Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 223kWORD 209k
Torstai 20. marraskuuta 2008 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Jäsenvaltioille maksettava rahoitustuki (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen esittely – 2007
 4.Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 1073/1999 muuttaminen ***I (keskustelu)
 5.Jäsenvaltioissa suoritettaville ympäristötarkastuksille asetettavia vähimmäisvaatimuksia koskevan suosituksen 2001/331/EY uudelleentarkastelu (keskustelu)
 6.Äänestykset
  
6.1.Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 1073/1999 muuttaminen ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.2.Lisätalousarvio nro 8/2008 (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.3.Euroopan oikeusasiamiehen erityiskertomus kantelua 1487/2005/GG koskevan Euroopan unionin neuvostolle annetun suositusluonnoksen johdosta (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.4.Sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmien tulevaisuus: niiden rahoitus ja pyrkimys yksilöllistämiseen (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.5.Kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytykset korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten * (äänestys)
  
6.6.Oleskelua ja työskentelyä koskeva yhden hakemuksen menettely * (äänestys)
  
6.7.Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn muuttaminen * (äänestys)
  
6.8.Järjestely rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille * (äänestys)
  
6.9.EU ja matkustajarekisteritiedot (äänestys)
  
6.10.Jäsenvaltioille maksettava rahoitustuki (äänestys)
  
6.11.Euroopan unionin vastaus Kongon demokraattisen tasavallan itäosan heikentyneeseen tilanteeseen (äänestys)
  
6.12.Euroopan avaruuspolitiikka: avaruustekniikan hyödyntäminen maankamaralla (äänestys)
  
6.13.Rypäleaseet kieltävän sopimuksen voimaantulo ennen vuoden 2008 loppua (äänestys)
  
6.14.HIV/aids: seulonta ja varhainen hoito (äänestys)
  
6.15.Mehiläishoidon tilanne (äänestys)
  
6.16.Jäsenvaltioissa suoritettaville ympäristötarkastuksille asetettavia vähimmäisvaatimuksia koskevan suosituksen 2001/331/EY uudelleentarkastelu (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 10.Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö
 11.Ilmoitus neuvoston toimittamista yhteisistä kannoista
 12.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
12.1.Somalia
  
12.2.Kuolemanrangaistus Nigeriassa
  
12.3.al-Kurdin perheen tapaus
 13.Äänestykset
  
13.1.Somalia (äänestys)
  
13.2.Kuolemanrangaistus Nigeriassa (äänestys)
  
13.3.al-Kurdin perheen tapaus (äänestys)
 14.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 15.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 16.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 17.Määrärahojen siirrot
 18.Vastaanotetut asiakirjat
 19.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)
 20.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 21.Seuraavien istuntojen aikataulu
 22.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Hans-Gert PÖTTERING

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.


2. Jäsenvaltioille maksettava rahoitustuki (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission julkilausuma: Jäsenvaltioille maksettava rahoitustuki

Keskustelu käytiin 18.11.2008 (istunnon pöytäkirja 18.11.2008, kohta 15).

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Pervenche Berès ECON-valiokunnan puolesta järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille (B6-0614/2008).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.11.2008, kohta 6.10.


3. Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen esittely – 2007

Vítor Manuel da Silva Caldeira (tilintarkastustuomioistuimen presidentti) esitteli toimielimensä vuosikertomuksen.

Siim Kallas (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jean-Pierre Audy PPE-DE-ryhmän puolesta, Herbert Bösch PSE-ryhmän puolesta, Jan Mulder ALDE-ryhmän puolesta, Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Esko Seppänen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Godfrey Bloom IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Ashley Mote, Christofer Fjellner, Bogusław Liberadzki, Jean Marie Beaupuy, Ingeborg Gräßle, Dan Jørgensen, Bill Newton Dunn, Markus Ferber ja Paulo Casaca.

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Puheenvuorot: Marian Harkin, José Javier Pomés Ruiz, joka pahoitteli lisäksi neuvoston poissaoloa, Szabolcs Fazakas, Anneli Jäätteenmäki, Véronique Mathieu, joka käsitteli ensin José Javier Pomés Ruizin puheenvuoroa, Mairead McGuinness, Jan Olbrycht, Esther De Lange ja Rumiana Jeleva.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Lambert van Nistelrooij, Gerard Batten, Dushana Zdravkova ja Christopher Heaton-Harris.

Puheenvuorot: Vítor Manuel da Silva Caldeira ja Siim Kallas.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


4. Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 1073/1999 muuttaminen ***I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 1073/1999 muuttamisesta [KOM(2006)0244 - C6-0228/2006 - 2006/0084(COD)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ingeborg Gräßle (A6-0394/2008)

Ingeborg Gräßle esitteli laatimansa mietinnön.

Siim Kallas (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Paul Rübig PPE-DE-ryhmän puolesta, Herbert Bösch PSE-ryhmän puolesta, Jorgo Chatzimarkakis ALDE-ryhmän puolesta ja Ryszard Czarnecki UEN-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Luisa MORGANTINI

Puheenvuorot: Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Erik Meijer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nils Lundgren IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Philip Claeys, Antonio De Blasio, Inés Ayala Sender, Paul van Buitenen, Hans-Peter Martin ja Herbert Bösch, joka antoi henkilökohtaisen lausuman Hans-Peter Martinin puheenvuoron johdosta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Markus Pieper, Christopher Heaton-Harris ja Paul Rübig.

Puheenvuorot: Siim Kallas, Ingeborg Gräßle myös Hans-Peter Martinin puheenvuorosta ja Hans-Peter Martin, joka antoi henkilökohtaisen lausuman Ingeborg Gräßlen puheenvuoron johdosta.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.11.2008, kohta 6.1.


5. Jäsenvaltioissa suoritettaville ympäristötarkastuksille asetettavia vähimmäisvaatimuksia koskevan suosituksen 2001/331/EY uudelleentarkastelu (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-0085/2008): Miroslav Ouzký ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Jäsenvaltioissa suoritettaville ympäristötarkastuksille asetettavia vähimmäisvaatimuksia koskevan suosituksen 2001/331/EY uudelleentarkastelu (B6-0479/2008)

Miroslav Ouzký esitteli suullisen kysymyksen.

Siim Kallas (komission varapuheenjohtaja) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Caroline Jackson PPE-DE-ryhmän puolesta, Genowefa Grabowska PSE-ryhmän puolesta, Johannes Blokland IND/DEM-ryhmän puolesta, Bogusław Sonik, Daciana Octavia Sârbu ja Siim Kallas.

Työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Miroslav Ouzký ja Caroline Jackson ENVI-valiokunnan puolesta ympäristötarkastuksille asetettavista vähimmäisvaatimuksista annetun suosituksen 2001/331/EY uudelleentarkastelusta (B6-0580/2008).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.11.2008, kohta 6.16.

(Istunto keskeytettiin klo 11.55 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 12.05.)


Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

6. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


6.1. Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 1073/1999 muuttaminen ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 1073/1999 muuttamisesta [KOM(2006)0244 - C6-0228/2006 - 2006/0084(COD)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ingeborg Gräßle (A6-0394/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0553)


6.2. Lisätalousarvio nro 8/2008 (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Esitys Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2008 varainhoitovuodeksi 2008
Pääluokka VI - Euroopan talous- ja sosiaalikomitea [2008/2287(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Ville Itälä (A6-0453/2008)

(määräenemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0554)


6.3. Euroopan oikeusasiamiehen erityiskertomus kantelua 1487/2005/GG koskevan Euroopan unionin neuvostolle annetun suositusluonnoksen johdosta (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Euroopan oikeusasiamiehen erityiskertomus kantelua 1487/2005/GG koskevan Euroopan unionin neuvostolle annetun suositusluonnoksen johdosta [2008/2072(INI)] - Vetoomusvaliokunta. Esittelijä: Rainer Wieland (A6-0395/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0555)


6.4. Sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmien tulevaisuus: niiden rahoitus ja pyrkimys yksilöllistämiseen (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmien tulevaisuus: niiden rahoitus ja suuntaus kohti yksilöllistämistä [2007/2290(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Gabriele Stauner (A6-0409/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2008)0556)


6.5. Kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytykset korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten * (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten [KOM(2007)0637 - C6-0011/2008 - 2007/0228(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Ewa Klamt (A6-0432/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2008)0557)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0557)


6.6. Oleskelua ja työskentelyä koskeva yhden hakemuksen menettely * (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa koskevasta yhden hakemuksen menettelystä sekä jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien kolmansista maista tulleiden työntekijöiden yhtäläisistä oikeuksista [KOM(2007)0638 - C6-0470/2007 - 2007/0229(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Patrick Gaubert (A6-0431/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2008)0558)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0558)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

ennen tarkistuksesta 14 toimitettua äänestystä Robert Goebbels palasi tarkistuksesta 1 toimitettuun äänestykseen ja pyysi, että se toimitetaan uudestaan (puhemies kieltäytyi palaamasta taaksepäin ja vahvisti kyseisen äänestyksen tuloksen).


6.7. Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn muuttaminen * (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) muuttamisesta [KOM(2008)0489 - C6-0314/2008 - 2008/0156(CNS)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Neil Parish (A6-0368/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0559)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0559)


6.8. Järjestely rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille * (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille annetun asetuksen (EY) N:o 332/2002 muuttamisesta [KOM(2008)0717 - C6-0389/2008 - 2008/0208(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Pervenche Berès (A6-0450/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2008)0560)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0560)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

Pervenche Berès esitti tarkistukseen 1 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


6.9. EU ja matkustajarekisteritiedot (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B6-0615/2008

Keskustelu käytiin 20.10.2008 (istunnon pöytäkirja 20.10.2008, kohta 15).

Päätöslauselmaesityksestä ilmoitettiin 20.11.2008 (istunnon pöytäkirja 20.11.2008, kohta 2).

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

Puheenvuorot: Jean-Pierre Jouyet (neuvoston puheenjohtaja), Sophia in 't Veld ja Daniel Cohn-Bendit.

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0561)


6.10. Jäsenvaltioille maksettava rahoitustuki (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B6-0614/2008

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0562)


6.11. Euroopan unionin vastaus Kongon demokraattisen tasavallan itäosan heikentyneeseen tilanteeseen (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0590/2008, B6-0591/2008, B6-0592/2008, B6-0593/2008, B6-0594/2008 ja B6-0595/2008

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0590/2008

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0590/2008, B6-0592/2008, B6-0593/2008, B6-0594/2008 ja B6-0595/2008):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Jürgen Schröder, Colm Burke ja Geoffrey Van Orden PPE-DE-ryhmän puolesta
Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson ja Ana Maria Gomes PSE-ryhmän puolesta
Thierry Cornillet, Philippe Morillon, Frédérique Ries, Fiona Hall, Renate Weber ja Marios Matsakis ALDE-ryhmän puolesta
Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska ja Mieczysław Edmund Janowski UEN-ryhmän puolesta
Frithjof Schmidt ja Angelika Beer Verts/ALE-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0563)

(Päätöslauselmaesitys B6-0591/2008 raukesi.)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

Pasqualina Napoletano esitti tarkistukseen 1 suullisen tarkistuksen.

Yli 40 jäsentä vastusti suullista tarkistusta, joten sitä ei hyväksytty.


6.12. Euroopan avaruuspolitiikka: avaruustekniikan hyödyntäminen maankamaralla (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B6-0582/2008

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0564)


6.13. Rypäleaseet kieltävän sopimuksen voimaantulo ennen vuoden 2008 loppua (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0588/2008 ja B6-0589/2008

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B6-0589/2008

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0565)

(Päätöslauselmaesitys B6-0588/2008 peruutettiin.)


6.14. HIV/aids: seulonta ja varhainen hoito (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0581/2008, B6-0583/2008, B6-0584/2008, B6-0585/2008, B6-0586/2008 ja B6-0587/2008

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0581/2008

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0581/2008, B6-0583/2008, B6-0584/2008, B6-0585/2008, B6-0586/2008 ja B6-0587/2008):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

John Bowis, Antonios Trakatellis, Françoise Grossetête, Elisabeth Morin ja Colm Burke PPE-DE-ryhmän puolesta
Zita Gurmai, Miguel Angel Martínez Martínez, Michael Cashman, Jan Marinus Wiersma, Anna Hedh ja Anne Van Lancker PSE-ryhmän puolesta
Georgs Andrejevs ALDE-ryhmän puolesta
Liam Aylward, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Roberta Angelilli ja Ryszard Czarnecki UEN-ryhmän puolesta,
Kathalijne Maria Buitenweg Verts/ALE-ryhmän puolesta
Adamos Adamou, Vittorio Agnoletto ja Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0566)


6.15. Mehiläishoidon tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B6-0579/2008

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0567)


6.16. Jäsenvaltioissa suoritettaville ympäristötarkastuksille asetettavia vähimmäisvaatimuksia koskevan suosituksen 2001/331/EY uudelleentarkastelu (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B6-0580/2008

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0568)


7. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 163 artiklan 3 kohdan mukaiset kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö: Gabriele Stauner - A6-0409/2008: Astrid Lulling

Mietintö: Ewa Klamt - A6-0432/2008: Philip Claeys

Mietintö: Neil Parish - A6-0368/2008: Astrid Lulling ja Anja Weisgerber

HIV/aids: seulonta ja varhainen hoito - RC-B6-0581/2008: Milan Gaľa

Euroopan unionin vastaus Kongon demokraattisen tasavallan itäosan heikentyneeseen tilanteeseen - RC-B6-0590/2008: Charles Tannock

Mehiläishoidon tilanne - B6-0579/2008: Erna Hennicot-Schoepges ja Astrid Lulling


8. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 13.00 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Gérard ONESTA

9. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


10. Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö

Aldo Patriciello on toimittanut parlamentin puhemiehelle pyynnön parlamentaarisen koskemattomuutensa ja etuoikeuksiensa puolustamiseksi Campobasson tuomioistuimen (Italia) käsiteltävänä olevaan rikosoikeudelliseen menettelyyn liittyen.

Työjärjestyksen 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti tämä pyyntö on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.


11. Ilmoitus neuvoston toimittamista yhteisistä kannoista

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 57 artiklan 1 kohdan mukaisesti vastaanottaneensa seuraavat neuvoston yhteiset kannat, niiden vahvistamiseen johtaneet perusteet ja komission kannat:

- Yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan koulutussäätiön perustamisesta (uudelleenlaadittu toisinto) (11263/4/2008 - C6-0422/2008 - 2007/0163(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL

- Neuvoston 18 päivänä marraskuuta 2008 hyväksymä yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi mittayksikköjä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 80/181/ETY muuttamisesta (11915/3/2008 - C6-0425/2008 - 2007/0187(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO.

Kolmen kuukauden määräaika, jonka kuluessa parlamentti antaa lausuntonsa, alkaa näin ollen huomisesta 21.11.2008.


12. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 18.11.2008, kohta 2)


12.1. Somalia

Päätöslauselmaesitykset B6-0596/2008, B6-0597/2008, B6-0598/2008, B6-0599/2008, B6-0600/2008 ja B6-0601/2008

Marios Matsakis, Manuel Medina Ortega, Ryszard Czarnecki ja Urszula Gacek esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Filip Kaczmarek PPE-DE-ryhmän puolesta, Paulo Casaca PSE-ryhmän puolesta, Urszula Krupa IND/DEM-ryhmän puolesta ja Tadeusz Zwiefka.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Esko Seppänen, Charles Tannock, Ewa Tomaszewska, Colm Burke ja Marcin Libicki.

Siim Kallas (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.11.2008, kohta 13.1.


12.2. Kuolemanrangaistus Nigeriassa

Päätöslauselmaesitykset B6-0602/2008, B6-0603/2008, B6-0604/2008, B6-0605/2008, B6-0606/2008 ja B6-0607/2008

Marios Matsakis, Paulo Casaca, Ryszard Czarnecki ja Michael Gahler esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Ewa Tomaszewska UEN-ryhmän puolesta ja Erik Meijer GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Laima Liucija Andrikienė ja Zdzisław Zbigniew Podkański.

Siim Kallas (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.11.2008, kohta 13.2.


12.3. al-Kurdin perheen tapaus

Päätöslauselmaesitykset B6-0608/2008, B6-0609/2008, B6-0610/2008, B6-0611/2008, B6-0612/2008 ja B6-0613/2008

Marios Matsakis (laatija) käytti puheenvuoron ja kommentoi ensin 9.7.2008 käyttämänsä puheenvuoron (istunnon pöytäkirja 9.7.2008, kohta 15) synnyttämiä reaktioita, minkä jälkeen hän esitteli päätöslauselmaesityksen B6-0608/2008.

Véronique De Keyser, Luisa Morgantini, Ryszard Czarnecki ja Bernd Posselt esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Jana Hybášková PPE-DE-ryhmän puolesta, Proinsias De Rossa PSE-ryhmän puolesta muun muassa mahdollisuudesta esittää suullisia tarkistuksia teksteihin, joista toimitetaan äänestys torstai-iltapäivänä, (puhemies muistutti asiaan sovellettavista määräyksistä), Marios Matsakis samasta aiheesta, Charles Tannock PPE-DE-ryhmän puolesta ensin samasta aiheesta (puhemies korosti suullisten tarkistusten erityispiirteitä) ja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg PSE-ryhmän puolesta.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Paulo Casaca.

Siim Kallas (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.11.2008, kohta 13.3.


13. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


13.1. Somalia (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0596/2008, B6-0597/2008, B6-0598/2008, B6-0599/2008, B6-0600/2008 ja B6-0601/2008

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0596/2008

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0596/2008, B6-0597/2008, B6-0598/2008, B6-0599/2008, B6-0600/2008 ja B6-0601/2008):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Urszula Gacek, Charles Tannock, Colm Burke, Mario Mauro, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Ioannis Kasoulides, Bernd Posselt ja Tadeusz Zwiefka PPE-DE-ryhmän puolesta,
Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Maria Badia i Cutchet ja Raimon Obiols i Germà PSE-ryhmän puolesta,
Marco Cappato, Marco Pannella, Marios Matsakis, Marielle De Sarnez ja Fiona Hall ALDE-ryhmän puolesta,
Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański ja Ewa Tomaszewska UEN-ryhmän puolesta,
Margrete Auken ja Marie-Hélène Aubert Verts/ALE-ryhmän puolesta,
Esko Seppänen ja Giusto Catania GUE/NGL-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0569)


13.2. Kuolemanrangaistus Nigeriassa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0602/2008, B6-0603/2008, B6-0604/2008, B6-0605/2008, B6-0606/2008 ja B6-0607/2008

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0602/2008

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0602/2008, B6-0603/2008, B6-0604/2008, B6-0605/2008, B6-0606/2008 ja B6-0607/2008):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Michael Gahler, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt ja Eija-Riitta Korhola PPE-DE-ryhmän puolesta,
Pasqualina Napoletano ja Alain Hutchinson PSE-ryhmän puolesta,
Marios Matsakis, Marco Cappato ja Marco Pannella ALDE-ryhmän puolesta,
Eoin Ryan, Mieczysław Edmund Janowski ja Ryszard Czarnecki UEN-ryhmän puolesta,
Marie-Hélène Aubert ja Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta,
Vittorio Agnoletto GUE/NGL-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0570)


13.3. al-Kurdin perheen tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0608/2008, B6-0609/2008, B6-0610/2008, B6-0611/2008, B6-0612/2008 ja B6-0613/2008

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0608/2008

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0608/2008, B6-0609/2008, B6-0610/2008, B6-0611/2008, B6-0612/2008 ja B6-0613/2008):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Ioannis Kasoulides ja Mario Mauro PPE-DE-ryhmän puolesta,
Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser, Proinsias De Rossa ja Jamila Madeira PSE-ryhmän puolesta,
Chris Davies ja Marios Matsakis ALDE-ryhmän puolesta,
Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Roberta Angelilli ja Eugenijus Maldeikis UEN-ryhmän puolesta,
Hélène Flautre, Margrete Auken, David Hammerstein, Jill Evans ja Caroline Lucas Verts/ALE-ryhmän puolesta,
Luisa Morgantini ja Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0571)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Charles Tannock esitti johdanto-osan B kappaleeseen suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin. Marios Matsakis ehdotti tämän jälkeen, että tämän suullisen tarkistuksen muotoilua muutetaan, mitä Charles Tannock vastusti (puhemies pani merkille tämän vastustuksen ja totesi, että tekstistä äänestetään sellaisena kuin se on suullisen tarkistuksen esittäjän alunperin ehdottamana);

- Kathalijne Maria Buitenweg menettelystä;

- Charles Tannock esitti johdanto-osan D kappaleeseen suullisen tarkistuksen, jota Marios Matsakis vastusti (puhemies muistutti suullisia tarkistuksia koskevista määräyksistä) ja joka hyväksyttiin;

- Kathalijne Maria Buitenweg menettelystä.

°
° ° °

Puheenvuorot: Véronique De Keyser, joka kommentoi tapaa, jolla poliittiset ryhmät käyvät neuvotteluja päästäkseen sopuun yhteisistä päätöslauselmaesityksistä, Marios Matsakis, Proinsias De Rossa, joka vastusti ”suullisten tarkistusten liiallista käyttöä” näissä äänestyksissä, Luisa Morgantini, Bernd Posselt, Marcin Libicki ja Paulo Casaca Luisa Morgantinin puheenvuorosta.

Puhemies täsmensi, että suullisten tarkistusten käyttöä koskevat huomautukset toimitetaan asiasta vastaaville elimille ja että työjärjestystä oli joka tapauksessa noudatettu.


14. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


15. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut UEN-ryhmältä seuraavan nimityspyynnön:

Suhteista Iraniin vastaava valtuuskunta: Antonio Mussa.


16. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Valiokuntien yhteistyömenettely

ITRE-valiokunta

- Asetuksen (EY) N:o 717/2007 (matkapuhelimet) ja direktiivin 2002/21/EY (sähköinen viestintä) muuttaminen (KOM(2008)0580 - C6-0333/2008 - 2008/0187(COD))
(lausuntoa varten: CULT, ECON)
Valiokuntien yhteistyömenettely ITRE, IMCO
(puheenjohtajakokouksen päätös 13.11.2008)

LIBE-valiokunta

- Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saaminen yleisön tutustuttavaksi (KOM(2008)0229 - C6-0184/2008 - 2008/0090(COD))
(lausuntoa varten: PETI, JURI, INTA)
Valiokuntien yhteistyömenettely LIBE, AFCO
(puheenjohtajakokouksen päätös 13.11.2008)


17. Määrärahojen siirrot

Budjettivaliokunta käsitteli komission määrärahasiirtoesitystä DEC 27/2008 (C6-0376/2008).

Neuvoston lausunnon saatuaan budjettivaliokunta päätti Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksyä siirron kokonaisuudessaan.

°
° ° °

Budjettivaliokunta käsitteli komission määrärahasiirtoesitystä DEC 36/2008 (C6-0377/2008).

Neuvoston lausunnon saatuaan budjettivaliokunta päätti Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksyä siirron kokonaisuudessaan.

°
° ° °

Budjettivaliokunta käsitteli komission määrärahasiirtoesitystä DEC 38/2008 (C6-0379/2008).

Neuvoston lausunnon saatuaan budjettivaliokunta päätti Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksyä siirron kokonaisuudessaan.


18. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luottoluokituslaitoksista (KOM(2008)0704 - C6-0397/2008 - 2008/0217(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

JURI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Korean tasavallan hallituksen ja Euroopan yhteisön sopimuksen tekemisestä kilpailunvastaista toimintaa koskevasta yhteistyöstä (SEC(2007)1731 - C6-0398/2008 - 2008/0004(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

ECON

- Ehdotus neuvoston päätökseksi elintärkeiden infrastruktuureiden varoitusjärjestelmästä (CIWIN) (KOM(2008)0676 - C6-0399/2008 - 2008/0200(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

ITRE, ECON, TRAN

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi energiaan liittyvien tuotteiden energian ja muiden voimavarojen kulutuksen osoittamisesta merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin (uudelleenlaadittu) (KOM(2008)0778 - C6-0412/2008 - 2008/0222(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

JURI

- Euroopan yhteisöjen komissio: Euroopan yhteisöjen lopullinen tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2007 (SEC(2008)2359 [[01]] - C6-0415/2008 - 2008/2186(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopan yhteisöjen komissio: Euroopan yhteisöjen lopullinen tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2007 - Parlamentti (SEC(2008)2359 [[02]] - C6-0416/2008 - 2008/2276(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopan yhteisöjen komissio: Euroopan yhteisöjen lopullinen tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2007 - Neuvosto (SEC(2008)2359 [[03]] - C6-0417/2008 - 2008/2277(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopan yhteisöjen komissio: Euroopan yhteisöjen lopullinen tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2007 - Tuomioistuin (SEC(2008)2359 [[04]] - C6-0418/2008 - 2008/2278(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopan yhteisöjen komissio: Euroopan yhteisöjen lopullinen tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2007 - Tilintarkastustuomioistuin (SEC(2008)2359 [[05]] - C6-0419/2008 - 2008/2279(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopan yhteisöjen komissio: Euroopan yhteisöjen lopullinen tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2007 - Talous- ja sosiaalikomitea (SEC(2008)2359 [[06]] - C6-0420/2008 - 2008/2280(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopan yhteisöjen komissio: Euroopan yhteisöjen lopullinen tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2007 - Alueiden komitea (SEC(2008)2359 [[07]] - C6-0421/2008 - 2008/2281(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopan yhteisöjen komissio: Euroopan yhteisöjen lopullinen tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2007 - Oikeusasiamies (SEC(2008)2359 [[08]] - C6-0423/2008 - 2008/2282(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopan yhteisöjen komissio: Euroopan yhteisöjen lopullinen tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2007 - Euroopan tietosuojavaltuutettu (SEC(2008)2359 [[09]] - C6-0424/2008 - 2008/2283(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

JURI, LIBE

- Neuvoston 18.11.2008 hyväksymä esitys lisätalousarvioksi nro 8 varainhoitovuodeksi 2008 (15765/2008 - C6-0426/2008 - 2008/2287(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Euroopan yhteisöjen komissio: Euroopan yhteisöjen lopullinen tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2007 - Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (SEC(2008)2359 [[10]] - C6-0427/2008 - 2008/2254(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL

- Euroopan yhteisöjen komissio: Euroopan yhteisöjen lopullinen tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2007 - Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (SEC(2008)2359 [[11]] - C6-0428/2008 - 2008/2255(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL

- Euroopan yhteisöjen komissio: Euroopan yhteisöjen lopullinen tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2007 - Euroopan jälleenrakennusvirasto (SEC(2008)2359 [[12]] - C6-0429/2008 - 2008/2256(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET

- Tämä otsikko ei ole tällä hetkellä saatavilla kaikilla kielillä. European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial Year 2007 - Fundamental Rights Agency (SEC(2008)2359 [[13]] - C6-0430/2008 - 2008/2257(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Euroopan yhteisöjen komissio: Euroopan yhteisöjen lopullinen tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2007 - Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (SEC(2008)2359 [[14]] - C6-0431/2008 - 2008/2258(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Euroopan yhteisöjen komissio: Euroopan yhteisöjen lopullinen tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2007 - Euroopan ympäristökeskus (SEC(2008)2359 [[15]] - C6-0432/2008 - 2008/2259(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Euroopan yhteisöjen komissio: Euroopan yhteisöjen lopullinen tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2007 - Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (SEC(2008)2359 [[16]] - C6-0433/2008 - 2008/2260(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL

- Euroopan yhteisöjen komissio: Euroopan yhteisöjen lopullinen tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2007 - Euroopan unionin elinten käännöskeskus (SEC(2008)2359 [[17]] - C6-0434/2008 - 2008/2261(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Euroopan yhteisöjen komissio: Euroopan yhteisöjen lopullinen tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2007 - Euroopan lääkevirasto (SEC(2008)2359 [[18]] - C6-0435/2008 - 2008/2262(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Euroopan yhteisöjen komissio: Euroopan yhteisöjen lopullinen tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2007 - Eurojust (SEC(2008)2359 [[19]] - C6-0436/2008 - 2008/2263(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Euroopan yhteisöjen komissio: Euroopan yhteisöjen lopullinen tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2007 - Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (SEC(2008)2359 [[20]] - C6-0437/2008 - 2008/2264(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL

- Euroopan yhteisöjen komissio: Euroopan yhteisöjen lopullinen tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2007 - Euroopan meriturvallisuusvirasto (SEC(2008)2359 [[21]] - C6-0438/2008 - 2008/2265(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

TRAN

- Euroopan yhteisöjen komissio: Euroopan yhteisöjen lopullinen tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2007 - Euroopan lentoturvallisuusvirasto (SEC(2008)2359 [[22]] - C6-0439/2008 - 2008/2266(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

TRAN

- Euroopan yhteisöjen komissio: Euroopan yhteisöjen lopullinen tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2007 - Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (SEC(2008)2359 [[23]] - C6-0440/2008 - 2008/2267(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Euroopan yhteisöjen komissio: Euroopan yhteisöjen lopullinen tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2007 - Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus (SEC(2008)2359 [[24]] - C6-0441/2008 - 2008/2268(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Euroopan yhteisöjen komissio: Euroopan yhteisöjen lopullinen tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2007 - Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (SEC(2008)2359 [[25]] - C6-0442/2008 - 2008/2269(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Euroopan yhteisöjen komissio: Euroopan yhteisöjen lopullinen tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2007 - Euroopan rautatievirasto (SEC(2008)2359 [[26]] - C6-0443/2008 - 2008/2270(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

TRAN

- Euroopan yhteisöjen komissio: Euroopan yhteisöjen lopullinen tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2007 - Euroopan poliisiakatemia (SEC(2008)2359 [[27]] - C6-0444/2008 - 2008/2271(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Euroopan yhteisöjen komissio: Euroopan yhteisöjen lopullinen tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2007 - FRONTEX (SEC(2008)2359 [[28]] - C6-0445/2008 - 2008/2272(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Tämä otsikko ei ole tällä hetkellä saatavilla kaikilla kielillä. European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial Year 2007 - European GNSS Supervisory Authority (SEC(2008)2359 [[29]] - C6-0446/2008 - 2008/2273(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE, JURI

- Tämä otsikko ei ole tällä hetkellä saatavilla kaikilla kielillä. European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial Year 2007 - Community Fisheries Control Agency (SEC(2008)2359 [[30]] - C6-0447/2008 - 2008/2274(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PECH

- Tämä otsikko ei ole tällä hetkellä saatavilla kaikilla kielillä. European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial Year 2007 - European Chemicals Agency (SEC(2008)2359 [[31]] - C6-0448/2008 - 2008/2275(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (KOM(2008)0786 - C6-0449/2008 - 2008/0224(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

BUDG

- Ehdotus neuvoston direktiiviksi eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä (Kodifioitu toisinto) (KOM(2008)0691 - C6-0450/2008 - 2008/0206(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

- Ehdotus neuvoston asetukseksi eläinten suojelusta lopettamisen yhteydessä (KOM(2008)0553 - C6-0451/2008 - 2008/0180(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

ENVI


19. Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)

Luetteloon kirjattujen kirjallisten kannanottojen saamien allekirjoitusten lukumäärä (työjärjestyksen 116 artiklan 3 kohta):

Asiakirjan numero

Laatija

Allekirjoituksia

64/2008

Vladimír Železný

26

65/2008

Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov, Slavi Binev

12

66/2008

Mikel Irujo Amezaga, Rebecca Harms, Csaba Sándor Tabajdi

113

67/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Małgorzata Handzlik, Janelly Fourtou, Christel Schaldemose

69

68/2008

Alyn Smith, Jill Evans, Mairead McGuinness, James Nicholson, Neil Parish

64

69/2008

Nicolae Vlad Popa, Jolanta Dičkutė, Frieda Brepoels, Kathy Sinnott, Adamos Adamou

355

70/2008

Kinga Gál, Alexander Alvaro, Kristian Vigenin, Jean Lambert

72

71/2008

Andreas Mölzer

25

72/2008

Marian Zlotea, Flaviu Călin Rus

37

73/2008

Jean-Claude Martinez

14

74/2008

Daniel Strož

12

75/2008

Alexander Alvaro, Piia-Noora Kauppi, Frédérique Ries, Catherine Stihler, Helga Trüpel

207

76/2008

Sharon Bowles, Elspeth Attwooll, Martine Roure, Caroline Lucas, Anders Wijkman

105

77/2008

Marian Zlotea, Rareş-Lucian Niculescu, Flaviu Călin Rus

38

78/2008

Linda McAvan, Anne Laperrouze, Claude Turmes, Elisa Ferreira

106

80/2008

Françoise Grossetête, John Bowis, Katalin Lévai, Jan Tadeusz Masiel, Antonios Trakatellis

167

81/2008

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

11

82/2008

Mechtild Rothe, Anders Wijkman, Fiona Hall, Claude Turmes, Umberto Guidoni

49

83/2008

Andreas Mölzer

3

84/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Anna Záborská

35

85/2008

Mikel Irujo Amezaga, Inés Ayala Sender

22

86/2008

Marco Cappato, Hanna Foltyn-Kubicka, Thomas Mann, Charles Tannock, Helga Trüpel

212

87/2008

Mario Mauro, Gianni Pittella

127

88/2008

Jean Lambert, Caroline Lucas, Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo

46

89/2008

Bogusław Rogalski

31

90/2008

Richard Howitt, Caroline Lucas, Patrick Gaubert, Helmuth Markov, Renate Weber

56

91/2008

Hélène Goudin, Nils Lundgren, Henrik Lax, John Bowis

53

92/2008

Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Edit Bauer, Marianne Mikko

50

93/2008

Madeleine Jouye de Grandmaison

26

94/2008

Eva-Britt Svensson

94

95/2008

Nicodim Bulzesc, Cristian Silviu Buşoi, Jules Maaten

24

96/2008

Dariusz Rosati, Elmar Brok

24

97/2008

Daniel Strož, Jaromír Kohlíček

6

98/2008

Angelika Beer, Ģirts Valdis Kristovskis, Frieda Brepoels, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ana Maria Gomes

25

99/2008

Elizabeth Lynne, Satu Hassi, Roger Helmer, Christel Schaldemose

43

100/2008

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Manolis Mavrommatis, Hannu Takkula, Mikel Irujo Amezaga

86


20. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 172 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


21. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 3.12.2008 ja 4.12.2008.


22. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 16.25.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield , Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berman, Birutis, Blokland, Bloom, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Boursier, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Cremers, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, De Blasio, de Brún, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Donnici, Doorn, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fouré, Fourtou, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hammerstein, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juri , Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marini, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Mathieu, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Mussa , Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Piotrowski, Pirker, Pleštinská, Plumb, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stockmann, Stoyanov, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Teychenné, Thomsen, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Vergnaud, Vidal-Quadras, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö