Показалец 
Протокол
PDF 249kWORD 214k
Четвъртък, 20 ноември 2008 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Финансова подкрепа за държавите-членки (внесени предложения за резолюция)
 3.Présentation du rapport annuel de la Cour des comptes – 2007
 4.Изменение на Регламент (ЕО) № 1073/1999 относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) ***I (разискване)
 5.Преразглеждане на Препоръка 2001/331/ЕО за определяне на минимални критерии за инспекции на околната среда в държавите-членки (разискване)
 6.Време за гласуване
  
6.1.Изменение на Регламент (ЕО) № 1073/1999 относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.2.Проект на коригиращ бюджет № 8/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 година (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.3.Специален доклад на Европейския омбудсман (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.4.Социалноосигурителни системи и пенсии (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.5.Влизане и пребиваване на граждани на трети страни за целите на висококвалифицирана трудова заетост * (гласуване)
  
6.6.Процедура за единно разрешително за работа * (гласуване)
  
6.7.Обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти * (гласуване)
  
6.8.Средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки * (гласуване)
  
6.9.Използване на досиетата на пътниците (PNR – Passenger Name Record) за целите на правоприлагането (гласуване)
  
6.10.Средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки (гласуване)
  
6.11.Ответна реакция на Европейския съюз на влошаващото се положение в източната част на Демократична република Конго (гласуване)
  
6.12.Европейска политика за космическото пространство: Европа и Космоса (гласуване)
  
6.13.Конвенцията за забраната на касетъчните боеприпаси (гласуване)
  
6.14.ХИВ/СПИН: ранно диагностициране и ранно лечение (гласуване)
  
6.15.Състоянието на пчеларството (гласуване)
  
6.16.Минимални критерии за инспекции на околната среда в държавите-членки (гласуване)
 7.Обяснениe на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Искане за защита на парламентарен имунитет
 11.Съобщаване на общи позиции на Съвета
 12.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
12.1.Somalia
  
12.2.Смъртното наказание в Нигерия
  
12.3.Случаят на семейство al-Kurd
 13.Време за гласуване
  
13.1.Somalia (гласуване)
  
13.2.Смъртното наказание в Нигерия (гласуване)
  
13.3.Случаят на семейство al-Kurd (гласуване)
 14.Поправки на вот и намерения за гласуване
 15.Състав на комисиите и делегациите
 16.Решения относно някои документи
 17.Трансфер на бюджетни кредити
 18.Внесени документи
 19.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 116 от Правилника за дейността)
 20.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 21.График на следващите заседания
 22.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Hans-Gert PÖTTERING
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 9.05 ч.

°
° ° °


2. Финансова подкрепа за държавите-членки (внесени предложения за резолюция)

Изявление на Комисията: Финансова подкрепа за държавите-членки

Разискването се състоя на 18.11.2008 (точка 15 от протокола от 18.11.2008).

Предложение за резолюция, внесено на основание член 103, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Pervenche Berès, от името на комисията ECON, за установяване на механизъм, осигуряващ средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки (B6-0614/2008)

Гласуване: точка 6.10 от протокола от 20.11.2008.


3. Présentation du rapport annuel de la Cour des comptes – 2007

Vítor Manuel da Silva Caldeira, председател на Сметната палата, представи доклада на своята институция.

Изказа се Siim Kallas (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Jean-Pierre Audy, от името на групата PPE-DE, Herbert Bösch, от името на групата PSE, Jan Mulder, от името на групата ALDE, Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, Esko Seppänen, от името на групата GUE/NGL, Godfrey Bloom, от името на групата IND/DEM, Ashley Mote, независим член на ЕП, Christofer Fjellner, Bogusław Liberadzki, Jean Marie Beaupuy, Ingeborg Gräßle, Dan Jørgensen, Bill Newton Dunn, Markus Ferber и Paulo Casaca.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Изказаха се: Marian Harkin, José Javier Pomés Ruiz, също така за да изрази съжаление относно отсъствието на Съвета, Szabolcs Fazakas, Anneli Jäätteenmäki, Véronique Mathieu, най-напред относно изказването на José Javier Pomés Ruiz, Mairead McGuinness, Jan Olbrycht, Esther De Lange и Румяна Желева.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Lambert van Nistelrooij, Gerard Batten, Душана Здравкова и Christopher Heaton-Harris.

Изказаха се: Vítor Manuel da Silva Caldeira и Siim Kallas.

Разискването приключи.


4. Изменение на Регламент (ЕО) № 1073/1999 относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1073/1999 относно разследванията, провеждани от Европейска служба за борба с измамите (OLAF) [COM(2006)0244 - C6-0228/2006 - 2006/0084(COD)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ingeborg Gräßle (A6-0394/2008)

Ingeborg Gräßle представи доклада.

Изказа се Siim Kallas (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Paul Rübig, от името на групата PPE-DE, Herbert Bösch, от името на групата PSE, Jorgo Chatzimarkakis, от името на групата ALDE, и Ryszard Czarnecki, от името на групата UEN.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Luisa MORGANTINI
Заместник-председател

Изказаха се: Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, Erik Meijer, от името на групата GUE/NGL, Nils Lundgren, от името на групата IND/DEM, Philip Claeys, независим член на ЕП, Antonio De Blasio, Inés Ayala Sender, Paul van Buitenen, Hans-Peter Martin и Herbert Bösch, който направи лично изявление в отговор на изказването на Hans-Peter Martin.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Markus Pieper, Christopher Heaton-Harris и Paul Rübig.

Изказаха се: Siim Kallas, Ingeborg Gräßle, също така по повод изказването на Hans-Peter Martin, с Hans-Peter Martin който направи лично изявление в отговор на изказването на Ingeborg Gräßle.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.1 от протокола от 20.11.2008.


5. Преразглеждане на Препоръка 2001/331/ЕО за определяне на минимални критерии за инспекции на околната среда в държавите-членки (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0085/2008) зададен от Miroslav Ouzký, от името на комисията ENVI, към Комисията: преразглеждане на Препоръка 2001/331/EО за определяне на минимални критерии за инспекции на околната среда в държавите-членки (B6-0479/2008)

Miroslav Ouzký разви въпроса, изискващ устен отговор.

Siim Kallas (заместник-председател на Комисията ) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Caroline Jackson, от името на групата PPE-DE, Genowefa Grabowska, от името на групата PSE, Johannes Blokland, от името на групата IND/DEM, Bogusław Sonik, Daciana Octavia Sârbu и Siim Kallas.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 108, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Miroslav Ouzký и Caroline Jackson, от името на комисията ENVI, относно преразглеждане на Препоръка 2001/331/CE за определяне на минимални критерии за инспекции на околната среда в държавите-членки (B6-0580/2008)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.16 от протокола от 20.11.2008 г.

(Заседанието, прекъснато в 11.55 ч. , в очакване на времето за гласуване, бе възобновено в 12.05 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Diana WALLIS
Заместник-председател

6. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


6.1. Изменение на Регламент (ЕО) № 1073/1999 относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1073/1999 относно разследванията, провеждани от Европейска служба за борба с измамите (OLAF) [COM(2006)0244 - C6-0228/2006 - 2006/0084(COD)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ingeborg Gräßle (A6-0394/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0553)


6.2. Проект на коригиращ бюджет № 8/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 година (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проект на коригиращ бюджет № 8/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 година [2008/2287(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Ville Itälä (A6-0453/2008)

(Квалифицирано мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0554)


6.3. Специален доклад на Европейския омбудсман (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно специалния доклад на Европейския омбудсман вследствие на проектопрепоръката до Съвета на Европейския съюз по повод на жалба 1487/2005/GG [2008/2072(INI)] - Комисия по петиции. Докладчик: Rainer Wieland (A6-0395/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0555)


6.4. Социалноосигурителни системи и пенсии (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно бъдещето на социалноосигурителните системи и пенсиите: тяхното финансиране и тенденцията към индивидуализация [2007/2290(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Gabriele Stauner (A6-0409/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0556)


6.5. Влизане и пребиваване на граждани на трети страни за целите на висококвалифицирана трудова заетост * (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети страни за целите на висококвалифицирана трудова заетост [COM(2007)0637 - C6-0011/2008 - 2007/0228(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Ewa Klamt (A6-0432/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2008)0557)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0557)


6.6. Процедура за единно разрешително за работа * (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Съвета относно единна процедура за кандидатстване на граждани на трети страни за единно разрешително за пребиваване и работа на територията на държава-членка и относно общ набор от права на работници от трети страни, които законно пребивават в държава-членка [COM(2007)0638 - C6-0470/2007 - 2007/0229(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Patrick Gaubert (A6-0431/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2008)0558)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0558)

Изказвания във връзка с гласуването:

Преди гласуването на изменение 14, Robert Goebbels се върна към гласуването на изменение 1 и поиска то да бъде повторено (Председателят отхвърли искането, като потвърди, че вече има резултат от това гласуване).


6.7. Обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти * (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) [COM(2008)0489 - C6-0314/2008 - 2008/0156(CNS)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Neil Parish (A6-0368/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрява се (P6_TA(2008)0559)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0559)


6.8. Средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки * (гласуване)

Доклад Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 332/2002 за установяване на механизъм, осигуряващ средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки [COM(2008)0717 - C6-0389/2008 - 2008/0208(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Pervenche Berès (A6-0450/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2008)0560)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0560)

Изказвания във връзка с гласуването:

Pervenche Berès представи устно предложение за изменение на изменение 1, което беше прието.


6.9. Използване на досиетата на пътниците (PNR – Passenger Name Record) за целите на правоприлагането (гласуване)

Предложение за резолюция B6-0615/2008

Разискването се състоя на 20.10.2008 (точка 15 от протокола от 20.10.2008).

Предложението за резолюция беше обявено на 20.11.2008 г. (точка 2 от протокола от 20.11.2008).

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

Изказаха се: Jean-Pierre Jouyet (действащ председател на Съвета), Sophia in 't Veld и Daniel Cohn-Bendit.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0561)


6.10. Средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки (гласуване)

Предложение за резолюция B6-0614/2008

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0562)


6.11. Ответна реакция на Европейския съюз на влошаващото се положение в източната част на Демократична република Конго (гласуване)

Предложения за резолюция B6-0590/2008, B6-0591/2008, B6-0592/2008, B6-0593/2008, B6-0594/2008 и B6-0595/2008

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B6-0590/2008

(за замяна на B6-0590/2008, B6-0592/2008, B6-0593/2008, B6-0594/2008 и B6-0595/2008):

внесени от следните членове на ЕП:

Jürgen Schröder, Colm Burke и Geoffrey Van Orden, от името на групата PPE-DE
Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson и Ana Maria Gomes, от името на групата PSE
Thierry Cornillet, Philippe Morillon, Frédérique Ries, Fiona Hall, Renate Weber и Marios Matsakis, от името на групата ALDE
Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska и Mieczysław Edmund Janowski, от името на групата UEN
Frithjof Schmidt и Angelika Beer, от името на групата Verts/ALE

приема се (P6_TA(2008)0563)

(Предложението за резолюция B6-0591/2008 отпада.)

Изказвания във връзка с гласуването:

Pasqualina Napoletano направи устно предложение за изменение на изменение 1.

Тъй като повече от 40 членове на ЕП се противопоставиха на вземането предвид на това устно предложение за изменение, то не беше прието.


6.12. Европейска политика за космическото пространство: Европа и Космоса (гласуване)

Предложение за резолюция B6-0582/2008

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0564)


6.13. Конвенцията за забраната на касетъчните боеприпаси (гласуване)

Предложения за резолюция B6-0588/2008 и B6-0589/2008

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B6-0589/2008

приема се (P6_TA(2008)0565)

(Предложението за резолюция B6-0588/2008 е оттеглено.)


6.14. ХИВ/СПИН: ранно диагностициране и ранно лечение (гласуване)

Предложения за резолюция B6-0581/2008, B6-0583/2008, B6-0584/2008, B6-0585/2008, B6-0586/2008 и B6-0587/2008

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B6-0581/2008

(за замяна на B6-0581/2008, B6-0583/2008, B6-0584/2008, B6-0585/2008, B6-0586/2008 и B6-0587/2008):

внесени от следните членове на ЕП:

John Bowis, Antonios Trakatellis, Françoise Grossetête, Elisabeth Morin и Colm Burke, от името на групата PPE-DE
Zita Gurmai, Miguel Angel Martínez Martínez, Michael Cashman, Jan Marinus Wiersma, Anna Hedh и Anne Van Lancker, от името на групата PSE
Georgs Andrejevs, от името на групата ALDE
Liam Aylward, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Roberta Angelilli и Ryszard Czarnecki, от името на групата UEN,
Kathalijne Maria Buitenweg, от името на групата Verts/ALE
Adamos Adamou, Vittorio Agnoletto и Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL

приема се (P6_TA(2008)0566)


6.15. Състоянието на пчеларството (гласуване)

Предложение за резолюция B6-0579/2008

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0567)


6.16. Минимални критерии за инспекции на околната среда в държавите-членки (гласуване)

Предложение за резолюция B6-0580/2008

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0568)


7. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения, по смисъла на член 163, параграф 3 от Правилника за дейността, се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Gabriele Stauner - A6-0409/2008: Astrid Lulling

Доклад Ewa Klamt - A6-0432/2008: Philip Claeys

Доклад Neil Parish - A6-0368/2008: Astrid Lulling и Anja Weisgerber

ХИВ/СПИН: ранно диагностициране и ранно лечение - RC-B6-0581/2008: Milan Gaľa

Ответна реакция на Европейския съюз на влошаващото се положение в източната част на Демократична република Конго - RC-B6-0590/2008: Charles Tannock

Състоянието на пчеларството - B6-0579/2008: Erna Hennicot-Schoepges и Astrid Lulling


8. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 13.00 ч., бе възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gérard ONESTA
Заместник-председател

9. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


10. Искане за защита на парламентарен имунитет

Aldo Patriciello отправи към Председателството искане за защита на неговия имунитет и привилегии в рамките на наказателно производство, заведено от Съда в Campobasso (Италия).

В съответствие с член 6, параграф 3 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентната комисия и по-специално комисията JURI.


11. Съобщаване на общи позиции на Съвета

Председателят обяви, на основание член 57, параграф 1 от Правилника за дейността, че е получил от страна на Съвета следните общи позиции, придружени от мотивите за тяхното приемане, а също и позицията на Комисията относно:

- Обща позиция, с оглед приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска фондация за обучение (преработен) (11263/4/2008 - C6-0422/2008 - 2007/0163(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : EMPL

- Обща позиция на Съвета на 18 ноември 2008 г., с оглед приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 80/181/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки относно мерните единици (11915/3/2008 - C6-0425/2008 - 2007/0187(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : IMCO

Срокът от три месеца, с който Парламентът разполага, за да се произнесе, започва да тече от утре, 21.11.2008.


12. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 18.11.2008)


12.1. Somalia

Предложения за резолюция B6-0596/2008, B6-0597/2008, B6-0598/2008, B6-0599/2008, B6-0600/2008 и B6-0601/2008

Marios Matsakis, Manuel Medina Ortega, Ryszard Czarnecki и Urszula Gacek представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Filip Kaczmarek, от името на групата PPE-DE, Paulo Casaca, от името на групата PSE, Urszula Krupa, от името на групата IND/DEM, и Tadeusz Zwiefka.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Esko Seppänen, Charles Tannock, Ewa Tomaszewska, Colm Burke и Marcin Libicki.

Изказа се Siim Kallas (заместник-председател на Комисията ).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.1 от протокола от 20.11.2008.


12.2. Смъртното наказание в Нигерия

Предложения за резолюция B6-0602/2008, B6-0603/2008, B6-0604/2008, B6-0605/2008, B6-0606/2008 и B6-0607/2008

Marios Matsakis, Paulo Casaca, Ryszard Czarnecki и Michael Gahler представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Ewa Tomaszewska, от името на групата UEN, и Erik Meijer, от името на групата GUE/NGL.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Laima Liucija Andrikienė и Zdzisław Zbigniew Podkański.

Изказа се Siim Kallas (заместник-председател на Комисията ).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.2 от протокола от 20.11.2008.


12.3. Случаят на семейство al-Kurd

Предложения за резолюция B6-0608/2008, B6-0609/2008, B6-0610/2008, B6-0611/2008, B6-0612/2008 и B6-0613/2008

Изказа се Marios Matsakis (автор) най-напред относно реакциите, предизвикани от неговото изказване от 09.07.2008 г. (точка 15 от протокола от 09.07.2008) и след това, за да представи предложение за резолюция B6-0608/2008.

Véronique De Keyser, Luisa Morgantini, Ryszard Czarnecki и Bernd Posselt представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Jana Hybášková, от името на групата PPE-DE, Proinsias De Rossa, от името на групата PSE, наред с друго, относно възможността да се внасят устни предложения за изменение към текстовете, подлагани на гласуване в четвъртък следобед (Председателят припомня разпоредбите, приложими по този въпрос), Marios Matsakis, по същия въпрос, Charles Tannock, от името на групата PPE-DE, най-напред по същия въпрос (Председателят подчерта спецификата на устните предложения за изменение), и Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, от името на групата PSE.

Изказа се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“) Paulo Casaca.

Изказа се Siim Kallas (заместник-председател на Комисията ).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.3 от протокола от 20.11.2008.


13. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


13.1. Somalia (гласуване)

Предложения за резолюция B6-0596/2008, B6-0597/2008, B6-0598/2008, B6-0599/2008, B6-0600/2008 и B6-0601/2008

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B6-0596/2008

(за замяна на B6-0596/2008, B6-0597/2008, B6-0598/2008, B6-0599/2008, B6-0600/2008 и B6-0601/2008):

внесени от следните членове на ЕП:

Urszula Gacek, Charles Tannock, Colm Burke, Mario Mauro, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Ioannis Kasoulides, Bernd Posselt и Tadeusz Zwiefka, от името на групата PPE-DE,
Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Maria Badia i Cutchet и Raimon Obiols i Germà, от името на групата PSE,
Marco Cappato, Marco Pannella, Marios Matsakis, Marielle De Sarnez и Fiona Hall, от името на групата ALDE,
Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański и Ewa Tomaszewska, от името на групата UEN,
Margrete Auken и Marie-Hélène Aubert, от името на групата Verts/ALE,
Esko Seppänen и Giusto Catania, от името на групата GUE/NGL

приема се (P6_TA(2008)0569)


13.2. Смъртното наказание в Нигерия (гласуване)

Предложения за резолюция B6-0602/2008, B6-0603/2008, B6-0604/2008, B6-0605/2008, B6-0606/2008 и B6-0607/2008

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B6-0602/2008

(за замяна на B6-0602/2008, B6-0603/2008, B6-0604/2008, B6-0605/2008, B6-0606/2008 и B6-0607/2008):

внесени от следните членове на ЕП:

Michael Gahler, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt и Eija-Riitta Korhola, от името на групата PPE-DE,
Pasqualina Napoletano и Alain Hutchinson, от името на групата PSE,
Marios Matsakis, Marco Cappato и Marco Pannella, от името на групата ALDE,
Eoin Ryan, Mieczysław Edmund Janowski и Ryszard Czarnecki, от името на групата UEN,
Marie-Hélène Aubert и Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE,
Vittorio Agnoletto, от името на групата GUE/NGL

приема се (P6_TA(2008)0570)


13.3. Случаят на семейство al-Kurd (гласуване)

Предложения за резолюция B6-0608/2008, B6-0609/2008, B6-0610/2008, B6-0611/2008, B6-0612/2008 и B6-0613/2008

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B6-0608/2008

(за замяна на B6-0608/2008, B6-0609/2008, B6-0610/2008, B6-0611/2008, B6-0612/2008 и B6-0613/2008):

внесени от следните членове на ЕП:

Ioannis Kasoulides и Mario Mauro, от името на групата PPE-DE,
Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser, Proinsias De Rossa и Jamila Madeira, от името на групата PSE,
Chris Davies и Marios Matsakis, от името на групата ALDE,
Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Roberta Angelilli и Eugenijus Maldeikis, от името на групата UEN,
Hélène Flautre, Margrete Auken, David Hammerstein, Jill Evans и Caroline Lucas, от името на групата Verts/ALE,
Luisa Morgantini и Kyriacos Triantaphyllides, от името на групата GUE/NGL

приема се (P6_TA(2008)0571)

Изказвания във връзка с гласуването:

- Charles Tannock направи устно предложение за изменение към съображение Б, което бе прието. Marios Matsakis предложи промяна във формулировката на горепосоченото устно предложение за изменение, на което Charles Tannock се противопостави (Като констатира това, Председателят, потвърди, че на гласуване ще бъде подложен единствено текстът, променен от устното предложение за изменение, във вида, в който то беше първоначално формулирано от неговия автор);

- Kathalijne Maria Buitenweg по процедурен въпрос;

- Charles Tannock направи устно предложение за изменение към съображение Г, на което Marios Matsakis се противопостави (Председателят напомни действащите разпоредби относно устните предложение за изменение), и което беше одобрено;

- Kathalijne Maria Buitenweg по процедурен въпрос.

°
° ° °

Изказаха се: Véronique De Keyser, която постави под въпрос начина, по който политическите групи преговарят за постигането на общи резолюции, Marios Matsakis, Proinsias De Rossa, който се противопостави на според него прекомерното използване на устни предложения за изменение по време на настоящото гласуване, Luisa Morgantini, Bernd Posselt, Marcin Libicki и Paulo Casaca, последният относно изказването на Luisa Morgantini.

Председателят уточни, че забележките, направени във връзка с използването на устни предложения за изменение ще бъдат предадени на компетентните инстанции, но че при всички случаи Правилникът за дейността е бил спазен.


14. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


15. Състав на комисиите и делегациите

По искане на групата UEN Парламентът утвърди следното назначение:

Делегация за връзки с Иран: Antonio Mussa


16. Решения относно някои документи

Асоциирани комисии

комисия ITRE

- Изменение на Регламент (ЕО) № 717/2007 (мобилни телефонни мрежи) и на Директива 2002/21/ЕО (електронни съобщителни мрежи и услуги) (COM(2008)0580 - C6-0333/2008 - 2008/0187(COD))
(подпомагаща: CULT, ECON)
Асоциирани комисии ITRE, IMCO
(Съгласно решение на Председателския съвет от 13.11.2008)

комисия LIBE

- Публичен достъп до документите на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия (COM(2008)0229 - C6-0184/2008 - 2008/0090(COD))
(подпомагаща: PETI, JURI, INTA)
Асоциирани комисии LIBE, AFCO
(Съгласно решение на Председателския съвет от 13.11.2008)


17. Трансфер на бюджетни кредити

Комисията по бюжети разгледа предложението на Европейската комисия за трансфер на бюджетни кредити DEC 27/2008 (C6-0376/2008) .

След като се запозна със становището на Съвета, тя даде разрешение за трансфера в неговата цялост, в съответствие с член 24, параграф 3 от Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности.

°
° ° °

Комисията по бюжети разгледа предложението на Европейската комисия за трансфер на бюджетни кредити DEC 36/2008 (C6-0377/2008) .

След като се запозна със становището на Съвета, тя даде разрешение за трансфера в неговата цялост, в съответствие с член 24, параграф 3 от Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности.

°
° ° °

Комисията по бюжети разгледа предложението на Европейската комисия за трансфер на бюджетни кредити DEC 38/2008 (C6-0379/2008) .

След като се запозна със становището на Съвета, тя даде разрешение за трансфера в неговата цялост, в съответствие с член 24, параграф 3 от Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности.


18. Внесени документи

Внесени са следните документи

от Съвета и Комисията:

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг (COM(2008)0704 - C6-0397/2008 - 2008/0217(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

JURI

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумение между правителството на Република Корея и Европейската общност за сътрудничество при антиконкурентни действия (SEC(2007)1731 - C6-0398/2008 - 2008/0004(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

ECON

- Предложение за решение на Съвета относно Предупредителна информационна мрежа за критичната инфраструктура (CIWIN) (COM(2008)0676 - C6-0399/2008 - 2008/0200(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

ITRE, ECON, TRAN

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно посочването на консумацията на енергия и други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, на етикети и в стандартна информация за продуктите (Преработена версия) (COM(2008)0778 - C6-0412/2008 - 2008/0222(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

JURI

- Европейска комисия : Окончателни годишни отчети на Европейските общности - Финансова година 2007 (SEC(2008)2359 [[01]] - C6-0415/2008 - 2008/2186(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Европейска комисия : Окончателни годишни отчети на Европейските общности - Финансова година 2007 - Европейски парламент (SEC(2008)2359 [[02]] - C6-0416/2008 - 2008/2276(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Европейска комисия : Окончателни годишни отчети на Европейските общности - Финансова година 2007 - Съвет (SEC(2008)2359 [[03]] - C6-0417/2008 - 2008/2277(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Европейска комисия : Окончателни годишни отчети на Европейските общности - Финансова година 2007 - Съд (SEC(2008)2359 [[04]] - C6-0418/2008 - 2008/2278(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Европейска комисия : Окончателни годишни отчети на Европейските общности - Финансова година 2007 - Сметна палата (SEC(2008)2359 [[05]] - C6-0419/2008 - 2008/2279(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Европейска комисия : Окончателни годишни отчети на Европейските общности - Финансова година 2007 - Икономически и социален комитет (SEC(2008)2359 [[06]] - C6-0420/2008 - 2008/2280(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Европейска комисия : Окончателни годишни отчети на Европейските общности - Финансова година 2007 - Комитет на регионите (SEC(2008)2359 [[07]] - C6-0421/2008 - 2008/2281(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Европейска комисия : Окончателни годишни отчети на Европейските общности - Финансова година 2007 - Европейски омбудсман (SEC(2008)2359 [[08]] - C6-0423/2008 - 2008/2282(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Европейска комисия : Окончателни годишни отчети на Европейските общности - Финансова година 2007 - Надзорен орган за защита на данните (SEC(2008)2359 [[09]] - C6-0424/2008 - 2008/2283(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

JURI, LIBE

- Проект за коригиращ бюджет № 8 за финансовата 2008 година, утвърден от Съвета на 18 ноември 2008 г. (15765/2008 - C6-0426/2008 - 2008/2287(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Европейска комисия : Окончателни годишни отчети на Европейските общности - Финансова година 2007 - Европейски център за развитие на професионалното обучение (SEC(2008)2359 [[10]] - C6-0427/2008 - 2008/2254(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL

- Европейска комисия : Окончателни годишни отчети на Европейските общности - Финансова година 2007 - Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (SEC(2008)2359 [[11]] - C6-0428/2008 - 2008/2255(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL

- Европейска комисия : Окончателни годишни отчети на Европейските общности - Финансова година 2007 - Европейска агенция за възстановяване (SEC(2008)2359 [[12]] - C6-0429/2008 - 2008/2256(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET

- За момента заглавието не е на разположение на всички езици. European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial Year 2007 - Fundamental Rights Agency (SEC(2008)2359 [[13]] - C6-0430/2008 - 2008/2257(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Европейска комисия : Окончателни годишни отчети на Европейските общности - Финансова година 2007 - Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (SEC(2008)2359 [[14]] - C6-0431/2008 - 2008/2258(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Европейска комисия : Окончателни годишни отчети на Европейските общности - Финансова година 2007 - Европейска агенция за околната среда (SEC(2008)2359 [[15]] - C6-0432/2008 - 2008/2259(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Европейска комисия : Окончателни годишни отчети на Европейските общности - Финансова година 2007 - Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (SEC(2008)2359 [[16]] - C6-0433/2008 - 2008/2260(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL

- Европейска комисия : Окончателни годишни отчети на Европейските общности - Финансова година 2007 - Център за преводи за органите на Европейския съюз (SEC(2008)2359 [[17]] - C6-0434/2008 - 2008/2261(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

- Европейска комисия : Окончателни годишни отчети на Европейските общности - Финансова година 2007 - Европейска агенция по лекарствата (SEC(2008)2359 [[18]] - C6-0435/2008 - 2008/2262(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Европейска комисия : Окончателни годишни отчети на Европейските общности - Финансова година 2007 - Евроюст (SEC(2008)2359 [[19]] - C6-0436/2008 - 2008/2263(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Европейска комисия : Окончателни годишни отчети на Европейските общности - Финансова година 2007 - Европейска фондация за обучение (SEC(2008)2359 [[20]] - C6-0437/2008 - 2008/2264(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL

- Европейска комисия : Окончателни годишни отчети на Европейските общности - Финансова година 2007- Европейска агенция за морска безопасност (SEC(2008)2359 [[21]] - C6-0438/2008 - 2008/2265(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

TRAN

- Европейска комисия : Окончателни годишни отчети на Европейските общности - Финансова година 2007 - Европейската агенция за авиационна безопасност (SEC(2008)2359 [[22]] - C6-0439/2008 - 2008/2266(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

TRAN

- Европейска комисия : Окончателни годишни отчети на Европейските общности - Финансова година 2007 - Европейски орган за безопасност на храните (SEC(2008)2359 [[23]] - C6-0440/2008 - 2008/2267(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Европейска комисия : Окончателни годишни отчети на Европейските общности - Финансова година 2007 - Европейски център за профилактика и контрол на заболяванията (SEC(2008)2359 [[24]] - C6-0441/2008 - 2008/2268(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Европейска комисия : Окончателни годишни отчети на Европейските общности - Финансова година 2007 - Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност (SEC(2008)2359 [[25]] - C6-0442/2008 - 2008/2269(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Европейска комисия : Окончателни годишни отчети на Европейските общности - Финансова година 2007 - Европейска железопътна агенция (SEC(2008)2359 [[26]] - C6-0443/2008 - 2008/2270(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

TRAN

- Европейска комисия : Окончателни годишни отчети на Европейските общности - Финансова година 2007 - Европейски полицейски колеж (SEC(2008)2359 [[27]] - C6-0444/2008 - 2008/2271(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Европейска комисия : Окончателни годишни отчети на Европейските общности - Финансова година 2007 - ФРОНТЕКС (SEC(2008)2359 [[28]] - C6-0445/2008 - 2008/2272(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- За момента заглавието не е на разположение на всички езици. European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial Year 2007 - European GNSS Supervisory Authority (SEC(2008)2359 [[29]] - C6-0446/2008 - 2008/2273(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE, JURI

- За момента заглавието не е на разположение на всички езици. European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial Year 2007 - Community Fisheries Control Agency (SEC(2008)2359 [[30]] - C6-0447/2008 - 2008/2274(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PECH

- За момента заглавието не е на разположение на всички езици. European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial Year 2007 - European Chemicals Agency (SEC(2008)2359 [[31]] - C6-0448/2008 - 2008/2275(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Предложение за Регламент на Съвета за изменение на условията за работа на другите служители на Европейските общности (COM(2008)0786 - C6-0449/2008 - 2008/0224(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

BUDG

- Предложение за директива на Съвета относно общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави-членки (Кодифицирана версия) (COM(2008)0691 - C6-0450/2008 - 2008/0206(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

- Предложение за регламент на Съвета относно защитата на животните по време на умъртвяване (COM(2008)0553 - C6-0451/2008 - 2008/0180(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

ENVI


19. Писмени декларации, вписани в регистъра (член 116 от Правилника за дейността)

Брой подписи, събрани за писмените декларации, вписани в регистъра (член 116, параграф 3 от Правилника за дейността):

Документ №

Автор

Подписи

64/2008

Vladimír Železný

26

65/2008

Димитър Стоянов, Десислав Чуколов, Слави Бинев

12

66/2008

Mikel Irujo Amezaga, Rebecca Harms, Csaba Sándor Tabajdi

113

67/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Małgorzata Handzlik, Janelly Fourtou, Christel Schaldemose

69

68/2008

Alyn Smith, Jill Evans, Mairead McGuinness, James Nicholson, Neil Parish

64

69/2008

Nicolae Vlad Popa, Jolanta Dičkutė, Frieda Brepoels, Kathy Sinnott, Adamos Adamou

355

70/2008

Kinga Gál, Alexander Alvaro, Kristian Vigenin, Jean Lambert

72

71/2008

Andreas Mölzer

25

72/2008

Marian Zlotea, Flaviu Călin Rus

37

73/2008

Jean-Claude Martinez

14

74/2008

Daniel Strož

12

75/2008

Alexander Alvaro, Piia-Noora Kauppi, Frédérique Ries, Catherine Stihler, Helga Trüpel

207

76/2008

Sharon Bowles, Elspeth Attwooll, Martine Roure, Caroline Lucas, Anders Wijkman

105

77/2008

Marian Zlotea, Rareş-Lucian Niculescu, Flaviu Călin Rus

38

78/2008

Linda McAvan, Anne Laperrouze, Claude Turmes, Elisa Ferreira

106

80/2008

Françoise Grossetête, John Bowis, Katalin Lévai, Jan Tadeusz Masiel, Antonios Trakatellis

167

81/2008

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

11

82/2008

Mechtild Rothe, Anders Wijkman, Fiona Hall, Claude Turmes, Umberto Guidoni

49

83/2008

Andreas Mölzer

3

84/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Anna Záborská

35

85/2008

Mikel Irujo Amezaga, Inés Ayala Sender

22

86/2008

Marco Cappato, Hanna Foltyn-Kubicka, Thomas Mann, Charles Tannock, Helga Trüpel

212

87/2008

Mario Mauro, Gianni Pittella

127

88/2008

Jean Lambert, Caroline Lucas, Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo

46

89/2008

Bogusław Rogalski

31

90/2008

Richard Howitt, Caroline Lucas, Patrick Gaubert, Helmuth Markov, Renate Weber

56

91/2008

Hélène Goudin, Nils Lundgren, Henrik Lax, John Bowis

53

92/2008

Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Edit Bauer, Marianne Mikko

50

93/2008

Madeleine Jouye de Grandmaison

26

94/2008

Eva-Britt Svensson

94

95/2008

Nicodim Bulzesc, Cristian Silviu Buşoi, Jules Maaten

24

96/2008

Dariusz Rosati, Elmar Brok

24

97/2008

Daniel Strož, Jaromír Kohlíček

6

98/2008

Angelika Beer, Ģirts Valdis Kristovskis, Frieda Brepoels, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ana Maria Gomes

25

99/2008

Elizabeth Lynne, Satu Hassi, Roger Helmer, Christel Schaldemose

43

100/2008

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Manolis Mavrommatis, Hannu Takkula, Mikel Irujo Amezaga

86


20. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 172, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


21. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят на 03.12.2008 и 04.12.2008.


22. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието бе закрито в 16.25 ч.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Генерален секретар

Председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Баева, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield , Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berman, Birutis, Blokland, Bloom, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Boursier, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Чуколов, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Cremers, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, De Blasio, de Brún, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Donnici, Doorn, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fouré, Fourtou, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hammerstein, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Хюсменова, in 't Veld, Йотова, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Желева, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juri , Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Казак, Tunne Kelam, Kindermann, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Lynne, Любчева, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marini, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Mathieu, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Mussa , Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Папаризов, Papastamkos, Parish, Paşcu, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Piotrowski, Pirker, Pleštinská, Plumb, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Ставрева, Sterckx, Stevenson, Stockmann, Стоянов, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Teychenné, Thomsen, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Уручев, Vakalis, Vălean, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Vergnaud, Vidal-Quadras, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Здравкова, Železný, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност