Index 
Proces-verbal
PDF 235kWORD 210k
Joi, 20 noiembrie 2008 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Sprijin financiar acordat statelor membre (propuneri de rezoluţie depuse)
 3.Prezentarea raportului anual al Curţii de Conturi – 2007
 4.Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 privind investigaţiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) ***I (dezbatere)
 5.Revizuirea Recomandării 2001/331/CE de stabilire a unor criterii minime pentru inspecţiile de mediu în statele membre (dezbatere)
 6.Votare
  
6.1.Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 privind investigaţiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.2.Proiect de buget rectificativ nr. 8/2008 (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.3.Raport special prezentat Parlamentului European de Ombudsmanul European în urma proiectului de recomandare adresat Consiliului Uniunii Europene privind plângerea nr. 1487/2005/GG (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.4.Viitorul sistemelor de asigurări sociale şi de pensii: finanţarea lor şi tendinţa spre individualizare (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.5.Condiţii de intrare şi de şedere a resortisanţilor din ţările terţe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate * (vot)
  
6.6.Procedura unică pentru solicitarea permisului de şedere şi de muncă * (vot)
  
6.7.Modificarea Regulamentului unic OCP * (vot)
  
6.8.Mecanism de asistență financiară pe termen mediu pentru balanţele de plăţi ale statelor membre * (vot)
  
6.9.Uniunea Europeană şi PNR (vot)
  
6.10.Sprijin financiar acordat statelor membre (vot)
  
6.11.Răspunsul Uniunii Europene la deteriorarea situaţiei în estul Republicii Democratice din Congo (vot)
  
6.12.Politica spaţială europeană: Europa şi spaţiul (vot)
  
6.13.Necesitatea intrării în vigoare a Convenţiei privind muniţia cu fragmentare înainte de sfârşitul anului 2008 (vot)
  
6.14.HIV/SIDA: Depistare şi tratament precoce (vot)
  
6.15.Situaţia apicolă (vot)
  
6.16.Revizuirea Recomandării 2001/331/CE de stabilire a unor criterii minime pentru inspecţiile de mediu în statele membre (vot)
 7.Explicaţii privind votul
 8.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 9.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 10.Cerere de apărare a imunităţii parlamentare
 11.Comunicarea poziţiilor comune ale Consiliului
 12.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)
  
12.1.Somalia
  
12.2.Pedeapsa cu moartea în Nigeria
  
12.3.Cazul familiei al-Kurd
 13.Votare
  
13.1.Somalia (vot)
  
13.2.Pedeapsa cu moartea în Nigeria (vot)
  
13.3.Cazul familiei al-Kurd (vot)
 14.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 15.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 16.Decizii privind anumite documente
 17.Transferuri de credite
 18.Depunere de documente
 19.Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură)
 20.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe
 21.Calendarul următoarelor şedinţe
 22.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


PREZIDEAZĂ: Hans-Gert PÖTTERING
Preşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.05.


2. Sprijin financiar acordat statelor membre (propuneri de rezoluţie depuse)

Declaraţie a Comisiei: Sprijin financiar acordat statelor membre

Dezbaterea a avut loc la 18.11.2008 (punctul 15 al PV din 18.11.2008).

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Pervenche Berès, în numele Comisiei ECON, referitoare la înființarea unui mecanism de asistență financiară pe termen mediu pentru balanțele de plăți ale statelor membre (B6-0614/2008)

Vot: punctul 6.10 al PV din 20.11.2008.


3. Prezentarea raportului anual al Curţii de Conturi – 2007

Vítor Manuel da Silva Caldeira (Preşedintele Curţii de Conturi) a prezentat raportul anual al instituţiei sale.

A intervenit Siim Kallas (vicepreşedinte al Comisiei).

Au intervenit: Jean-Pierre Audy, în numele Grupului PPE-DE, Herbert Bösch, în numele Grupului PSE, Jan Mulder, în numele Grupului ALDE, Bart Staes, în numele Grupului Verts/ALE, Esko Seppänen, în numele Grupului GUE/NGL, Godfrey Bloom, în numele Grupului IND/DEM, Ashley Mote, neafiliat, Christofer Fjellner, Bogusław Liberadzki, Jean Marie Beaupuy, Ingeborg Gräßle, Dan Jørgensen, Bill Newton Dunn, Markus Ferber şi Paulo Casaca.

PREZIDEAZĂ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

Au intervenit: Marian Harkin, José Javier Pomés Ruiz, de asemenea pentru a-şi exprima regretul faţă de absenţa Consiliului, Szabolcs Fazakas, Anneli Jäätteenmäki, Véronique Mathieu, întâi privind intervenţia lui José Javier Pomés Ruiz, Mairead McGuinness, Jan Olbrycht, Esther De Lange şi Rumiana Jeleva.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Lambert van Nistelrooij, Gerard Batten, Dushana Zdravkova şi Christopher Heaton-Harris.

Au intervenit: Vítor Manuel da Silva Caldeira şi Siim Kallas.

Dezbaterea s-a încheiat.


4. Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 privind investigaţiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) [COM(2006)0244 - C6-0228/2006 - 2006/0084(COD)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Ingeborg Gräßle (A6-0394/2008)

Ingeborg Gräßle şi-a prezentat raportul.

A intervenit Siim Kallas (vicepreşedinte al Comisiei).

Au intervenit: Paul Rübig, în numele Grupului PPE-DE, Herbert Bösch, în numele Grupului PSE, Jorgo Chatzimarkakis, în numele Grupului ALDE, şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului UEN.

PREZIDEAZĂ: Luisa MORGANTINI
Vicepreşedintă

Au intervenit: Bart Staes, în numele Grupului Verts/ALE, Erik Meijer, în numele Grupului GUE/NGL, Nils Lundgren, în numele Grupului IND/DEM, Philip Claeys, neafiliat, Antonio De Blasio, Inés Ayala Sender, Paul van Buitenen, Hans-Peter Martin şi Herbert Bösch, referitor la o chestiune de ordin personal în urma intervenţiei lui Hans-Peter Martin.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Markus Pieper, Christopher Heaton-Harris şi Paul Rübig.

Au intervenit: Siim Kallas, Ingeborg Gräßle, de asemenea privind intervenţia lui Hans-Peter Martin, şi Hans-Peter Martin referitor la o chestiune de ordin personal în urma intervenţiei lui Ingeborg Gräßle.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.1 al PV din 20.11.2008.


5. Revizuirea Recomandării 2001/331/CE de stabilire a unor criterii minime pentru inspecţiile de mediu în statele membre (dezbatere)

Întrebare orală (O-0085/2008) adresată de Miroslav Ouzký, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Revizuirea Recomandării 2001/331/CE de stabilire a unor criterii minime pentru inspecțiile de mediu în statele membre (B6-0479/2008)

Miroslav Ouzký a dezvoltat întrebarea orală.

Siim Kallas (vicepreşedinte al Comisiei) a răspuns la întrebarea orală

Au intervenit: Caroline Jackson, în numele Grupului PPE-DE, Genowefa Grabowska, în numele Grupului PSE, Johannes Blokland, în numele Grupului IND/DEM, Bogusław Sonik, Daciana Octavia Sârbu şi Siim Kallas.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 108 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Miroslav Ouzký şi Caroline Jackson, în numele Comisiei ENVI, referitoare la revizuirea Recomandării 2001/331/CE de stabilire a unor criterii minime pentru inspecțiile de mediu în statele membre (B6-0580/2008)

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.16 al PV din 20.11.2008.

(Şedinţa, suspendată la 11.55 în aşteptarea votării, a fost reluată la 12.05)


PREZIDEAZĂ: Diana WALLIS
Vicepreşedintă

6. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


6.1. Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 privind investigaţiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) [COM(2006)0244 - C6-0228/2006 - 2006/0084(COD)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Ingeborg Gräßle (A6-0394/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENTE şi PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2008)0553)


6.2. Proiect de buget rectificativ nr. 8/2008 (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la proiectul de buget rectificativ nr. 8/2008 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2008 [2008/2287(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Ville Itälä (A6-0453/2008)

(Majoritate calificată)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENTE şi PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2008)0554)


6.3. Raport special prezentat Parlamentului European de Ombudsmanul European în urma proiectului de recomandare adresat Consiliului Uniunii Europene privind plângerea nr. 1487/2005/GG (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la raportul special al Ombudsmanului European în urma proiectului de recomandare adresat Consiliului Uniunii Europene în plângerea nr. 1487/2005/GG [2008/2072(INI)] - Comisia pentru petiţii. Raportor: Rainer Wieland (A6-0395/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENTE şi PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2008)0555)


6.4. Viitorul sistemelor de asigurări sociale şi de pensii: finanţarea lor şi tendinţa spre individualizare (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la viitorul sistemelor de asigurare socială și de pensii: finanțarea lor și tendința de individualizare [2007/2290(INI)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportoare: Gabriele Stauner (A6-0409/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENTE şi PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2008)0556)


6.5. Condiţii de intrare şi de şedere a resortisanţilor din ţările terţe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate * (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor din ţările terţe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate [COM(2007)0637 - C6-0011/2008 - 2007/0228(CNS)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportoare: Ewa Klamt (A6-0432/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2008)0557)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2008)0557)


6.6. Procedura unică pentru solicitarea permisului de şedere şi de muncă * (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului privind o procedură unică de solicitare a unui permis unic pentru resortisanții din țările terțe în vederea șederii și ocupării unui loc de muncă pe teritoriul statelor membre și un set comun de drepturi pentru lucrătorii din țările terțe cu ședere legală pe teritoriul unui stat membru [COM(2007)0638 - C6-0470/2007 - 2007/0229(CNS)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Patrick Gaubert (A6-0431/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2008)0558)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2008)0558)

Intervenţii privind votarea:

Înaintea votării amendamentului 14, Robert Goebbels a revenit asupra votării amendamentului 1 şi a cerut ca aceasta să fie repetată (Preşedinta a refuzat să o reia şi a confirmat că rezultatul votării este stabilit).


6.7. Modificarea Regulamentului unic OCP * (vot)

Raport privind propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) [COM(2008)0489 - C6-0314/2008 - 2008/0156(CNS)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: Neil Parish (A6-0368/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat (P6_TA(2008)0559)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2008)0559)


6.8. Mecanism de asistență financiară pe termen mediu pentru balanţele de plăţi ale statelor membre * (vot)

Raport Propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 332/2002 de înfiinţare a unui mecanism de asistenţă financiară pe termen mediu pentru balanţele de plăţi ale statelor membre [COM(2008)0717 - C6-0389/2008 - 2008/0208(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportoare: Pervenche Berès (A6-0450/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2008)0560)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2008)0560)

Intervenţii privind votarea:

Pervenche Berès a prezentat un amendament oral la amendamentul 1, care a fost reţinut.


6.9. Uniunea Europeană şi PNR (vot)

Propunere de rezoluţie B6-0615/2008

Dezbaterea a avut loc la 20.10.2008 (punctul 15 al PV din 20.10.2008).

Propunerea de rezoluţie a fost anunţată la 20.11.2008 (punctul 2 al PV din 20.11.2008).

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

Au intervenit: Jean-Pierre Jouyet (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului), Sophia in 't Veld şi Daniel Cohn-Bendit.

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2008)0561)


6.10. Sprijin financiar acordat statelor membre (vot)

Propunere de rezoluţie B6-0614/2008

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2008)0562)


6.11. Răspunsul Uniunii Europene la deteriorarea situaţiei în estul Republicii Democratice din Congo (vot)

Propuneri de rezoluţii B6-0590/2008, B6-0591/2008, B6-0592/2008, B6-0593/2008, B6-0594/2008 şi B6-0595/2008

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0590/2008

care înlocuieşte B6-0590/2008, B6-0592/2008, B6-0593/2008, B6-0594/2008 şi B6-0595/2008):

depusă de următorii deputaţi:

Jürgen Schröder, Colm Burke şi Geoffrey Van Orden, în numele Grupului PPE-DE
Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson şi Ana Maria Gomes, în numele Grupului PSE
Thierry Cornillet, Philippe Morillon, Frédérique Ries, Fiona Hall, Renate Weber şi Marios Matsakis, în numele Grupului ALDE
Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska şi Mieczysław Edmund Janowski, în numele Grupului UEN
Frithjof Schmidt şi Angelika Beer, în numele Grupului Verts/ALE

Adoptat (P6_TA(2008)0563)

(Propunerea de rezoluţie B6-0591/2008 a devenit caducă.)

Intervenţii privind votarea:

Pasqualina Napoletano a prezentat un amendament oral la amendamentul 1.

Dat fiind că mai mult de 40 de deputaţi s-au opus luării în considerare a amendamentului oral, acesta nu a fost reţinut.


6.12. Politica spaţială europeană: Europa şi spaţiul (vot)

Propunere de rezoluţie B6-0582/2008

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2008)0564)


6.13. Necesitatea intrării în vigoare a Convenţiei privind muniţia cu fragmentare înainte de sfârşitul anului 2008 (vot)

Propuneri de rezoluţii B6-0588/2008 şi B6-0589/2008

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B6-0589/2008

Adoptat (P6_TA(2008)0565)

(Propunerea de rezoluţie B6-0588/2008 a fost retrasă.)


6.14. HIV/SIDA: Depistare şi tratament precoce (vot)

Propuneri de rezoluţii B6-0581/2008, B6-0583/2008, B6-0584/2008, B6-0585/2008, B6-0586/2008 şi B6-0587/2008

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0581/2008

care înlocuieşte B6-0581/2008, B6-0583/2008, B6-0584/2008, B6-0585/2008, B6-0586/2008 şi B6-0587/2008):

depusă de următorii deputaţi:

John Bowis, Antonios Trakatellis, Françoise Grossetête, Elisabeth Morin şi Colm Burke, în numele Grupului PPE-DE
Zita Gurmai, Miguel Angel Martínez Martínez, Michael Cashman, Jan Marinus Wiersma, Anna Hedh şi Anne Van Lancker, în numele Grupului PSE
Georgs Andrejevs, în numele Grupului ALDE
Liam Aylward, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Roberta Angelilli şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului UEN,
Kathalijne Maria Buitenweg, în numele Grupului Verts/ALE
Adamos Adamou, Vittorio Agnoletto şi Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL

Adoptat (P6_TA(2008)0566)


6.15. Situaţia apicolă (vot)

Propunere de rezoluţie B6-0579/2008

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2008)0567)


6.16. Revizuirea Recomandării 2001/331/CE de stabilire a unor criterii minime pentru inspecţiile de mediu în statele membre (vot)

Propunere de rezoluţie B6-0580/2008

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2008)0568)


7. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 163 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Gabriele Stauner - A6-0409/2008: Astrid Lulling

Raport Ewa Klamt - A6-0432/2008: Philip Claeys

Raport Neil Parish - A6-0368/2008: Astrid Lulling şi Anja Weisgerber

HIV/SIDA: Depistare şi tratament precoce - RC-B6-0581/2008: Milan Gaľa

Răspunsul Uniunii Europene la deteriorarea situaţiei în estul Republicii Democratice din Congo - RC-B6-0590/2008: Charles Tannock

Situaţia apicolă - B6-0579/2008: Erna Hennicot-Schoepges şi Astrid Lulling


8. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


(Şedinţa, suspendată la 13.00, a fost reluată la 15.00.)

PREZIDEAZĂ: Gérard ONESTA
Vicepreşedinte

9. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


10. Cerere de apărare a imunităţii parlamentare

Aldo Patriciello a adresat Preşedintelui o cerere de apărare a imunităţii şi privilegiilor sale în cadrul unei proceduri penale pe rol la Tribunalul din Campobasso (Italia).

În conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, cererea a fost trimisă comisiei competente, şi anume Comisiei JURI.


11. Comunicarea poziţiilor comune ale Consiliului

Preşedintele a anunţat, în temeiul articolului 57 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, primirea următoarelor poziţii comune ale Consiliului, motivele adoptării acestora, precum şi poziţia Comisiei privind:

- Poziţie comună în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind înfiinţarea unei Fundaţii Europene de Formare (reformare) (11263/4/2008 - C6-0422/2008 - 2007/0163(COD))
retrimis fond: EMPL

- Poziţie comună adoptată de Consiliu la data de 18 noiembrie 2008 în vederea adoptării unei Directive a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 80/181/CEE a Consiliului privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la unităţile de măsură (11915/3/2008 - C6-0425/2008 - 2007/0187(COD))
retrimis fond: IMCO

Prin urmare, termenul de trei luni de care dispune Parlamentul pentru a se pronunţa începe mâine, 21.11.2008.


12. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile şi autorii propunerilor de rezoluţie, a se vedea punctul 2 al PV din 18.11.2008)


12.1. Somalia

Propuneri de rezoluţii B6-0596/2008, B6-0597/2008, B6-0598/2008, B6-0599/2008, B6-0600/2008 şi B6-0601/2008

Marios Matsakis, Manuel Medina Ortega, Ryszard Czarnecki şi Urszula Gacek au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Filip Kaczmarek, în numele Grupului PPE-DE, Paulo Casaca, în numele Grupului PSE, Urszula Krupa, în numele Grupului IND/DEM, şi Tadeusz Zwiefka.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Esko Seppänen, Charles Tannock, Ewa Tomaszewska, Colm Burke şi Marcin Libicki.

A intervenit Siim Kallas (vicepreşedinte al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.1 al PV din 20.11.2008.


12.2. Pedeapsa cu moartea în Nigeria

Propuneri de rezoluţii B6-0602/2008, B6-0603/2008, B6-0604/2008, B6-0605/2008, B6-0606/2008 şi B6-0607/2008

Marios Matsakis, Paulo Casaca, Ryszard Czarnecki şi Michael Gahler au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Ewa Tomaszewska, în numele Grupului UEN, şi Erik Meijer, în numele Grupului GUE/NGL.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Laima Liucija Andrikienė şi Zdzisław Zbigniew Podkański.

A intervenit Siim Kallas (vicepreşedinte al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.2 al PV din 20.11.2008.


12.3. Cazul familiei al-Kurd

Propuneri de rezoluţii B6-0608/2008, B6-0609/2008, B6-0610/2008, B6-0611/2008, B6-0612/2008 şi B6-0613/2008

A intervenit Marios Matsakis (autor) întâi cu privire la reacţiile provocate de intervenţia sa din 09.07.2008 (punctul 15 al PV din 09.07.2008) şi apoi pentru a prezenta propunerea de rezoluţie B6-0608/2008.

Véronique De Keyser, Luisa Morgantini, Ryszard Czarnecki şi Bernd Posselt au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Jana Hybášková, în numele Grupului PPE-DE, Proinsias De Rossa, în numele Grupului PSE, printre altele cu privire la posibilitatea de a se prezenta amendamente orale la textele supuse votării în după-amiaza zilei de joi (Preşedintele a amintit dipoziţiile aplicabile în această privinţă), Marios Matsakis, cu privire la aceeaşi chestiune, Charles Tannock, în numele Grupului PPE-DE, întâi referitor la acelaşi lucru (Preşedintele a subliniat particularitatea amendamentelor orale), şi Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, în numele Grupului PSE.

A intervenit în conformitate cu procedura "catch the eye": Paulo Casaca.

A intervenit Siim Kallas (vicepreşedinte al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.3 al PV din 20.11.2008.


13. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


13.1. Somalia (vot)

Propuneri de rezoluţii B6-0596/2008, B6-0597/2008, B6-0598/2008, B6-0599/2008, B6-0600/2008 şi B6-0601/2008

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0596/2008

care înlocuieşte B6-0596/2008, B6-0597/2008, B6-0598/2008, B6-0599/2008, B6-0600/2008 şi B6-0601/2008):

depusă de următorii deputaţi:

Urszula Gacek, Charles Tannock, Colm Burke, Mario Mauro, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Ioannis Kasoulides, Bernd Posselt şi Tadeusz Zwiefka, în numele Grupului PPE-DE,
Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Maria Badia i Cutchet şi Raimon Obiols i Germà, în numele Grupului PSE,
Marco Cappato, Marco Pannella, Marios Matsakis, Marielle De Sarnez şi Fiona Hall, în numele Grupului ALDE,
Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański şi Ewa Tomaszewska, în numele Grupului UEN,
Margrete Auken şi Marie-Hélène Aubert, în numele Grupului Verts/ALE,
Esko Seppänen şi Giusto Catania, în numele Grupului GUE/NGL

Adoptat (P6_TA(2008)0569)


13.2. Pedeapsa cu moartea în Nigeria (vot)

Propuneri de rezoluţii B6-0602/2008, B6-0603/2008, B6-0604/2008, B6-0605/2008, B6-0606/2008 şi B6-0607/2008

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0602/2008

care înlocuieşte B6-0602/2008, B6-0603/2008, B6-0604/2008, B6-0605/2008, B6-0606/2008 şi B6-0607/2008):

depusă de următorii deputaţi:

Michael Gahler, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt şi Eija-Riitta Korhola, în numele Grupului PPE-DE,
Pasqualina Napoletano şi Alain Hutchinson, în numele Grupului PSE,
Marios Matsakis, Marco Cappato şi Marco Pannella, în numele Grupului ALDE,
Eoin Ryan, Mieczysław Edmund Janowski şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului UEN,
Marie-Hélène Aubert şi Margrete Auken, în numele Grupului Verts/ALE,
Vittorio Agnoletto, în numele Grupului GUE/NGL

Adoptat (P6_TA(2008)0570)


13.3. Cazul familiei al-Kurd (vot)

Propuneri de rezoluţii B6-0608/2008, B6-0609/2008, B6-0610/2008, B6-0611/2008, B6-0612/2008 şi B6-0613/2008

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0608/2008

care înlocuieşte B6-0608/2008, B6-0609/2008, B6-0610/2008, B6-0611/2008, B6-0612/2008 şi B6-0613/2008):

depusă de următorii deputaţi:

Ioannis Kasoulides şi Mario Mauro, în numele Grupului PPE-DE,
Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser, Proinsias De Rossa şi Jamila Madeira, în numele Grupului PSE,
Chris Davies şi Marios Matsakis, în numele Grupului ALDE,
Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Roberta Angelilli şi Eugenijus Maldeikis, în numele Grupului UEN,
Hélène Flautre, Margrete Auken, David Hammerstein, Jill Evans şi Caroline Lucas, în numele Grupului Verts/ALE,
Luisa Morgantini şi Kyriacos Triantaphyllides, în numele Grupului GUE/NGL

Adoptat (P6_TA(2008)0571)

Intervenţii privind votarea:

- Charles Tannock a prezentat un amendament oral la considerentul B, care a fost reţinut. Marios Matsakis a sugerat atunci o modificare a formulării acestui amendament oral, sugestie la care Charles Tannock s-a opus (Preşedintele, luând act de această opoziţie, a confirmat faptul că doar textul modificat de amendamentul oral în formularea iniţială a autorului său va fi supus la vot);

- Kathalijne Maria Buitenweg cu privire la procedura aplicată;

- Charles Tannock a prezentat un amendament oral la considerentul D, la care Marios Matsakis s-a opus (Preşedintele a amintit dispoziţiile în vigoare în ceea ce priveşte amendamentele orale), şi care a fost reţinut;

- Kathalijne Maria Buitenweg cu privire la procedura aplicată.

°
° ° °

Au intervenit: Véronique De Keyser, cu privire la modul în care grupurile poilitce negociază pentru a ajunge la rezoluţii comune, Marios Matsakis, Proinsias De Rossa, care a protestat împotriva a ceea ce consideră a fi o utilizare excesivă a amendamentelor orale în cursul prezentei votări, Luisa Morgantini, Bernd Posselt, Marcin Libicki şi Paulo Casaca, acesta din urmă cu privire la intervenţia deputatei Luisa Morgantini.

Preşedintele a precizat faptul că observaţiile care au fost făcute cu privire la utilizarea amendamentelor orale vor fi transmise instanţelor competente, dar că, în orice caz, Regulamentul de procedură a fost respectat .


14. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


15. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

La solicitarea Grupului UEN, Parlamentul a ratificat următoarea numire:

Delegaţia pentru relaţiile cu Iran: Antonio Mussa


16. Decizii privind anumite documente

Comisii asociate

ITRE

- Modificarea Regulamentului (CE) nr. 717/2007 (telefonia mobilă) și a Directivei 2002/21/CE (comunicații electronice) (COM(2008)0580 - C6-0333/2008 - 2008/0187(COD))
(aviz: CULT, ECON)
Comisii asociate ITRE, IMCO
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 13.11.2008)

LIBE

- Accesul publicului la documentele Parlamentului European, ale Consiliului şi ale Comisiei (COM(2008)0229 - C6-0184/2008 - 2008/0090(COD))
(aviz: PETI, JURI, INTA)
Comisii asociate LIBE, AFCO
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 13.11.2008)


17. Transferuri de credite

Comisia pentru bugete a examinat propunerea de transfer de credite DEC 27/2008 a Comisiei Europene (C6-0376/2008).

După ce a luat cunoştinţă de avizul Consiliului, aceasta a autorizat transferul integral, în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene.

°
° ° °

Comisia pentru bugete a examinat propunerea de transfer de credite DEC 36/2008 a Comisiei Europene (C6-0377/2008).

După ce a luat cunoştinţă de avizul Consiliului, aceasta a autorizat transferul integral, în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene.

°
° ° °

Comisia pentru bugete a examinat propunerea de transfer de credite DEC 38/2008 a Comisiei Europene (C6-0379/2008).

După ce a luat cunoştinţă de avizul Consiliului, aceasta a autorizat transferul integral, în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene.


18. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente de către Consiliu şi Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind agențiile de rating al creditelor (COM(2008)0704 - C6-0397/2008 - 2008/0217(COD))

retrimis

fond :

ECON

aviz :

JURI

- Propunere de decizie a Consiliului de încheiere a Acordului dintre Guvernul Republicii Coreea şi Comunitatea Europeană privind cooperarea în domeniul practicilor anticoncurenţiale (SEC(2007)1731 - C6-0398/2008 - 2008/0004(CNS))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

ECON

- Propunere de decizie a Consiliului privind rețeaua de alertă privind infrastructurile critice (CIWIN) (COM(2008)0676 - C6-0399/2008 - 2008/0200(CNS))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

ITRE, ECON, TRAN

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind indicarea, prin etichetare și informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse al produselor cu impact energetic (Reformare) (COM(2008)0778 - C6-0412/2008 - 2008/0222(COD))

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

JURI

- Comisia Europeană: Conturi anuale finale ale Comunităţilor Europene - Exerciţiul financiar 2007 (SEC(2008)2359 [[01]] - C6-0415/2008 - 2008/2186(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Comisia Europeană: Conturi anuale finale ale Comunităţilor Europene - Exerciţiul financiar 2007 - Parlamentul European (SEC(2008)2359 [[02]] - C6-0416/2008 - 2008/2276(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Comisia Europeană: Conturi anuale finale ale Comunităţilor Europene - Exerciţiul financiar 2007 - Consiliul (SEC(2008)2359 [[03]] - C6-0417/2008 - 2008/2277(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Comisia Europeană: Conturi anuale finale ale Comunităţilor Europene - Exerciţiul financiar 2007 - Curtea de Justiţie (SEC(2008)2359 [[04]] - C6-0418/2008 - 2008/2278(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Comisia Europeană: Conturi anuale finale ale Comunităţilor Europene - Exerciţiul financiar 2007 - Curtea de Conturi (SEC(2008)2359 [[05]] - C6-0419/2008 - 2008/2279(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Comisia Europeană: Conturi anuale finale ale Comunităţilor Europene - Exerciţiul financiar 2007 - Comitetul Economic şi Social European (SEC(2008)2359 [[06]] - C6-0420/2008 - 2008/2280(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Comisia Europeană: Conturi anuale finale ale Comunităţilor Europene - Exerciţiul financiar 2007 - Comitetul Regiunilor (SEC(2008)2359 [[07]] - C6-0421/2008 - 2008/2281(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Comisia Europeană: Conturi anuale finale ale Comunităţilor Europene - Exerciţiul financiar 2007 - Ombudsman (SEC(2008)2359 [[08]] - C6-0423/2008 - 2008/2282(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Comisia Europeană: Conturi anuale finale ale Comunităţilor Europene - Exerciţiul financiar 2007 - Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor (SEC(2008)2359 [[09]] - C6-0424/2008 - 2008/2283(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

JURI, LIBE

- Proiect de buget rectificativ nr. 8 pentru exerciţiul financiar 2008 întocmit de Consiliu la 18 noiembrie 2008 (15765/2008 - C6-0426/2008 - 2008/2287(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

- Comisia Europeană: Conturi anuale finale ale Comunităţilor Europene - Exerciţiul financiar 2007 - Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (SEC(2008)2359 [[10]] - C6-0427/2008 - 2008/2254(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

EMPL

- Comisia Europeană: Conturi anuale finale ale Comunităţilor Europene - Exerciţiul financiar 2007 - Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă (SEC(2008)2359 [[11]] - C6-0428/2008 - 2008/2255(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

EMPL

- Comisia Europeană: Conturi anuale finale ale Comunităţilor Europene - Exerciţiul financiar 2007 - Agenţia Europeană pentru Reconstrucţie (SEC(2008)2359 [[12]] - C6-0429/2008 - 2008/2256(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

AFET

- Acest titlu nu este încă disponibil în toate limbile European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial Year 2007 - Fundamental Rights Agency (SEC(2008)2359 [[13]] - C6-0430/2008 - 2008/2257(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

LIBE

- Comisia Europeană: Conturi anuale finale ale Comunităţilor Europene - Exerciţiul financiar 2007 - Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie (SEC(2008)2359 [[14]] - C6-0431/2008 - 2008/2258(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

LIBE

- Comisia Europeană: Conturi anuale finale ale Comunităţilor Europene - Exerciţiul financiar 2007 - Agenţia Europeană de Mediu (SEC(2008)2359 [[15]] - C6-0432/2008 - 2008/2259(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ENVI

- Comisia Europeană: Conturi anuale finale ale Comunităţilor Europene - Exerciţiul financiar 2007 - Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă (SEC(2008)2359 [[16]] - C6-0433/2008 - 2008/2260(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

EMPL

- Comisia Europeană: Conturi anuale finale ale Comunităţilor Europene - Exerciţiul financiar 2007 - Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (SEC(2008)2359 [[17]] - C6-0434/2008 - 2008/2261(DEC))

retrimis

fond :

CONT

- Comisia Europeană: Conturi anuale finale ale Comunităţilor Europene - Exerciţiul financiar 2007 - Agenţia Europeană pentru Medicamente (SEC(2008)2359 [[18]] - C6-0435/2008 - 2008/2262(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ENVI

- Comisia Europeană: Conturi anuale finale ale Comunităţilor Europene - Exerciţiul financiar 2007 - Eurojust (SEC(2008)2359 [[19]] - C6-0436/2008 - 2008/2263(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

LIBE

- Comisia Europeană: Conturi anuale finale ale Comunităţilor Europene - Exerciţiul financiar 2007 - Fundaţia Europeană de Formare (SEC(2008)2359 [[20]] - C6-0437/2008 - 2008/2264(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

EMPL

- Comisia Europeană: Conturi anuale finale ale Comunităţilor Europene - Exerciţiul financiar 2007 - Agenţia Europeană pentru Siguranţă Maritimă (SEC(2008)2359 [[21]] - C6-0438/2008 - 2008/2265(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

TRAN

- Comisia Europeană: Conturi anuale finale ale Comunităţilor Europene - Exerciţiul financiar 2007 - Agenţia Europeană pentru Siguranţa Aeriană (SEC(2008)2359 [[22]] - C6-0439/2008 - 2008/2266(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

TRAN

- Comisia Europeană: Conturi anuale finale ale Comunităţilor Europene - Exerciţiul financiar 2007 - Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (SEC(2008)2359 [[23]] - C6-0440/2008 - 2008/2267(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ENVI

- Comisia Europeană: Conturi anuale finale ale Comunităţilor Europene - Exerciţiul financiar 2007 - Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (SEC(2008)2359 [[24]] - C6-0441/2008 - 2008/2268(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ENVI

- Comisia Europeană: Conturi anuale finale ale Comunităţilor Europene - Exerciţiul financiar 2007 - Agenţia Europeană pentru Securitatea Reţelelor Informatice şi a Datelor (SEC(2008)2359 [[25]] - C6-0442/2008 - 2008/2269(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ITRE

- Comisia Europeană: Conturi anuale finale ale Comunităţilor Europene - Exerciţiul financiar 2007 - Agenţia Europeană a Căilor Ferate (SEC(2008)2359 [[26]] - C6-0443/2008 - 2008/2270(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

TRAN

- Comisia Europeană: Conturi anuale finale ale Comunităţilor Europene - Exerciţiul financiar 2007 - Colegiul European de Poliţie (SEC(2008)2359 [[27]] - C6-0444/2008 - 2008/2271(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

LIBE

- Comisia Europeană: Conturi anuale finale ale Comunităţilor Europene - Exerciţiul financiar 2007 - FRONTEX (SEC(2008)2359 [[28]] - C6-0445/2008 - 2008/2272(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

LIBE

- Acest titlu nu este încă disponibil în toate limbile European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial Year 2007 - European GNSS Supervisory Authority (SEC(2008)2359 [[29]] - C6-0446/2008 - 2008/2273(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ITRE, JURI

- Acest titlu nu este încă disponibil în toate limbile European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial Year 2007 - Community Fisheries Control Agency (SEC(2008)2359 [[30]] - C6-0447/2008 - 2008/2274(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PECH

- Acest titlu nu este încă disponibil în toate limbile European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial Year 2007 - European Chemicals Agency (SEC(2008)2359 [[31]] - C6-0448/2008 - 2008/2275(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ENVI

- Propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regimului aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene (COM(2008)0786 - C6-0449/2008 - 2008/0224(CNS))

retrimis

fond :

JURI

aviz :

BUDG

- Propunere de directivă a Consiliului privind regimul fiscal comun care se aplică societăţilor-mamă şi filialelor acestora din diferite state membre (Versiune codificată) (COM(2008)0691 - C6-0450/2008 - 2008/0206(CNS))

retrimis

fond :

JURI

- Propunere de regulament al Consiliului privind protecția animalelor în momentul uciderii (COM(2008)0553 - C6-0451/2008 - 2008/0180(CNS))

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

ENVI


19. Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură)

Numărul de semnături întrunite de declaraţiile scrise înscrise în registru [articolul 116 alineatul (3) din Regulamentul de procedură]:

Numărul documentului

Autor/Autoare

Semnături

64/2008

Vladimír Železný

26

65/2008

Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov, Slavi Binev

12

66/2008

Mikel Irujo Amezaga, Rebecca Harms, Csaba Sándor Tabajdi

113

67/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Małgorzata Handzlik, Janelly Fourtou, Christel Schaldemose

69

68/2008

Alyn Smith, Jill Evans, Mairead McGuinness, James Nicholson, Neil Parish

64

69/2008

Nicolae Vlad Popa, Jolanta Dičkutė, Frieda Brepoels, Kathy Sinnott, Adamos Adamou

355

70/2008

Kinga Gál, Alexander Alvaro, Kristian Vigenin, Jean Lambert

72

71/2008

Andreas Mölzer

25

72/2008

Marian Zlotea, Flaviu Călin Rus

37

73/2008

Jean-Claude Martinez

14

74/2008

Daniel Strož

12

75/2008

Alexander Alvaro, Piia-Noora Kauppi, Frédérique Ries, Catherine Stihler, Helga Trüpel

207

76/2008

Sharon Bowles, Elspeth Attwooll, Martine Roure, Caroline Lucas, Anders Wijkman

105

77/2008

Marian Zlotea, Rareş-Lucian Niculescu, Flaviu Călin Rus

38

78/2008

Linda McAvan, Anne Laperrouze, Claude Turmes, Elisa Ferreira

106

80/2008

Françoise Grossetête, John Bowis, Katalin Lévai, Jan Tadeusz Masiel, Antonios Trakatellis

167

81/2008

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

11

82/2008

Mechtild Rothe, Anders Wijkman, Fiona Hall, Claude Turmes, Umberto Guidoni

49

83/2008

Andreas Mölzer

3

84/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Anna Záborská

35

85/2008

Mikel Irujo Amezaga, Inés Ayala Sender

22

86/2008

Marco Cappato, Hanna Foltyn-Kubicka, Thomas Mann, Charles Tannock, Helga Trüpel

212

87/2008

Mario Mauro, Gianni Pittella

127

88/2008

Jean Lambert, Caroline Lucas, Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo

46

89/2008

Bogusław Rogalski

31

90/2008

Richard Howitt, Caroline Lucas, Patrick Gaubert, Helmuth Markov, Renate Weber

56

91/2008

Hélène Goudin, Nils Lundgren, Henrik Lax, John Bowis

53

92/2008

Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Edit Bauer, Marianne Mikko

50

93/2008

Madeleine Jouye de Grandmaison

26

94/2008

Eva-Britt Svensson

94

95/2008

Nicodim Bulzesc, Cristian Silviu Buşoi, Jules Maaten

24

96/2008

Dariusz Rosati, Elmar Brok

24

97/2008

Daniel Strož, Jaromír Kohlíček

6

98/2008

Angelika Beer, Ģirts Valdis Kristovskis, Frieda Brepoels, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ana Maria Gomes

25

99/2008

Elizabeth Lynne, Satu Hassi, Roger Helmer, Christel Schaldemose

43

100/2008

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Manolis Mavrommatis, Hannu Takkula, Mikel Irujo Amezaga

86


20. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe

În conformitate cu articolul 172 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei şedinţe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei şedinţe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


21. Calendarul următoarelor şedinţe

Următoarele şedinţe vor avea loc la 03.12.2008 şi 04.12.2008.


22. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Şedinţa a fost ridicată la 16.25.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Secretar general

Preşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield , Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berman, Birutis, Blokland, Bloom, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Boursier, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Cremers, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, De Blasio, de Brún, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Donnici, Doorn, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fouré, Fourtou, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hammerstein, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juri , Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marini, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Mathieu, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Mussa , Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Piotrowski, Pirker, Pleštinská, Plumb, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stockmann, Stoyanov, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Teychenné, Thomsen, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Vergnaud, Vidal-Quadras, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate