Indeks 
Protokół
PDF 232kWORD 207k
Czwartek, 20 listopada 2008 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Pomoc finansowa dla państw członkowskich (złożone projekty rezolucji)
 3.Prezentacja rocznego sprawozdania Trybunału Obrachunkowego za rok 2007
 4.Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1073/1999 dotyczącego dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) ***I (debata)
 5.Ponowne rozpatrzenie zalecenia 2001/331/WE przewidującego minimalne kryteria mające zastosowanie do inspekcji w zakresie środowiska w państwach członkowskich (debata)
 6.Głosowanie
  
6.1.Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1073/1999 dotyczącego dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.2.Budżet korygujący nr 8/2008 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008 (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.3.Specjalne sprawozdanie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich dla Parlamentu Europejskiego w następstwie projektu zalecenia dla Rady Unii Europejskiej dotyczącego skargi 1487/2005/GG (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.4.Przyszłość systemów zabezpieczenia społecznego i emerytur (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.5.Warunki wjazdu i pobytu obywateli krajów trzecich w celu zatrudnienia na stanowiskach wymagających wysokich kwalifikacji * (głosowanie)
  
6.6.Procedura dotycząca jednego wniosku o zezwolenie na pobyt i pracę * (głosowanie)
  
6.7.Zmiana rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku * (głosowanie)
  
6.8.Instrument pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich * (głosowanie)
  
6.9.Unia Europejska i dane o pasażerach (głosowanie)
  
6.10.Pomoc finansowa dla państw członkowskich (głosowanie)
  
6.11.Reakcja Unii Europejskiej na pogarszającą się sytuację we wschodniej części Demokratycznej Republiki Kongo (głosowanie)
  
6.12.Europejska polityka przestrzeni kosmicznej: Europa i przestrzeń kosmiczna (głosowanie)
  
6.13.Konieczność wejścia w życie konwencji w sprawie amunicji kasetowej (głosowanie)
  
6.14.HIV/AIDS: wczesna diagnoza i wczesne leczenie (głosowanie)
  
6.15.Sytuacja w sektorze pszczelarstwa (głosowanie)
  
6.16.Ponowne rozpatrzenie zalecenia 2001/331/WE przewidującego minimalne kryteria mające zastosowanie do inspekcji w zakresie środowiska w państwach członkowskich (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 9.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego
 11.Informacja o wspólnych stanowiskach Rady
 12.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
12.1.Somalia
  
12.2.Kara śmierci w Nigerii
  
12.3.Sprawa rodziny al-Kurd
 13.Głosowanie
  
13.1.Somalia (głosowanie)
  
13.2.Kara śmierci w Nigerii (głosowanie)
  
13.3.Sprawa rodziny al-Kurd (głosowanie)
 14.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 15.Skład komisji i delegacji
 16.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 17.Przesunięcie środków
 18.Składanie dokumentów
 19.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu)
 20.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 21.Kalendarz następnych posiedzeń
 22.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Hans-Gert PÖTTERING
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.05.

°
° ° °


2. Pomoc finansowa dla państw członkowskich (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie Komisji: Pomoc finansowa dla państw członkowskich

Debata odbyła się dnia 18.11.2008 r. (pkt 15 protokołu z dnia 18.11.2008 r.).

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Pervenche Berès, w imieniu komisji ECON, w sprawie ustanowienia instrumentu średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich (B6-0614/2008)

Głosowanie: pkt 6.10 protokołu z dnia 20.11.2008 r.


3. Prezentacja rocznego sprawozdania Trybunału Obrachunkowego za rok 2007

Vítor Manuel da Silva Caldeira (przewodniczący Trybunału Obrachunkowego) przedstawił sprawozdanie roczne swojej instytucji.

Głos zabrał Siim Kallas (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Jean-Pierre Audy w imieniu grupy PPE-DE, Herbert Bösch w imieniu grupy PSE, Jan Mulder w imieniu grupy ALDE, Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, Esko Seppänen w imieniu grupy GUE/NGL, Godfrey Bloom w imieniu grupy IND/DEM, Ashley Mote niezrzeszony, Christofer Fjellner, Bogusław Liberadzki, Jean Marie Beaupuy, Ingeborg Gräßle, Dan Jørgensen, Bill Newton Dunn, Markus Ferber i Paulo Casaca.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Marian Harkin, José Javier Pomés Ruiz, ubolewając również z powodu nieobecności Rady, Szabolcs Fazakas, Anneli Jäätteenmäki, Véronique Mathieu, najpierw w sprawie wystąpienia Joségo Javiera Pomésa Ruiza, Mairead McGuinness, Jan Olbrycht, Esther De Lange i Rumiana Jeleva.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Lambert van Nistelrooij, Gerard Batten, Dushana Zdravkova i Christopher Heaton-Harris.

Głos zabrali: Vítor Manuel da Silva Caldeira i Siim Kallas.

Debata została zamknięta.


4. Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1073/1999 dotyczącego dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) [COM(2006)0244 - C6-0228/2006 - 2006/0084(COD)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A6-0394/2008)

Ingeborg Gräßle przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Siim Kallas (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Paul Rübig w imieniu grupy PPE-DE, Herbert Bösch w imieniu grupy PSE, Jorgo Chatzimarkakis w imieniu grupy ALDE i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy UEN.

PRZEWODNICTWO: Luisa MORGANTINI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, Erik Meijer w imieniu grupy GUE/NGL, Nils Lundgren w imieniu grupy IND/DEM, Philip Claeys niezrzeszony, Antonio De Blasio, Inés Ayala Sender, Paul van Buitenen, Hans-Peter Martin oraz Herbert Bösch - w sprawie osobistej związanej z wystąpieniem Hansa-Petera Martina.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Markus Pieper, Christopher Heaton-Harris i Paul Rübig.

Głos zabrali: Siim Kallas, Ingeborg Gräßle, również w związku z wystąpieniem Hansa-Petera Martina, oraz Hans-Peter Martin - w sprawie osobistej związanej z wystąpieniem Ingeborg Gräßle.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.1 protokołu z dnia 20.11.2008 r.


5. Ponowne rozpatrzenie zalecenia 2001/331/WE przewidującego minimalne kryteria mające zastosowanie do inspekcji w zakresie środowiska w państwach członkowskich (debata)

Pytanie ustne (O-0085/2008) zadane przez Miroslava Ouzký'ego, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Przegląd zalecenia 2001/331/WE przewidującego minimalne kryteria dotyczące inspekcji w zakresie ochrony środowiska w państwach członkowskich (B6-0479/2008)

Miroslav Ouzký zadał pytanie ustne.

Siim Kallas (wiceprzewodniczący Komisji) odpowiedział na pytanie ustne.

Głos zabrali: Caroline Jackson w imieniu grupy PPE-DE, Genowefa Grabowska w imieniu grupy PSE, Johannes Blokland w imieniu grupy IND/DEM, Bogusław Sonik, Daciana Octavia Sârbu i Siim Kallas.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 108 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Miroslav Ouzký i Caroline Jackson, w imieniu komisji ENVI, w sprawie ponownego rozpatrzenia zalecenia 2001/331/WE przewidującego minimalne kryteria mające zastosowanie do inspekcji w zakresie środowiska w państwach członkowskich (B6-0580/2008)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.16 protokołu z dnia 20.11.2008 r.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 11.55 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz. 12.05.)


PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS
Wiceprzewodnicząca

6. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


6.1. Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1073/1999 dotyczącego dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) [COM(2006)0244 - C6-0228/2006 - 2006/0084(COD)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A6-0394/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0553)


6.2. Budżet korygujący nr 8/2008 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008 (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu budżetu korygującego nr 8/2008 [2008/2287(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Ville Itälä (A6-0453/2008)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0554)


6.3. Specjalne sprawozdanie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich dla Parlamentu Europejskiego w następstwie projektu zalecenia dla Rady Unii Europejskiej dotyczącego skargi 1487/2005/GG (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie specjalnego sprawozdania Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich dla Parlamentu Europejskiego w związku z projektem zalecenia dla Rady Unii Europejskiej dotyczącego skargi 1487/2005/GG [2008/2072(INI)] - Komisja Petycji. Sprawozdawca: Rainer Wieland (A6-0395/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0555)


6.4. Przyszłość systemów zabezpieczenia społecznego i emerytur (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie przyszłości systemów zabezpieczenia społecznego i emerytur: ich finansowanie i tendencja do indywidualizacji [2007/2290(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Gabriele Stauner (A6-0409/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0556)


6.5. Warunki wjazdu i pobytu obywateli krajów trzecich w celu zatrudnienia na stanowiskach wymagających wysokich kwalifikacji * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli krajów trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji [COM(2007)0637 - C6-0011/2008 - 2007/0228(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Ewa Klamt (A6-0432/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2008)0557)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2008)0557)


6.6. Procedura dotycząca jednego wniosku o zezwolenie na pobyt i pracę * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie procedury jednego wniosku o jedno zezwolenie dla obywateli krajów trzecich na pobyt i pracę na terytorium państwa członkowskiego oraz w sprawie wspólnego zbioru praw dla pracowników z krajów trzecich przebywających legalnie w państwie członkowskim [COM(2007)0638 - C6-0470/2007 - 2007/0229(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Patrick Gaubert (A6-0431/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2008)0558)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2008)0558)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Przed głosowaniem nad poprawką 14, Robert Goebbels powrócił do głosowania nad poprawką 1 celem zwrócenia się z wnioskiem o jego powtórzenie (Przewodnicząca odmówiła cofnięcia się do tego głosowania i potwierdziła, że wynik głosowania został przyjęty).


6.7. Zmiana rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ( rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku ) [COM(2008)0489 - C6-0314/2008 - 2008/0156(CNS)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Neil Parish (A6-0368/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzono (P6_TA(2008)0559)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2008)0559)


6.8. Instrument pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 332/2002 ustanawiające instrument średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich [COM(2008)0717 - C6-0389/2008 - 2008/0208(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Pervenche Berès (A6-0450/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2008)0560)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2008)0560)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Pervenche Berès zgłosiła poprawkę ustną do poprawki 1, która została przyjęta.


6.9. Unia Europejska i dane o pasażerach (głosowanie)

Projekt rezolucji B6-0615/2008

Debata odbyła się dnia 20.10.2008 r. (pkt 15 protokołu z dnia 20.10.2008 r.).

Projekt rezolucji został ogłoszony w dniu 20.11.2008 r. (pkt 2 protokołu z dnia 20.11.2008 r.).

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

Głos zabrali: Jean-Pierre Jouyet (urzędujący przewodniczący Rady), Sophia in 't Veld i Daniel Cohn-Bendit.

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0561)


6.10. Pomoc finansowa dla państw członkowskich (głosowanie)

Projekt rezolucji B6-0614/2008

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0562)


6.11. Reakcja Unii Europejskiej na pogarszającą się sytuację we wschodniej części Demokratycznej Republiki Kongo (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0590/2008, B6-0591/2008, B6-0592/2008, B6-0593/2008, B6-0594/2008 i B6-0595/2008

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0590/2008

(zastępujący B6-0590/2008, B6-0592/2008, B6-0593/2008, B6-0594/2008 i B6-0595/2008):

złożony przez następujących posłów:

Jürgen Schröder, Colm Burke i Geoffrey Van Orden w imieniu grupy PPE-DE
Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson i Ana Maria Gomes w imieniu grupy PSE
Thierry Cornillet, Philippe Morillon, Frédérique Ries, Fiona Hall, Renate Weber i Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE
Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska i Mieczysław Edmund Janowski w imieniu grupy UEN
Frithjof Schmidt i Angelika Beer w imieniu grupy Verts/ALE

Przyjęto (P6_TA(2008)0563)

(Wniosek w sprawie rezolucji B6-0591/2008 stał się bezprzedmiotowy.)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Pasqualina Napoletano zgłosiła poprawkę ustną do poprawki 1.

Ponieważ ponad 40 posłów sprzeciwiło się uwzględnieniu wspomnianej poprawki ustnej, nie została ona przyjęta


6.12. Europejska polityka przestrzeni kosmicznej: Europa i przestrzeń kosmiczna (głosowanie)

Projekt rezolucji B6-0582/2008

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0564)


6.13. Konieczność wejścia w życie konwencji w sprawie amunicji kasetowej (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0588/2008 i B6-0589/2008

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI B6-0589/2008

Przyjęto (P6_TA(2008)0565)

(Wniosek w sprawie rezolucji B6-0588/2008 został wycofany.)


6.14. HIV/AIDS: wczesna diagnoza i wczesne leczenie (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0581/2008, B6-0583/2008, B6-0584/2008, B6-0585/2008, B6-0586/2008 i B6-0587/2008

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0581/2008

(zastępujący B6-0581/2008, B6-0583/2008, B6-0584/2008, B6-0585/2008, B6-0586/2008 i B6-0587/2008):

złożony przez następujących posłów:

John Bowis, Antonios Trakatellis, Françoise Grossetête, Elisabeth Morin i Colm Burke w imieniu grupy PPE-DE
Zita Gurmai, Miguel Angel Martínez Martínez, Michael Cashman, Jan Marinus Wiersma, Anna Hedh i Anne Van Lancker w imieniu grupy PSE
Georgs Andrejevs w imieniu grupy ALDE
Liam Aylward, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Roberta Angelilli i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy UEN,
Kathalijne Maria Buitenweg w imieniu grupy Verts/ALE
Adamos Adamou, Vittorio Agnoletto i Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL

Przyjęto (P6_TA(2008)0566)


6.15. Sytuacja w sektorze pszczelarstwa (głosowanie)

Projekt rezolucji B6-0579/2008

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0567)


6.16. Ponowne rozpatrzenie zalecenia 2001/331/WE przewidującego minimalne kryteria mające zastosowanie do inspekcji w zakresie środowiska w państwach członkowskich (głosowanie)

Projekt rezolucji B6-0580/2008

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0568)


7. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Gabriele Stauner - A6-0409/2008: Astrid Lulling

Sprawozdanie Ewa Klamt - A6-0432/2008: Philip Claeys

Sprawozdanie Neil Parish - A6-0368/2008: Astrid Lulling i Anja Weisgerber

HIV/AIDS: wczesna diagnoza i wczesne leczenie - RC-B6-0581/2008: Milan Gaľa

Reakcja Unii Europejskiej na pogarszającą się sytuację we wschodniej części Demokratycznej Republiki Kongo - RC-B6-0590/2008: Charles Tannock

Sytuacja w sektorze pszczelarstwa - B6-0579/2008: Erna Hennicot-Schoepges i Astrid Lulling


8. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Séance en direct, Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes) oraz w wersji drukowanej załącznika Wyniki głosowania imiennego.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie uaktualniana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13.00 i wznowione o 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Gérard ONESTA
Wiceprzewodniczący

9. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


10. Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego

Aldo Patriciello skierował do przewodniczącego wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów w postępowaniu przez sądem w Campobasso (Włochy).

Zgodnie z art. 6 ust. 3 Regulaminu wniosek ten został przekazany do właściwej komisji (komisji JURI).


11. Informacja o wspólnych stanowiskach Rady

Przewodniczący poinformował, zgodnie z art. 57 ust.1 Regulaminu, o otrzymaniu od Rady następujących wspólnych stanowisk, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów ich przyjęcia, jak również stanowiska Komisji na temat:

- wspólnego stanowiska w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejską Fundację Kształcenia (przekształcenie) (11263/4/2008 - C6-0422/2008 - 2007/0163(COD))
odesłane, komisja przedm. właśc.: EMPL

- wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w dniu 18 listopada 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 80/181/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do jednostek miar (11915/3/2008 - C6-0425/2008 - 2007/0187(COD))
odesłane, komisja przedm. właśc.: IMCO

Trzymiesięczny termin, jaki Parlament ma na określenie swojego stanowiska, zaczyna biec w dniu jutrzejszym, 21.11.2008 r.


12. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 18.11.2008 r.)


12.1. Somalia

Projekty rezolucji B6-0596/2008, B6-0597/2008, B6-0598/2008, B6-0599/2008, B6-0600/2008 i B6-0601/2008

Marios Matsakis, Manuel Medina Ortega, Ryszard Czarnecki i Urszula Gacek przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Filip Kaczmarek w imieniu grupy PPE-DE, Paulo Casaca w imieniu grupy PSE, Urszula Krupa w imieniu grupy IND/DEM, i Tadeusz Zwiefka.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Esko Seppänen, Charles Tannock, Ewa Tomaszewska, Colm Burke i Marcin Libicki.

Głos zabrał Siim Kallas (wiceprzewodniczący Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.1 protokołu z dnia 20.11.2008 r.


12.2. Kara śmierci w Nigerii

Projekty rezolucji B6-0602/2008, B6-0603/2008, B6-0604/2008, B6-0605/2008, B6-0606/2008 i B6-0607/2008

Marios Matsakis, Paulo Casaca, Ryszard Czarnecki i Michael Gahler przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Ewa Tomaszewska w imieniu grupy UEN, i Erik Meijer w imieniu grupy GUE/NGL.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Laima Liucija Andrikienė i Zdzisław Zbigniew Podkański.

Głos zabrał Siim Kallas (wiceprzewodniczący Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.2 protokołu z dnia 20.11.2008 r.


12.3. Sprawa rodziny al-Kurd

Projekty rezolucji B6-0608/2008, B6-0609/2008, B6-0610/2008, B6-0611/2008, B6-0612/2008 i B6-0613/2008

Głos zabrał Marios Matsakis (autor) na wstępie w sprawie reakcji wywołanych jego wystąpieniem z dnia 9.07.2008 r. (pkt 15 protokołu z dnia 09.07.2008 r.), a następnie w celu przedstawienia projektu rezolucji B6-0608/2008.

Véronique De Keyser, Luisa Morgantini, Ryszard Czarnecki i Bernd Posselt przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Jana Hybášková w imieniu grupy PPE-DE, Proinsias De Rossa w imieniu grupy PSE, między innymi w sprawie możliwości zgłoszenia poprawek ustnych do tekstów będących przedmiotem głosowania w czwartek po południu (Przewodniczący przypomniał przepisy mające w tej kwestii zastosowanie), Marios Matsakis, w tej samej sprawie, Charles Tannock w imieniu grupy PPE-DE, na wstępie w tej samej sprawie (Przewodniczący podkreślił szczególny charakter poprawek ustnych), oraz Lidia Joanna Geringer de Oedenberg w imieniu grupy PSE.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Paulo Casaca.

Głos zabrał Siim Kallas (wiceprzewodniczący Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.3 protokołu z dnia 20.11.2008 r.


13. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


13.1. Somalia (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0596/2008, B6-0597/2008, B6-0598/2008, B6-0599/2008, B6-0600/2008 i B6-0601/2008

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0596/2008

(zastępujący B6-0596/2008, B6-0597/2008, B6-0598/2008, B6-0599/2008, B6-0600/2008 i B6-0601/2008):

złożony przez następujących posłów:

Urszula Gacek, Charles Tannock, Colm Burke, Mario Mauro, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Ioannis Kasoulides, Bernd Posselt i Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy PPE-DE,
Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Maria Badia i Cutchet i Raimon Obiols i Germà w imieniu grupy PSE,
Marco Cappato, Marco Pannella, Marios Matsakis, Marielle De Sarnez i Fiona Hall w imieniu grupy ALDE,
Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański i Ewa Tomaszewska w imieniu grupy UEN,
Margrete Auken i Marie-Hélène Aubert w imieniu grupy Verts/ALE,
Esko Seppänen i Giusto Catania w imieniu grupy GUE/NGL

Przyjęto (P6_TA(2008)0569)


13.2. Kara śmierci w Nigerii (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0602/2008, B6-0603/2008, B6-0604/2008, B6-0605/2008, B6-0606/2008 i B6-0607/2008

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0602/2008

(zastępujący B6-0602/2008, B6-0603/2008, B6-0604/2008, B6-0605/2008, B6-0606/2008 i B6-0607/2008):

złożony przez następujących posłów:

Michael Gahler, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt i Eija-Riitta Korhola w imieniu grupy PPE-DE,
Pasqualina Napoletano i Alain Hutchinson w imieniu grupy PSE,
Marios Matsakis, Marco Cappato i Marco Pannella w imieniu grupy ALDE,
Eoin Ryan, Mieczysław Edmund Janowski i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy UEN,
Marie-Hélène Aubert i Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE,
Vittorio Agnoletto w imieniu grupy GUE/NGL

Przyjęto (P6_TA(2008)0570)


13.3. Sprawa rodziny al-Kurd (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0608/2008, B6-0609/2008, B6-0610/2008, B6-0611/2008, B6-0612/2008 i B6-0613/2008

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0608/2008

(zastępujący B6-0608/2008, B6-0609/2008, B6-0610/2008, B6-0611/2008, B6-0612/2008 i B6-0613/2008):

złożony przez następujących posłów:

Ioannis Kasoulides i Mario Mauro w imieniu grupy PPE-DE,
Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser, Proinsias De Rossa i Jamila Madeira w imieniu grupy PSE,
Chris Davies i Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE,
Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Roberta Angelilli i Eugenijus Maldeikis w imieniu grupy UEN,
Hélène Flautre, Margrete Auken, David Hammerstein, Jill Evans i Caroline Lucas w imieniu grupy Verts/ALE,
Luisa Morgantini i Kyriacos Triantaphyllides w imieniu grupy GUE/NGL

Przyjęto (P6_TA(2008)0571)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

- Charles Tannock przedstawił poprawkę ustną do punktu B preambuły, która została przyjęta. Marios Matsakis zasugerował wówczas wprowadzenie zmian do sformułowania tej poprawki ustnej, czemu przeciwstawił się Charles Tannock (Przewodniczący, stwierdzając zgłoszenie tego sprzeciwu potwierdził, że pod głosowanie poddany zostanie jedynie tekst zmieniony poprawką ustną w początkowym brzmieniu sformułowanym przez jej autora);

- Kathalijne Maria Buitenweg w sprawie przyjętej procedury;

- Charles Tannock przedstawił poprawkę ustną do punktu D preambuły, wobec której sprzeciw wyraził Marios Matsakis (Przewodniczący przypomniał obowiązujące przepisy dotyczące poprawek ustnych), i która została przyjęta.;

- Kathalijne Maria Buitenweg w sprawie przyjętej procedury.

°
° ° °

Głos zabrali: Véronique De Keyser, która zadała pytania dotyczące sposobu prowadzenia przez grupy polityczne negocjacji prowadzących do wspólnych projektów rezolucji, Marios Matsakis, Proinsias De Rossa, który sprzeciwił się praktyce, którą określił jako nadmierne stosowanie poprawek ustnych w czasie obecnego głosowania, Luisa Morgantini, Bernd Posselt, Marcin Libicki et Paulo Casaca, ostatni z nich w sprawie wystąpienia Luisy Morgantini.

Przewodniczący sprecyzował, że uwagi zgłoszone w sprawie stosowania poprawek ustnych zostaną przekazane właściwym instancjom, co nie zmienia faktu, że przepisy Regulaminu nie zostały naruszone.


14. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Séance en direct, Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes) oraz w wersji drukowanej załącznika Wyniki głosowania imiennego.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie uaktualniana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


15. Skład komisji i delegacji

Na wniosek grupy UEN Parlament zatwierdził następującą nominację:

Delegacja do spraw stosunków z Iranem: Antonio Mussa


16. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Zaangażowane komisje

komisja ITRE

- Zmiana rozporządzenia (WE) nr 717/2007 (telefonia ruchoma) oraz dyrektywy 2002/21/WE (łączność elektroniczna) (COM(2008)0580 - C6-0333/2008 - 2008/0187(COD))
(opinia: CULT, ECON)
zaangażowane komisje ITRE, IMCO
(w związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 13.11.2008 r.)

komisja LIBE

- Publiczny dostęp do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (COM(2008)0229 - C6-0184/2008 - 2008/0090(COD))
(opinia: PETI, JURI, INTA)
zaangażowane komisje LIBE, AFCO
(w związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 13.11.2008 r.)


17. Przesunięcie środków

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0376/2008) w sprawie przesunięcia środków DEC 27/2008.

Po zapoznaniu się z opinią Rady wyraziła zgodę na całościowe przesunięcie środków, zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich.

°
° ° °

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0377/2008) w sprawie przesunięcia środków DEC 36/2008.

Po zapoznaniu się z opinią Rady wyraziła zgodę na całościowe przesunięcie środków, zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich.

°
° ° °

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0379/2008) w sprawie przesunięcia środków DEC 38/2008.

Po zapoznaniu się z opinią Rady wyraziła zgodę na całościowe przesunięcie środków, zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich.


18. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone: przez Radę i Komisję:

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie agencji ratingowych (COM(2008)0704 - C6-0397/2008 - 2008/0217(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

JURI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady o zawarciu Umowy pomiędzy rządem Republiki Korei a Wspólnotą Europejską dotyczącej współpracy w sprawie działań antykonkurencyjnych (SEC(2007)1731 - C6-0398/2008 - 2008/0004(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

ECON

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie sieci ostrzegania o zagrożeniach dla infrastruktury krytycznej (CIWIN) (COM(2008)0676 - C6-0399/2008 - 2008/0200(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

ITRE, ECON, TRAN

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią (przekształcenie) (COM(2008)0778 - C6-0412/2008 - 2008/0222(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

JURI

- Komisja Europejska: Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Wspólnot Europejskich - Rok budżetowy 2007 (SEC(2008)2359 [[01]] - C6-0415/2008 - 2008/2186(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Komisja Europejska : Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Wspólnot Europejskich — Rok budżetowy 2007 - Parlament Europejski (SEC(2008)2359 [[02]] - C6-0416/2008 - 2008/2276(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Komisja Europejska : Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Wspólnot Europejskich — Rok budżetowy 2007 - Rada (SEC(2008)2359 [[03]] - C6-0417/2008 - 2008/2277(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Komisja Europejska: ostateczne roczne sprawozdania finansowe Wspólnot Europejskich za rok budżetowy 2007 - Trybunał Sprawiedliwości (SEC(2008)2359 [[04]] - C6-0418/2008 - 2008/2278(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Komisja Europejska : Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Wspólnot Europejskich — Rok budżetowy 2007 - Europejski Trybunal Obrachunkowy (SEC(2008)2359 [[05]] - C6-0419/2008 - 2008/2279(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Komisja Europejska : Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Wspólnot Europejskich — Rok budżetowy 2007 - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (SEC(2008)2359 [[06]] - C6-0420/2008 - 2008/2280(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Komisja Europejska : Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Wspólnot Europejskich — Rok budżetowy 2007 - Komitet Regionów (SEC(2008)2359 [[07]] - C6-0421/2008 - 2008/2281(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Komisja Europejska: Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Wspólnot Europejskich — Rok budżetowy 2007 - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (SEC(2008)2359 [[08]] - C6-0423/2008 - 2008/2282(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Komisja Europejska : Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Wspólnot Europejskich — Rok budżetowy 2007 - Europejski Inspektor Ochrony Danych (SEC(2008)2359 [[09]] - C6-0424/2008 - 2008/2283(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

JURI, LIBE

- Projekt budżetu korygującego nr 8 na rok budżetowy 2008, uchwalony przez Radę w dniu 18 listopada 2008 r. (15765/2008 - C6-0426/2008 - 2008/2287(BUD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Komisja Europejska : Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Wspólnot Europejskich — Rok budżetowy 2007 - Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (SEC(2008)2359 [[10]] - C6-0427/2008 - 2008/2254(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL

- Komisja Europejska : Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Wspólnot Europejskich — Rok budżetowy 2007 - Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (SEC(2008)2359 [[11]] - C6-0428/2008 - 2008/2255(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL

- Komisja Europejska : Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Wspólnot Europejskich — Rok budżetowy 2007 - Europejska Agencja Odbudowy (SEC(2008)2359 [[12]] - C6-0429/2008 - 2008/2256(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET

- Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach. European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial Year 2007 - Fundamental Rights Agency (SEC(2008)2359 [[13]] - C6-0430/2008 - 2008/2257(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Komisja Europejska : Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Wspólnot Europejskich — Rok budżetowy 2007 - Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (SEC(2008)2359 [[14]] - C6-0431/2008 - 2008/2258(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Komisja Europejska: Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Wspólnot Europejskich — Rok budżetowy 2007 - Europejska Agencja Ochrony Środowiska (SEC(2008)2359 [[15]] - C6-0432/2008 - 2008/2259(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Komisja Europejska: ostateczne roczne sprawozdania finansowe Wspólnot Europejskich za rok budżetowy 2007 - Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (SEC(2008)2359 [[16]] - C6-0433/2008 - 2008/2260(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL

- Komisja Europejska : Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Wspólnot Europejskich — Rok budżetowy 2007 - Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (SEC(2008)2359 [[17]] - C6-0434/2008 - 2008/2261(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CONT

- Komisja Europejska : Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Wspólnot Europejskich — Rok budżetowy 2007 - Europejska Agencja ds. Leków (SEC(2008)2359 [[18]] - C6-0435/2008 - 2008/2262(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Komisja Europejska : Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Wspólnot Europejskich — Rok budżetowy 2007 - Eurojust (SEC(2008)2359 [[19]] - C6-0436/2008 - 2008/2263(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Komisja Europejska : Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Wspólnot Europejskich — Rok budżetowy 2007 - Europejska Fundacja Kształcenia (SEC(2008)2359 [[20]] - C6-0437/2008 - 2008/2264(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL

- Komisja Europejska : Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Wspólnot Europejskich — Rok budżetowy 2007 - Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (SEC(2008)2359 [[21]] - C6-0438/2008 - 2008/2265(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

TRAN

- Komisja Europejska : Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Wspólnot Europejskich — Rok budżetowy 2007 - Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (SEC(2008)2359 [[22]] - C6-0439/2008 - 2008/2266(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

TRAN

- Komisja Europejska : Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Wspólnot Europejskich — Rok budżetowy 2007 - Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (SEC(2008)2359 [[23]] - C6-0440/2008 - 2008/2267(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Komisja Europejska: ostateczne roczne sprawozdania finansowe Wspólnot Europejskich za rok budżetowy 2007 - Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (SEC(2008)2359 [[24]] - C6-0441/2008 - 2008/2268(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Komisja Europejska : Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Wspólnot Europejskich — Rok budżetowy 2007 - Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (SEC(2008)2359 [[25]] - C6-0442/2008 - 2008/2269(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska : Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Wspólnot Europejskich — Rok budżetowy 2007 - Europejska Agencja Kolejowa (SEC(2008)2359 [[26]] - C6-0443/2008 - 2008/2270(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

TRAN

- Komisja Europejska: Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Wspólnot Europejskich — Rok budżetowy 2007 - Europejskie Kolegium Policyjne (SEC(2008)2359 [[27]] - C6-0444/2008 - 2008/2271(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Komisja Europejska : Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Wspólnot Europejskich — Rok budżetowy 2007 - FRONTEX (SEC(2008)2359 [[28]] - C6-0445/2008 - 2008/2272(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach. European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial Year 2007 - European GNSS Supervisory Authority (SEC(2008)2359 [[29]] - C6-0446/2008 - 2008/2273(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE, JURI

- Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach. European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial Year 2007 - Community Fisheries Control Agency (SEC(2008)2359 [[30]] - C6-0447/2008 - 2008/2274(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PECH

- Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach. European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial Year 2007 - European Chemicals Agency (SEC(2008)2359 [[31]] - C6-0448/2008 - 2008/2275(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (COM(2008)0786 - C6-0449/2008 - 2008/0224(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

BUDG

- Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Wersja ujednolicona) (COM(2008)0691 - C6-0450/2008 - 2008/0206(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (COM(2008)0553 - C6-0451/2008 - 2008/0180(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

ENVI


19. Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu)

Liczba podpisów zebranych pod pisemnymi oświadczeniami wpisanymi do rejestru (art. 116 ust. 3 Regulaminu):

Numer dokumentu

Autor

Podpisy

64/2008

Vladimír Železný

26

65/2008

Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov, Slavi Binev

12

66/2008

Mikel Irujo Amezaga, Rebecca Harms, Csaba Sándor Tabajdi

113

67/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Małgorzata Handzlik, Janelly Fourtou, Christel Schaldemose

69

68/2008

Alyn Smith, Jill Evans, Mairead McGuinness, James Nicholson, Neil Parish

64

69/2008

Nicolae Vlad Popa, Jolanta Dičkutė, Frieda Brepoels, Kathy Sinnott, Adamos Adamou

355

70/2008

Kinga Gál, Alexander Alvaro, Kristian Vigenin, Jean Lambert

72

71/2008

Andreas Mölzer

25

72/2008

Marian Zlotea, Flaviu Călin Rus

37

73/2008

Jean-Claude Martinez

14

74/2008

Daniel Strož

12

75/2008

Alexander Alvaro, Piia-Noora Kauppi, Frédérique Ries, Catherine Stihler, Helga Trüpel

207

76/2008

Sharon Bowles, Elspeth Attwooll, Martine Roure, Caroline Lucas, Anders Wijkman

105

77/2008

Marian Zlotea, Rareş-Lucian Niculescu, Flaviu Călin Rus

38

78/2008

Linda McAvan, Anne Laperrouze, Claude Turmes, Elisa Ferreira

106

80/2008

Françoise Grossetête, John Bowis, Katalin Lévai, Jan Tadeusz Masiel, Antonios Trakatellis

167

81/2008

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

11

82/2008

Mechtild Rothe, Anders Wijkman, Fiona Hall, Claude Turmes, Umberto Guidoni

49

83/2008

Andreas Mölzer

3

84/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Anna Záborská

35

85/2008

Mikel Irujo Amezaga, Inés Ayala Sender

22

86/2008

Marco Cappato, Hanna Foltyn-Kubicka, Thomas Mann, Charles Tannock, Helga Trüpel

212

87/2008

Mario Mauro, Gianni Pittella

127

88/2008

Jean Lambert, Caroline Lucas, Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo

46

89/2008

Bogusław Rogalski

31

90/2008

Richard Howitt, Caroline Lucas, Patrick Gaubert, Helmuth Markov, Renate Weber

56

91/2008

Hélène Goudin, Nils Lundgren, Henrik Lax, John Bowis

53

92/2008

Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Edit Bauer, Marianne Mikko

50

93/2008

Madeleine Jouye de Grandmaison

26

94/2008

Eva-Britt Svensson

94

95/2008

Nicodim Bulzesc, Cristian Silviu Buşoi, Jules Maaten

24

96/2008

Dariusz Rosati, Elmar Brok

24

97/2008

Daniel Strož, Jaromír Kohlíček

6

98/2008

Angelika Beer, Ģirts Valdis Kristovskis, Frieda Brepoels, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ana Maria Gomes

25

99/2008

Elizabeth Lynne, Satu Hassi, Roger Helmer, Christel Schaldemose

43

100/2008

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Manolis Mavrommatis, Hannu Takkula, Mikel Irujo Amezaga

86


20. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 172 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte akty zostaną przekazane instytucjom, do których są skierowane.


21. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach 03.12.2008 r. i 04.12.2008 r.


22. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 16.25.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Sekretarz generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield , Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berman, Birutis, Blokland, Bloom, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Boursier, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Cremers, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, De Blasio, de Brún, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Donnici, Doorn, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fouré, Fourtou, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hammerstein, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juri , Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marini, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Mathieu, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Mussa , Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Piotrowski, Pirker, Pleštinská, Plumb, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stockmann, Stoyanov, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Teychenné, Thomsen, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Vergnaud, Vidal-Quadras, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności