Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0149(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0396/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0396/2008

Συζήτηση :

PV 03/12/2008 - 19
CRE 03/12/2008 - 19

Ψηφοφορία :

PV 04/12/2008 - 7.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0576

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες

19. Διευκόλυνση για την ταχεία αντιμετώπιση των διογκούμενων τιμών των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση διευκόλυνσης για την ταχεία αντιμετώπιση των διογκούμενων τιμών των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες [COM(2008)0450 - C6-0280/2008 - 2008/0149(COD)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Gay Mitchell (A6-0396/2008)

Ο Gay Mitchell παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Louis Michel (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι László Surján (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Stéphane Le Foll (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Colm Burke, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Josep Borrell Fontelles, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Kyösti Virrankoski, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marie-Hélène Aubert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Wiesław Stefan Kuc, εξ ονόματος της Ομάδας UEN.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mechtild ROTHE
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Kωvσταντίνος Δρούτσας, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Hélène Goudin, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Czesław Adam Siekierski, Juan Fraile Cantón, Proinsias De Rossa και Silvia-Adriana Ţicău.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf.

Παρεμβαίνουν οι Louis Michel και Gay Mitchell.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 04.12.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου