Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Σύνθεση του Σώματος
 4.Διορθωτικά (άρθρο 204 α του Κανονισμού)
 5.Δηλώσεις της Προεδρίας
 6.Κατάθεση εγγράφωv
 7.Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)
 8.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 9.Μεταφορές πιστώσεων
 10.Διάταξη των εργασιών
 11.Υποδοχή
 12.Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (11-12 Δεκεμβρίου 2008) (συζήτηση)
 13.Μελλοντική παγκόσμια αρχιτεκτονική των χρηματοπιστωτικών αγορών και σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης της ΕE (συζήτηση)
 14.Ευρωπαϊκή στρατηγική για τους Ρομά (συζήτηση)
 15.Συμμετοχή του Κράτους του Ισραήλ στα κοινοτικά προγράμματα *** - Συμμετοχή του Κράτους του Ισραήλ στα κοινοτικά προγράμματα (συζήτηση)
 16.Βήματα για τη βελτίωση του περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ στην Ευρώπη – Πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις (συζήτηση)
 17.Εξαγωγές όπλων (Κώδικας δεοντολογίας) (συζήτηση)
 18.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 19.Διευκόλυνση για την ταχεία αντιμετώπιση των διογκούμενων τιμών των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες ***I (συζήτηση)
 20.Πάταξη της φοροδιαφυγής που συνδέεται με τις ενδοκοινοτικές πράξεις (κοινό σύστημα ΦΠΑ) * - Πάταξη της φοροδιαφυγής που συνδέεται με τις ενδοκοινοτικές πράξεις * - Ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 8/2007 όσον αφορά τη διοικητική συνεργασία στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (συζήτηση)
 21.Θέση σε εφαρμογή του REACH (συζήτηση)
 22.Η κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια (σύντομη παρουσίαση)
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 24.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (159 kb) Κατάσταση παρόντων (59 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (118 kb) Κατάσταση παρόντων (23 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (216 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου