Vorige 
 Volgende 
RCVVOTESPVTACRE
Notulen
Donderdag 20 november 2008 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Financiële steun aan de lidstaten (ingediende ontwerpresoluties)
 3.Presentatie van het jaarverslag van de Rekenkamer – 2007
 4.Wijziging van Verordening (EG) nr. 1073/1999 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) ***I (debat)
 5.Toetsing Aanbeveling 2001/331/EG betreffende minimumcriteria voor milieu-inspecties in de lidstaten (debat)
 6.Stemmingen
  
6.1.Wijziging van Verordening (EG) nr. 1073/1999 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.2.Gewijzigde begroting nr. 8/2008: Europees Economisch en Sociaal Comité (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.3.Speciaal verslag van de Europese ombudsman aan het Europees Parlement naar aanleiding van de ontwerpaanbeveling van de Raad van de Europese Unie in klacht 1487/2005/GG (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.4.Toekomst van socialezekerheidsstelsels en pensioenen: financiering en ontwikkeling in de richting van individualisering (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.5.Voorwaarden voor toegang en verblijf voor onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan * (stemming)
  
6.6.Één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde verblijfs- en werkvergunning * (stemming)
  
6.7.Wijziging integrale-GMO-verordening * (stemming)
  
6.8.Mechanisme voor financiële ondersteuning van de betalingsbalansen van de lidstaten * (stemming)
  
6.9.Europese Unie en PNR-gegevens (stemming)
  
6.10.Financiële steun aan de lidstaten (stemming)
  
6.11.Reactie van de Europese Unie op de verslechterende situatie in het oosten van de Democratische Republiek Congo (stemming)
  
6.12.Europees ruimtevaartbeleid: Europa en de ruimte (stemming)
  
6.13.Noodzaak tot inwerkingtreding van het Verdrag inzake clustermunitie voor eind 2008 (stemming)
  
6.14.HIV/AIDS: Vroegtijdige diagnose en behandeling (stemming)
  
6.15.Situatie in de bijenteelt (stemming)
  
6.16.Toetsing Aanbeveling 2001/331/EG betreffende minimumcriteria voor milieu-inspecties in de lidstaten (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Verzoek om verdediging van de immuniteit
 11.Mededeling van gemeenschappelijke standpunten van de Raad
 12.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
12.1.Somalië
  
12.2.Doodstraf in Nigeria
  
12.3.De zaak van de familie al-Kurd
 13.Stemmingen
  
13.1.Somalië (stemming)
  
13.2.Doodstraf in Nigeria (stemming)
  
13.3.De zaak van de familie al-Kurd (stemming)
 14.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 15.Samenstelling commissies en delegaties
 16.Besluiten inzake bepaalde documenten
 17.Kredietoverschrijvingen
 18.Ingekomen stukken
 19.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)
 20.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 21.Rooster van de volgende vergaderingen
 22.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (269 kb) Presentielijst (54 kb)       
 
Notulen (209 kb) Presentielijst (22 kb) Stemmingsuitslagen (349 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (960 kb) 
 
Notulen (231 kb) Presentielijst (61 kb) Stemmingsuitslagen (166 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (316 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid