Indekss 
Protokols
PDF 225kWORD 202k
Ceturtdiena, 2008. gada 20. novembris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Finansiāls atbalsts dalībvalstīm (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi)
 3.Revīzijas palātas 2007. gada pārskata iesniegšana
 4.Regulas (EK) Nr. 1073/1999 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), grozīšana ***I (debates)
 5.Ieteikuma 2001/331/EK, ar ko nosaka obligātos kritērijus vides pārbaudēm dalībvalstīs, pārskatīšana (debates)
 6.Balsošanas laiks
  6.1.Regulas (EK) Nr. 1073/1999 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), grozīšana ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  6.2.Budžeta grozījuma Nr. 8/2008 projekts (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  6.3.Eiropas Ombuda īpašais ziņojums Eiropas Parlamentam, kas sagatavots pēc ieteikuma projekta Eiropas Savienības Padomei sakarā ar sūdzību Nr. 1487/2005/GG (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  6.4.Sociālā nodrošinājuma sistēmu un pensiju nākotne - to finansēšana un individualizācijas tendence (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  6.5.Nosacījumi attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos augsti kvalificētas nodarbinātības nolūkos * (balsošana)
  6.6.Vienota pieteikšanās procedūra uzturēšanās un darba atļauju izsniegšanai * (balsošana)
  6.7.Vienotās KTO regulas grozīšana * (balsošana)
  6.8.Finansiālas palīdzības mehānisms attiecībā uz dalībvalstu maksājumu bilancēm * (balsošana)
  6.9.Eiropas Savienība un pasažieru datu reģistrs (balsošana)
  6.10.Finansiāls atbalsts dalībvalstīm (balsošana)
  6.11.Eiropas Savienības atbildes reakcija uz stāvokļa pasliktināšanos Kongo Demokrātiskās Republikas austrumos (balsošana)
  6.12.Eiropas kosmosa politika - kosmosa izpētes attīstība (balsošana)
  6.13.Nepieciešamība Konvencijai par kasešu munīcijas aizliegumu stāties spēkā līdz 2008. gada beigām (balsošana)
  6.14.HIV/AIDS: atklāšana un ārstēšana agrīnā stadijā (balsošana)
  6.15.Situācija biškopībā (balsošana)
  6.16.Ieteikuma 2001/331/EK, ar ko nosaka obligātos kritērijus vides pārbaudēm dalībvalstīs, pārskatīšana (balsošana)
 7.Balsojumu skaidrojumi
 8.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 10.Pieprasījums aizstāvēt deputāta imunitāti
 11.Padomes kopējo nostāju paziņošana
 12.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  12.1.Somālija
  12.2.Nāvessods Nigērijā
  12.3.Al-Kurd ģimenes lieta
 13.Balsošanas laiks
  13.1.Somālija (balsošana)
  13.2.Nāvessods Nigērijā (balsošana)
  13.3.Al-Kurd ģimenes lieta (balsošana)
 14.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 15.Komiteju un delegāciju sastāvs
 16.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 17.Apropriāciju pārvietojumi
 18.Dokumentu iesniegšana
 19.Rakstiskas deklarācijas, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 116. pants)
 20.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 21.Nākamo sēžu datumi
 22.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Hans-Gert PÖTTERING
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.05.


2. Finansiāls atbalsts dalībvalstīm (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi)

Komisijas paziņojums: Finansiāls atbalsts dalībvalstīm.

Debates notika 2008. gada 18. novembrī (2008. gada 18. novembra protokola 15. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Pervenche Berès ECON komitejas vārdā – par vidēja termiņa finansiālas palīdzības mehānisma izveidi attiecībā uz dalībvalstu maksājumu bilancēm (B6-0614/2008).

Balsojums: 2008. gada 20. novembra protokola 6.10. punkts.


3. Revīzijas palātas 2007. gada pārskata iesniegšana

Vítor Manuel da Silva Caldeira (Revīzijas palātas priekšsēdētājs) iepazīstināja ar savas iestādes sagatavoto gada pārskatu.

Uzstājās Siim Kallas (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Jean-Pierre Audy PPE-DE grupas vārdā, Herbert Bösch PSE grupas vārdā, Jan Mulder ALDE grupas vārdā, Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā, Esko Seppänen GUE/NGL grupas vārdā, Godfrey Bloom IND/DEM grupas vārdā, Ashley Mote, pie grupām nepiederošs deputāts, Christofer Fjellner, Bogusław Liberadzki, Jean Marie Beaupuy, Ingeborg Gräßle, Dan Jørgensen, Bill Newton Dunn, Markus Ferber un Paulo Casaca.

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Marian Harkin, José Javier Pomés Ruiz, arī lai paustu nožēlu par to, ka nav klāt Padomes pārstāvju, Szabolcs Fazakas, Anneli Jäätteenmäki, Véronique Mathieu, vispirms par José Javier Pomés Ruiz uzstāšanos, Mairead McGuinness, Jan Olbrycht, Esther De Lange un Rumiana Jeleva.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Lambert van Nistelrooij, Gerard Batten, Dushana Zdravkova un Christopher Heaton-Harris.

Uzstājās Vítor Manuel da Silva Caldeira un Siim Kallas.

Debates tika slēgtas.


4. Regulas (EK) Nr. 1073/1999 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), grozīšana ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1073/1999 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) [COM(2006)0244 - C6-0228/2006 - 2006/0084(COD)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Ingeborg Gräßle (A6-0394/2008).

Ingeborg Gräßle iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Siim Kallas (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Paul Rübig PPE-DE grupas vārdā, Herbert Bösch PSE grupas vārdā, Jorgo Chatzimarkakis ALDE grupas vārdā un Ryszard Czarnecki UEN grupas vārdā.

SĒDI VADA: Luisa MORGANTINI
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā, Erik Meijer GUE/NGL grupas vārdā, Nils Lundgren IND/DEM grupas vārdā, Philip Claeys, pie grupām nepiederošs deputāts, Antonio De Blasio, Inés Ayala Sender, Paul van Buitenen, Hans-Peter Martin un Herbert Bösch ar personisku paziņojumu par Hans-Peter Martin uzstāšanos.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Markus Pieper, Christopher Heaton-Harris un Paul Rübig.

Uzstājās Siim Kallas, Ingeborg Gräßle, arī par Hans-Peter Martin uzstāšanos, un Hans-Peter Martin ar personisku paziņojumu par Ingeborg Gräßle uzstāšanos.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 20. novembra protokola 6.1. punkts.


5. Ieteikuma 2001/331/EK, ar ko nosaka obligātos kritērijus vides pārbaudēm dalībvalstīs, pārskatīšana (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0085/2008) un kuru uzdeva Miroslav Ouzký ENVI komitejas vārdā Komisijai: Ieteikuma 2001/331/EK, ar ko nosaka obligātos kritērijus vides pārbaudēm dalībvalstīs, pārskatīšana (B6-0479/2008).

Miroslav Ouzký izvērsa jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski.

Siim Kallas (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) atbildēja uz šo jautājumu.

Uzstājās Caroline Jackson PPE-DE grupas vārdā, Genowefa Grabowska PSE grupas vārdā, Johannes Blokland IND/DEM grupas vārdā, Bogusław Sonik, Daciana Octavia Sârbu un Siim Kallas.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 108. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Miroslav Ouzký un Caroline Jackson ENVI komitejas vārdā – par Ieteikuma 2001/331/EK, ar ko nosaka obligātos kritērijus vides pārbaudēm dalībvalstīs, pārskatīšanu (B6-0580/2008).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 20. novembra protokola 6.16. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.55 pirms balsošanas laika un atsākta plkst. 12.05.)


SĒDI VADA: Diana WALLIS
Priekšsēdētāja vietniece

6. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē „Europarl”.


6.1. Regulas (EK) Nr. 1073/1999 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), grozīšana ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1073/1999 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) [COM(2006)0244 - C6-0228/2006 - 2006/0084(COD)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Ingeborg Gräßle (A6-0394/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0553).


6.2. Budžeta grozījuma Nr. 8/2008 projekts (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2008. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 8/2008 projektu [2008/2287(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Ville Itälä (A6-0453/2008).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0554).


6.3. Eiropas Ombuda īpašais ziņojums Eiropas Parlamentam, kas sagatavots pēc ieteikuma projekta Eiropas Savienības Padomei sakarā ar sūdzību Nr. 1487/2005/GG (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas ombuda īpašo ziņojumu Eiropas Parlamentam, kas sagatavots pēc ieteikuma projekta Eiropas Savienības Padomei sakarā ar sūdzību Nr. 1487/2005/GG [2008/2072(INI)] - Lūgumrakstu komiteja. Referents: Rainer Wieland (A6-0395/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0555).


6.4. Sociālā nodrošinājuma sistēmu un pensiju nākotne - to finansēšana un individualizācijas tendence (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par sociālā nodrošinājuma sistēmu un pensiju nākotni - to finansēšana un individualizācijas tendence [2007/2290(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Gabriele Stauner (A6-0409/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2008)0556).


6.5. Nosacījumi attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos augsti kvalificētas nodarbinātības nolūkos * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos augsti kvalificētas nodarbinātības nolūkos [COM(2007)0637 - C6-0011/2008 - 2007/0228(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Ewa Klamt (A6-0432/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2008)0557).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2008)0557).


6.6. Vienota pieteikšanās procedūra uzturēšanās un darba atļauju izsniegšanai * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai par apvienotu pieteikšanās procedūru, lai trešo valstu valstspiederīgajiem izsniegtu apvienotu uzturēšanās un darba atļauju dalībvalsts teritorijā, kā arī par vienotu tiesību kopumu trešo valstu darba ņēmējiem, kuri likumīgi uzturas dalībvalstī [COM(2007)0638 - C6-0470/2007 - 2007/0229(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Patrick Gaubert (A6-0431/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2008)0558).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2008)0558).

Par balsojumu uzstājās:

Pirms balsošanas par grozījumu Nr. 14 Robert Goebbels pievērsās balsošanai par grozījumu Nr. 1, pieprasot to atkārtot (sēdes vadītāja nepieļāva atkārtotu balsošanu un atzina balsojumu par notikušu).


6.7. Vienotās KTO regulas grozīšana * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem
(„Vienotā KTO regula”) [COM(2008)0489 - C6-0314/2008 - 2008/0156(CNS)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Neil Parish (A6-0368/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts (P6_TA(2008)0559).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2008)0559).


6.8. Finansiālas palīdzības mehānisms attiecībā uz dalībvalstu maksājumu bilancēm * (balsošana)

Ziņojums Priekšlikums Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 332/2002, ar ko izveido vidēja termiņa finansiālas palīdzības mehānismu attiecībā uz dalībvalstu maksājumu bilancēm [COM(2008)0717 - C6-0389/2008 - 2008/0208(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Pervenche Berès (A6-0450/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2008)0560).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2008)0560).

Par balsojumu uzstājās:

Pervenche Berès ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 1, un to iekļāva.


6.9. Eiropas Savienība un pasažieru datu reģistrs (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B6-0615/2008.

Debates notika 20.10.2008. (2008. gada 20. oktobra protokola 15. punkts).

Rezolūcijas priekšlikumu paziņoja 20.11.2008. (2008. gada 20. novembra protokola 2. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

Uzstājās Jean-Pierre Jouyet (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs), Sophia in 't Veld un Daniel Cohn-Bendit.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2008)0561).


6.10. Finansiāls atbalsts dalībvalstīm (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B6-0614/2008.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2008)0562).


6.11. Eiropas Savienības atbildes reakcija uz stāvokļa pasliktināšanos Kongo Demokrātiskās Republikas austrumos (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0590/2008, B6-0591/2008, B6-0592/2008, B6-0593/2008, B6-0594/2008 un B6-0595/2008.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0590/2008

(aizstāj B6-0590/2008, B6-0592/2008, B6-0593/2008, B6-0594/2008 un B6-0595/2008)

Iesnieguši šādi deputāti:

Jürgen Schröder, Colm Burke un Geoffrey Van Orden PPE-DE grupas vārdā
Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson un Ana Maria Gomes PSE grupas vārdā
Thierry Cornillet, Philippe Morillon, Frédérique Ries, Fiona Hall, Renate Weber un Marios Matsakis ALDE grupas vārdā
Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska un Mieczysław Edmund Janowski UEN grupas vārdā
Frithjof Schmidt un Angelika Beer Verts/ALE grupas vārdā.

Pieņemts (P6_TA(2008)0563).

(Rezolūcijas priekšlikums B6-0591/2008 vairs nav spēkā.)

Par balsojumu uzstājās:

Pasqualina Napoletano ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 1.

Tā kā vairāk nekā 40 deputāti bija pret to, lai šo mutisko grozījumu ņemtu vērā, tas netika iekļauts.


6.12. Eiropas kosmosa politika - kosmosa izpētes attīstība (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B6-0582/2008.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2008)0564).


6.13. Nepieciešamība Konvencijai par kasešu munīcijas aizliegumu stāties spēkā līdz 2008. gada beigām (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0588/2008 un B6-0589/2008.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B6-0589/2008

Pieņemts (P6_TA(2008)0565).

(Rezolūcijas priekšlikumu B6-0588/2008 atsauca.)


6.14. HIV/AIDS: atklāšana un ārstēšana agrīnā stadijā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0581/2008, B6-0583/2008, B6-0584/2008, B6-0585/2008, B6-0586/2008 un B6-0587/2008.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0581/2008

(aizstāj B6-0581/2008, B6-0583/2008, B6-0584/2008, B6-0585/2008, B6-0586/2008 un B6-0587/2008)

Iesnieguši šādi deputāti:

John Bowis, Antonios Trakatellis, Françoise Grossetête, Elisabeth Morin un Colm Burke PPE-DE grupas vārdā
Zita Gurmai, Miguel Angel Martínez Martínez, Michael Cashman, Jan Marinus Wiersma, Anna Hedh un Anne Van Lancker PSE grupas vārdā
Georgs Andrejevs ALDE grupas vārdā
Liam Aylward, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Roberta Angelilli un Ryszard Czarnecki UEN grupas vārdā,
Kathalijne Maria Buitenweg Verts/ALE grupas vārdā
Adamos Adamou, Vittorio Agnoletto un Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P6_TA(2008)0566).


6.15. Situācija biškopībā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B6-0579/2008.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 15. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2008)0567).


6.16. Ieteikuma 2001/331/EK, ar ko nosaka obligātos kritērijus vides pārbaudēm dalībvalstīs, pārskatīšana (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B6-0580/2008.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 16. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2008)0568).


7. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 163. panta 3. punktu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Gabriele Stauner ziņojums - A6-0409/2008: Astrid Lulling.

Ewa Klamt ziņojums - A6-0432/2008: Philip Claeys.

Neil Parish ziņojums - A6-0368/2008: Astrid Lulling un Anja Weisgerber.

HIV/AIDS: atklāšana un ārstēšana agrīnā stadijā - RC-B6-0581/2008: Milan Gaľa.

Eiropas Savienības atbildes reakcija uz stāvokļa pasliktināšanos Kongo Demokrātiskās Republikas austrumos - RC-B6-0590/2008: Charles Tannock.

Situācija biškopībā - B6-0579/2008: Erna Hennicot-Schoepges un Astrid Lulling.


8. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē Europarl regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.00 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Gérard ONESTA
Priekšsēdētāja vietnieks

9. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


10. Pieprasījums aizstāvēt deputāta imunitāti

Aldo Patriciello ir iesniedzis prezidentūrai pieprasījumu aizstāvēt viņa kā deputāta imunitāti un privilēģijas saistībā ar kriminālprocesu Itālijas Kampobaso pilsētas tiesā.

Saskaņā ar Reglamenta 6. panta 3. punktu pieprasījums ir nodots atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.


11. Padomes kopējo nostāju paziņošana

Saskaņā ar Reglamenta 57. panta 1. punktu sēdes vadītājs paziņoja, ka ir saņemtas turpmāk minētās Padomes kopējās nostājas kopā ar pamatojumiem par to pieņemšanu, kā arī Komisijas nostāja.

- Kopējā nostāja, ko Padome pieņēmusi nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu, ar ko izveido Eiropas Izglītības fondu (pārstrādāts) (11263/4/2008 - C6-0422/2008 - 2007/0163(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL

- Kopējā nostāja, ko Padome pieņēmusi 2008.gada 18.novembrī nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko groza Padomes Direktīvu 80/181/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mērvienībām (11915/3/2008 - C6-0425/2008 - 2007/0187(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

Trīs mēnešu termiņš, lai Parlaments pieņemtu savu nostāju, sākas rītdien, 21.11.2008.


12. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūcijas priekšlikumu virsraksti un to autori ir norādīti 2008. gada 18. novembra protokola 2. punktā)


12.1. Somālija

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0596/2008, B6-0597/2008, B6-0598/2008, B6-0599/2008, B6-0600/2008 un B6-0601/2008.

Marios Matsakis, Manuel Medina Ortega, Ryszard Czarnecki un Urszula Gacek iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās Filip Kaczmarek PPE-DE grupas vārdā, Paulo Casaca PSE grupas vārdā, Urszula Krupa IND/DEM grupas vārdā un Tadeusz Zwiefka.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Esko Seppänen, Charles Tannock, Ewa Tomaszewska, Colm Burke un Marcin Libicki.

Uzstājās Siim Kallas (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 20. novembra protokola 13.1. punkts.


12.2. Nāvessods Nigērijā

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0602/2008, B6-0603/2008, B6-0604/2008, B6-0605/2008, B6-0606/2008 un B6-0607/2008.

Marios Matsakis, Paulo Casaca, Ryszard Czarnecki un Michael Gahler iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās Ewa Tomaszewska UEN grupas vārdā un Erik Meijer GUE/NGL grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Laima Liucija Andrikienė un Zdzisław Zbigniew Podkański.

Uzstājās Siim Kallas (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 20. novembra protokola 13.2. punkts.


12.3. Al-Kurd ģimenes lieta

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0608/2008, B6-0609/2008, B6-0610/2008, B6-0611/2008, B6-0612/2008 un B6-0613/2008.

Uzstājās Marios Matsakis (autors), vispirms pievēršoties reakcijai, ko bija izraisījusi viņa uzstāšanās 09.07.2008. (2008. gada 9. jūlija protokola 15. punkts), un pēc tam iepazīstinot ar rezolūcijas priekšlikumu B6-0608/2008.

Véronique De Keyser, Luisa Morgantini, Ryszard Czarnecki un Bernd Posselt iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās Jana Hybášková PPE-DE grupas vārdā, Proinsias De Rossa PSE grupas vārdā cita starpā par iespēju iesniegt mutiskus grozījumus dokumentiem, par kuriem balsošana notiks ceturtdien pēcpusdienā (sēdes vadītājs atgādināja šo jautājumu reglamentējošos noteikumus), Marios Matsakis par to pašu jautājumu, Charles Tannock PPE-DE grupas vārdā par to pašu jautājumu (sēdes vadītājs uzsvēra mutisko grozījumu specifiku) un Lidia Joanna Geringer de Oedenberg PSE grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Paulo Casaca.

Uzstājās Siim Kallas (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 20. novembra protokola 13.3. punkts.


13. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē „Europarl”.


13.1. Somālija (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0596/2008, B6-0597/2008, B6-0598/2008, B6-0599/2008, B6-0600/2008 un B6-0601/2008.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 17. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0596/2008

(aizstāj B6-0596/2008, B6-0597/2008, B6-0598/2008, B6-0599/2008, B6-0600/2008 un B6-0601/2008)

Iesnieguši šādi deputāti:

Urszula Gacek, Charles Tannock, Colm Burke, Mario Mauro, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Ioannis Kasoulides, Bernd Posselt un Tadeusz Zwiefka PPE-DE grupas vārdā,
Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Maria Badia i Cutchet un Raimon Obiols i Germà PSE grupas vārdā,
Marco Cappato, Marco Pannella, Marios Matsakis, Marielle De Sarnez un Fiona Hall ALDE grupas vārdā,
Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański un Ewa Tomaszewska UEN grupas vārdā,
Margrete Auken un Marie-Hélène Aubert Verts/ALE grupas vārdā,
Esko Seppänen un Giusto Catania GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P6_TA(2008)0569).


13.2. Nāvessods Nigērijā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0602/2008, B6-0603/2008, B6-0604/2008, B6-0605/2008, B6-0606/2008 un B6-0607/2008.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 18. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0602/2008

(aizstāj B6-0602/2008, B6-0603/2008, B6-0604/2008, B6-0605/2008, B6-0606/2008 un B6-0607/2008)

Iesnieguši šādi deputāti:

Michael Gahler, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt un Eija-Riitta Korhola PPE-DE grupas vārdā,
Pasqualina Napoletano un Alain Hutchinson PSE grupas vārdā,
Marios Matsakis, Marco Cappato un Marco Pannella ALDE grupas vārdā,
Eoin Ryan, Mieczysław Edmund Janowski un Ryszard Czarnecki UEN grupas vārdā,
Marie-Hélène Aubert un Margrete Auken Verts/ALE grupas vārdā,
Vittorio Agnoletto GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P6_TA(2008)0570).


13.3. Al-Kurd ģimenes lieta (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0608/2008, B6-0609/2008, B6-0610/2008, B6-0611/2008, B6-0612/2008 un B6-0613/2008.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 19. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0608/2008

(aizstāj B6-0608/2008, B6-0609/2008, B6-0610/2008, B6-0611/2008, B6-0612/2008 un B6-0613/2008)

Iesnieguši šādi deputāti:

Ioannis Kasoulides un Mario Mauro PPE-DE grupas vārdā,
Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser, Proinsias De Rossa un Jamila Madeira PSE grupas vārdā,
Chris Davies un Marios Matsakis ALDE grupas vārdā,
Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Roberta Angelilli un Eugenijus Maldeikis UEN grupas vārdā,
Hélène Flautre, Margrete Auken, David Hammerstein, Jill Evans un Caroline Lucas Verts/ALE grupas vārdā,
Luisa Morgantini un Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P6_TA(2008)0571).

Par balsojumu uzstājās:

- Charles Tannock ierosināja mutisku grozījumu B apsvērumam, un to iekļāva. Tad Marios Matsakis ierosināja izmaiņas šī mutiskā grozījuma formulējumā, pret ko Charles Tannock iebilda (sēdes vadītājs, konstatējot nevienprātību, apstiprināja, ka balsošana notiks tikai par tekstu, kuru groza ar mutisko grozījumu tādā redakcijā, kādu sākotnēji iesniedzis autors);

- Kathalijne Maria Buitenweg par ievēroto procedūru;

- Charles Tannock ierosināja mutisku grozījumu D apsvērumam, pret ko Marios Matsakis iebilda (sēdes vadītājs atgādināja spēkā esošos noteikumus attiecībā uz mutiskajiem grozījumiem), bet mutisko grozījumu iekļāva;

- Kathalijne Maria Buitenweg par ievēroto procedūru.

°
° ° °

Uzstājās Véronique De Keyser, kas kritiski vērtēja to, kā notiek politisko grupu sarunas, lai izstrādātu kopīgas rezolūcijas, Marios Matsakis, Proinsias De Rossa, kas iebilda pret mutisko grozījumu, viņaprāt, pārmērīgo izmantošanu šajā balsošanas laikā, Luisa Morgantini, Bernd Posselt, Marcin Libicki un Paulo Casaca par Luisa Morgantini uzstāšanos.

Sēdes vadītājs norādīja, ka piezīmes par mutisko grozījumu izmantošanu tiks iesniegtas atbildīgajām struktūrvienībām, bet ka visos gadījumos ir ticis ievērots Reglaments.


14. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē Europarl regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


15. Komiteju un delegāciju sastāvs

Pēc UEN grupas pieprasījuma Parlaments apstiprināja turpmāk minētā deputāta iecelšanu amatā.

Delegācija attiecībām ar Irānu: Antonio Mussa.


16. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Iesaistītās komitejas

ITRE komiteja

- Regulas (EK) Nr. 717/2007 (mobilie telefonsakari) un Direktīvas 2002/21/EK (elektroniskie sakari) grozīšana (COM(2008)0580 - C6-0333/2008 - 2008/0187(COD))
(atzinums: CULT, ECON)
Iesaistītās komitejas ITRE, IMCO
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 13.11.2008.)

LIBE komiteja

- Publiska piekļuve Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (COM(2008)0229 - C6-0184/2008 - 2008/0090(COD))
(atzinums: PETI, JURI, INTA)
Iesaistītās komitejas LIBE, AFCO
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 13.11.2008.)


17. Apropriāciju pārvietojumi

Budžeta komiteja izskatīja Eiropas Komisijas priekšlikumu (C6-0376/2008) par apropriāciju pārvietojumu DEC 27/2008.

Iepazinusies ar Padomes atzinumu, saskaņā ar Finanšu regulas, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam, 24. panta 3. punktu tā atļāva veikt pārvietojumu pilnā apmērā.

°
° ° °

Budžeta komiteja izskatīja Eiropas Komisijas priekšlikumu (C6-0377/2008) par apropriāciju pārvietojumu DEC 36/2008.

Iepazinusies ar Padomes atzinumu, saskaņā ar Finanšu regulas, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam, 24. panta 3. punktu tā atļāva veikt pārvietojumu pilnā apmērā.

°
° ° °

Budžeta komiteja izskatīja Eiropas Komisijas priekšlikumu (C6-0379/2008) par apropriāciju pārvietojumu DEC 38/2008.

Iepazinusies ar Padomes atzinumu, saskaņā ar Finanšu regulas, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam, 24. panta 3. punktu tā atļāva veikt pārvietojumu pilnā apmērā.


18. Dokumentu iesniegšana

Tika iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kredītvērtējuma aģentūrām (COM(2008)0704 – C6-0397/2008 – 2008/0217(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

JURI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Korejas Republikas valdību un Eiropas Kopienu par sadarbību cīņā pret darbībām, kas vērstas pret konkurenci (SEC(2007)1731 – C6-0398/2008 – 2008/0004(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

ECON

- Priekšlikums Padomes lēmumam par Kritiskās infrastruktūras brīdinājuma informācijas tīklu (KIBIT) (COM(2008)0676 – C6-0399/2008 – 2008/0200(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

ITRE, ECON, TRAN

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšanu ražojumiem, kas saistīti ar energopatēriņu, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm (pārstrādātā versija) (COM(2008)0778 – C6-0412/2008 – 2008/0222(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

JURI

- Eiropas Komisija: Galīgie Eiropas Kopienu gada pārskati – 2007. finanšu gads (SEC(2008)2359 [[01]] – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Eiropas Komisija: Galīgie Eiropas Kopienu gada pārskati – 2007. finanšu gads – Eiropas Parlaments (SEC(2008)2359 [[02]] – C6-0416/2008 – 2008/2276(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Eiropas Komisija: Galīgie Eiropas Kopienu gada pārskati – 2007. finanšu gads – Padome (SEC(2008)2359 [[03]] – C6-0417/2008 – 2008/2277(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Eiropas Komisija: Galīgie Eiropas Kopienu gada pārskati – 2007. finanšu gads – Tiesa (SEC(2008)2359 [[04]] – C6-0418/2008 – 2008/2278(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Eiropas Komisija: Galīgie Eiropas Kopienu gada pārskati – 2007. finanšu gads – Revīzijas palāta (SEC(2008)2359 [[05]] – C6-0419/2008 – 2008/2279(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Eiropas Komisija: Galīgie Eiropas Kopienu gada pārskati – 2007. finanšu gads – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (SEC(2008)2359 [[06]] – C6-0420/2008 – 2008/2280(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Eiropas Komisija: Galīgie Eiropas Kopienu gada pārskati – 2007. finanšu gads – Reģionu komiteja (SEC(2008)2359 [[07]] – C6-0421/2008 – 2008/2281(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Eiropas Komisija: Galīgie Eiropas Kopienu gada pārskati – 2007. finanšu gads – Eiropas Ombuds (SEC(2008)2359 [[08]] – C6-0423/2008 – 2008/2282(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Eiropas Komisija: Galīgie Eiropas Kopienu gada pārskati – 2007. finanšu gads – Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (SEC(2008)2359 [[09]] – C6-0424/2008 – 2008/2283(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

JURI, LIBE

- 2008. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 8 projekts, ko Padome sagatavoja 2008. gada 18. novembrī (15765/2008 – C6-0426/2008 – 2008/2287(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Eiropas Komisija: Galīgie Eiropas Kopienu gada pārskati – 2007. finanšu gads – Eiropas Arodizglītības attīstības centrs (SEC(2008)2359 [[10]] – C6-0427/2008 – 2008/2254(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL

- Eiropas Komisija: Galīgie Eiropas Kopienu gada pārskati – 2007. finanšu gads – Eiropas Aģentūra drošībai un veselības aizsardzībai darbā (SEC(2008)2359 [[11]] – C6-0428/2008 – 2008/2255(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL

- Eiropas Komisija: Galīgie Eiropas Kopienu gada pārskati – 2007. finanšu gads – Eiropas Rekonstrukcijas aģentūra (SEC(2008)2359 [[12]] – C6-0429/2008 – 2008/2256(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET

- Eiropas Komisija: Galīgie Eiropas Kopienu gada pārskati – 2007. finanšu gads – Pamattiesību aģentūra (SEC(2008)2359 [[13]] – C6-0430/2008 – 2008/2257(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- Eiropas Komisija: Galīgie Eiropas Kopienu gada pārskati – 2007. finanšu gads – Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības Centrs (SEC(2008)2359 [[14]] – C6-0431/2008 – 2008/2258(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- Eiropas Komisija: Galīgie Eiropas Kopienu gada pārskati – 2007. finanšu gads – Eiropas Vides aģentūra (SEC(2008)2359 [[15]] – C6-0432/2008 – 2008/2259(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- Eiropas Komisija: Galīgie Eiropas Kopienu gada pārskati – 2007. finanšu gads – Eiropas Aģentūra drošībai un veselības aizsardzībai darbā (SEC(2008)2359 [[16]] – C6-0433/2008 – 2008/2260(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL

- Eiropas Komisija: Galīgie Eiropas Kopienu gada pārskati – 2007. finanšu gads – Eiropas Savienības organizāciju Tulkošanas centrs (SEC(2008)2359 [[17]] – C6-0434/2008 – 2008/2261(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

- Eiropas Komisija: Galīgie Eiropas Kopienu gada pārskati – 2007. finanšu gads – Eiropas Zāļu aģentūra (SEC(2008)2359 [[18]] – C6-0435/2008 – 2008/2262(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- Eiropas Komisija: Galīgie Eiropas Kopienu gada pārskati – 2007. finanšu gads – Eurojust (SEC(2008)2359 [[19]] – C6-0436/2008 – 2008/2263(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- Eiropas Komisija: Galīgie Eiropas Kopienu gada pārskati – 2007. finanšu gads – Eiropas Arodizglītības attīstības centrs (SEC(2008)2359 [[20]] – C6-0437/2008 – 2008/2264(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL

- Eiropas Komisija: Galīgie Eiropas Kopienu gada pārskati – 2007. finanšu gads – Eiropas Jūras drošības aģentūra (SEC(2008)2359 [[21]] – C6-0438/2008 – 2008/2265(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

TRAN

- Eiropas Komisija: Galīgie Eiropas Kopienu gada pārskati – 2007. finanšu gads – Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (SEC(2008)2359 [[22]] – C6-0439/2008 – 2008/2266(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

TRAN

- Eiropas Komisija: Galīgie Eiropas Kopienu gada pārskati – 2007. finanšu gads – Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (SEC(2008)2359 [[23]] – C6-0440/2008 – 2008/2267(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- Eiropas Komisija: Galīgie Eiropas Kopienu gada pārskati – 2007. finanšu gads – Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (SEC(2008)2359 [[24]] – C6-0441/2008 – 2008/2268(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- Eiropas Komisija: Galīgie Eiropas Kopienu gada pārskati – 2007. finanšu gads – Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra (SEC(2008)2359 [[25]] – C6-0442/2008 – 2008/2269(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- Eiropas Komisija: Galīgie Eiropas Kopienu gada pārskati – 2007. finanšu gads – Eiropas Dzelzceļa aģentūra (SEC(2008)2359 [[26]] – C6-0443/2008 – 2008/2270(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

TRAN

- Eiropas Komisija: Galīgie Eiropas Kopienu gada pārskati – 2007. finanšu gads – Eiropas Policijas koledža (SEC(2008)2359 [[27]] – C6-0444/2008 – 2008/2271(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- Eiropas Komisija: Galīgie Eiropas Kopienu gada pārskati – 2007. finanšu gads – FRONTEX (SEC(2008)2359 [[28]] – C6-0445/2008 – 2008/2272(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- Eiropas Komisija: Galīgie Eiropas Kopienu gada pārskati – 2007. finanšu gads – Eiropas GNSS uzraudzības iestāde (SEC(2008)2359 [[29]] – C6-0446/2008 – 2008/2273(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE, JURI

- Eiropas Komisija: Galīgie Eiropas Kopienu gada pārskati – 2007. finanšu gads – Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (SEC(2008)2359 [[30]] – C6-0447/2008 – 2008/2274(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PECH

- Eiropas Komisija: Galīgie Eiropas Kopienu gada pārskati – 2007. finanšu gads – Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (SEC(2008)2359 [[31]] – C6-0448/2008 – 2008/2275(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- Priekšlikums Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību (COM(2008)0786 – C6-0449/2008 – 2008/0224(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

BUDG

- Priekšlikums Padomes direktīvai par kopēju nodokļu sistēmu, ko piemēro mātesuzņēmumiem un meitasuzņēmumiem, kas atrodas dažādās dalībvalstīs (kodificēta versija) (COM(2008)0691 – C6-0450/2008 – 2008/0206(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Priekšlikums Padomes regulai par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā (COM(2008)0553 – C6-0451/2008 – 2008/0180(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

ENVI


19. Rakstiskas deklarācijas, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 116. pants)

Parakstu skaits par rakstiskām deklarācijām, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 116. panta 3. punkts):

Dokumenta numurs

Autors

Paraksti

64/2008

Vladimír Železný

26

65/2008

Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov, Slavi Binev

12

66/2008

Mikel Irujo Amezaga, Rebecca Harms, Csaba Sándor Tabajdi

113

67/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Małgorzata Handzlik, Janelly Fourtou, Christel Schaldemose

69

68/2008

Alyn Smith, Jill Evans, Mairead McGuinness, James Nicholson, Neil Parish

64

69/2008

Nicolae Vlad Popa, Jolanta Dičkutė, Frieda Brepoels, Kathy Sinnott, Adamos Adamou

355

70/2008

Kinga Gál, Alexander Alvaro, Kristian Vigenin, Jean Lambert

72

71/2008

Andreas Mölzer

25

72/2008

Marian Zlotea, Flaviu Călin Rus

37

73/2008

Jean-Claude Martinez

14

74/2008

Daniel Strož

12

75/2008

Alexander Alvaro, Piia-Noora Kauppi, Frédérique Ries, Catherine Stihler, Helga Trüpel

207

76/2008

Sharon Bowles, Elspeth Attwooll, Martine Roure, Caroline Lucas, Anders Wijkman

105

77/2008

Marian Zlotea, Rareş-Lucian Niculescu, Flaviu Călin Rus

38

78/2008

Linda McAvan, Anne Laperrouze, Claude Turmes, Elisa Ferreira

106

80/2008

Françoise Grossetête, John Bowis, Katalin Lévai, Jan Tadeusz Masiel, Antonios Trakatellis

167

81/2008

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

11

82/2008

Mechtild Rothe, Anders Wijkman, Fiona Hall, Claude Turmes, Umberto Guidoni

49

83/2008

Andreas Mölzer

3

84/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Anna Záborská

35

85/2008

Mikel Irujo Amezaga, Inés Ayala Sender

22

86/2008

Marco Cappato, Hanna Foltyn-Kubicka, Thomas Mann, Charles Tannock, Helga Trüpel

212

87/2008

Mario Mauro, Gianni Pittella

127

88/2008

Jean Lambert, Caroline Lucas, Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo

46

89/2008

Bogusław Rogalski

31

90/2008

Richard Howitt, Caroline Lucas, Patrick Gaubert, Helmuth Markov, Renate Weber

56

91/2008

Hélène Goudin, Nils Lundgren, Henrik Lax, John Bowis

53

92/2008

Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Edit Bauer, Marianne Mikko

50

93/2008

Madeleine Jouye de Grandmaison

26

94/2008

Eva-Britt Svensson

94

95/2008

Nicodim Bulzesc, Cristian Silviu Buşoi, Jules Maaten

24

96/2008

Dariusz Rosati, Elmar Brok

24

97/2008

Daniel Strož, Jaromír Kohlíček

6

98/2008

Angelika Beer, Ģirts Valdis Kristovskis, Frieda Brepoels, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ana Maria Gomes

25

99/2008

Elizabeth Lynne, Satu Hassi, Roger Helmer, Christel Schaldemose

43

100/2008

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Manolis Mavrommatis, Hannu Takkula, Mikel Irujo Amezaga

86


20. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 172. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


21. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks 03.12.2008. un 04.12.2008.


22. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 16.25.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield , Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berman, Birutis, Blokland, Bloom, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Boursier, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Cremers, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, De Blasio, de Brún, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Donnici, Doorn, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fouré, Fourtou, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hammerstein, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juri , Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marini, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Mathieu, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Mussa , Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Piotrowski, Pirker, Pleštinská, Plumb, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stockmann, Stoyanov, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Teychenné, Thomsen, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Vergnaud, Vidal-Quadras, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika