Показалец 
Протокол
PDF 219kWORD 118k
Сряда, 3 декември 2008 г. - Брюксел
1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание
 3.Състав на Парламента
 4.Поправки (член 204а от Правилника за дейността)
 5.Декларации на председателството
 6.Внесени документи
 7.Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)
 8.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 9.Трансфер на бюджетни кредити
 10.Ред на работа
 11.Приветствие с добре дошли
 12.Подготовка на Европейския съвет (11-12 декември 2008 г.) (разискване)
 13.Бъдеща глобална структура на финансовите пазари и приемане на план за ЕС за икономическо възстановяване (разискване)
 14.Европейска стратегия по отношение на ромите (разискване)
 15.Участие на Израел в програми на Общността *** - Участие на Израел в програми на Общността (разискване)
 16.Мерки за подобряване на условията за малките и средни предприятия в „Акта за малкия бизнес“ в Европа (разискване)
 17.Износ на оръжия (Кодекс на поведение) (разискване)
 18.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 19.Създаване на инструмент за бързи ответни мерки във връзка с покачващите се цени на храните в развиващите се страни ***I (разискване)
 20.Борба с данъчните измами, свързани с вътреобщностни сделки (Обща система на ДДС) * - Борба с данъчните измами, свързани с вътреобщностни сделки * - Специален доклад на Европейската сметна палата № 8/2007 (разискване)
 21.Привеждане в действие на REACH (разискване)
 22.Положението на жените на Балканите (кратко представяне)
 23.Дневен ред на следващото заседание
 24.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Hans-Gert PÖTTERING
Председател

1. Възобновяване на сесията

Заседанието бе открито в 15.00 ч.


2. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


3. Състав на Парламента

Alexander Radwan обяви оставката си като член на ЕП, считано от 03.12.2008 г.

На основание член 4, параграф 1 от Правилника за дейността, Европейският парламент обявява мястото за свободно, считано от горепосочената дата, и информира за това съответния национален орган.


4. Поправки (член 204а от Правилника за дейността)

Компетентната комисия предаде следните поправки към приети текстове от Европейския парламент:

- Поправка на Директива на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за качество на околната среда в областта на политиката за водите и за изменение на Директиви 82/176/EИО, 83/513/EИО, 84/156/EИО, 84/491/EИО 86/280/ЕИО и 2000/60/ЕО (11486/3/2007 – C6-0055/2008 – 2006/0129(COD)) - ENVI

- Поправка на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и Директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396 от 30.12.2006 г., стр. 1. Поправена версия в ОВ L 136 от 29.5.2007 г., стр. 3) - ENVI

В съответствие с член 204а, параграф 4 от Правилника за дейността, тези поправки се считат за приети, освен ако в срок от 48 часа политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП поискат поправките да бъдат подложени на гласуване.

Поправките са на разположение на сайта Séance en direct.


5. Декларации на председателството

Председателят направи изявления, в които:

- осъди, от името на ЕП, атентатите, поразили Мумбай (старо име Бомбай ) на 26 ноември 2008 г., и изразява съболезнованията на институцията на ранените и на семействата на загиналите; от друга страна, изказа задоволството си от факта, че членовете на делегацията на комисия INTA, както и членовете на персонала на ЕП, намиращи се в Мумбай в момента на атентатите, са се завърнали невредими;

- осъди, от името на ЕП, извършеното днес от ЕТА убийство на предприемача Ignacio Uría à Azpeitia (Испания).

Парламентът запази едноминутно мълчание.

Председателят направи изявление по повод 20-та годишнина на Световния ден за борба със СПИН, 1 декември 2008 г.


6. Внесени документи

Следните документи бяха внесени от парламентарните комисии:

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент на бързи ответни мерки във връзка с покачващите се цени на храните в развиващите се страни (COM(2008)0450 - C6-0280/2008 - 2008/0149(COD)) – комисия DEVE - докладчик: Gay Mitchell (A6-0396/2008)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства (COM(2007)0856 - C6-0022/2008 - 2007/0297(COD)) – комисия ENVI - докладчик: Guido Sacconi (A6-0419/2008)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета за упълномощаване на държавите-членки да ратифицират, в интерес на Европейската общност, Конвенцията относно условията на труд в сектора на риболова от 2007 г. на Международната организация на труда (Конвенция № 188) (COM(2008)0320 - C6-0218/2008 - 2008/0107(CNS)) – комисия EMPL - докладчик: Ilda Figueiredo (A6-0423/2008)

- ***I Доклад относно предложението за препоръка на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) (COM(2008)0180 - C6-0162/2008 - 2008/0070(COD)) - комисия EMPL - докладчик: Thomas Mann (A6-0424/2008)

- Доклад за проекта на решение на Европейския парламент, Съвета, Комисията, Съда на Европейските общности, Сметната палата, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно организацията и работата на Службата за публикации на Европейския съюз (SEC(2008)2109 - C6-0256/2008 - 2008/2164(ACI)) – комисия AFCO - докладчик: Hanne Dahl (A6-0426/2008)

- Доклад относно Специалния доклад на Европейската сметна палата № 8/2007 относно административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност (2008/2151(INI)) – комисия CONT - докладчик: Bart Staes (A6-0427/2008)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно общите разпоредби за измервателните уреди и за методите за метрологичен контрол (преработена версия) (COM(2008)0357 - C6-0237/2008 - 2008/0123(COD)) – комисия JURI - докладчик: József Szájer (A6-0429/2008)

- * Доклад относно предложението за регламент на Съвета за създаване на многогодишен план за запаса от херинга, разположен на запад от Шотландия и за риболовната дейност по експлоатация на този запас (COM(2008)0240 - C6-0204/2008 - 2008/0091(CNS)) – комисия PECH - докладчик: Struan Stevenson (A6-0433/2008)

- Доклад относно приемането на Европейски план за управление на популациите от корморани с оглед на свеждането до минимум на нарастващото въздействие на кормораните върху запасите от риба, риболова и аквакултурите (2008/2177(INI)) – комисия PECH - докладчик: Heinz Kindermann (A6-0434/2008)

- Доклад относно положението на жените на Балканите (2008/2119(INI)) – комисия FEMM - докладчик: Zita Gurmai (A6-0435/2008)

- *** Препоръка относно предложението за решение на Съвета за сключване на Протокол към Евросредиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и държавата Израел, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейската общност и държавата Израел за общите принципи на участие на държавата Израел в програмите на Общността (05471/2008 - C6-0180/2008 - 2007/0241(AVC)) – комисия AFET - докладчик: Véronique De Keyser (A6-0436/2008)

- Доклад относно въздействието на подправянето на продукти върху международната търговия (2008/2133(INI)) – комисия INTA - докладчик: Gianluca Susta (A6-0447/2008)

- * Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО на Съвета относно общата система на данъка върху добавената стойност с цел борба с данъчните измами, свързани с вътреобщностните сделки (COM(2008)0147 [[01]] - C6-0154/2008 - 2008/0058(CNS)) – комисия ECON - докладчик: José Manuel García-Margallo Y Marfil (A6-0448/2008)

- * Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1798/2003 с цел борба с данъчните измами, свързани с вътреобщностните сделки (COM(2008)0147 [[02]] - C6-0155/2008 - 2008/0059(CNS)) – комисия ECON - докладчик: José Manuel García-Margallo Y Marfil (A6-0449/2008)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета за сключване на споразумение между правителството на Република Корея и Европейската общност за сътрудничество при антиконкурентни действия (SEC(2007)1731 - C6-0398/2008 - 2008/0004(CNS)) – комисия INTA - докладчик: David Martin (A6-0452/2008)

- * Доклад относно предложение за регламент на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка (14066/2008 - C6-0384/2008 - 2005/0259(CNS)) – комисия LIBE - докладчик: Genowefa Grabowska (A6-0456/2008)


7. Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)

Внесени са следните документи от членове на Парламента:

1) въпроси, изискващи устен отговор (член 108 от Правилника за дейността):

- (O-0097/2008) зададен от Arlene McCarthy, от името на комисията IMCO, към Комисията: Фалшификации и защита на потребителите (B6-0486/2008),

- (O-0124/2008) зададен от Pervenche Berès, от името на комисията ECON, към Съвета: Бъдещата глобална структура на финансовите пазари и план за икономическо възстановяване на ЕС (B6-0487/2008),

- (O-0125/2008) зададен от Pervenche Berès, от името на комисията ECON, към Комисията: Бъдещата глобална структура на финансовите пазари и план за икономическо възстановяване на ЕС (B6-0488/2008),

- (O-0128/2008) зададен от Gérard Deprez, от името на комисията LIBE, към Съвета: Осъществения през 2008 г. напредък по отношение на европейското пространство на свобода, сигурност и правосъдие (B6-0489/2008),

- (O-0131/2008) зададен от Guido Sacconi, от името на групата PSE, Satu Hassi, от името на групата Verts/ALE, John Bowis, от името на групата PPE-DE, Chris Davies, от името на групата ALDE, Jens Holm, от името на групата GUE/NGL, Johannes Blokland, от името на групата IND/DEM, и Alessandro Foglietta, от името на групата UEN, към Комисията: Предварителна регистрация на въведени вещества съгласно Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (B6-0490/2008)

2) писмени декларации за вписване в регистъра (член 116 от Правилника за дейността):

- Esther De Lange, Ivo Belet, Niels Busk, Esther Herranz García и Catherine Stihler за прекомерния натиск за крайно слабо тяло (0101/2008),

- Mieczysław Edmund Janowski и Wiesław Stefan Kuc за терористите, които действат от територията на Пакистан (0102/2008),

- Maria da Assunção Esteves, Jo Leinen, Gérard Deprez, Hélène Flautre и Giusto Catania za защита на правата на човека в затворени институции (0103/2008).


8. Предаване на текстове на споразумения от Съвета

Съветът предаде заверено копие на следния документ:

- спразумение за икономическо партньортство между държавите от Карифорум, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна.


9. Трансфер на бюджетни кредити

Комисията по бюжети разгледа предложението на Европейската комисия за трансфер на бюджетни кредити DEC 28A/2008 (C6-0374/2008) .

След като се запозна със становището на Съвета, тя даде разрешение за трансфера в неговата цялост, в съответствие с член 24, параграф 3 от Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности.

°
° ° °

Комисията по бюжети разгледа предложението на Европейската комисия за трансфер на бюджетни кредити DEC 28B/2008 (C6-0374/2008) .

Тя даде разрешение за трансфера на бюджетни кредити в неговата цялост, в съответствие с член 24, параграф 4 от Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности.

°
° ° °

Комисията по бюжети разгледа предложението на Европейската комисия за трансфер на бюджетни кредити DEC 29/2008 (C6-0355/2008) .

След като се запозна със становището на Съвета, тя даде разрешение за трансфера в неговата цялост, в съответствие с член 24, параграф 3 от Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности.

°
° ° °

Комисията по бюжети разгледа предложението на Европейската комисия за трансфер на бюджетни кредити DEC 37/2008 (C6-0385/2008) .

След като се запозна със становището на Съвета, тя даде разрешение за трансфера в неговата цялост, в съответствие с член 24, параграф 3 от Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности.

°
° ° °

Комисията по бюжети разгледа предложението на Европейската комисия за трансфер на бюджетни кредити DEC 39/2008 (C6-0380/2008) .

След като се запозна със становището на Съвета, тя даде разрешение за трансфера в неговата цялост, в съответствие с член 24, параграф 3 от Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности.

°
° ° °

Комисията по бюжети разгледа предложението на Европейската комисия за трансфер на бюджетни кредити DEC 42/2008 (C6-0390/2008) .

След като се запозна със становището на Съвета, тя даде разрешение за трансфера в неговата цялост, в съответствие с член 24, параграф 3 от Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности.

°
° ° °

Комисията по бюжети разгледа предложението на Европейската комисия за трансфер на бюджетни кредити DEC 44/2008 (C6-0388/2008) .

След като се запозна със становището на Съвета, тя даде разрешение за трансфера в неговата цялост, в съответствие с член 24, параграф 3 от Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности.


10. Ред на работа

Съгласно дневния ред се пристъпва към определяне реда на работа.

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания на décembre I (PE 416.044/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член132 от Правилника за дейността):

сряда

Искане от страна на групата GUE/NGL за отлагане за по-късна дата на гласуването по доклада De Keyser относно участието на Държавата Израел в програмите на Общността (A6-0436/2008) (точка 9 от Проекта на дневен ред), както и гласуването по предложенията за резолюция, внесени в заключение на разискванията по същата тема (точка 10 от Проекта на дневен ред)

Изказаха се: Francis Wurtz, от името на групата GUE/NGL, който обоснова искането, Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, и José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE-DE.

С електронно гласуване (194 - гласа „за“ 173- гласа „против“, 10 въздържали се), Парламентът одобрява искането.

четвъртък

- не се предлага промяна

С това редът на работа е определен.


11. Приветствие с добре дошли

От името на Парламента, Председателят приветства с добре дошли членовете на делегацията на духовни сановници и личности от гражданското общество в България, водена от Видинския митрополит Дометиан, които заеха място на официалната трибуна.


12. Подготовка на Европейския съвет (11-12 декември 2008 г.) (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Подготовка на Европейския съвет (11-12 декември 2008 г.)

Jean-Pierre Jouyet (действащ председател на Съвета) и José Manuel Barroso (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Joseph Daul, от името на групата PPE-DE, Poul Nyrup Rasmussen, от името на групата PSE, Graham Watson, от името на групата ALDE, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, и Brian Crowley, от името на групата UEN.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

Изказаха се: Mary Lou McDonald, от името на групата GUE/NGL, Hanne Dahl, от името на групата IND/DEM, Jim Allister, независим член на ЕП, Jean-Pierre Jouyet, José Manuel Barroso, Timothy Kirkhope, Jo Leinen, Andrew Duff, Konrad Szymański, Bernard Wojciechowski, Jana Bobošíková, Karl von Wogau, Proinsias De Rossa, Janusz Onyszkiewicz, Inese Vaidere, Irena Belohorská, Jacek Saryusz-Wolski, Jan Andersson, Mirosław Mariusz Piotrowski, Avril Doyle, Jan Tadeusz Masiel, Othmar Karas и Umberto Pirilli.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mario MAURO
Заместник-председател

Изказа се Vito Bonsignore.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Elmar Brok, Neena Gill, Anneli Jäätteenmäki, Ewa Tomaszewska, Mairead McGuinness, Richard Corbett, Theodor Dumitru Stolojan и Silvia-Adriana Ţicău.

Изказаха се: Jean-Pierre Jouyet и Margot Wallström (заместник-председател на Комисията).

Разискването приключи.


13. Бъдеща глобална структура на финансовите пазари и приемане на план за ЕС за икономическо възстановяване (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0124/2008) зададен от Pervenche Berès, от името на комисията ECON, към Съвета: Бъдещата глобална структура на финансовите пазари и план за икономическо възстановяване на ЕС (B6-0487/2008)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0125/2008) зададен от Pervenche Berès, от името на комисията ECON, към Комисията: Бъдещата глобална структура на финансовите пазари и план за икономическо възстановяване на ЕС (B6-0488/2008)

Pervenche Berès разви въпросите, изискващи устен отговор.

Hervé Novelli (действащ председател на Съвета) отговори на въпроса (B6-0487/2008).

Joaquín Almunia (член на Комисията) отговори на въпроса (B6-0488/2008).

Изказаха се: Jean-Paul Gauzès, от името на групата PPE-DE, Poul Nyrup Rasmussen, от името на групата PSE, Daniel Dăianu, от името на групата ALDE, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Sergej Kozlík, независим член на ЕП, José Manuel García-Margallo y Marfil, Elisa Ferreira, Sophia in 't Veld, Hans-Peter Martin, Margaritis Schinas, Donata Gottardi, Margarita Starkevičiūtė и John Purvis.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Paul Rübig, Silvia-Adriana Ţicău, Ján Hudacký, Charles Tannock и Colm Burke.

Изказаха се: Hervé Novelli и Joaquín Almunia.

Разискването приключи.


14. Европейска стратегия по отношение на ромите (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Европейска стратегия по отношение на ромите

Jean-Pierre Jouyet (действащ председател на Съвета) и Vladimír Špidla (член на Комисията) направиха изявления.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Marek SIWIEC
Заместник-председател

Изказаха се: Lívia Járóka, от името на групата PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, от името на групата PSE, Viktória Mohácsi, от името на групата ALDE, Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, Roberta Angelilli, от името на групата UEN, Giusto Catania, от името на групата GUE/NGL, Frank Vanhecke, независим член на ЕП, Magda Kósáné Kovács, Jiří Maštálka, Adrian Severin, Katalin Lévai и Zita Pleštinská.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Маруся Иванова Любчева, Elly de Groen-Kouwenhoven и Hannes Swoboda.

Изказаха се: Jean-Pierre Jouyet и Vladimír Špidla.

Разискването приключи.


15. Участие на Израел в програми на Общността *** - Участие на Израел в програми на Общността (разискване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за сключване на Протокол към Евросредиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и държавата Израел, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейската общност и държавата Израел за общите принципи на участие на държавата Израел в програмите на Общността [05471/2008 - C6-0180/2008 - 2007/0241(AVC)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Véronique De Keyser (A6-0436/2008)

Изявления на Съвета и на Комисията: Участие на Израел в програми на Общността

Véronique De Keyser представи доклада.

Jean-Pierre Jouyet (действащ председател на Съвета) и Günter Verheugen (заместник-председател на Комисията ) направиха изявления.

Изказаха се: Jana Hybášková, от името на групата PPE-DE, Hannes Swoboda, от името на групата PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck, от името на групата ALDE, David Hammerstein, от името на групата Verts/ALE, Luisa Morgantini, от името на групата GUE/NGL, Bastiaan Belder, от името на групата IND/DEM, и Luca Romagnoli, независим член на ЕП.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

Изказаха се: Pasqualina Napoletano, Ioannis Kasoulides, Proinsias De Rossa, Elmar Brok и Zbigniew Zaleski.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Charles Tannock, Jim Allister, Proinsias De Rossa и Hannes Swoboda.

Изказаха се: Jean-Pierre Jouyet, Günter Verheugen и Véronique De Keyser.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 103, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Véronique De Keyser, от името на комисията AFET, относно сключването на протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейската общност и държавата Израел за общите принципи на участие на Държавата Израел в програмите на Общността (B6-0616/2008).

Разискването приключи.

Гласуване: следваща месечна сесия.


16. Мерки за подобряване на условията за малките и средни предприятия в „Акта за малкия бизнес“ в Европа (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0113/2008) зададен от Edit Herczog, от името на групата PSE, и Nicole Fontaine, от името на групата PPE-DE, към Съвета: мерките за подобряване на условията за малките и средни предприятия в Акта за малкия бизнес в Европа (B6-0485/2008)

Edit Herczog и Nicole Fontaine развиха въпроса, изискващ устен отговор.

Jean-Pierre Jouyet (действащ председател на Съвета) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказа се Günter Verheugen (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Giles Chichester, от името на групата PPE-DE, Neena Gill, от името на групата PSE, Šarūnas Birutis, от името на групата ALDE, Corien Wortmann-Kool, Silvia-Adriana Ţicău и Dominique Vlasto.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Изказаха се: Juan Fraile Cantón, Jacques Toubon и Pierre Pribetich.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Zita Pleštinská, Ewa Tomaszewska, Ilda Figueiredo, Jim Allister и Paul Rübig.

Изказаха се: Jean-Pierre Jouyet и Günter Verheugen.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 108, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Nicole Fontaine и Giles Chichester, от името на групата PPE-DE, и Edit Herczog, от името на групата PSE, относно мярката за подобряване на средата за малките и средни предприятия (МСП) в Европа – Small Business Act (B6-0617/2008).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.8 от протокола от 04.12.2008.


17. Износ на оръжия (Кодекс на поведение) (разискване)

Изявление на Съвета: Износ на оръжия (Кодекс на поведение)

Jean-Pierre Jouyet (действащ председател на Съвета) направи изявление.

Изказаха се: Stefano Zappalà, от името на групата PPE-DE, Ana Maria Gomes, от името на групата PSE, Renate Weber, от името на групата ALDE, Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, Tobias Pflüger, от името на групата GUE/NGL, Justas Vincas Paleckis и Jan Cremers.

Изказа се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“) Ioan Mircea Paşcu.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 103, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Raül Romeva i Rueda и Angelika Beer, от името на групата Verts/ALE, относно Кодексът на ЕС за поведение при износ на оръжие – липса на обща позиция на Съвета и невъзможност инстументът да се превърне в правно обвързващ инструмент – необходимост от контрол на търговията с оръжие (B6-0619/2008),

- Ana Maria Gomes, от името на групата PSE, относно Кодексът на ЕС за поведение при износ на оръжие (B6-0620/2008),

- Stefano Zappalà и Karl von Wogau, от името на групата PPE-DE, Renate Weber, от името на групата ALDE, и Ģirts Valdis Kristovskis, от името на групата UEN, относно Кодексът на ЕС за поведение при износ на оръжие (B6-0621/2008),

- Tobias Pflüger и Willy Meyer Pleite, от името на групата GUE/NGL, относно Кодексът на ЕС за поведение при износ на оръжие – неприемане от страна на Съвета на общата позицията, която би направила този инструмент правно обвързващ – ноебходимост от контрол на посредничеството в търговията с оръжие (B6-0622/2008).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.9 от протокола от 04.12.2008.


18. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания, съгласно член 144 от Правилника за дейността:

Dragoş Florin David, Маруся Иванова Любчева, Marco Cappato, Ewa Tomaszewska, Pedro Guerreiro, Urszula Krupa, Jim Allister, Nicolae Vlad Popa, Neena Gill, Marco Pannella, László Tőkés, Marcin Libicki, Ilda Figueiredo, Десислав Чуколов, Romana Jordan Cizelj, Proinsias De Rossa, Sylwester Chruszcz, Anna Záborská, Silvia-Adriana Ţicău, Colm Burke, Csaba Sógor, Zita Pleštinská и Avril Doyle.


19. Създаване на инструмент за бързи ответни мерки във връзка с покачващите се цени на храните в развиващите се страни ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за бързи ответни мерки във връзка с покачващите се цени на храните в развиващите се страни [COM(2008)0450 - C6-0280/2008 - 2008/0149(COD)] - Комисия по развитие. Докладчик: Gay Mitchell (A6-0396/2008)

Gay Mitchell представи доклада.

Изказа се Louis Michel (член на Комисията).

Изказаха се: László Surján (докладчик по становището на комисията BUDG), Stéphane Le Foll (докладчик по становището на комисията AGRI), Colm Burke, от името на групата PPE-DE, Josep Borrell Fontelles, от името на групата PSE, Kyösti Virrankoski, от името на групата ALDE, Marie-Hélène Aubert, от името на групата Verts/ALE, и Wiesław Stefan Kuc, от името на групата UEN.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mechtild ROTHE
Заместник-председател

Изказаха се: Konstantinos Droutsas, от името на групата GUE/NGL, Hélène Goudin, от името на групата IND/DEM, Czesław Adam Siekierski, Juan Fraile Cantón, Proinsias De Rossa и Silvia-Adriana Ţicău.

Изказа се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“) Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf.

Изказаха се: Louis Michel и Gay Mitchell.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.5 от протокола от 04.12.2008.


20. Борба с данъчните измами, свързани с вътреобщностни сделки (Обща система на ДДС) * - Борба с данъчните измами, свързани с вътреобщностни сделки * - Специален доклад на Европейската сметна палата № 8/2007 (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО на Съвета относно общата система на данъка върху добавената стойност с цел борба с данъчните измами, свързани с вътреобщностните сделки [COM(2008)0147 - C6-0154/2008 - 2008/0058(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: José Manuel García-Margallo y Marfil (A6-0448/2008)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1798/2003 с цел борба с данъчните измами, свързани с вътреобщностните сделки [COM(2008)0147 - C6-0155/2008 - 2008/0059(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: José Manuel García-Margallo y Marfil (A6-0449/2008)

Доклад относно Специалния доклад на Европейската сметна палата № 8/2007 относно административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност [2008/2151(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A6-0427/2008)

José Manuel García-Margallo y Marfil представи своите доклади.

Bart Staes представи доклада.

Изказа се Louis Michel (член на Комисията).

Изказаха се: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (докладчик по становището на комисията JURI), Gabriele Stauner, от името на групата PPE-DE, Vladimír Maňka, от името на групата PSE, Miguel Portas, от името на групата GUE/NGL, Sergej Kozlík, независим член на ЕП, и Bogusław Liberadzki.

Изказаха се: Louis Michel, José Manuel García-Margallo y Marfil и Bart Staes.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.6 от протокола от 04.12.2008, точка 7.7 от протокола от 04.12.2008 и точка 7.10 от протокола от 04.12.2008.


21. Привеждане в действие на REACH (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0131/2008) зададен от Guido Sacconi, от името на групата PSE, Satu Hassi, от името на групата Verts/ALE, John Bowis, от името на групата PPE-DE, Chris Davies, от името на групата ALDE, Jens Holm, от името на групата GUE/NGL, Johannes Blokland, от името на групата IND/DEM, и Alessandro Foglietta, от името на групата UEN, към Комисията: Предварителна регистрация на въведени вещества съгласно Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (B6-0490/2008)

Guido Sacconi и John Bowis развиха въпроса, изискващ устен отговор.

Günter Verheugen (заместник-председател на Комисията ) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказа се Carl Schlyter, от името на групата Verts/ALE.

Изказа се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“) Guido Sacconi.

Изказа се Günter Verheugen.

Разискването приключи.


22. Положението на жените на Балканите (кратко представяне)

Доклад относно положението на жените на Балканите [2008/2119(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Zita Gurmai (A6-0435/2008)

Zita Gurmai представи доклада.

Изказа се Günter Verheugen (заместник-председател на Комисията ).

Точката е приключена.

Гласуване: точка 7.11 от протокола от 04.12.2008.


23. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 416.044).


24. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 23.55 ч.

Harald Rømer

Martine Roure

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Antinucci, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Баева, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Бинев, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Чуколов, Claeys, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corda, Cornillet, Cottigny, Cramer, Cremers, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Honeyball, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hybášková, Хюсменова, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Желева, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Казак, Tunne Kelam, Kindermann, Кирилов, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Laperrouze, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Luque Aguilar, Lynne, Любчева, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nechifor, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Панайотов, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Папаризов, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Раева, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Ставрева, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Takkula, Tannock, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Tzampazi, Uca, Уручев, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Вигенин, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Здравкова, Zieleniec, Zīle, Zvěřina, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност