Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 20 ноември 2008 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Финансова подкрепа за държавите-членки (внесени предложения за резолюция)
 3.Présentation du rapport annuel de la Cour des comptes – 2007
 4.Изменение на Регламент (ЕО) № 1073/1999 относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) ***I (разискване)
 5.Преразглеждане на Препоръка 2001/331/ЕО за определяне на минимални критерии за инспекции на околната среда в държавите-членки (разискване)
 6.Време за гласуване
  
6.1.Изменение на Регламент (ЕО) № 1073/1999 относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.2.Проект на коригиращ бюджет № 8/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 година (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.3.Специален доклад на Европейския омбудсман (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.4.Социалноосигурителни системи и пенсии (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.5.Влизане и пребиваване на граждани на трети страни за целите на висококвалифицирана трудова заетост * (гласуване)
  
6.6.Процедура за единно разрешително за работа * (гласуване)
  
6.7.Обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти * (гласуване)
  
6.8.Средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки * (гласуване)
  
6.9.Използване на досиетата на пътниците (PNR – Passenger Name Record) за целите на правоприлагането (гласуване)
  
6.10.Средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки (гласуване)
  
6.11.Ответна реакция на Европейския съюз на влошаващото се положение в източната част на Демократична република Конго (гласуване)
  
6.12.Европейска политика за космическото пространство: Европа и Космоса (гласуване)
  
6.13.Конвенцията за забраната на касетъчните боеприпаси (гласуване)
  
6.14.ХИВ/СПИН: ранно диагностициране и ранно лечение (гласуване)
  
6.15.Състоянието на пчеларството (гласуване)
  
6.16.Минимални критерии за инспекции на околната среда в държавите-членки (гласуване)
 7.Обяснениe на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Искане за защита на парламентарен имунитет
 11.Съобщаване на общи позиции на Съвета
 12.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
12.1.Somalia
  
12.2.Смъртното наказание в Нигерия
  
12.3.Случаят на семейство al-Kurd
 13.Време за гласуване
  
13.1.Somalia (гласуване)
  
13.2.Смъртното наказание в Нигерия (гласуване)
  
13.3.Случаят на семейство al-Kurd (гласуване)
 14.Поправки на вот и намерения за гласуване
 15.Състав на комисиите и делегациите
 16.Решения относно някои документи
 17.Трансфер на бюджетни кредити
 18.Внесени документи
 19.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 116 от Правилника за дейността)
 20.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 21.График на следващите заседания
 22.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (296 kb) Присъствен списък (54 kb)       
 
Протокол (214 kb) Присъствен списък (22 kb) Резултати от гласувания (438 kb) Резултати от поименно гласуване (968 kb) 
 
Протокол (249 kb) Присъствен списък (68 kb) Резултати от гласувания (200 kb) Резултати от поименно гласуване (329 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност