Zoznam 
Zápisnica
PDF 203kWORD 117k
Streda, 19. novembra 2008 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Reakcia Európskej únie na zhoršujúcu sa situáciu na východe Konžskej demokratickej republiky (rozprava)
 4.Kríza automobilového odvetvia (rozprava)
 5.Hlasovanie
  
5.1.Štatistika Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ***II (hlasovanie)
  
5.2.Povinnosti zverejňovania a prekladania v prípade určitých druhov spoločností ***I (hlasovanie)
  
5.3.Európska štatistika ***I (hlasovanie)
  
5.4.Režimy podpory pre poľnohospodárov v rámci SPP * (hlasovanie)
 6.Slávnostná schôdza - Sir Jonathan Sacks
 7.Hlasovanie (pokračovanie)
  
7.1.Úprava spoločnej poľnohospodárskej politiky * (hlasovanie)
  
7.2.Podpora rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka * (hlasovanie)
  
7.3.Strategické usmernenia Spoločenstva pre rozvoj vidieka (2007 – 2013) * (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania * - Zjednotený postup vybavovania žiadostí o povolenie na pobyt a prácu * (rozprava)
 12.Európska politika v oblasti kozmického priestoru: priblížiť vesmír k Zemi (rozprava)
 13.Je potrebné, aby Dohoda o zákaze použitia kazetovej munície nadobudla platnosť pred koncom roka 2008 (rozprava)
 14.Hodina otázok (pre Komisiu)
 15.Zloženie výborov a delegácií
 16.Demografické trendy - Hospodárske a sociálne dopady (rozprava)
 17.Budúcnosť systémov sociálneho zabezpečenia a dôchodkov: ich financovanie a smerovanie k individualizácii (stručná prezentácia)
 18.HIV/AIDS: Diagnostika a včasná liečba (rozprava)
 19.Zmena a doplnenie nariadenia o spoločnej organizácii trhov * (rozprava)
 20.Situácia vo včelárstve (rozprava)
 21.Program rokovania na nasledujúci deň
 22.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Marek SIWIEC
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Paul van Buitenen za skupinu Verts/ALE so žiadosťou, aby Komisia objasnila ďalší postup, pokiaľ ide o správu Ingeborg Gräßle (A6-0394/2008), o ktorej sa bude rokovať zajtra predpoludním (bod 4 zápisnice zo dňa 20. 11. 2008).


2. Predložené dokumenty

Výbor BUDG predložil tento dokument:

- Správa o návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 8/2008 na rozpočtový rok 2008, oddiel VI - Európsky hospodársky a sociálny výbor (2008/2287(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Ville Itälä (A6-0453/2008)


3. Reakcia Európskej únie na zhoršujúcu sa situáciu na východe Konžskej demokratickej republiky (rozprava)

Vyhlásenia Komisie a Rady: Reakcia Európskej únie na zhoršujúcu sa situáciu na východe Konžskej demokratickej republiky

Jean-Pierre Jouyet (úradujúci predseda Rady) vystúpil s vyhlásením.

Potom, ako vzala na vedomie žiadosť Paula van Buitenena (bod 1 zápisnice zo dňa 19.11.2008), Benita Ferrero-Waldner (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Jürgen Schröder za skupinu PPE-DE, Alain Hutchinson za skupinu PSE, Thierry Cornillet za skupinu ALDE, Seán Ó Neachtain za skupinu UEN, Frithjof Schmidt za skupinu Verts/ALE, Tobias Pflüger za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu IND/DEM, Koenraad Dillen nezávislý poslanec, Colm Burke, Ana Maria Gomes, Luca Romagnoli, Geoffrey Van Orden a Genowefa Grabowska.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili José Ribeiro e Castro, Ioan Mircea Paşcu, Bart Staes, Jim Allister, Jas Gawronski a Anne Van Lancker.

V rozprave vystúpili: Jean-Pierre Jouyet a Benita Ferrero-Waldner.

PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

Návrhy uznesení podané podľa čl. 103 ods.2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Frithjof Schmidt, Angelika Beer za skupinu Verts/ALE o konflikte v Konžskej demokratickej republike (B6-0590/2008),

- Tobias Pflüger za skupinu GUE/NGL o reakcii Európskej únie na zhoršujúcu sa situáciu na východe Konžskej demokratickej republiky (B6-0591/2008),

- Thierry Cornillet, Philippe Morillon, Renate Weber, Marios Matsakis, Fiona Hall, Frédérique Ries za skupinu ALDE o zhoršujúcej sa situácii na východe Konžskej demokratickej republiky (B6-0592/2008),

- Jürgen Schröder za skupinu PPE-DE o reakcii Európskej únie na zhoršujúcu sa situáciu na východe Konžskej demokratickej republiky (B6-0593/2008),

- Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański za skupinu UEN o zhoršujúcej sa situácii v Konžskej demokratickej republike (B6-0594/2008),

- Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes za skupinu PSE o reakcii Európskej únie na zhoršujúcu sa situáciu na východe Konžskej demokratickej republiky (B6-0595/2008).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.11 zápisnice zo dňa 20.11.2008.


4. Kríza automobilového odvetvia (rozprava)

Vyhlásenia Komisie a Rady: Kríza automobilového odvetvia

Jean-Pierre Jouyet (úradujúci predseda Rady), Günter Verheugen (podpredseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Vito Bonsignore za skupinu PPE-DE, Robert Goebbels za skupinu PSE, Jorgo Chatzimarkakis za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL, Andreas Mölzer nezávislý poslanec, Werner Langen, Matthias Groote, Sophia in 't Veld, Jean-Paul Gauzès, Monica Giuntini, Gianluca Susta, Gunnar Hökmark, Patrizia Toia, Martin Callanan a Ivo Belet.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Pierre Pribetich, Dumitru Oprea, Ieke van den Burg, Marie Anne Isler Béguin, Kurt Joachim Lauk, Inés Ayala Sender, Gabriele Albertini a Dorette Corbey.

V rozprave vystúpili: Jean-Pierre Jouyet a Günter Verheugen.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.25 h. kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 11.35 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

5. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


5.1. Štatistika Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k spoločnej pozícii Rady na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci [09815/3/2008 - C6-0343/2008 - 2007/0020(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa Karin Scheele (A6-0425/2008)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený (P6_TA(2008)0546)


5.2. Povinnosti zverejňovania a prekladania v prípade určitých druhov spoločností ***I (hlasovanie)

Správa: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 68/151/EHS a 89/666/EHS, pokiaľ ide o povinnosti zverejňovania a prekladania v prípade určitých druhov spoločností [COM(2008)0194 - C6-0171/2008 - 2008/0083(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa Piia-Noora Kauppi (A6-0400/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2008)0547)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0547)


5.3. Európska štatistika ***I (hlasovanie)

Správa: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej štatistike [COM(2007)0625 - C6-0346/2007 - 2007/0220(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca Andreas Schwab (A6-0349/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2008)0548)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0548)


5.4. Režimy podpory pre poľnohospodárov v rámci SPP * (hlasovanie)

Správa: Návrh nariadenia Rady, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov [COM(2008)0306 - C6-0240/2008 - 2008/0103(CNS)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0402/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2008)0549)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0549)


PREDSEDNÍCTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predseda

6. Slávnostná schôdza - Sir Jonathan Sacks

Od 12.00 h do 12.30 h sa pri príležitosti prejavu hlavného rabína Zväzu židovských obcí Britského spoločenstva národov Sira Jonathana Sacksa konala slávnostná schôdza Parlamentu.


PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

7. Hlasovanie (pokračovanie)

7.1. Úprava spoločnej poľnohospodárskej politiky * (hlasovanie)

Správa: Návrh nariadenia Rady o úpravách spoločnej poľnohospodárskej politiky zmenou a doplnením nariadení (ES) č. 320/2006, (ES) č. 1234/2007, (ES) č. 3/2008 a (ES) č. […]/2008 [COM(2008)0306 - C6-0241/2008 - 2008/0104(CNS)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0401/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2008)0550)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0550)


7.2. Podpora rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka * (hlasovanie)

Správa: Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) [COM(2008)0306 - C6-0242/2008 - 2008/0105(CNS)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0390/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2008)0551)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0551)


7.3. Strategické usmernenia Spoločenstva pre rozvoj vidieka (2007 – 2013) * (hlasovanie)

Správa: Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/144/ES o strategických usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj vidieka (programovacie obdobie 2007 – 2013) [COM(2008)0306 - C6-0239/2008 - 2008/0106(CNS)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0377/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2008)0552)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0552)


8. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Piia-Noora Kauppi - A6-0400/2008
Laima Liucija Andrikienė

Správa: Andreas Schwab - A6-0349/2008
Laima Liucija Andrikienė

Správa: Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0402/2008
Albert Deß, Czesław Adam Siekierski a Seán Ó Neachtain

Správa: Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0402/2008 a Správa: Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0401/2008
Giovanni Robusti, Csaba Sándor Tabajdi a Mairead McGuinness

Správa: Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0401/2008
Dimitar Stoyanov a Albert Deß

Správa: Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0402/2008, Správa: Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0401/2008, Správa: Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0390/2008 a Správa: Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0377/2008
Daniel Hannan

Správa: Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0402/2008
Christa Klaß

Správa: Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0390/2008
Hynek Fajmon

Správa: Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0402/2008, Správa: Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0401/2008, Správa: Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0390/2008 a Správa: Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0377/2008
Zdzisław Zbigniew Podkański


9. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

°
° ° °

Brigitte Fouré oznámila, že jej hlasovacie zariadenie nefungovalo pri hlasovaní o správe Andreas Schwab - A6-0349/2008.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.05 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h)

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

10. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


11. Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania * - Zjednotený postup vybavovania žiadostí o povolenie na pobyt a prácu * (rozprava)

Správa: Návrh smernice Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania [COM(2007)0637 - C6-0011/2008 - 2007/0228(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa Ewa Klamt (A6-0432/2008)

Správa: Návrh smernice Rady o zjednotenom postupe vybavovania žiadostí o jednotné povolenie na pobyt a na prácu na území členského štátu vydávané pre štátnych príslušníkov tretích krajín a o spoločnom súbore práv pre pracovníkov z tretích krajín s oprávneným pobytom v členskom štáte [COM(2007)0638 - C6-0470/2007 - 2007/0229(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca Patrick Gaubert (A6-0431/2008)

Manfred Weber (v zastúpení spravodajcu) uviedol správu A6-0432/2008.

Patrick Gaubert uviedol správu.

V rozprave vystúpili: Jean-Pierre Jouyet (úradujúci predseda Rady) a Jacques Barrot (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Danutė Budreikaitė (spravodajkyňa výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Jan Tadeusz Masiel (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Rumiana Jeleva (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Kinga Gál za skupinu PPE-DE, Javier Moreno Sánchez za skupinu PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert za skupinu ALDE, Bogusław Rogalski za skupinu UEN, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Giusto Catania za skupinu GUE/NGL, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Carl Lang nezávislý poslanec, Carlos Coelho a Wolfgang Kreissl-Dörfler.

PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Gérard Deprez, Mario Borghezio, Hélène Flautre, Eva-Britt Svensson, Gerard Batten, Roberto Fiore, Dumitru Oprea, Claudio Fava, Athanasios Pafilis, Hélène Goudin, Luca Romagnoli, Simon Busuttil, Martine Roure, Hubert Pirker, Stavros Lambrinidis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Karin Jöns, Inger Segelström, Roselyne Lefrançois, Emine Bozkurt, Harald Ettl a Genowefa Grabowska.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Laima Liucija Andrikienė, Daciana Octavia Sârbu, Marek Aleksander Czarnecki, Tomáš Zatloukal, Toomas Savi, Nicolae Vlad Popa, Czesław Adam Siekierski a Janusz Onyszkiewicz.

V rozprave vystúpili: Jean-Pierre Jouyet, Jacques Barrot, Manfred Weber a Patrick Gaubert.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.5 zápisnice zo dňa 20.11.2008 a bod 6.6 zápisnice zo dňa 20.11.2008.


PREDSEDNÍCTVO: Gérard ONESTA
podpredseda

12. Európska politika v oblasti kozmického priestoru: priblížiť vesmír k Zemi (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0111/2008), ktorú položil Pierre Pribetich, za výbor ITRE, pre Radu: Európska politika pre vesmír: priblížiť vesmír Zemi (B6-0482/2008)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0112/2008), ktorú položil Pierre Pribetich, za výbor ITRE, pre Komisiu: Európska politika pre vesmír: priblížiť vesmír Zemi (B6-0483/2008)

Pierre Pribetich rozvinul otázky na ústne zodpovedanie.

Jean-Pierre Jouyet (úradujúci predseda Rady) odpovedal na otázku na ústne zodpovedanie B6-0482/2008.

Günter Verheugen (podpredseda Komisie) odpovedal na otázku na ústne zodpovedanie B6-0483/2008.

Vystúpili títo poslanci: Etelka Barsi-Pataky za skupinu PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău za skupinu PSE, Anne Laperrouze za skupinu ALDE, Patrick Louis za skupinu IND/DEM, Giles Chichester a Teresa Riera Madurell.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpil Janusz Onyszkiewicz.

Vystúpili Jean-Pierre Jouyet a Günter Verheugen.

Návrhy uznesenia predložené v súlade s čl. 108 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Angelika Niebler, za výbor ITRE, o Európskej politike pre vesmír: priblížiť vesmír Zemi (B6-0582/2008).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.12 zápisnice zo dňa 20.11.2008.


13. Je potrebné, aby Dohoda o zákaze použitia kazetovej munície nadobudla platnosť pred koncom roka 2008 (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0110/2008/rév1), ktorú položili Angelika Beer, Ana Maria Gomes, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Elizabeth Lynne, Ģirts Valdis Kristovskis, Tobias Pflüger, Gabriele Zimmer a Stefano Zappalà, pre Radu: Dohoda o zákaze použitia kazetovej munície musí nadobudnúť platnosť pred koncom roka 2008 (B6-0481/2008)

Angelika Beer, Ana Maria Gomes, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ģirts Valdis Kristovskis a Luisa Morgantini rozvinuli otázku na ústne zodpovedanie.

PREDSEDNÍCTVO: Luigi COCILOVO
podpredseda

Stefano Zappalà rozvinul otázku na ústne zodpovedanie.

Jean-Pierre Jouyet (úradujúci predseda Rady) odpovedal na otázku na ústne zodpovedanie

V rozprave vystúpili: Charles Tannock za skupinu PPE-DE, Richard Howitt za skupinu PSE, Elizabeth Lynne za skupinu ALDE, Seán Ó Neachtain za skupinu UEN, Satu Hassi za skupinu Verts/ALE a Jean-Pierre Jouyet.

Návrhy uznesení na ukončenie rozpravy podané podľa článku 108 ods. 5 rokovacieho poriadku:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Renate Weber, Elizabeth Lynne a Fiona Hall za skupinu ALDE o Dohode o zákaze použitia kazetovej munície (B6-0588/2008),

- Angelika Beer za skupinu Verts/ALE, Stefano Zappalà, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Geoffrey Van Orden a Tunne Kelam za skupinu PPE-DE, Ana Maria Gomes za skupinu PSE, Adam Bielan, Ģirts Valdis Kristovskis a Ryszard Czarnecki za skupinu UEN, Tobias Pflüger, Willy Meyer Pleite, Luisa Morgantini, Pedro Guerreiro, Umberto Guidoni, Adamos Adamou a Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL (B6-0589/2008).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.13 zápisnice zo dňa 20.11.2008.


14. Hodina otázok (pre Komisiu)

Parlament posúdil skupinu otázok adresovaných Komisii. (B6-0484/2008).

Prvá časť

Otázka č. 33 (Stavros Arnaoutakis): Informovanosť občanov o opatreniach EÚ na ich ochranu pred medzinárodnou finančnou krízou

Margot Wallström (podpredsedníčka Komisie) odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Stavros Arnaoutakis, Reinhard Rack a Danutė Budreikaitė.

Otázka č. 34 (Bogusław Sonik): Harmonizácia prípustnej hladiny alkoholu v krvi u vodičov v Európskej únii.

Antonio Tajani (podpredseda Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Bogusław Sonik, Jörg Leichtfried a Colm Burke.

Otázka č. 35 (Katerina Batzeli): Medziinštitucionálna dohoda o komunikovaní o Európe v partnerstve.

Margot Wallström odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Katerina Batzeli, Reinhard Rack a Marian Harkin.

Druhá časť

Otázka č. 36 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Informovanosť Európanov o účasti na európskych voľbách.

Margot Wallström odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Josu Ortuondo Larrea a Gay Mitchell.

V rozprave vystúpil Josu Ortuondo Larrea.

Otázka č. 37 (Georgios Papastamkos): Komunikačná stratégia Komisie týkajúca sa referenda v Írsku

Margot Wallström odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Georgios Papastamkos, Armando França a Mairead McGuinness.

Otázky 38 až 41 budú zodpovedané písomne.

Otázka č. 49 (Manuel Medina Ortega): Migrácia v rámci Afriky.

Wallström, Margot odpovedala na otázku a doplňujúce otázky, ktoré položili Manuel Medina Ortega.

V rozprave vystúpil Colm Burke k organizácii hodiny otázok.

Otázka č. 50 (Luis Yañez-Barnuevo García): Otvorenie dialógu s Kubou.

Wallström, Margot odpovedala na otázku a doplňujúce otázky, ktoré položili Antonio Masip Hidalgo (v zastúpení autora).

Otázky 51 až 58 budú zodpovedané písomne.

Otázka č. 43 (Emmanouil Angelakas): Európa – príťažlivejšie miesto pre výskumníkov.

Janez Potočnik (člen Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Emmanouil Angelakas, Paul Rübig a Gay Mitchell.

V rozprave vystúpil Bernd Posselt.

Otázka č. 44 (Seán Ó Neachtain): Financovanie zelených technológií.

Janez Potočnik odpovedal na otázku a doplňujúce otázky, ktoré položil Seán Ó Neachtain.

V rozprave vystúpil Avril Doyle.

Otázka č. 42 (Bernd Posselt): Klonovanie.

Janez Potočnik odpovedal na otázku a doplňujúce otázky, ktoré položil Bernd Posselt.

Otázka č. 45 (Avril Doyle): Európska rada pre výskum.

Janez Potočnik odpovedal na otázku a doplňujúce otázky, ktoré položila Avril Doyle.

Otázka č. 46 (Gay Mitchell): Etický prieskum financovania výskumu v rámci 7. rámcového programu.

Janez Potočnik odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Gay Mitchell a Marco Cappato.

Vystúpili títo poslanci: Gay Mitchell a Colm Burke k organizácii hodiny otázok.

Otázky 47, 48, 60 až 65, 67 až 80 a 82 až 84 budú zodpovedané písomne (pozri prílohu k doslovnému zápisu z rokovania).

Hodina otázok pre Komisiu sa skončila.


(Rokovanie bolo prerušené o 19.50 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 21.00 h)

PREDSEDNÍCTVO: Martine ROURE
podpredsedníčka

15. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupín PSE a UEN tieto žiadosti o menovania:

výbor BUDG: Glenn Bedingfield namiesto Louisa Grecha

výbor CONT: Aurelio Juri

výbor ECON: Louis Grech

výbor ITRE: Antonio Mussa

výbor AFCO: Aurelio Juri

Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení: Javier Moreno Sánchez namiesto Kadera Arifa a Ulrich Stockmann namiesto Armanda Françu

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ-Chorvátsko: Aurelio Juri

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


16. Demografické trendy - Hospodárske a sociálne dopady (rozprava)

Vyhlásenia Komisie a Rady: Demografické trendy - Hospodárske a sociálne dopady

Jean-Pierre Jouyet (úradujúci predseda Rady) a Janez Potočnik (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: John Bowis za skupinu PPE-DE, Jan Andersson za skupinu PSE, Marian Harkin za skupinu ALDE, Guntars Krasts za skupinu UEN, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Pedro Guerreiro za skupinu GUE/NGL, Kathy Sinnott za skupinu IND/DEM, Philip Claeys nezávislý poslanec, Othmar Karas, Françoise Castex, Marco Cappato, Ewa Tomaszewska, Irena Belohorská, Gabriela Creţu, Samuli Pohjamo a Jan Cremers.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Miroslav Mikolášik, Mairead McGuinness, Silvia-Adriana Ţicău, Toomas Savi, Avril Doyle a Czesław Adam Siekierski.

V rozprave vystúpili: Jean-Pierre Jouyet a Janez Potočnik.

Rozprava sa skončila.


17. Budúcnosť systémov sociálneho zabezpečenia a dôchodkov: ich financovanie a smerovanie k individualizácii (stručná prezentácia)

Správa: Budúcnosť systémov sociálneho zabezpečenia a dôchodkov: ich financovanie a smerovanie k individualizácii [2007/2290(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa Gabriele Stauner (A6-0409/2008)

Gabriele Stauner uviedla správu.

V rozprave vystúpil Janez Potočnik (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 6.4 zápisnice zo dňa 20.11.2008.


18. HIV/AIDS: Diagnostika a včasná liečba (rozprava)

Vyhlásenia Komisie a Rady: HIV/AIDS: Diagnostika a včasná liečba

Jean-Pierre Jouyet (úradujúci predseda Rady) a Janez Potočnik (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: John Bowis za skupinu PPE-DE, Zita Gurmai za skupinu PSE, Georgs Andrejevs za skupinu ALDE, Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL, Avril Doyle, Michael Cashman a Toomas Savi.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Colm Burke a Mairead McGuinness.

V rozprave vystúpili: Jean-Pierre Jouyet a Janez Potočnik.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 103 ods.2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Zita Gurmai, Miguel Angel Martínez Martínez, Jan Marinus Wiersma, Michael Cashman, Stephen Hughes, Anna Hedh a Anne Van Lancker za skupinu PSE o HIV/AIDS: Diagnostika a včasná liečba (B6-0581/2008),

- Georgs Andrejevs za skupinu ALDE o HIV/AIDS: Diagnostika a včasná liečba (B6-0583/2008),

- Satu Hassi a Kathalijne Maria Buitenweg za skupinu Verts/ALE o HIV/AIDS: Diagnostika a včasná liečba (B6-0584/2008),

- John Bowis, Antonios Trakatellis, Françoise Grossetête, Elisabeth Morin a Colm Burke za skupinu PPE-DE o HIV/AIDS: Diagnostika a včasná liečba (B6-0585/2008),

- Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Liam Aylward, Ryszard Czarnecki a Roberta Angelilli za skupinu UEN o HIV/AIDS: Diagnostika a včasná liečba (B6-0586/2008),

- Adamos Adamou, Vittorio Agnoletto a Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL o HIV/AIDS: Diagnostika a včasná liečba (B6-0587/2008).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.14 zápisnice zo dňa 20.11.2008.


19. Zmena a doplnenie nariadenia o spoločnej organizácii trhov * (rozprava)

Správa: Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky („nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov“) [COM(2008)0489 - C6-0314/2008 - 2008/0156(CNS)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Neil Parish (A6-0368/2008)

Neil Parish uviedol správu.

V rozprave vystúpil Janez Potočnik (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Christa Klaß za skupinu PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos za skupinu PSE, Vladimír Železný za skupinu IND/DEM a Esther Herranz García.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Astrid Lulling, Mairead McGuinness, Czesław Adam Siekierski, Christa Klaß a James Nicholson.

V rozprave vystúpili: Janez Potočnik a Neil Parish.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.7 zápisnice zo dňa 20.11.2008.


20. Situácia vo včelárstve (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0104/2008), ktorú položil Neil Parish, za výbor AGRI, pre Komisiu: Situácia vo včelárstve (B6-0480/2008)

Neil Parish rozvinul otázku na ústne zodpovedanie.

Janez Potočnik (člen Komisie) odpovedal na otázku na ústne zodpovedanie.

Vystúpili títo poslanci: Astrid Lulling za skupinu PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos za skupinu PSE, Francesco Ferrari za skupinu ALDE, Zdzisław Zbigniew Podkański za skupinu UEN, Alyn Smith za skupinu Verts/ALE, Czesław Adam Siekierski, Janusz Wojciechowski a James Nicholson.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Mairead McGuinness, Avril Doyle, Astrid Lulling a Zdzisław Zbigniew Podkański.

V rozprave vystúpil Janez Potočnik.

Návrhy uznesenia predložené v súlade s čl. 108 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Neil Parish, za výbor AGRI o situácii v odvetví včelárstva (B6-0579/2008).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.15 zápisnice zo dňa 20.11.2008.


21. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 415.623/OJJE).


22. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.45 h.

Harald Rømer

Gérard Onesta

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield , Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri , Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marini, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mathieu, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa , Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Wagenknecht, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia