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Βακάλης, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Βαρβιτσιώτης, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Wagenknecht, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου