Rodyklė 
Protokolas
PDF 228kWORD 206k
Ketvirtadienis, 2008 m. lapkričio 20 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Finansinė pagalba valstybėms narėms (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijos)
 3.Audito Rūmų metų pranešimo pateikimas – 2007 m.
 4.Reglamento (EB) Nr. 1073/1999 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų keitimas ***I (diskusijos)
 5.Rekomendacijos 2001/331/EB, nustatančios minimalius aplinkosauginių tikrinimų valstybėse narėse kriterijus, persvarstymas (diskusijos)
 6.Balsuoti skirtas laikas
  
6.1.Reglamento (EB) Nr. 1073/1999 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų keitimas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.2.dėl taisomojo biudžeto Nr. 8/2008 projekto (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.3.Specialusis Europos ombudsmeno pranešimas remiantis rekomendacijos Europos Sąjungos Tarybai projektu dėl skundo 1487/2005/GG (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.4.Socialinės apsaugos sistemos ir pensijos (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.5.Trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo siekiant dirbti aukštos kvalifikacijos darbą sąlygos * (balsavimas)
  
6.6.Viena paraiškų dėl leidimo apsigyventi ir dirbti procedūra * (balsavimas)
  
6.7.Bendro reglamento dėl bendro žemės ūkio rinkų organizavimo keitimas * (balsavimas)
  
6.8.Priemonė, teikianti finansinę pagalbą valstybių narių mokėjimų balansams * (balsavimas)
  
6.9.Europos Sąjunga ir PNR duomenys (balsavimas)
  
6.10.Finansinė pagalba valstybėms narėms (balsavimas)
  
6.11.Europos Sąjungos atsakas į padėties Kongo Demokratinės Respublikos rytuose pablogėjimą (balsavimas)
  
6.12.Europos kosmoso politika: Europa ir kosmosas (balsavimas)
  
6.13.Konvencijos dėl skeveldrinių šaudmenų įsigaliojimo iki 2008 m. pabaigos būtinumas (balsavimas)
  
6.14.ŽIV/AIDS: ankstyvasis nustatymas ir gydymas (balsavimas)
  
6.15.Padėtis bitininkystės sektoriuje (balsavimas)
  
6.16.Rekomendacijos 2001/331/EB, nustatančios minimalius aplinkosauginių tikrinimų valstybėse narėse kriterijus, persvarstymas (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 10.Prašymas ginti Parlamento nario imunitetą
 11.Tarybos bendrųjų pozicijų perdavimas
 12. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  
12.1.Somalis
  
12.2.Mirties bausmė Nigerijoje
  
12.3.al-Kurd šeimos atvejis
 13.Balsuoti skirtas laikas
  
13.1.Somalis (balsavimas)
  
13.2.Mirties bausmė Nigerijoje (balsavimas)
  
13.3.Al-Kurd šeimos atvejis (balsavimas)
 14.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 15.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 16.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 17.Asignavimų perkėlimas
 18. Gauti dokumentai
 19.Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis)
 20.Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas
 21.Kitų posėdžių kalendorinis planas
 22.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Hans-Gert PÖTTERING
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.05 val.


2. Finansinė pagalba valstybėms narėms (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijos)

Komisijos pareiškimas: Finansinė pagalba valstybėms narėms

Diskusijos buvo surengtos 2008 11 18 (punktas 15 protokolo 18.11.2008).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Pervenche Berès ECON komiteto vardu dėl priemonės, teikiančios vidutinės trukmės finansinę pagalbą valstybių narių mokėjimų balansams, sukūrimo (B6-0614/2008)

Balsavimas: punktas 6.10 protokolo 20.11.2008.


3. Audito Rūmų metų pranešimo pateikimas – 2007 m.

Vítor Manuel da Silva Caldeira, Audito Rūmų pirmininkas, pateikė savo institucijos metų pranešimą.

Kalbėjo Siim Kallas (Komisijos Pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Jean-Pierre Audy PPE-DE frakcijos vardu, Herbert Bösch PSE frakcijos vardu, Jan Mulder ALDE frakcijos vardu, Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu, Esko Seppänen GUE/NGL frakcijos vardu, Godfrey Bloom IND/DEM frakcijos vardu, Ashley Mote , nepriklausomas Parlamento narys, Christofer Fjellner, Bogusław Liberadzki, Jean Marie Beaupuy, Ingeborg Gräßle, Dan Jørgensen, Bill Newton Dunn, Markus Ferber ir Paulo Casaca.

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Marian Harkin, José Javier Pomés Ruiz, kuris taip pat apgailestavo, kad nedalyvauja Taryba, Szabolcs Fazakas, Anneli Jäätteenmäki, Véronique Mathieu, pirmiausia dėl José Javier Pomés Ruiz pasisakymo, Mairead McGuinness, Jan Olbrycht, Esther De Lange ir Rumiana Jeleva.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Lambert van Nistelrooij, Gerard Batten, Dushana Zdravkova ir Christopher Heaton-Harris.

Kalbėjo: Vítor Manuel da Silva Caldeira ir Siim Kallas.

Diskusijos baigtos.


4. Reglamento (EB) Nr. 1073/1999 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų keitimas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1073/1999 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų [COM(2006)0244 - C6-0228/2006 - 2006/0084(COD)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Ingeborg Gräßle (A6-0394/2008)

Ingeborg Gräßle pristatė pranešimą.

Kalbėjo Siim Kallas (Komisijos Pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Paul Rübig PPE-DE frakcijos vardu, Herbert Bösch PSE frakcijos vardu, Jorgo Chatzimarkakis ALDE frakcijos vardu, ir Ryszard Czarnecki UEN frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Luisa MORGANTINI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu, Erik Meijer GUE/NGL frakcijos vardu, Nils Lundgren IND/DEM frakcijos vardu, Philip Claeys , nepriklausomas Parlamento narys, Antonio De Blasio, Inés Ayala Sender, Paul van Buitenen, Hans-Peter Martin ir Herbert Bösch, kuris padarė asmeninio pobūdžio pastabą po Hans-Peter Martin pasisakymo.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Markus Pieper, Christopher Heaton-Harris ir Paul Rübig.

Kalbėjo: Siim Kallas, Ingeborg Gräßle taip pat dėl Hans-Peter Martin pasisakymo ir Hans-Peter Martin, kuris padarė asmeninio pobūdžio pastabą po Ingeborg Gräßle pasisakymo.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.1 protokolo 20.11.2008.


5. Rekomendacijos 2001/331/EB, nustatančios minimalius aplinkosauginių tikrinimų valstybėse narėse kriterijus, persvarstymas (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0085/2008), kurį uždavė Miroslav Ouzký ENVI komiteto vardu Komisijai: Rekomendacijos 2001/331/EB, nustatančios minimalius aplinkosauginių tikrinimų valstybėse narėse kriterijus, persvarstymas (B6-0479/2008)

Miroslav Ouzký pateikė žodinį klausimą.

Siim Kallas (Komisijos Pirmininko pavaduotojas) atsakė į žodinį klausimą.

Kalbėjo: Caroline Jackson PPE-DE frakcijos vardu, Genowefa Grabowska PSE frakcijos vardu, Johannes Blokland IND/DEM frakcijos vardu, Bogusław Sonik, Daciana Octavia Sârbu ir Siim Kallas.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Miroslav Ouzký ir Caroline Jackson ENVI komiteto vardu dėl rekomendavcijos 2001/331/EB, nustatančios minimalius aplinkosauginių tikrinimų valstybėse narėse kriterijus, persvarstymo (B6-0580/2008)

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.16 protokolo 20.11.2008.

(Posėdis sustabdytas 11.55 val. prieš balsavimą ir atnaujintas 12.05 val.)


PIRMININKAVO: Diana WALLIS
Pirmininko pavaduotoja

6. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


6.1. Reglamento (EB) Nr. 1073/1999 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų keitimas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1073/1999 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų [COM(2006)0244 - C6-0228/2006 - 2006/0084(COD)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Ingeborg Gräßle (A6-0394/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0553)


6.2. dėl taisomojo biudžeto Nr. 8/2008 projekto (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl 2008 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr. 8/2008 projekto [2008/2287(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Ville Itälä (A6-0453/2008)

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0554)


6.3. Specialusis Europos ombudsmeno pranešimas remiantis rekomendacijos Europos Sąjungos Tarybai projektu dėl skundo 1487/2005/GG (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos ombudsmeno specialiojo pranešimo remiantis rekomendacijos Europos Sąjungos Tarybai projektu dėl skundo 1487/2005/GG [2008/2072(INI)] - Peticijų komitetas. Pranešėjas: Rainer Wieland (A6-0395/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0555)


6.4. Socialinės apsaugos sistemos ir pensijos (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl socialinės apsaugos sistemų ir pensijų ateities, jų finansavimo ir individualizacijos tendencijų [2007/2290(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Gabriele Stauner (A6-0409/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0556)


6.5. Trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo siekiant dirbti aukštos kvalifikacijos darbą sąlygos * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo siekiant dirbti aukštos kvalifikacijos darbą sąlygų [COM(2007)0637 - C6-0011/2008 - 2007/0228(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Ewa Klamt (A6-0432/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2008)0557)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2008)0557)


6.6. Viena paraiškų dėl leidimo apsigyventi ir dirbti procedūra * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl vienos paraiškų dėl vieno leidimo trečiųjų šalių piliečiams apsigyventi ir dirbti valstybės narės teritorijoje pateikimo procedūros ir valstybėje narėje teisėtai gyvenančių trečiųjų šalių darbuotojų vienodų teisių [COM(2007)0638 - C6-0470/2007 - 2007/0229(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Patrick Gaubert (A6-0431/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2008)0558)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2008)0558)

Kalbėjo dėl balsavimo:

Prieš balsavimą dėl 14 pakeitimo Robert Goebbels grįžo prie balsavimo dėl 1 pakeitimo klausimo ir paprašė balsavimą pakartoti (Pirmininkė atsisakė tai padaryti ir patvirtino, kad rezultatas galioja).


6.7. Bendro reglamento dėl bendro žemės ūkio rinkų organizavimo keitimas * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) [COM(2008)0489 - C6-0314/2008 - 2008/0156(CNS)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Neil Parish (A6-0368/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtinta (P6_TA(2008)0559)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2008)0559)


6.8. Priemonė, teikianti finansinę pagalbą valstybių narių mokėjimų balansams * (balsavimas)

Pranešimas Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 332/2002 dėl priemonės, teikiančios vidutinės trukmės finansinę pagalbą valstybių narių mokėjimų balansams, sukūrimo [COM(2008)0717 - C6-0389/2008 - 2008/0208(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Pervenche Berès (A6-0450/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2008)0560)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2008)0560)

Kalbėjo dėl balsavimo:

Pervenche Berès pateikė 1 pakeitimo žodinį pakeitimą, kuriam buvo pritarta.


6.9. Europos Sąjunga ir PNR duomenys (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0615/2008

Diskusijos buvo surengtos 2008 10 20 (punktas 15 protokolo 20.10.2008).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos paskelbtas 2008 m. lapkričio 20 d. (punktas 2 protokolo 20.11.2008).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

Kalbėjo: Jean-Pierre Jouyet (einantis Tarybos Pirmininko pareigas), Sophia in 't Veld ir Daniel Cohn-Bendit.

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2008)0561)


6.10. Finansinė pagalba valstybėms narėms (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0614/2008

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2008)0562)


6.11. Europos Sąjungos atsakas į padėties Kongo Demokratinės Respublikos rytuose pablogėjimą (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0590/2008, B6-0591/2008, B6-0592/2008, B6-0593/2008, B6-0594/2008 ir B6-0595/2008

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0590/2008

(keičiama B6-0590/2008, B6-0592/2008, B6-0593/2008, B6-0594/2008 ir B6-0595/2008):

pateiktas šių Parlamento narių:

Jürgen Schröder, Colm Burke ir Geoffrey Van Orden PPE-DE frakcijos vardu
Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson ir Ana Maria Gomes PSE frakcijos vardu
Thierry Cornillet, Philippe Morillon, Frédérique Ries, Fiona Hall, Renate Weber ir Marios Matsakis ALDE frakcijos vardu
Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska ir Mieczysław Edmund Janowski UEN frakcijos vardu
Frithjof Schmidt ir Angelika Beer Verts/ALE frakcijos vardu

Priimta (P6_TA(2008)0563)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0591/2008 anuliuotas.)

Kalbėjo dėl balsavimo:

Pasqualina Napoletano pateikė 1 pakeitimo žodinį pakeitimą.

Kadangi daugiau kaip 40 Parlamento narių prieštaravo šiam žodiniam pakeitimui, jis nebuvo priimtas.


6.12. Europos kosmoso politika: Europa ir kosmosas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0582/2008

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2008)0564)


6.13. Konvencijos dėl skeveldrinių šaudmenų įsigaliojimo iki 2008 m. pabaigos būtinumas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0588/2008 ir B6-0589/2008

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B6-0589/2008

Priimta (P6_TA(2008)0565)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0588/2008 buvo atsiimtas.)


6.14. ŽIV/AIDS: ankstyvasis nustatymas ir gydymas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0581/2008, B6-0583/2008, B6-0584/2008, B6-0585/2008, B6-0586/2008 ir B6-0587/2008

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0581/2008

(keičiama B6-0581/2008, B6-0583/2008, B6-0584/2008, B6-0585/2008, B6-0586/2008 ir B6-0587/2008):

pateiktas šių Parlamento narių:

John Bowis, Antonios Trakatellis, Françoise Grossetête, Elisabeth Morin ir Colm Burke PPE-DE frakcijos vardu
Zita Gurmai, Miguel Angel Martínez Martínez, Michael Cashman, Jan Marinus Wiersma, Anna Hedh ir Anne Van Lancker PSE frakcijos vardu
Georgs Andrejevs ALDE frakcijos vardu
Liam Aylward, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Roberta Angelilli ir Ryszard Czarnecki UEN frakcijos vardu,
Kathalijne Maria Buitenweg Verts/ALE frakcijos vardu
Adamos Adamou, Vittorio Agnoletto ir Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu

Priimta (P6_TA(2008)0566)


6.15. Padėtis bitininkystės sektoriuje (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0579/2008

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2008)0567)


6.16. Rekomendacijos 2001/331/EB, nustatančios minimalius aplinkosauginių tikrinimų valstybėse narėse kriterijus, persvarstymas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0580/2008

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2008)0568)


7. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnio 3 dalį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašomi į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Gabriele Stauner - A6-0409/2008: Astrid Lulling

Pranešimas: Ewa Klamt - A6-0432/2008: Philip Claeys

Pranešimas: Neil Parish - A6-0368/2008: Astrid Lulling ir Anja Weisgerber

ŽIV/AIDS: ankstyvasis nustatymas ir gydymas - RC-B6-0581/2008: Milan Gaľa

Europos Sąjungos atsakas į padėties Kongo Demokratinės Respublikos rytuose pablogėjimą - RC-B6-0590/2008: Charles Tannock

Padėtis bitininkystės sektoriuje - B6-0579/2008: Erna Hennicot-Schoepges ir Astrid Lulling


8. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 13.00 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Gérard ONESTA
Pirmininko pavaduotojas

9. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


10. Prašymas ginti Parlamento nario imunitetą

Aldo Patriciello kreipėsi į Pirmininką ir paprašė gintį jo imunitetą ir privilegijas atsižvelgiant į Campobasso (Italija) teisme vykstantį baudžiamąjį procesą.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnio 3 dalimi, prašymas buvo perduotas atsakingam JURI komitetui.


11. Tarybos bendrųjų pozicijų perdavimas

Pirmininkas, remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 1 dalimi, pranešė, kad buvo gautos šios Tarybos bendrosios pozicijos su nurodytomis jas patvirtinti paskatinusiomis priežastimis ir Komisijos pozicija:

- Bendroji pozicija, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl Europos mokymo fondo įsteigimo (nauja redakcija) (11263/4/2008 - C6-0422/2008 - 2007/0163(COD))
perduota atsakingam komitetui: EMPL

- 2008 m. lapkričio 18 d. Tarybos priimta Bendroji pozicija, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 80/181/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su matavimo vienetais, suderinimo (11915/3/2008 - C6-0425/2008 - 2007/0187(COD))
perduota atsakingam komitetui: IMCO

Trijų mėnesių terminas, per kurį Parlamentas turi patvirtinti savo poziciją, prasidės kitą dieną, t. y. 2008 11 21.


12.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimus ir autorius žiūrėti punktas 2 protokolo 18.11.2008)


12.1. Somalis

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0596/2008, B6-0597/2008, B6-0598/2008, B6-0599/2008, B6-0600/2008 ir B6-0601/2008

Marios Matsakis, Manuel Medina Ortega, Ryszard Czarnecki ir Urszula Gacek pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Filip Kaczmarek PPE-DE frakcijos vardu, Paulo Casaca PSE frakcijos vardu, Urszula Krupa IND/DEM frakcijos vardu, ir Tadeusz Zwiefka.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Esko Seppänen, Charles Tannock, Ewa Tomaszewska, Colm Burke ir Marcin Libicki.

Kalbėjo Siim Kallas (Komisijos Pirmininko pavaduotojas).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 13.1 protokolo 20.11.2008.


12.2. Mirties bausmė Nigerijoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0602/2008, B6-0603/2008, B6-0604/2008, B6-0605/2008, B6-0606/2008 ir B6-0607/2008

Marios Matsakis, Paulo Casaca, Ryszard Czarnecki ir Michael Gahler pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Ewa Tomaszewska UEN frakcijos vardu, ir Erik Meijer GUE/NGL frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Laima Liucija Andrikienė ir Zdzisław Zbigniew Podkański.

Kalbėjo Siim Kallas (Komisijos Pirmininko pavaduotojas).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 13.2 protokolo 20.11.2008.


12.3. al-Kurd šeimos atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0608/2008, B6-0609/2008, B6-0610/2008, B6-0611/2008, B6-0612/2008 ir B6-0613/2008

Kalbėjo Marios Matsakis (autorius), pirmiausia dėl reakcijų į jo 2008 m. liepos 9 d. pasisakymą (punktas 15 protokolo 09.07.2008), paskui pristatė pasiūlymą dėl rezoliucijos B6-0608/2008.

Véronique De Keyser, Luisa Morgantini, Ryszard Czarnecki ir Bernd Posselt pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Jana Hybášková PPE-DE frakcijos vardu, Proinsias De Rossa PSE frakcijos vardu, be kita ko, dėl galimybės pateikti žodinius tekstų, pateiktų balsavimui ketvirtadienio popietę, pakeitimus (Pirmininkas priminė šiam klausimui taikomas nuostatas), Marios Matsakis dėl to paties klausimo, Charles Tannock PPE-DE frakcijos vardu pirmiausia dėl to paties klausimo (Pirmininkas pabrėžė žodinių pakeitimų ypatumus), ir Lidia Joanna Geringer de Oedenberg PSE frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Paulo Casaca.

Kalbėjo Siim Kallas (Komisijos Pirmininko pavaduotojas).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 13.3 protokolo 20.11.2008.


13. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


13.1. Somalis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0596/2008, B6-0597/2008, B6-0598/2008, B6-0599/2008, B6-0600/2008 ir B6-0601/2008

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0596/2008

(keičiama B6-0596/2008, B6-0597/2008, B6-0598/2008, B6-0599/2008, B6-0600/2008 ir B6-0601/2008):

pateiktas šių Parlamento narių:

Urszula Gacek, Charles Tannock, Colm Burke, Mario Mauro, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Ioannis Kasoulides, Bernd Posselt ir Tadeusz Zwiefka PPE-DE frakcijos vardu,
Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Maria Badia i Cutchet ir Raimon Obiols i Germà PSE frakcijos vardu,
Marco Cappato, Marco Pannella, Marios Matsakis, Marielle De Sarnez ir Fiona Hall ALDE frakcijos vardu,
Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański ir Ewa Tomaszewska UEN frakcijos vardu,
Margrete Auken ir Marie-Hélène Aubert Verts/ALE frakcijos vardu,
Esko Seppänen ir Giusto Catania GUE/NGL frakcijos vardu

Priimta (P6_TA(2008)0569)


13.2. Mirties bausmė Nigerijoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0602/2008, B6-0603/2008, B6-0604/2008, B6-0605/2008, B6-0606/2008 ir B6-0607/2008

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0602/2008

(keičiama B6-0602/2008, B6-0603/2008, B6-0604/2008, B6-0605/2008, B6-0606/2008 ir B6-0607/2008):

pateiktas šių Parlamento narių:

Michael Gahler, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt ir Eija-Riitta Korhola PPE-DE frakcijos vardu,
Pasqualina Napoletano ir Alain Hutchinson PSE frakcijos vardu,
Marios Matsakis, Marco Cappato ir Marco Pannella ALDE frakcijos vardu,
Eoin Ryan, Mieczysław Edmund Janowski ir Ryszard Czarnecki UEN frakcijos vardu,
Marie-Hélène Aubert ir Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu,
Vittorio Agnoletto GUE/NGL frakcijos vardu

Priimta (P6_TA(2008)0570)


13.3. Al-Kurd šeimos atvejis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0608/2008, B6-0609/2008, B6-0610/2008, B6-0611/2008, B6-0612/2008 ir B6-0613/2008

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0608/2008

(keičiama B6-0608/2008, B6-0609/2008, B6-0610/2008, B6-0611/2008, B6-0612/2008 ir B6-0613/2008):

pateiktas šių Parlamento narių:

Ioannis Kasoulides ir Mario Mauro PPE-DE frakcijos vardu,
Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser, Proinsias De Rossa ir Jamila Madeira PSE frakcijos vardu,
Chris Davies ir Marios Matsakis ALDE frakcijos vardu,
Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Roberta Angelilli ir Eugenijus Maldeikis UEN frakcijos vardu,
Hélène Flautre, Margrete Auken, David Hammerstein, Jill Evans ir Caroline Lucas Verts/ALE frakcijos vardu,
Luisa Morgantini ir Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL frakcijos vardu

Priimta (P6_TA(2008)0571)

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Charles Tannock pateikė B konstatuojamosios dalies žodinį pakeitimą, kuriam buvo pritarta. Marios Matsakis pasiūlė pakeisti šio žodinio pakeitimo formuluotę, tačiau Charles Tannock nepritarė šiam pasiūlymui (Pirmininkas, atsižvelgęs į šį prieštaravimą, patvirtino, kad bus balsuojama tik dėl tokio žodiniu pakeitimu pakeisto teksto, kokį iš pradžių pasiūlė autorius);

- Kathalijne Maria Buitenweg dėl taikomos procedūros;

- Charles Tannock pateikė D konstatuojamosios dalies žodinį pakeitimą, kuriam Marios Matsakis nepritarė (Pirmininkas priminė žodiniams pakeitimams taikomas nuostatas) ir kuris buvo priimtas;

- Kathalijne Maria Buitenweg dėl taikomos procedūros.

°
° ° °

Kalbėjo: Véronique De Keyser, kuri pateikė klausimą dėl to, kaip frakcijos veda derybas dėl bendrų rezoliucijų, Marios Matsakis, Proinsias De Rossa, kuris pasisakė prieš, jo nuomone, per dažną žodinių pakeitimų pateikimą šio balsavimui skirto laiko metu, Luisa Morgantini, Bernd Posselt, Marcin Libicki ir Paulo Casaca, pastarasis – dėl Luisos Morgantini pasisakymo.

Pirmininkas patikslino, kad pateiktos pastabos dėl žodinių pakeitimų naudojimo bus perduotos atsakingiems organams, tačiau bet kokiu atveju buvo laikomasi Darbo tvarkos taisyklių nuostatų.


14. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


15. Komitetų ir delegacijų sudėtis

UEN frakcijos prašymu Parlamentas patvirtino šį paskyrimą:

Delegacija ryšiams su Iranu: Antonio Mussa


16. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Susiję komitetai

ITRE komitetas

- Reglamento Nr. 2007/717/EB (judriojo telefono ryšys) ir Direktyvos Nr. 2002/21/EB (elektroniniai ryšių tinklai) pakeitimai (COM(2008)0580 - C6-0333/2008 - 2008/0187(COD))
(nuomonė: CULT, ECON)
Susiję komitetai ITRE, IMCO
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2008 11 13)

LIBE komitetas

- Visuomenės galimybė susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (COM(2008)0229 - C6-0184/2008 - 2008/0090(COD))
(nuomonė: PETI, JURI, INTA)
Susiję komitetai LIBE, AFCO
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2008 11 13)


17. Asignavimų perkėlimas

Biudžeto komitetas apsvarstė Europos Komisijos (C6-0376/2008) pasiūlymą perkelti asignavimus DEC 27/2008.

Atsižvelgęs į Tarybos nuomonę, jis leido perkelti visus asignavimus pagal Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo Finansinio reglamento 24 straipsnio 3 dalies nuostatas.

°
° ° °

Biudžeto komitetas apsvarstė Europos Komisijos (C6-0377/2008) pasiūlymą perkelti asignavimus DEC 36/2008.

Atsižvelgęs į Tarybos nuomonę, jis leido perkelti visus asignavimus pagal Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo Finansinio reglamento 24 straipsnio 3 dalies nuostatas.

°
° ° °

Biudžeto komitetas apsvarstė Europos Komisijos (C6-0379/2008) pasiūlymą perkelti asignavimus DEC 38/2008.

Atsižvelgęs į Tarybos nuomonę, jis leido perkelti visus asignavimus pagal Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo Finansinio reglamento 24 straipsnio 3 dalies nuostatas.


18.  Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kredito reitingų agentūrų (COM(2008)0704 - C6-0397/2008 - 2008/0217(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

JURI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo sudaromas Korėjos Respublikos vyriausybės ir Europos bendrijos susitarimas dėl bendradarbiavimo kovojant su antikonkurencine veikla (SEC(2007)1731 - C6-0398/2008 - 2008/0004(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

ECON

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Ypatingos svarbos infrastruktūros objektų įspėjamojo informacinio tinklo (CIWIN) (COM(2008)0676 - C6-0399/2008 - 2008/0200(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

ITRE, ECON, TRAN

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl su energija susijusių gaminių sunaudojamos energijos ir kitų išteklių nurodymo ženklinant gaminį ir apie jį pateikiant standartinę informaciją (nauja redakcija) (COM(2008)0778 - C6-0412/2008 - 2008/0222(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

JURI

- Europos Komisija: Europos Bendrijų galutinės metinės ataskaitos - 2007 finansiniai metai (SEC(2008)2359 [[01]] - C6-0415/2008 - 2008/2186(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europos Komisija: Europos Bendrijų galutinės metinės ataskaitos - 2007 finansiniai metai - Europos Parlamentas (SEC(2008)2359 [[02]] - C6-0416/2008 - 2008/2276(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europos Komisija: Europos Bendrijų galutinės metinės ataskaitos - 2007 finansiniai metai - Taryba (SEC(2008)2359 [[03]] - C6-0417/2008 - 2008/2277(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europos Komisija: Europos Bendrijų galutinės metinės ataskaitos - 2007 finansiniai metai - Teisingumo Teismas (SEC(2008)2359 [[04]] - C6-0418/2008 - 2008/2278(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europos Komisija: Europos Bendrijų galutinės metinės ataskaitos - 2007 finansiniai metai - Audito Rūmai (SEC(2008)2359 [[05]] - C6-0419/2008 - 2008/2279(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europos Komisija: Europos Bendrijų galutinės metinės ataskaitos - 2007 finansiniai metai - Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (SEC(2008)2359 [[06]] - C6-0420/2008 - 2008/2280(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europos Komisija: Europos Bendrijų galutinės metinės ataskaitos - 2007 finansiniai metai - Regionų komitetas (SEC(2008)2359 [[07]] - C6-0421/2008 - 2008/2281(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europos Komisija: Europos Bendrijų galutinės metinės ataskaitos - 2007 finansiniai metai - Europos ombudsmenas (SEC(2008)2359 [[08]] - C6-0423/2008 - 2008/2282(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europos Komisija: Europos Bendrijų galutinės metinės ataskaitos - 2007 finansiniai metai - Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (SEC(2008)2359 [[09]] - C6-0424/2008 - 2008/2283(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

JURI, LIBE

- 2008 m. lapkričio 18 d. Tarybos sudarytas 2008 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 8 projektas (15765/2008 - C6-0426/2008 - 2008/2287(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Europos Komisija: Europos Bendrijų galutinės metinės ataskaitos - 2007 finansiniai metai - Europos profesinio mokymo plėtros centras (SEC(2008)2359 [[10]] - C6-0427/2008 - 2008/2254(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

EMPL

- Europos Komisija: Europos Bendrijų galutinės metinės ataskaitos - 2007 finansiniai metai - Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra (SEC(2008)2359 [[11]] - C6-0428/2008 - 2008/2255(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

EMPL

- Europos Komisija: Europos Bendrijų galutinės metinės ataskaitos - 2007 finansiniai metai - Europos rekonstrukcijos agentūra (SEC(2008)2359 [[12]] - C6-0429/2008 - 2008/2256(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

AFET

- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial Year 2007 - Fundamental Rights Agency (SEC(2008)2359 [[13]] - C6-0430/2008 - 2008/2257(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

LIBE

- Europos Komisija: Europos Bendrijų galutinės metinės ataskaitos - 2007 finansiniai metai - Europos narkotikų ir narkomanijos stebėjimo centras (SEC(2008)2359 [[14]] - C6-0431/2008 - 2008/2258(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

LIBE

- Europos Komisija: Europos Bendrijų galutinės metinės ataskaitos - 2007 finansiniai metai - Europos aplinkos agentūra (SEC(2008)2359 [[15]] - C6-0432/2008 - 2008/2259(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ENVI

- Europos Komisija: Europos Bendrijų galutinės metinės ataskaitos - 2007 finansiniai metai - Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra (SEC(2008)2359 [[16]] - C6-0433/2008 - 2008/2260(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

EMPL

- Europos Komisija: Europos Bendrijų galutinės metinės ataskaitos - 2007 finansiniai metai - Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (SEC(2008)2359 [[17]] - C6-0434/2008 - 2008/2261(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

- Europos Komisija: Europos Bendrijų galutinės metinės ataskaitos - 2007 finansiniai metai - Europos vaistų agentūra (SEC(2008)2359 [[18]] - C6-0435/2008 - 2008/2262(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ENVI

- Europos Komisija: Europos Bendrijų galutinės metinės ataskaitos - 2007 finansiniai metai - Eurojustas (SEC(2008)2359 [[19]] - C6-0436/2008 - 2008/2263(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

LIBE

- Europos Komisija: Europos Bendrijų galutinės metinės ataskaitos - 2007 finansiniai metai - Europos profesinio mokymo plėtros centras (SEC(2008)2359 [[20]] - C6-0437/2008 - 2008/2264(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

EMPL

- Europos Komisija: Europos Bendrijų galutinės metinės ataskaitos - 2007 finansiniai metai - Europos jūrų saugos agentūra (SEC(2008)2359 [[21]] - C6-0438/2008 - 2008/2265(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

TRAN

- Europos Komisija: Europos Bendrijų galutinės metinės ataskaitos - 2007 finansiniai metai - Europos aviacijos saugos agentūra (SEC(2008)2359 [[22]] - C6-0439/2008 - 2008/2266(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

TRAN

- Europos Komisija: Europos Bendrijų galutinės metinės ataskaitos - 2007 finansiniai metai - Europos maisto saugos tarnyba (SEC(2008)2359 [[23]] - C6-0440/2008 - 2008/2267(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ENVI

- Europos Komisija: Europos Bendrijų galutinės metinės ataskaitos - 2007 finansiniai metai - Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (SEC(2008)2359 [[24]] - C6-0441/2008 - 2008/2268(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ENVI

- Europos Komisija: Europos Bendrijų galutinės metinės ataskaitos - 2007 finansiniai metai - Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (SEC(2008)2359 [[25]] - C6-0442/2008 - 2008/2269(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ITRE

- Europos Komisija: Europos Bendrijų galutinės metinės ataskaitos - 2007 finansiniai metai - Europos geležinkelių agentūra (SEC(2008)2359 [[26]] - C6-0443/2008 - 2008/2270(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

TRAN

- Europos Komisija: Europos Bendrijų galutinės metinės ataskaitos - 2007 finansiniai metai - Europos policijos kolegija (SEC(2008)2359 [[27]] - C6-0444/2008 - 2008/2271(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

LIBE

- Europos Komisija: Europos Bendrijų galutinės metinės ataskaitos - 2007 finansiniai metai - FRONTEX (SEC(2008)2359 [[28]] - C6-0445/2008 - 2008/2272(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

LIBE

- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial Year 2007 - European GNSS Supervisory Authority (SEC(2008)2359 [[29]] - C6-0446/2008 - 2008/2273(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ITRE, JURI

- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial Year 2007 - Community Fisheries Control Agency (SEC(2008)2359 [[30]] - C6-0447/2008 - 2008/2274(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

PECH

- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial Year 2007 - European Chemicals Agency (SEC(2008)2359 [[31]] - C6-0448/2008 - 2008/2275(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (COM(2008)0786 - C6-0449/2008 - 2008/0224(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos dėl bendrosios mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių patronuojančioms ir dukterinėms bendrovėms (kodifikuota redakcija) (COM(2008)0691 - C6-0450/2008 - 2008/0206(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl gyvūnų apsaugos juos žudant (COM(2008)0553 - C6-0451/2008 - 2008/0180(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

ENVI


19. Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis)

Parašų skaičius, surinktas už į registrą įrašytus rašytinius pareiškimus (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnio 3 dalis):

Dokumento numeris

Autorius

Parašai

64/2008

Vladimír Železný

26

65/2008

Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov, Slavi Binev

12

66/2008

Mikel Irujo Amezaga, Rebecca Harms, Csaba Sándor Tabajdi

113

67/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Małgorzata Handzlik, Janelly Fourtou, Christel Schaldemose

69

68/2008

Alyn Smith, Jill Evans, Mairead McGuinness, James Nicholson, Neil Parish

64

69/2008

Nicolae Vlad Popa, Jolanta Dičkutė, Frieda Brepoels, Kathy Sinnott, Adamos Adamou

355

70/2008

Kinga Gál, Alexander Alvaro, Kristian Vigenin, Jean Lambert

72

71/2008

Andreas Mölzer

25

72/2008

Marian Zlotea, Flaviu Călin Rus

37

73/2008

Jean-Claude Martinez

14

74/2008

Daniel Strož

12

75/2008

Alexander Alvaro, Piia-Noora Kauppi, Frédérique Ries, Catherine Stihler, Helga Trüpel

207

76/2008

Sharon Bowles, Elspeth Attwooll, Martine Roure, Caroline Lucas, Anders Wijkman

105

77/2008

Marian Zlotea, Rareş-Lucian Niculescu, Flaviu Călin Rus

38

78/2008

Linda McAvan, Anne Laperrouze, Claude Turmes, Elisa Ferreira

106

80/2008

Françoise Grossetête, John Bowis, Katalin Lévai, Jan Tadeusz Masiel, Antonios Trakatellis

167

81/2008

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

11

82/2008

Mechtild Rothe, Anders Wijkman, Fiona Hall, Claude Turmes, Umberto Guidoni

49

83/2008

Andreas Mölzer

3

84/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Anna Záborská

35

85/2008

Mikel Irujo Amezaga, Inés Ayala Sender

22

86/2008

Marco Cappato, Hanna Foltyn-Kubicka, Thomas Mann, Charles Tannock, Helga Trüpel

212

87/2008

Mario Mauro, Gianni Pittella

127

88/2008

Jean Lambert, Caroline Lucas, Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo

46

89/2008

Bogusław Rogalski

31

90/2008

Richard Howitt, Caroline Lucas, Patrick Gaubert, Helmuth Markov, Renate Weber

56

91/2008

Hélène Goudin, Nils Lundgren, Henrik Lax, John Bowis

53

92/2008

Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Edit Bauer, Marianne Mikko

50

93/2008

Madeleine Jouye de Grandmaison

26

94/2008

Eva-Britt Svensson

94

95/2008

Nicodim Bulzesc, Cristian Silviu Buşoi, Jules Maaten

24

96/2008

Dariusz Rosati, Elmar Brok

24

97/2008

Daniel Strož, Jaromír Kohlíček

6

98/2008

Angelika Beer, Ģirts Valdis Kristovskis, Frieda Brepoels, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ana Maria Gomes

25

99/2008

Elizabeth Lynne, Satu Hassi, Roger Helmer, Christel Schaldemose

43

100/2008

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Manolis Mavrommatis, Hannu Takkula, Mikel Irujo Amezaga

86


20. Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 172 straipsnio 2 dalimi, šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui patvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


21. Kitų posėdžių kalendorinis planas

Kiti posėdžiai vyks 2008 12 03 ir 2008 12 04.


22. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija buvo atidėta.

Posėdis baigtas 16.25 val.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield , Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berman, Birutis, Blokland, Bloom, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Boursier, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Cremers, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, De Blasio, de Brún, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Donnici, Doorn, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fouré, Fourtou, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hammerstein, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juri , Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marini, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Mathieu, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Mussa , Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Piotrowski, Pirker, Pleštinská, Plumb, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stockmann, Stoyanov, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Teychenné, Thomsen, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Vergnaud, Vidal-Quadras, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika