Seznam 
Zápis
PDF 227kWORD 201k
Čtvrtek, 20. listopadu 2008 - Štrasburk
1.Zahájení zasedání
 2.Finanční pomoc členským státům (předložené návrhy usnesení)
 3.Předložení výroční právy Účetního dvora – 2007
 4.Změna nařízení (ES) č. 1073/1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) ***I (rozprava)
 5.Přezkoumání doporučení 2001/331/ES, kterým se stanoví minimální kritéria pro inspekce ochrany životního prostředí v členských státech (rozprava)
 6.Hlasování
  6.1.Změna nařízení (ES) č. 1073/1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  6.2.Návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 8/2008 na rozpočtový rok 2008 (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  6.3.Zvláštní zpráva evropského veřejného ochránce práv pro Evropský parlament v návaznosti na návrh doporučení Rady Evropské unie ohledně stížnosti 1487/2005/GG (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  6.4.Budoucnost systémů sociálního zabezpečení a penzí: jejich financování a trend směřující k individualizaci (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  6.5.Podmínky pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci * (hlasování)
  6.6.Jednotný postup pro podání žádosti o povolení k pobytu a o pracovní povolení * (hlasování)
  6.7.Změna nařízení o společné organizaci zemědělských trhů * (hlasování)
  6.8.Systém střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států * (hlasování)
  6.9.Evropská unie a PNR (hlasování)
  6.10.Finanční pomoc členským státům (hlasování)
  6.11.Odpověď Evropské unie na zhoršení situace na východě Demokratické republiky Kongo (hlasování)
  6.12.Evropská vesmírná politika: Evropa a vesmír (hlasování)
  6.13.Nutnost vstupu v platnost Mezinárodní smlouvy o zákazu kazetové munice do konce roku 2008 (hlasování)
  6.14.HIV/AIDS: zjištění a včasná léčba (hlasování)
  6.15.Situace ve včelařství (hlasování)
  6.16.Přezkoumání doporučení 2001/331/ES, kterým se stanoví minimální kritéria pro inspekce ochrany životního prostředí v členských státech (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 9.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 10.Žádost o ochranu poslanecké imunity
 11.Oznámení společných postojů Rady
 12.Rozprava o porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  12.1.Somálsko
  12.2.Trest smrti v Nigérii
  12.3.Věc rodiny al-Kurd
 13.Hlasování
  13.1.Somálsko (hlasování)
  13.2.Trest smrti v Nigérii (hlasování)
  13.3.Věc rodiny al-Kurd (hlasování)
 14.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 15.Členství ve výborech a delegacích
 16.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 17.Převody prostředků
 18.Předložení dokumentů
 19.Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 116 jednacího řádu)
 20.Předání textů přijatých během zasedání
 21.Termíny příštích zasedání
 22.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Hans-Gert PÖTTERING
předseda

1. Zahájení zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 9:05.


2. Finanční pomoc členským státům (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení Komise: Finanční pomoc členským státům

Rozprava se konala dne 18.11.2008 (bod 15 zápisu ze dne 18.11.2008).

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Pervenche Berès za výbor ECON o zavedení systému střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států (B6-0614/2008)

Hlasování: bod 6.10 zápisu ze dne 20.11.2008.


3. Předložení výroční právy Účetního dvora – 2007

Vítor Manuel da Silva Caldeira (předseda Účetního dvora) uvedl výroční zprávu tohoto orgánu.

Vystoupil Siim Kallas (místopředseda Komise).

Vystoupili: Jean-Pierre Audy za skupinu PPE-DE, Herbert Bösch za skupinu PSE, Jan Mulder za skupinu ALDE, Bart Staes za skupinu Verts/ALE, Esko Seppänen za skupinu GUE/NGL, Godfrey Bloom za skupinu IND/DEM, Ashley Mote nezařazený, Christofer Fjellner, Bogusław Liberadzki, Jean Marie Beaupuy, Ingeborg Gräßle, Dan Jørgensen, Bill Newton Dunn, Markus Ferber a Paulo Casaca.

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

Vystoupili: Marian Harkin, José Javier Pomés Ruiz, aby vyjádřil politování nad nepřítomností Rady, Szabolcs Fazakas, Anneli Jäätteenmäki, Véronique Mathieu, nejdříve k vystoupení, které učinil José Javier Pomés Ruiz, Mairead McGuinness, Jan Olbrycht, Esther De Lange a Rumiana Jeleva.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Lambert van Nistelrooij, Gerard Batten, Dushana Zdravkova a Christopher Heaton-Harris.

Vystoupili: Vítor Manuel da Silva Caldeira a Siim Kallas.

Rozprava je uzavřena.


4. Změna nařízení (ES) č. 1073/1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1073/1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) [KOM(2006)0244 - C6-0228/2006 - 2006/0084(COD)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Ingeborg Gräßle (A6-0394/2008)

Ingeborg Gräßle uvedla zprávu.

Vystoupil Siim Kallas (místopředseda Komise).

Vystoupili: Paul Rübig za skupinu PPE-DE, Herbert Bösch za skupinu PSE, Jorgo Chatzimarkakis za skupinu ALDE, a Ryszard Czarnecki za skupinu UEN.

PŘEDSEDNICTVÍ: Luisa MORGANTINI
místopředsedkyně

Vystoupili: Bart Staes za skupinu Verts/ALE, Erik Meijer za skupinu GUE/NGL, Nils Lundgren za skupinu IND/DEM, Philip Claeys nezařazený, Antonio De Blasio, Inés Ayala Sender, Paul van Buitenen, Hans-Peter Martin a Herbert Bösch s osobním prohlášením k vystoupení, které učinil Hans-Peter Martin.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Markus Pieper, Christopher Heaton-Harris a Paul Rübig.

Vystoupili: Siim Kallas, Ingeborg Gräßle rovněž k vystoupení, které učinil Hans-Peter Martin, a Hans-Peter Martin s osobním prohlášením k vystoupení, které učinila Ingeborg Gräßle.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 6.1 zápisu ze dne 20.11.2008.


5. Přezkoumání doporučení 2001/331/ES, kterým se stanoví minimální kritéria pro inspekce ochrany životního prostředí v členských státech (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0085/2008), kterou pokládá Miroslav Ouzký za výbor ENVI Komisi: Přezkoumání doporučení 2001/331/ES, kterým se stanoví minimální kritéria pro inspekce ochrany životního prostředí v členských státech (B6-0479/2008)

Miroslav Ouzký rozvinul otázku k ústnímu zodpovězení.

Siim Kallas (místopředseda Komise) odpověděl na otázku k ústnímu zodpovězení.

Vystoupili: Caroline Jackson za skupinu PPE-DE, Genowefa Grabowska za skupinu PSE, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Bogusław Sonik, Daciana Octavia Sârbu a Siim Kallas.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Miroslav Ouzký a Caroline Jackson za výbor ENVI o přezkoumání doporučení 2001/331/ES, kterým se stanoví minimální kritéria pro inspekce v oblasti životního prostředí v členských státech (B6-0580/2008)

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 6.16 zápisu ze dne 20.11.2008.

(Zasedání bylo přerušeno v 11:55 před hlasováním a pokračovalo v 12:05)


PŘEDSEDNICTVÍ: Diana WALLIS
místopředsedkyně

6. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


6.1. Změna nařízení (ES) č. 1073/1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1073/1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) [KOM(2006)0244 - C6-0228/2006 - 2006/0084(COD)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Ingeborg Gräßle (A6-0394/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0553)


6.2. Návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 8/2008 na rozpočtový rok 2008 (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 8/2008 na rozpočtový rok 2008 [2008/2287(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Ville Itälä (A6-0453/2008)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0554)


6.3. Zvláštní zpráva evropského veřejného ochránce práv pro Evropský parlament v návaznosti na návrh doporučení Rady Evropské unie ohledně stížnosti 1487/2005/GG (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o zvláštní zprávě evropského veřejného ochránce práv pro Evropský parlament v návaznosti na návrh doporučení Rady Evropské unie ohledně stížnosti 1487/2005/GG [2008/2072(INI)] - Petiční výbor. Zpravodaj: Rainer Wieland (A6-0395/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0555)


6.4. Budoucnost systémů sociálního zabezpečení a penzí: jejich financování a trend směřující k individualizaci (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o budoucnosti systémů sociálního zabezpečení a penzí: jejich financování a trend směřující k individualizaci [2007/2290(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Gabriele Stauner (A6-0409/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0556)


6.5. Podmínky pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci * (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci [KOM(2007)0637 - C6-0011/2008 - 2007/0228(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Ewa Klamt (A6-0432/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0557)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0557)


6.6. Jednotný postup pro podání žádosti o povolení k pobytu a o pracovní povolení * (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady o sjednoceném postupu vyřizování žádostí státních příslušníků třetích zemí o jediné povolení k pobytu a výkonu práce na území členského státu a o společném souboru práv pro pracovníky z třetích zemí, kteří oprávněně pobývají v členském státě [KOM(2007)0638 - C6-0470/2007 - 2007/0229(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Patrick Gaubert (A6-0431/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0558)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0558)

K hlasování vystoupili:

Před hlasováním o pozměňovacím návrhu 14 se Robert Goebbels vrátil k hlasování o pozměňovacím návrhu 1 a požádal, aby se hlasování opakovalo (předsedkyně žádost o opakování hlasování zamítla a potvrdila, že výsledek hlasování je platný).


6.7. Změna nařízení o společné organizaci zemědělských trhů * (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů ) [KOM(2008)0489 - C6-0314/2008 - 2008/0156(CNS)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Neil Parish (A6-0368/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH KOMISE

schválen (P6_TA(2008)0559)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0559)


6.8. Systém střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států * (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 332/2002, kterým se zavádí systém střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států [KOM(2008)0717 - C6-0389/2008 - 2008/0208(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Pervenche Berès (A6-0450/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0560)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0560)

K hlasování vystoupili:

Pervenche Berès předložila ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 1, který byl vzat v potaz.


6.9. Evropská unie a PNR (hlasování)

Návrh usnesení B6-0615/2008

Rozprava se konala dne 20.10.2008 (bod 15 zápisu ze dne 20.10.2008).

Návrh usnesení byl oznámen dne 20. 11. 2008 (bod 2 zápisu ze dne 20.11.2008).

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

Vystoupili: Jean-Pierre Jouyet (úřadující předseda Rady), Sophia in 't Veld a Daniel Cohn-Bendit.

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0561)


6.10. Finanční pomoc členským státům (hlasování)

Návrh usnesení B6-0614/2008

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0562)


6.11. Odpověď Evropské unie na zhoršení situace na východě Demokratické republiky Kongo (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0590/2008, B6-0591/2008, B6-0592/2008, B6-0593/2008, B6-0594/2008 a B6-0595/2008

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0590/2008

(nahrazující B6-0590/2008, B6-0592/2008, B6-0593/2008, B6-0594/2008 a B6-0595/2008):

předložen těmito poslanci:

Jürgen Schröder, Colm Burke a Geoffrey Van Orden za skupinu PPE-DE
Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson a Ana Maria Gomes za skupinu PSE
Thierry Cornillet, Philippe Morillon, Frédérique Ries, Fiona Hall, Renate Weber a Marios Matsakis za skupinu ALDE
Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska a Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN
Frithjof Schmidt a Angelika Beer za skupinu Verts/ALE

přijat (P6_TA(2008)0563)

(Návrh usnesení B6-0591/2008 se nebere v potaz.)

K hlasování vystoupili:

Pasqualina Napoletano předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 1.

Tento ústní PN nebyl vzat v potaz, protože s ním nesouhlasilo více než 40 poslanců.


6.12. Evropská vesmírná politika: Evropa a vesmír (hlasování)

Návrh usnesení B6-0582/2008

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0564)


6.13. Nutnost vstupu v platnost Mezinárodní smlouvy o zákazu kazetové munice do konce roku 2008 (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0588/2008 a B6-0589/2008

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ B6-0589/2008

přijat (P6_TA(2008)0565)

(Návrh usnesení B6-0588/2008 byl vzat zpět.)


6.14. HIV/AIDS: zjištění a včasná léčba (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0581/2008, B6-0583/2008, B6-0584/2008, B6-0585/2008, B6-0586/2008 a B6-0587/2008

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0581/2008

(nahrazující B6-0581/2008, B6-0583/2008, B6-0584/2008, B6-0585/2008, B6-0586/2008 a B6-0587/2008):

předložen těmito poslanci:

John Bowis, Antonios Trakatellis, Françoise Grossetête, Elisabeth Morin a Colm Burke za skupinu PPE-DE
Zita Gurmai, Miguel Angel Martínez Martínez, Michael Cashman, Jan Marinus Wiersma, Anna Hedh a Anne Van Lancker za skupinu PSE
Georgs Andrejevs za skupinu ALDE
Liam Aylward, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Roberta Angelilli a Ryszard Czarnecki za skupinu UEN,
Kathalijne Maria Buitenweg za skupinu Verts/ALE
Adamos Adamou, Vittorio Agnoletto a Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL

přijat (P6_TA(2008)0566)


6.15. Situace ve včelařství (hlasování)

Návrh usnesení B6-0579/2008

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0567)


6.16. Přezkoumání doporučení 2001/331/ES, kterým se stanoví minimální kritéria pro inspekce ochrany životního prostředí v členských státech (hlasování)

Návrh usnesení B6-0580/2008

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0568)


7. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu podle čl. 163 odst. 3 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Gabriele Stauner - A6-0409/2008: Astrid Lulling

zpráva Ewa Klamt - A6-0432/2008: Philip Claeys

zpráva Neil Parish - A6-0368/2008: Astrid Lulling a Anja Weisgerber

HIV/AIDS: zjištění a včasná léčba - RC-B6-0581/2008: Milan Gaľa

Odpověď Evropské unie na zhoršení situace na východě Demokratické republiky Kongo – RC-B6-0590/2008: Charles Tannock

Situace ve včelařství – B6-0579/2008: Erna Hennicot-Schoepges a Astrid Lulling


8. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 13:00, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Gérard ONESTA
místopředseda

9. Schválení zápisu z předchozího zasedání

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.


10. Žádost o ochranu poslanecké imunity

Aldo Patriciello zaslal předsednictvu žádost o ochranu své imunity a svých výsad v rámci v rámci trestního řízení pobíhajícího před soudem v Campobasso (Itálie).

Podle čl. 6 odst. 3 jednacího řádu byla žádost předána výboru JURI jako příslušnému výboru.


11. Oznámení společných postojů Rady

Předseda oznámil, že na základě čl. 57 odst. 1 jednacího řádu obdržel níže uvedené společné postoje Rady, odůvodnění jejich přijetí a postoj Komise k těmto společným postojům:

- Společný postoj Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání (přepracované znění) (11263/4/2008 - C6-0422/2008 - 2007/0163(COD))
předáno příslušný výbor: EMPL

- Společný postoj Rady ze dne 18. listopadu 2008 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 80/181/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření (11915/3/2008 - C6-0425/2008 - 2007/0187(COD))
předáno příslušný výbor: IMCO

Tříměsíční lhůta poskytnutá Parlamentu k přijetí stanoviska začne plynout zítra, dne 21.11.2008.


12. Rozprava o porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení,viz bod 2 zápisu ze dne 18.11.2008)


12.1. Somálsko

Návrhy usnesení B6-0596/2008, B6-0597/2008, B6-0598/2008, B6-0599/2008, B6-0600/2008 a B6-0601/2008

Marios Matsakis, Manuel Medina Ortega, Ryszard Czarnecki a Urszula Gacek uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Filip Kaczmarek za skupinu PPE-DE, Paulo Casaca za skupinu PSE, Urszula Krupa za skupinu IND/DEM, a Tadeusz Zwiefka.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Esko Seppänen, Charles Tannock, Ewa Tomaszewska, Colm Burke a Marcin Libicki.

Vystoupil Siim Kallas (místopředseda Komise).

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 13.1 zápisu ze dne 20.11.2008.


12.2. Trest smrti v Nigérii

Návrhy usnesení B6-0602/2008, B6-0603/2008, B6-0604/2008, B6-0605/2008, B6-0606/2008 a B6-0607/2008

Marios Matsakis, Paulo Casaca, Ryszard Czarnecki a Michael Gahler uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Ewa Tomaszewska za skupinu UEN, a Erik Meijer za skupinu GUE/NGL.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Laima Liucija Andrikienė a Zdzisław Zbigniew Podkański.

Vystoupil Siim Kallas (místopředseda Komise).

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 13.2 zápisu ze dne 20.11.2008.


12.3. Věc rodiny al-Kurd

Návrhy usnesení B6-0608/2008, B6-0609/2008, B6-0610/2008, B6-0611/2008, B6-0612/2008 a B6-0613/2008

Vystoupil Marios Matsakis (autor) nejdříve k reakcím, které vyvolalo jeho vystoupení dne 9. 7. 2008 (bod 15 zápisu ze dne 09.07.2008), a poté uvedl návrh usnesení B6-0608/2008.

Véronique De Keyser, Luisa Morgantini, Ryszard Czarnecki a Bernd Posselt uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Jana Hybášková za skupinu PPE-DE, Proinsias De Rossa za skupinu PSE mimo jiné k možnosti předkládat ústní pozměňovací návrhy k textům, o kterých se hlasuje ve čtvrtek odpoledne (předseda připomněl ustanovení týkající se této otázky), Marios Matsakis ke stejné otázce, Charles Tannock za skupinu PPE-DE nejdříve ke stejné otázce (předseda zdůraznil zvláštní povahu ústních pozměňovacích návrhů) a Lidia Joanna Geringer de Oedenberg za skupinu PSE.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupil Paulo Casaca.

Vystoupil Siim Kallas (místopředseda Komise).

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 13.3 zápisu ze dne 20.11.2008.


13. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


13.1. Somálsko (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0596/2008, B6-0597/2008, B6-0598/2008, B6-0599/2008, B6-0600/2008 a B6-0601/2008

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0596/2008

(nahrazující B6-0596/2008, B6-0597/2008, B6-0598/2008, B6-0599/2008, B6-0600/2008 a B6-0601/2008):

předložen těmito poslanci:

Urszula Gacek, Charles Tannock, Colm Burke, Mario Mauro, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Ioannis Kasoulides, Bernd Posselt a Tadeusz Zwiefka za skupinu PPE-DE,
Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Maria Badia i Cutchet a Raimon Obiols i Germà za skupinu PSE,
Marco Cappato, Marco Pannella, Marios Matsakis, Marielle De Sarnez a Fiona Hall za skupinu ALDE,
Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański a Ewa Tomaszewska za skupinu UEN,
Margrete Auken a Marie-Hélène Aubert za skupinu Verts/ALE,
Esko Seppänen a Giusto Catania za skupinu GUE/NGL

přijat (P6_TA(2008)0569)


13.2. Trest smrti v Nigérii (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0602/2008, B6-0603/2008, B6-0604/2008, B6-0605/2008, B6-0606/2008 a B6-0607/2008

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0602/2008

(nahrazující B6-0602/2008, B6-0603/2008, B6-0604/2008, B6-0605/2008, B6-0606/2008 a B6-0607/2008):

předložen těmito poslanci:

Michael Gahler, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt a Eija-Riitta Korhola za skupinu PPE-DE,
Pasqualina Napoletano a Alain Hutchinson za skupinu PSE,
Marios Matsakis, Marco Cappato a Marco Pannella za skupinu ALDE,
Eoin Ryan, Mieczysław Edmund Janowski a Ryszard Czarnecki za skupinu UEN,
Marie-Hélène Aubert a Margrete Auken za skupinu Verts/ALE,
Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL

přijat (P6_TA(2008)0570)


13.3. Věc rodiny al-Kurd (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0608/2008, B6-0609/2008, B6-0610/2008, B6-0611/2008, B6-0612/2008 a B6-0613/2008

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0608/2008

(nahrazující B6-0608/2008, B6-0609/2008, B6-0610/2008, B6-0611/2008, B6-0612/2008 a B6-0613/2008):

předložen těmito poslanci:

Ioannis Kasoulides a Mario Mauro za skupinu PPE-DE,
Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser, Proinsias De Rossa a Jamila Madeira za skupinu PSE,
Chris Davies a Marios Matsakis za skupinu ALDE,
Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Roberta Angelilli a Eugenijus Maldeikis za skupinu UEN,
Hélène Flautre, Margrete Auken, David Hammerstein, Jill Evans a Caroline Lucas za skupinu Verts/ALE,
Luisa Morgantini a Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL

přijat (P6_TA(2008)0571)

K hlasování vystoupili:

- Charles Tannock předložil ústní pozměňovací návrh k bodu odůvodnění B, který byl vzat v potaz. Marios Matsakis poté navrhl, aby bylo změněno znění tohoto ústního pozměňovacího návrhu, avšak Charles Tannock s tímto návrhem nesouhlasil (předseda s ohledem na tento nesouhlas uvedl, že se bude hlasovat pouze o znění pozměněném ústním pozměňovacím návrhem ve znění, ve kterém jej předložil autor);

- Kathalijne Maria Buitenweg o následném postupu;

- Charles Tannock předložil ústní pozměňovací návrh k bodu odůvodnění D, s nímž nesouhlasil Marios Matsakis (předseda připomněl platná ustanovení týkající se ústních pozměňovacích návrhů); tento návrh byl vzat v potaz;

- Kathalijne Maria Buitenweg o následném postupu.

°
° ° °

Vystoupili: Véronique De Keyser, aby se pozastavila nad způsobem, jakým jednají politické skupiny s cílem předložit společné návrhy usnesení, Marios Matsakis, Proinsias De Rossa, který vyjádřil nesouhlas s nadužíváním možnosti předkládat ústní pozměňovací návrhy během tohoto hlasování, Luisa Morgantini, Bernd Posselt, Marcin Libicki a Paulo Casaca k vystoupení, které učinila Luisa Morgantini.

Předseda upřesnil, že připomínky k možnosti předkládat ústní pozměňovací návrhy budou postoupeny příslušným orgánům, avšak že je třeba dodržovat ustanovení jednacího řádu.


14. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


15. Členství ve výborech a delegacích

Na žádost politické skupiny UEN schválil Parlament toto jmenování:

Delegace pro vztahy s Íránem: Antonio Mussa


16. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Postup s přidruženými výbory

výbor ITRE

- Změna nařízení ES č. 717/2007 (mobilní telefonní sítě) a směrnice 2002/21/ES (elektronické komunikace) (COM(2008)0580 - C6-0333/2008 - 2008/0187(COD))
(stanovisko: CULT, ECON)
Postup s přidruženými výbory ITRE, IMCO
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 13.11.2008)

výbor LIBE

- Přístup veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (COM(2008)0229 - C6-0184/2008 - 2008/0090(COD))
(stanovisko: PETI, JURI, INTA)
Postup s přidruženými výbory LIBE, AFCO
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 13.11.2008)


17. Převody prostředků

Rozpočtový výbor projednal návrh na převod prostředků DEC 27/2008 Evropské komise (C6-0376/2008).

Poté, co se Rozpočtový výbor seznámil se stanoviskem Rady, schválil celý převod v souladu s čl. 24 odst. 3 finančního nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství.

°
° ° °

Rozpočtový výbor projednal návrh na převod prostředků DEC 36/2008 Evropské komise (C6-0377/2008).

Poté, co se Rozpočtový výbor seznámil se stanoviskem Rady, schválil celý převod v souladu s čl. 24 odst. 3 finančního nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství.

°
° ° °

Rozpočtový výbor projednal návrh na převod prostředků DEC 38/2008 Evropské komise (C6-0379/2008).

Poté, co se Rozpočtový výbor seznámil se stanoviskem Rady, schválil celý převod v souladu s čl. 24 odst. 3 finančního nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství.


18. Předložení dokumentů

Z Rady a Komise byly předloženy tyto dokumenty:

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách (KOM(2008)0704 - C6-0397/2008 - 2008/0217(COD))

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

JURI

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi vládou Korejské republiky a Evropským společenstvím o spolupráci ve věci protisoutěžních jednání (SEK(2007)1731 - C6-0398/2008 - 2008/0004(CNS))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

ECON

- Návrh rozhodnutí Rady o výstražné informační síti kritické infrastruktury (CIWIN) (KOM(2008)0676 - C6-0399/2008 - 2008/0200(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

ITRE, ECON, TRAN

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku (KOM(2008)0778 - C6-0412/2008 - 2008/0222(COD))

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

JURI

- Evropská komise: Konečná účetní závěrka Evropských společenství – rozpočtový rok 2007 (SEK(2008)2359 [[01]] - C6-0415/2008 - 2008/2186(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropská komise: Konečná účetní závěrka Evropských společenství – rozpočtový rok 2007 – Evropský parlament (SEK(2008)2359 [[02]] - C6-0416/2008 - 2008/2276(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropská komise: Konečná účetní závěrka Evropských společenství – rozpočtový rok 2007 – Rada (SEK(2008)2359 [[03]] - C6-0417/2008 - 2008/2277(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropská komise: Konečná účetní závěrka Evropských společenství – Rozpočtový rok 2007 – Soudní dvůr (SEK(2008)2359 [[04]] - C6-0418/2008 - 2008/2278(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropská komise: Konečná účetní závěrka Evropských společenství – rozpočtový rok 2007 – Účetní dvůr (SEK(2008)2359 [[05]] - C6-0419/2008 - 2008/2279(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropská komise: Konečná účetní závěrka Evropských společenství – rozpočtový rok 2007 – Evropský hospodářský a sociální výbor (SEK(2008)2359 [[06]] - C6-0420/2008 - 2008/2280(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropská komise: Konečná účetní závěrka Evropských společenství – rozpočtový rok 2007 – Výbor regionů (SEK(2008)2359 [[07]] - C6-0421/2008 - 2008/2281(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropská komise: Konečná účetní závěrka Evropských společenství – rozpočtový rok 2007 – Evropský veřejný ochránce práv (SEK(2008)2359 [[08]] - C6-0423/2008 - 2008/2282(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropská komise: Konečná účetní závěrka Evropských společenství – účetní období 2007 – Evropský inspektor ochrany údajů (SEK(2008)2359 [[09]] - C6-0424/2008 - 2008/2283(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

JURI, LIBE

- Návrh opravného rozpočtu č. 8 na rozpočtový rok 2008 schválený Radou dne 18. listopadu 2008 (15765/2008 - C6-0426/2008 - 2008/2287(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Evropská komise: Konečná účetní závěrka Evropských společenství – rozpočtový rok 2007 – Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (SEK(2008)2359 [[10]] - C6-0427/2008 - 2008/2254(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Evropská komise: Konečná účetní závěrka Evropských společenství – rozpočtový rok 2007 – Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (SEK(2008)2359 [[11]] - C6-0428/2008 - 2008/2255(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Evropská komise: Konečná účetní závěrka Evropských společenství – účetní období 2007 – Evropská agentura pro obnovu (SEK2008)2359 [[12]] - C6-0429/2008 - 2008/2256(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET

- Evropská komise: Konečná účetní závěrka Evropských společenství – rozpočtový rok 2007 – Evropská agentura pro základní lidská práva (SEK(2008)2359 [[13]] - C6-0430/2008 - 2008/2257(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Evropská komise: Konečná účetní závěrka Evropských společenství – rozpočtový rok 2007 – Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (SEK(2008)2359 [[14]] - C6-0431/2008 - 2008/2258(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Evropská komise: Konečná účetní závěrka Evropských společenství – rozpočtový rok 2007 – Evropská agentura pro životní prostředí (SEK(2008)2359 [[15]] - C6-0432/2008 - 2008/2259(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Evropská komise: Konečná účetní závěrka Evropských společenství – rozpočtový rok 2007 – Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (SEK(2008)2359 [[16]] - C6-0433/2008 - 2008/2260(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Evropská komise: Konečná účetní závěrka Evropských společenství – rozpočtový rok 2007 – Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (SEK(2008)2359 [[17]] - C6-0434/2008 - 2008/2261(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

- Evropská komise: Konečná účetní závěrka Evropských společenství – rozpočtový rok 2007 – Evropská agentura pro léčiva (SEK(2008)2359 [[18]] - C6-0435/2008 - 2008/2262(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Evropská komise: Konečná účetní závěrka Evropských společenství – rozpočtový rok 2007 – Eurojust (SEK(2008)2359 [[19]] - C6-0436/2008 - 2008/2263(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Evropská komise: Konečná účetní závěrka Evropských společenství – rozpočtový rok 2007 – Evropská nadace odborného vzdělávání (SEK(2008)2359 [[20]] - C6-0437/2008 - 2008/2264(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Evropská komise: Konečná účetní závěrka Evropských společenství – rozpočtový rok 2007 – Evropská agentura pro námořní bezpečnost (SEK(2008)2359 [[21]] - C6-0438/2008 - 2008/2265(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Evropská komise: Konečná účetní závěrka Evropských společenství – rozpočtový rok 2007 – Evropská agentura pro bezpečnost letectví (SEK(2008)2359 [[22]] - C6-0439/2008 - 2008/2266(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Evropská komise: Konečná účetní závěrka Evropských společenství – rozpočtový rok 2007 – Evropský úřad pro bezpečnost potravin (SEK(2008)2359 [[23]] - C6-0440/2008 - 2008/2267(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Evropská komise: Konečná účetní závěrka Evropských společenství – rozpočtový rok 2007 – Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (SEK(2008)2359 [[24]] - C6-0441/2008 - 2008/2268(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Evropská komise: Konečná účetní závěrka Evropských společenství – rozpočtový rok 2007 – Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (SEK(2008)2359 [[25]] - C6-0442/2008 - 2008/2269(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Evropská komise: Konečná účetní závěrka Evropských společenství – rozpočtový rok 2007 – Evropská agentura pro železnice (SEK(2008)2359 [[26]] - C6-0443/2008 - 2008/2270(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Evropská komise: Konečná účetní závěrka Evropských společenství – rozpočtový rok 2007 – Evropská policejní akademie (SEK(2008)2359 [[27]] - C6-0444/2008 - 2008/2271(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Evropská komise: Konečná účetní závěrka Evropských společenství – rozpočtový rok 2007 – FRONTEX (SEC(2008)2359 [[28]] - C6-0445/2008 - 2008/2272(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Tento název není v současnosti k dispozici ve všech jazycích: European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial Year 2007 - European GNSS Supervisory Authority (SEK(2008)2359 [[29]] - C6-0446/2008 - 2008/2273(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, JURI

- Tento název není v současnosti k dispozici ve všech jazycích: European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial Year 2007 - Community Fisheries Control Agency (SEK(2008)2359 [[30]] - C6-0447/2008 - 2008/2274(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PECH

- Tento název není v současnosti k dispozici ve všech jazycích: European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial Year 2007 - European Chemicals Agency (SEK(2008)2359 [[31]] - C6-0448/2008 - 2008/2275(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Návrh nařízení Rady, kterým se mění pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství (KOM(2008)0786 - C6-0449/2008 - 2008/0224(CNS))

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

BUDG

- Návrh směrnice Rady o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států (kodifikované znění) (KOM(2008)0691 - C6-0450/2008 - 2008/0206(CNS))

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Návrh nařízení Rady o ochraně zvířat při usmrcování (KOM(2008)0553 - C6-0451/2008 - 2008/0180(CNS))

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI


19. Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 116 jednacího řádu)

Počet podpisů, které získala písemná prohlášení uložená v rejstříku (čl. 116 odst. 3 jednacího řádu):

Dokument č.

Autor

Podpisy

64/2008

Vladimír Železný

26

65/2008

Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov, Slavi Binev

12

66/2008

Mikel Irujo Amezaga, Rebecca Harms, Csaba Sándor Tabajdi

113

67/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Małgorzata Handzlik, Janelly Fourtou, Christel Schaldemose

69

68/2008

Alyn Smith, Jill Evans, Mairead McGuinness, James Nicholson, Neil Parish

64

69/2008

Nicolae Vlad Popa, Jolanta Dičkutė, Frieda Brepoels, Kathy Sinnott, Adamos Adamou

355

70/2008

Kinga Gál, Alexander Alvaro, Kristian Vigenin, Jean Lambert

72

71/2008

Andreas Mölzer

25

72/2008

Marian Zlotea, Flaviu Călin Rus

37

73/2008

Jean-Claude Martinez

14

74/2008

Daniel Strož

12

75/2008

Alexander Alvaro, Piia-Noora Kauppi, Frédérique Ries, Catherine Stihler, Helga Trüpel

207

76/2008

Sharon Bowles, Elspeth Attwooll, Martine Roure, Caroline Lucas, Anders Wijkman

105

77/2008

Marian Zlotea, Rareş-Lucian Niculescu, Flaviu Călin Rus

38

78/2008

Linda McAvan, Anne Laperrouze, Claude Turmes, Elisa Ferreira

106

80/2008

Françoise Grossetête, John Bowis, Katalin Lévai, Jan Tadeusz Masiel, Antonios Trakatellis

167

81/2008

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

11

82/2008

Mechtild Rothe, Anders Wijkman, Fiona Hall, Claude Turmes, Umberto Guidoni

49

83/2008

Andreas Mölzer

3

84/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Anna Záborská

35

85/2008

Mikel Irujo Amezaga, Inés Ayala Sender

22

86/2008

Marco Cappato, Hanna Foltyn-Kubicka, Thomas Mann, Charles Tannock, Helga Trüpel

212

87/2008

Mario Mauro, Gianni Pittella

127

88/2008

Jean Lambert, Caroline Lucas, Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo

46

89/2008

Bogusław Rogalski

31

90/2008

Richard Howitt, Caroline Lucas, Patrick Gaubert, Helmuth Markov, Renate Weber

56

91/2008

Hélène Goudin, Nils Lundgren, Henrik Lax, John Bowis

53

92/2008

Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Edit Bauer, Marianne Mikko

50

93/2008

Madeleine Jouye de Grandmaison

26

94/2008

Eva-Britt Svensson

94

95/2008

Nicodim Bulzesc, Cristian Silviu Buşoi, Jules Maaten

24

96/2008

Dariusz Rosati, Elmar Brok

24

97/2008

Daniel Strož, Jaromír Kohlíček

6

98/2008

Angelika Beer, Ģirts Valdis Kristovskis, Frieda Brepoels, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ana Maria Gomes

25

99/2008

Elizabeth Lynne, Satu Hassi, Roger Helmer, Christel Schaldemose

43

100/2008

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Manolis Mavrommatis, Hannu Takkula, Mikel Irujo Amezaga

86


20. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 172 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku následujícího zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány institucím a orgánům, které jsou v textech jmenovány.


21. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se budou konat ve dnech 3.12.2008 a 4.12.2008.


22. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Zasedání skončilo v 16:25.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield , Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berman, Birutis, Blokland, Bloom, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Boursier, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Cremers, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, De Blasio, de Brún, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Donnici, Doorn, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fouré, Fourtou, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hammerstein, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juri , Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marini, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Mathieu, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Mussa , Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Piotrowski, Pirker, Pleštinská, Plumb, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stockmann, Stoyanov, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Teychenné, Thomsen, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Vergnaud, Vidal-Quadras, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí