Index 
Notulen
PDF 231kWORD 209k
Donderdag 20 november 2008 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Financiële steun aan de lidstaten (ingediende ontwerpresoluties)
 3.Presentatie van het jaarverslag van de Rekenkamer – 2007
 4.Wijziging van Verordening (EG) nr. 1073/1999 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) ***I (debat)
 5.Toetsing Aanbeveling 2001/331/EG betreffende minimumcriteria voor milieu-inspecties in de lidstaten (debat)
 6.Stemmingen
  
6.1.Wijziging van Verordening (EG) nr. 1073/1999 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.2.Gewijzigde begroting nr. 8/2008: Europees Economisch en Sociaal Comité (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.3.Speciaal verslag van de Europese ombudsman aan het Europees Parlement naar aanleiding van de ontwerpaanbeveling van de Raad van de Europese Unie in klacht 1487/2005/GG (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.4.Toekomst van socialezekerheidsstelsels en pensioenen: financiering en ontwikkeling in de richting van individualisering (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.5.Voorwaarden voor toegang en verblijf voor onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan * (stemming)
  
6.6.Één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde verblijfs- en werkvergunning * (stemming)
  
6.7.Wijziging integrale-GMO-verordening * (stemming)
  
6.8.Mechanisme voor financiële ondersteuning van de betalingsbalansen van de lidstaten * (stemming)
  
6.9.Europese Unie en PNR-gegevens (stemming)
  
6.10.Financiële steun aan de lidstaten (stemming)
  
6.11.Reactie van de Europese Unie op de verslechterende situatie in het oosten van de Democratische Republiek Congo (stemming)
  
6.12.Europees ruimtevaartbeleid: Europa en de ruimte (stemming)
  
6.13.Noodzaak tot inwerkingtreding van het Verdrag inzake clustermunitie voor eind 2008 (stemming)
  
6.14.HIV/AIDS: Vroegtijdige diagnose en behandeling (stemming)
  
6.15.Situatie in de bijenteelt (stemming)
  
6.16.Toetsing Aanbeveling 2001/331/EG betreffende minimumcriteria voor milieu-inspecties in de lidstaten (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Verzoek om verdediging van de immuniteit
 11.Mededeling van gemeenschappelijke standpunten van de Raad
 12.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
12.1.Somalië
  
12.2.Doodstraf in Nigeria
  
12.3.De zaak van de familie al-Kurd
 13.Stemmingen
  
13.1.Somalië (stemming)
  
13.2.Doodstraf in Nigeria (stemming)
  
13.3.De zaak van de familie al-Kurd (stemming)
 14.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 15.Samenstelling commissies en delegaties
 16.Besluiten inzake bepaalde documenten
 17.Kredietoverschrijvingen
 18.Ingekomen stukken
 19.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)
 20.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 21.Rooster van de volgende vergaderingen
 22.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Hans-Gert PÖTTERING
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.05 uur geopend.


2. Financiële steun aan de lidstaten (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de Commissie: Financiële steun aan de lidstaten

Het debat heeft op 18.11.2008 plaatsgevonden (punt 15 van de notulen van 18.11.2008).

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Pervenche Berès, namens de Commissie ECON, over de instelling van een mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn van de betalingsbalansen van de lidstaten (B6-0614/2008)

Stemming: punt 6.10 van de notulen van 20.11.2008.


3. Presentatie van het jaarverslag van de Rekenkamer – 2007

Vítor Manuel da Silva Caldeira (voorzitter van de Rekenkamer) licht het jaarverslag van zijn instelling toe.

Het woord wordt gevoerd door Siim Kallas (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jean-Pierre Audy, namens de PPE-DE-Fractie, Herbert Bösch, namens de PSE-Fractie, Jan Mulder, namens de ALDE-Fractie, Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, Esko Seppänen, namens de GUE/NGL-Fractie, Godfrey Bloom, namens de IND/DEM-Fractie, Ashley Mote, niet-ingeschrevene, Christofer Fjellner, Bogusław Liberadzki, Jean Marie Beaupuy, Ingeborg Gräßle, Dan Jørgensen, Bill Newton Dunn, Markus Ferber en Paulo Casaca.

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Marian Harkin, José Javier Pomés Ruiz, die tevens de afwezigheid van de Raad betreurt, Szabolcs Fazakas, Anneli Jäätteenmäki, Véronique Mathieu, allereerst over de woorden van José Javier Pomés Ruiz, Mairead McGuinness, Jan Olbrycht, Esther De Lange en Rumiana Jeleva.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Lambert van Nistelrooij, Gerard Batten, Dushana Zdravkova en Christopher Heaton-Harris.

Het woord wordt gevoerd door Vítor Manuel da Silva Caldeira en Siim Kallas.

Het debat wordt gesloten.


4. Wijziging van Verordening (EG) nr. 1073/1999 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1073/1999 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) [COM(2006)0244 - C6-0228/2006 - 2006/0084(COD)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A6-0394/2008)

Ingeborg Gräßle leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Siim Kallas (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Paul Rübig, namens de PPE-DE-Fractie, Herbert Bösch, namens de PSE-Fractie, Jorgo Chatzimarkakis, namens de ALDE-Fractie, en Ryszard Czarnecki, namens de UEN-Fractie.

VOORZITTER: Luisa MORGANTINI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, Erik Meijer, namens de GUE/NGL-Fractie, Nils Lundgren, namens de IND/DEM-Fractie, Philip Claeys, niet-ingeschrevene, Antonio De Blasio, Inés Ayala Sender, Paul van Buitenen, Hans-Peter Martin en Herbert Bösch, laatstgenoemde voor een persoonlijk feit naar aanleiding van de woorden van Hans-Peter Martin.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Markus Pieper, Christopher Heaton-Harris en Paul Rübig.

Het woord wordt gevoerd door Siim Kallas, Ingeborg Gräßle, eveneens over de woorden van Hans-Peter Martin, en Hans-Peter Martin voor een persoonlijk feit naar aanleiding van de woorden van Ingeborg Gräßle.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.1 van de notulen van 20.11.2008.


5. Toetsing Aanbeveling 2001/331/EG betreffende minimumcriteria voor milieu-inspecties in de lidstaten (debat)

Mondelinge vraag (O-0085/2008) van Miroslav Ouzký, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Toetsing Aanbeveling 2001/331/EG betreffende minimumcriteria voor milieu-inspecties in de lidstaten (B6-0479/2008)

Miroslav Ouzký licht de mondelinge vraag toe.

Siim Kallas (vice-voorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag

Het woord wordt gevoerd door Caroline Jackson, namens de PPE-DE-Fractie, Genowefa Grabowska, namens de PSE-Fractie, Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie, Bogusław Sonik, Daciana Octavia Sârbu en Siim Kallas.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Miroslav Ouzký en Caroline Jackson, namens de Commissie ENVI, over de toetsing van Aanbeveling 2001/331/EG betreffende minimumcriteria voor milieu-inspecties in de lidstaten (B6-0580/2008)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.16 van de notulen van 20.11.2008.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.55 uur onderbroken en om 12.05 uur hervat.)


VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

6. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


6.1. Wijziging van Verordening (EG) nr. 1073/1999 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1073/1999 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) [COM(2006)0244 - C6-0228/2006 - 2006/0084(COD)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A6-0394/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0553)


6.2. Gewijzigde begroting nr. 8/2008: Europees Economisch en Sociaal Comité (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de gewijzigde begroting nr. 8/2008: Europees Economisch en Sociaal Comité [2008/2287(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Ville Itälä (A6-0453/2008)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0554)


6.3. Speciaal verslag van de Europese ombudsman aan het Europees Parlement naar aanleiding van de ontwerpaanbeveling van de Raad van de Europese Unie in klacht 1487/2005/GG (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het speciaal verslag van de Europese ombudsman aan het Europees Parlement naar aanleiding van de ontwerpaanbeveling van de Raad van de Europese Unie in klacht 1487/2005/GG [2008/2072(INI)] - Commissie verzoekschriften. Rapporteur: Rainer Wieland (A6-0395/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0555)


6.4. Toekomst van socialezekerheidsstelsels en pensioenen: financiering en ontwikkeling in de richting van individualisering (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de toekomst van socialezekerheidsstelsels en pensioenen: financiering en ontwikkeling in de richting van individualisering [2007/2290(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Gabriele Stauner (A6-0409/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0556)


6.5. Voorwaarden voor toegang en verblijf voor onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan [COM(2007)0637 - C6-0011/2008 - 2007/0228(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Ewa Klamt (A6-0432/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0557)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0557)


6.6. Één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde verblijfs- en werkvergunning * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om op het grondgebied van een lidstaat te verblijven en te werken en betreffende een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven [COM(2007)0638 - C6-0470/2007 - 2007/0229(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Patrick Gaubert (A6-0431/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0558)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0558)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

Vóór de stemming over amendement 14 kwam Robert Goebbels terug op de stemming over amendement 1 en vroeg deze over te doen (de Voorzitter weigerde hierop terug te komen en bevestigde dat de uitslag van de stemming vaststond).


6.7. Wijziging integrale-GMO-verordening * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten ("Integrale-GMO-verordening") [COM(2008)0489 - C6-0314/2008 - 2008/0156(CNS)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Neil Parish (A6-0368/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P6_TA(2008)0559)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0559)


6.8. Mechanisme voor financiële ondersteuning van de betalingsbalansen van de lidstaten * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 332/2002 houdende instelling van een mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn van de betalingsbalansen van de lidstaten [COM(2008)0717 - C6-0389/2008 - 2008/0208(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Pervenche Berès (A6-0450/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0560)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0560)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

Pervenche Berès diende een mondeling amendement in op amendement 1, dat in aanmerking werd genomen.


6.9. Europese Unie en PNR-gegevens (stemming)

Ontwerpresolutie B6-0615/2008

Het debat heeft op 20.10.2008 plaatsgevonden (punt 15 van de notulen van 20.10.2008).

De ontwerpresolutie is bekendgemaakt op 20.11.2008 (punt 2 van de notulen van 20.11.2008).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

Het woord wordt gevoerd door Jean-Pierre Jouyet (fungerend voorzitter van de Raad), Sophia in 't Veld en Daniel Cohn-Bendit.

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0561)


6.10. Financiële steun aan de lidstaten (stemming)

Ontwerpresolutie B6-0614/2008

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0562)


6.11. Reactie van de Europese Unie op de verslechterende situatie in het oosten van de Democratische Republiek Congo (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0590/2008, B6-0591/2008, B6-0592/2008, B6-0593/2008, B6-0594/2008 en B6-0595/2008

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0590/2008

(ter vervanging van B6-0590/2008, B6-0592/2008, B6-0593/2008, B6-0594/2008 en B6-0595/2008):

ingediend door de volgende leden:

Jürgen Schröder, Colm Burke en Geoffrey Van Orden, namens de PPE-DE-Fractie
Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson en Ana Maria Gomes, namens de PSE-Fractie
Thierry Cornillet, Philippe Morillon, Frédérique Ries, Fiona Hall, Renate Weber en Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie
Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska en Mieczysław Edmund Janowski, namens de UEN-Fractie
Frithjof Schmidt en Angelika Beer, namens de Verts/ALE-Fractie

Aangenomen (P6_TA(2008)0563)

(Ontwerpresolutie B6-0591/2008 komt te vervallen.)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

Pasqualina Napoletano diende een mondeling amendement in op amendement 1.

Aangezien meer dan 40 leden bezwaar maakten tegen dit mondeling amendement, werd het niet in aanmerking genomen.


6.12. Europees ruimtevaartbeleid: Europa en de ruimte (stemming)

Ontwerpresolutie B6-0582/2008

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0564)


6.13. Noodzaak tot inwerkingtreding van het Verdrag inzake clustermunitie voor eind 2008 (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0588/2008 en B6-0589/2008

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE B6-0589/2008

Aangenomen (P6_TA(2008)0565)

(Ontwerpresolutie B6-0588/2008 is ingetrokken.)


6.14. HIV/AIDS: Vroegtijdige diagnose en behandeling (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0581/2008, B6-0583/2008, B6-0584/2008, B6-0585/2008, B6-0586/2008 en B6-0587/2008

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0581/2008

(ter vervanging van B6-0581/2008, B6-0583/2008, B6-0584/2008, B6-0585/2008, B6-0586/2008 en B6-0587/2008):

ingediend door de volgende leden:

John Bowis, Antonios Trakatellis, Françoise Grossetête, Elisabeth Morin en Colm Burke, namens de PPE-DE-Fractie
Zita Gurmai, Miguel Angel Martínez Martínez, Michael Cashman, Jan Marinus Wiersma, Anna Hedh en Anne Van Lancker, namens de PSE-Fractie
Georgs Andrejevs, namens de ALDE-Fractie
Liam Aylward, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Roberta Angelilli en Ryszard Czarnecki, namens de UEN-Fractie,
Kathalijne Maria Buitenweg, namens de Verts/ALE-Fractie
Adamos Adamou, Vittorio Agnoletto en Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie

Aangenomen (P6_TA(2008)0566)


6.15. Situatie in de bijenteelt (stemming)

Ontwerpresolutie B6-0579/2008

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0567)


6.16. Toetsing Aanbeveling 2001/331/EG betreffende minimumcriteria voor milieu-inspecties in de lidstaten (stemming)

Ontwerpresolutie B6-0580/2008

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0568)


7. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3, van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Gabriele Stauner - A6-0409/2008: Astrid Lulling

Verslag Ewa Klamt - A6-0432/2008: Philip Claeys

Verslag Neil Parish - A6-0368/2008: Astrid Lulling en Anja Weisgerber

HIV/AIDS: Vroegtijdige diagnose en behandeling - RC-B6-0581/2008: Milan Gaľa

Reactie van de Europese Unie op de verslechterende situatie in het oosten van de Democratische Republiek Congo - RC-B6-0590/2008: Charles Tannock

Situatie in de bijenteelt - B6-0579/2008: Erna Hennicot-Schoepges en Astrid Lulling


8. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 13.00 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Gérard ONESTA
Ondervoorzitter

9. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


10. Verzoek om verdediging van de immuniteit

Aldo Patriciello heeft de Voorzitter een verzoek om verdediging van zijn voorrechten en immuniteiten doen toekomen in het kader van een bij de rechtbank van Campobasso (Italië) lopende strafrechtelijke procedure.

Overeenkomstig artikel 6, lid 3 van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.


11. Mededeling van gemeenschappelijke standpunten van de Raad

De Voorzitter deelt op grond van artikel 57, lid 1, van het Reglement mede de volgende gemeenschappelijke standpunten van de Raad te hebben ontvangen en de redenen die de Raad hebben geleid tot het vaststellen van deze gemeenschappelijke standpunten, alsmede het standpunt van de Commissie inzake:

- Gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europese Stichting voor opleiding (herschikking) (11263/4/2008 - C6-0422/2008 - 2007/0163(COD))
verwezen naar ten principale: EMPL

- Gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld op 18 november 2008 met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 80/181/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten op het gebied van de meeteenheden (11915/3/2008 - C6-0425/2008 - 2007/0187(COD))
verwezen naar ten principale: IMCO

De termijn van drie maanden waarover het Parlement beschikt om zich uit te spreken, gaat bijgevolg morgen, 21.11.2008, in.


12. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 18.11.2008 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties)


12.1. Somalië

Ontwerpresoluties B6-0596/2008, B6-0597/2008, B6-0598/2008, B6-0599/2008, B6-0600/2008 en B6-0601/2008

Marios Matsakis, Manuel Medina Ortega, Ryszard Czarnecki en Urszula Gacek lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Filip Kaczmarek, namens de PPE-DE-Fractie, Paulo Casaca, namens de PSE-Fractie, Urszula Krupa, namens de IND/DEM-Fractie, en Tadeusz Zwiefka.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Esko Seppänen, Charles Tannock, Ewa Tomaszewska, Colm Burke en Marcin Libicki.

Het woord wordt gevoerd door Siim Kallas (vice-voorzitter van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.1 van de notulen van 20.11.2008.


12.2. Doodstraf in Nigeria

Ontwerpresoluties B6-0602/2008, B6-0603/2008, B6-0604/2008, B6-0605/2008, B6-0606/2008 en B6-0607/2008

Marios Matsakis, Paulo Casaca, Ryszard Czarnecki en Michael Gahler lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Ewa Tomaszewska, namens de UEN-Fractie, en Erik Meijer, namens de GUE/NGL-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Laima Liucija Andrikienė en Zdzisław Zbigniew Podkański.

Het woord wordt gevoerd door Siim Kallas (vice-voorzitter van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.2 van de notulen van 20.11.2008.


12.3. De zaak van de familie al-Kurd

Ontwerpresoluties B6-0608/2008, B6-0609/2008, B6-0610/2008, B6-0611/2008, B6-0612/2008 en B6-0613/2008

Het woord wordt gevoerd door Marios Matsakis (indiener) allereerst over de reacties op zijn woorden van 09.07.2008 (punt 15 van de notulen van 09.07.2008) en vervolgens om ontwerpresolutie B6-0608/2008 toe te lichten.

Véronique De Keyser, Luisa Morgantini, Ryszard Czarnecki en Bernd Posselt lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Jana Hybášková, namens de PPE-DE-Fractie, Proinsias De Rossa, namens de PSE-Fractie, onder meer over de mogelijkheid om mondelinge amendementen in te dienen op de teksten die op donderdagmiddag in stemming worden gebracht (de Voorzitter wijst op de toepasselijke bepalingen terzake), Marios Matsakis over dezelfde kwestie, Charles Tannock, namens de PPE-DE-Fractie, allereerst over hetzelfde onderwerp (de Voorzitter onderstreept het specifieke karakter van de mondelinge amendementen) en Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, namens de PSE-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Paulo Casaca.

Het woord wordt gevoerd door Siim Kallas (vice-voorzitter van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.3 van de notulen van 20.11.2008.


13. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


13.1. Somalië (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0596/2008, B6-0597/2008, B6-0598/2008, B6-0599/2008, B6-0600/2008 en B6-0601/2008

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0596/2008

(ter vervanging van B6-0596/2008, B6-0597/2008, B6-0598/2008, B6-0599/2008, B6-0600/2008 en B6-0601/2008):

ingediend door de volgende leden:

Urszula Gacek, Charles Tannock, Colm Burke, Mario Mauro, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Ioannis Kasoulides, Bernd Posselt en Tadeusz Zwiefka, namens de PPE-DE-Fractie,
Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Maria Badia i Cutchet en Raimon Obiols i Germà, namens de PSE-Fractie,
Marco Cappato, Marco Pannella, Marios Matsakis, Marielle De Sarnez en Fiona Hall, namens de ALDE-Fractie,
Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański en Ewa Tomaszewska, namens de UEN-Fractie,
Margrete Auken en Marie-Hélène Aubert, namens de Verts/ALE-Fractie,
Esko Seppänen en Giusto Catania, namens de GUE/NGL-Fractie

Aangenomen (P6_TA(2008)0569)


13.2. Doodstraf in Nigeria (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0602/2008, B6-0603/2008, B6-0604/2008, B6-0605/2008, B6-0606/2008 en B6-0607/2008

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0602/2008

(ter vervanging van B6-0602/2008, B6-0603/2008, B6-0604/2008, B6-0605/2008, B6-0606/2008 en B6-0607/2008):

ingediend door de volgende leden:

Michael Gahler, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt en Eija-Riitta Korhola, namens de PPE-DE-Fractie,
Pasqualina Napoletano en Alain Hutchinson, namens de PSE-Fractie,
Marios Matsakis, Marco Cappato en Marco Pannella, namens de ALDE-Fractie,
Eoin Ryan, Mieczysław Edmund Janowski en Ryszard Czarnecki, namens de UEN-Fractie,
Marie-Hélène Aubert en Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie,
Vittorio Agnoletto, namens de GUE/NGL-Fractie

Aangenomen (P6_TA(2008)0570)


13.3. De zaak van de familie al-Kurd (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0608/2008, B6-0609/2008, B6-0610/2008, B6-0611/2008, B6-0612/2008 en B6-0613/2008

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0608/2008

(ter vervanging van B6-0608/2008, B6-0609/2008, B6-0610/2008, B6-0611/2008, B6-0612/2008 en B6-0613/2008):

ingediend door de volgende leden:

Ioannis Kasoulides en Mario Mauro, namens de PPE-DE-Fractie,
Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser, Proinsias De Rossa en Jamila Madeira, namens de PSE-Fractie,
Chris Davies en Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie,
Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Roberta Angelilli en Eugenijus Maldeikis, namens de UEN-Fractie,
Hélène Flautre, Margrete Auken, David Hammerstein, Jill Evans en Caroline Lucas, namens de Verts/ALE-Fractie,
Luisa Morgantini en Kyriacos Triantaphyllides, namens de GUE/NGL-Fractie

Aangenomen (P6_TA(2008)0571)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Charles Tannock diende een mondeling amendement in op overweging B, dat in aanmerking werd genomen. Marios Matsakis stelde vervolgens voor de formulering van dit mondelinge amendement te wijzigen, een voorstel waartegen Charles Tannock bezwaar maakte (de Voorzitter nam kennis van dit bezwaar en bevestigde dat alleen de tekst in stemming zou worden gebracht, die was gewijzigd door het mondelinge amendement, zoals dat oorspronkelijk door de indiener ervan was geformuleerd);

- Kathalijne Maria Buitenweg over de gevolgde procedure;

- Charles Tannock diende een mondeling amendement in op overweging D, waartegen Marios Matsakis bezwaar maakte (de Voorzitter wees op de vigerende bepalingen inzake mondelinge amendementen) doch dat in aanmerking werd genomen;

- Kathalijne Maria Buitenweg over de gevolgde procedure.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Véronique De Keyser, die kanttekeningen plaatst bij de wijze waarop de fracties onderhandelingen voeren om tot gezamenlijke ontwerpresoluties te komen, Marios Matsakis, Proinsias De Rossa, die protest aantekent tegen het zijns inziens excessieve gebruik van mondelinge amendementen tijdens deze stemming, Luisa Morgantini, Bernd Posselt, Marcin Libicki en Paulo Casaca, laatstgenoemde over de woorden van Luisa Morgantini.

De Voorzitter deelt mede dat de opmerkingen betreffende het gebruik van mondelinge amendementen zullen worden doorgegeven aan de bevoegde instanties, doch dat het Reglement in elk geval is nageleefd.


14. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


15. Samenstelling commissies en delegaties

Op verzoek van de UEN-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoeming:

Delegatie voor de betrekkingen met Iran: Antonio Mussa


16. Besluiten inzake bepaalde documenten

Medeverantwoordelijke commissies

Commissie ITRE

- Wijziging van Verordening (EG) nr. 717/2007 (mobiele telefoons) en van Richtlijn 2002/21/EG (elektronische communicatie) (COM(2008)0580 - C6-0333/2008 - 2008/0187(COD))
(advies: CULT, ECON)
Medeverantwoordelijke commissies ITRE, IMCO
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 13.11.2008)

Commissie LIBE

- Toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (COM(2008)0229 - C6-0184/2008 - 2008/0090(COD))
(advies: PETI, JURI, INTA)
Medeverantwoordelijke commissies LIBE, AFCO
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 13.11.2008)


17. Kredietoverschrijvingen

De Begrotingscommissie heeft het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 27/2008 van de Commissie (C6-0376/2008) behandeld.

Na kennis te hebben genomen van het advies van de Raad heeft zij haar goedkeuring gehecht aan de overschrijving in haar geheel, overeenkomstig artikel 24, lid 3, van het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen.

°
° ° °

De Begrotingscommissie heeft het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 36/2008 van de Commissie (C6-0377/2008) behandeld.

Na kennis te hebben genomen van het advies van de Raad heeft zij haar goedkeuring gehecht aan de overschrijving in haar geheel, overeenkomstig artikel 24, lid 3, van het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen.

°
° ° °

De Begrotingscommissie heeft het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 38/2008 van de Commissie (C6-0379/2008) behandeld.

Na kennis te hebben genomen van het advies van de Raad heeft zij haar goedkeuring gehecht aan de overschrijving in haar geheel, overeenkomstig artikel 24, lid 3, van het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen.


18. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen van Raad en Commissie:

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake ratingbureaus (COM(2008)0704 - C6-0397/2008 - 2008/0217(COD))

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

JURI

- Voorstel voor een besluit van de Raad tot sluiting van de overeenkomst tussen de regering van de Republiek Korea en de Europese Gemeenschap betreffende samenwerking ter bestrijding van concurrentieverstorende activiteiten (SEC(2007)1731 - C6-0398/2008 - 2008/0004(CNS))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

ECON

- Voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende een netwerk voor waarschuwing en informatie inzake kritieke infrastructuur (CIWIN) (COM(2008)0676 - C6-0399/2008 - 2008/0200(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

ITRE, ECON, TRAN

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaard-productinformatie van energiegerelateerde producten (herschikking) (COM(2008)0778 - C6-0412/2008 - 2008/0222(COD))

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

JURI

- Europese Commissie: Definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen - Begrotingsjaar 2007 (SEC(2008)2359 [[01]] - C6-0415/2008 - 2008/2186(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europese Commissie: Definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen - Begrotingsjaar 2007 - Europees Parlement (SEC(2008)2359 [[02]] - C6-0416/2008 - 2008/2276(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europese Commissie: Definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen - Begrotingsjaar 2007 - Raad (SEC(2008)2359 [[03]] - C6-0417/2008 - 2008/2277(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europese Commissie: Definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen - Begrotingsjaar 2007 - Hof van Justitie (SEC(2008)2359 [[04]] - C6-0418/2008 - 2008/2278(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europese Commissie: Definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen - Begrotingsjaar 2007 - Rekenkamer (SEC(2008)2359 [[05]] - C6-0419/2008 - 2008/2279(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europese Commissie: Definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen - Begrotingsjaar 2007 - Economisch en Sociaal Comité (SEC(2008)2359 [[06]] - C6-0420/2008 - 2008/2280(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europese Commissie: Definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen - Begrotingsjaar 2007 - Comité van de Regio´s (SEC(2008)2359 [[07]] - C6-0421/2008 - 2008/2281(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europese Commissie: Definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen - Begrotingsjaar 2007 - Ombudsman (SEC(2008)2359 [[08]] - C6-0423/2008 - 2008/2282(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europese Commissie: Definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen - Begrotingsjaar 2007 - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (SEC(2008)2359 [[09]] - C6-0424/2008 - 2008/2283(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

JURI, LIBE

- Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 8 voor het begrotingsjaar 2008, opgesteld door de Raad op 18 november 2008 (15765/2008 - C6-0426/2008 - 2008/2287(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Europese Commissie: Definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen - Begrotingsjaar 2007 - Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (SEC(2008)2359 [[10]] - C6-0427/2008 - 2008/2254(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

EMPL

- Europese Commissie: Definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen - Begrotingsjaar 2007 - Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (SEC(2008)2359 [[11]] - C6-0428/2008 - 2008/2255(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

EMPL

- Europese Commissie: Definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen - Begrotingsjaar 2007 - Europees Agentschap voor de wederopbouw (SEC(2008)2359 [[12]] - C6-0429/2008 - 2008/2256(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

AFET

- Europese Commissie: Definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen - Begrotingsjaar 2007 - Bureau voor de grondrechten (SEC(2008)2359 [[13]] - C6-0430/2008 - 2008/2257(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

LIBE

- Europese Commissie: Definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen - Begrotingsjaar 2007 - Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (SEC(2008)2359 [[14]] - C6-0431/2008 - 2008/2258(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

LIBE

- Europese Commissie: Definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen - Begrotingsjaar 2007 - Europees Milieuagentschap (SEC(2008)2359 [[15]] - C6-0432/2008 - 2008/2259(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ENVI

- Europese Commissie: Definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen - Begrotingsjaar 2007 - Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (SEC(2008)2359 [[16]] - C6-0433/2008 - 2008/2260(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

EMPL

- Europese Commissie: Definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen - Begrotingsjaar 2007 - Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (SEC(2008)2359 [[17]] - C6-0434/2008 - 2008/2261(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

- Europese Commissie: Definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen - Begrotingsjaar 2007 - Europees Geneesmiddelenbureau (SEC(2008)2359 [[18]] - C6-0435/2008 - 2008/2262(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ENVI

- Europese Commissie: Definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen - Begrotingsjaar 2007 - Eurojust (SEC(2008)2359 [[19]] - C6-0436/2008 - 2008/2263(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

LIBE

- Europese Commissie: Definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen - Begrotingsjaar 2007 - Europese Stichting voor opleiding (SEC(2008)2359 [[20]] - C6-0437/2008 - 2008/2264(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

EMPL

- Europese Commissie: Definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen - Begrotingsjaar 2007 - Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (SEC(2008)2359 [[21]] - C6-0438/2008 - 2008/2265(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

TRAN

- Europese Commissie: Definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen - Begrotingsjaar 2007 - Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (SEC(2008)2359 [[22]] - C6-0439/2008 - 2008/2266(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

TRAN

- Europese Commissie: Definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen - Begrotingsjaar 2007 - Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (SEC(2008)2359 [[23]] - C6-0440/2008 - 2008/2267(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ENVI

- Europese Commissie: Definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen - Begrotingsjaar 2007 - Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (SEC(2008)2359 [[24]] - C6-0441/2008 - 2008/2268(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ENVI

- Europese Commissie: Definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen - Begrotingsjaar 2007 - Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (SEC(2008)2359 [[25]] - C6-0442/2008 - 2008/2269(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ITRE

- Europese Commissie: Definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen - Begrotingsjaar 2007 - Europees Spoorwegbureau (SEC(2008)2359 [[26]] - C6-0443/2008 - 2008/2270(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

TRAN

- Europese Commissie: Definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen - Begrotingsjaar 2007 - Europese Politieacademie (SEC(2008)2359 [[27]] - C6-0444/2008 - 2008/2271(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

LIBE

- Europese Commissie: Definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen - Begrotingsjaar 2007 - FRONTEX (SEC(2008)2359 [[28]] - C6-0445/2008 - 2008/2272(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

LIBE

- Europese Commissie: Definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen - Begrotingsjaar 2007 – Europese GNSS-toezichtautoriteit (SEC(2008)2359 [[29]] - C6-0446/2008 - 2008/2273(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ITRE, JURI

- Europese Commissie: Definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen - Begrotingsjaar 2007 – Communautair Bureau voor visserijcontrole (SEC(2008)2359 [[30]] - C6-0447/2008 - 2008/2274(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PECH

- Europese Commissie: Definitieve jaarrekening van de Europese Gemeenschappen - Begrotingsjaar 2007 – Europees Agentschap voor chemische stoffen (SEC(2008)2359 [[31]] - C6-0448/2008 - 2008/2275(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ENVI

- Voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen (COM(2008)0786 - C6-0449/2008 - 2008/0224(CNS))

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

BUDG

- Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten (gecodificeerde versie) (COM(2008)0691 - C6-0450/2008 - 2008/0206(CNS))

verwezen naar

ten principale :

JURI

- Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de bescherming van dieren bij het doden (COM(2008)0553 - C6-0451/2008 - 2008/0180(CNS))

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

ENVI


19. In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)

Aantal handtekeningen onder de in het register ingeschreven verklaringen (artikel 116, lid 3, van het Reglement):

Documentnr.

Auteur

Handtekeningen

64/2008

Vladimír Železný

26

65/2008

Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov, Slavi Binev

12

66/2008

Mikel Irujo Amezaga, Rebecca Harms, Csaba Sándor Tabajdi

113

67/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Małgorzata Handzlik, Janelly Fourtou, Christel Schaldemose

69

68/2008

Alyn Smith, Jill Evans, Mairead McGuinness, James Nicholson, Neil Parish

64

69/2008

Nicolae Vlad Popa, Jolanta Dičkutė, Frieda Brepoels, Kathy Sinnott, Adamos Adamou

355

70/2008

Kinga Gál, Alexander Alvaro, Kristian Vigenin, Jean Lambert

72

71/2008

Andreas Mölzer

25

72/2008

Marian Zlotea, Flaviu Călin Rus

37

73/2008

Jean-Claude Martinez

14

74/2008

Daniel Strož

12

75/2008

Alexander Alvaro, Piia-Noora Kauppi, Frédérique Ries, Catherine Stihler, Helga Trüpel

207

76/2008

Sharon Bowles, Elspeth Attwooll, Martine Roure, Caroline Lucas, Anders Wijkman

105

77/2008

Marian Zlotea, Rareş-Lucian Niculescu, Flaviu Călin Rus

38

78/2008

Linda McAvan, Anne Laperrouze, Claude Turmes, Elisa Ferreira

106

80/2008

Françoise Grossetête, John Bowis, Katalin Lévai, Jan Tadeusz Masiel, Antonios Trakatellis

167

81/2008

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

11

82/2008

Mechtild Rothe, Anders Wijkman, Fiona Hall, Claude Turmes, Umberto Guidoni

49

83/2008

Andreas Mölzer

3

84/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Anna Záborská

35

85/2008

Mikel Irujo Amezaga, Inés Ayala Sender

22

86/2008

Marco Cappato, Hanna Foltyn-Kubicka, Thomas Mann, Charles Tannock, Helga Trüpel

212

87/2008

Mario Mauro, Gianni Pittella

127

88/2008

Jean Lambert, Caroline Lucas, Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo

46

89/2008

Bogusław Rogalski

31

90/2008

Richard Howitt, Caroline Lucas, Patrick Gaubert, Helmuth Markov, Renate Weber

56

91/2008

Hélène Goudin, Nils Lundgren, Henrik Lax, John Bowis

53

92/2008

Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Edit Bauer, Marianne Mikko

50

93/2008

Madeleine Jouye de Grandmaison

26

94/2008

Eva-Britt Svensson

94

95/2008

Nicodim Bulzesc, Cristian Silviu Buşoi, Jules Maaten

24

96/2008

Dariusz Rosati, Elmar Brok

24

97/2008

Daniel Strož, Jaromír Kohlíček

6

98/2008

Angelika Beer, Ģirts Valdis Kristovskis, Frieda Brepoels, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ana Maria Gomes

25

99/2008

Elizabeth Lynne, Satu Hassi, Roger Helmer, Christel Schaldemose

43

100/2008

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Manolis Mavrommatis, Hannu Takkula, Mikel Irujo Amezaga

86


20. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 172, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


21. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats op 03.12.2008 en 04.12.2008.


22. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 16.25 uur gesloten.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield , Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berman, Birutis, Blokland, Bloom, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Boursier, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Cremers, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, De Blasio, de Brún, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Donnici, Doorn, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fouré, Fourtou, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hammerstein, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juri , Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marini, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Mathieu, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Mussa , Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Piotrowski, Pirker, Pleštinská, Plumb, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stockmann, Stoyanov, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Teychenné, Thomsen, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Vergnaud, Vidal-Quadras, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid