Seznam 
Zápis
PDF 202kWORD 106k
Středa, 3. prosince 2008 - Brusel
1.Pokračování zasedání
 2.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 3.Složení Parlamentu
 4.Opravy (článek 204a jednacího řádu)
 5.Prohlášení předsednictví
 6.Předložení dokumentů
 7.Otázky k ústnímu zodpovězení a písemná prohlášení (předložení)
 8.Texty dohod dodané Radou
 9.Převody prostředků
 10.Plán práce
 11.Přivítání
 12.Příprava zasedání Evropské rady (11.–12. prosince 2008) (rozprava)
 13.Globální struktura finančních trhů v budoucnosti a plán EU na hospodářskou obnovu (rozprava)
 14.Evropská strategie pro romskou menšinu (rozprava)
 15.Účast Státu Izrael v programech Společenství *** – Účast Státu Izrael v programech Společenství (rozprava)
 16.Opatření zaměřená na zlepšení podnikatelského prostředí pro malé a střední podniky v rámci iniciativy „Small Business Act“ pro Evropu (rozprava)
 17.Vývoz zbraní (Etický kodex) (rozprava)
 18.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 19.Nástroj rychlé reakce na prudce rostoucí ceny potravin v rozvojových zemích ***I (rozprava)
 20.Boj proti daňovým podvodům spojeným s plněními uvnitř Společenství (společný systém daně z přidané hodnoty) * – Boj proti daňovým podvodům spojeným s plněními uvnitř Společenství * – Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora č. 8/2007 o administrativní spolupráci v oblasti DPH (rozprava)
 21.Uplatňování REACH (rozprava)
 22.Situace žen v balkánských zemích (krátké přednesení)
 23.Pořad jednání příštího zasedání
 24.Ukončení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Hans-Gert PÖTTERING
předseda

1. Pokračování zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 15:00.


2. Schválení zápisu z předchozího zasedání

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.


3. Složení Parlamentu

Alexander Radwan oznámil písemně své odstoupení z funkce poslance Parlamentu s účinností od 3. 12. 2008.

Podle čl. 4 odst. 1 jednacího řádu oznámil Parlament uvolnění jeho mandátu a informoval o tom příslušný vnitrostátní orgán.


4. Opravy (článek 204a jednacího řádu)

Příslušný výbor předal následující opravy k textům přijatým Evropským parlamentem:

- oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky, změně a následném zrušení směrnic 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a změně směrnice 2000/60/ES (11486/3/2007 – C6-0055/2008 – 2006/0129(COD)) - ENVI

- oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1. Opravené znění: Úř. věst. L 136, 29.5.2007, s. 3 ) - ENVI

Podle článku 204a jednacího řádu se oprava považuje za schválenou, pokud nejpozději do čtyřiceti osmi hodin nepožádá politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců, aby se o této opravě hlasovalo.

Opravy jsou k dispozici na internetových stránkách Séance en direct.


5. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení, ve kterých

- jménem Parlamentu odsoudil atentáty, které dne 26. listopadu 2008 postihly Mumbaí (Bombaj), a vyjádřil soustrast Parlamentu se zraněnými a s rodinami obětí; vyjádřil své uspokojení nad skutečností, že se členové delegace výboru INTA a zaměstnanci Evropského parlamentu, kteří byli v Mumbaí (Bombaj) v době atentátů, vrátili bez zranění;

- jménem Parlamentu odsoudil dnešní útok separatistické organizace ETA, při kterém byl ve španělské Azpeitii zavražděn podnikatel Ignacia Uríu.

Parlament držel minutu ticha.

Předseda učinil prohlášení u příležitosti 20. výročí Světového dne boje proti AIDS, které připadlo na 1. prosince 2008.


6. Předložení dokumentů

Z parlamentních výborů byly předloženy tyto zprávy:

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj rychlé reakce na rostoucí ceny potravin v rozvojových zemích (KOM(2008)0450 - C6-0280/2008 - 2008/0149(COD)) - výbor DEVE - Zpravodaj: Gay Mitchell (A6-0396/2008)

- ***I Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel (KOM(2007)0856 - C6-0022/2008 - 2007/0297(COD)) - výbor ENVI - Zpravodaj: Guido Sacconi (A6-0419/2008)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropského společenství ratifikovaly úmluvu Mezinárodní organizace práce o práci v odvětví rybolovu z roku 2007 (úmluva 188) (KOM(2008)0320 - C6-0218/2008 - 2008/0107(CNS)) - výbor EMPL - Zpravodajka: Ilda Figueiredo (A6-0423/2008)

- ***I Zpráva o návrhu doporučení Evropského parlamentu a Rady ohledně vytvoření evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) (KOM(2008)0180 - C6-0162/2008 - 2008/0070(COD)) - výbor EMPL - Zpravodaj: Thomas Mann (A6-0424/2008)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady, Komise, Soudního dvora, Účetního dvora, Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů o organizaci a způsobu práce Úřadu pro úřední tisky Evropské unie (SEK(2008)2109 - C6-0256/2008 - 2008/2164(ACI)) - výbor AFCO - Zpravodajka: Hanne Dahl (A6-0426/2008)

- Zpráva o zvláštní zprávě Evropského účetního dvora č. 8/2007 o správní spolupráci v oblasti daně z přidané hodnoty. (2008/2151(INI)) - výbor CONT - Zpravodaj: Bart Staes (A6-0427/2008)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních pro měřicí přístroje a pro metody metrologické kontroly (přepracované znění) (KOM(2008)0357 - C6-0237/2008 - 2008/0123(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: József Szájer (A6-0429/2008)

- * Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý plán pro populaci sledě obecného v oblasti západně od Skotska a lov této populace (KOM(2008)0240 - C6-0204/2008 - 2008/0091(CNS)) - výbor PECH - Zpravodaj: Struan Stevenson (A6-0433/2008)

- Zpráva o vypracování evropského plánu na regulaci populace kormoránů s cílem snížit rostoucí škody, které kormoráni způsobují rybím populacím, rybolovu a akvakultuře (2008/2177(INI)) - výbor PECH - Zpravodaj: Heinz Kindermann (A6-0434/2008)

- Zpráva o situaci žen na Balkáně (2008/2119(INI)) - výbor FEMM - Zpravodajka: Zita Gurmai (A6-0435/2008)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o podpisu protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé a o rámcové dohodě mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael o obecných zásadách, jimiž se řídí účast Státu Izrael v programech Společenství (05471/2008 - C6-0180/2008 - 2007/0241(AVC)) - výbor AFET - Zpravodajka: Véronique De Keyser (A6-0436/2008)

- Zpráva o dopadu padělatelství na mezinárodní obchod (2008/2133(INI)) - výbor INTA - Zpravodaj: Gianluca Susta (A6-0447/2008)

- * Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty za účelem boje proti daňovým podvodům spojeným s plněními uvnitř Společenství (KOM(2008)0147 [[01]] - C6-0154/2008 - 2008/0058(CNS)) - výbor ECON - Zpravodaj: José Manuel García-Margallo Y Marfil (A6-0448/2008)

- * Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1798/2003 za účelem boje proti daňovým podvodům spojeným s plněními uvnitř Společenství (KOM(2008)0147 [[02]] - C6-0155/2008 - 2008/0059(CNS)) - výbor ECON - Zpravodaj: José Manuel García-Margallo Y Marfil (A6-0449/2008)

- * Zpráva k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi vládou Korejské republiky a Evropským společenstvím o spolupráci ve věci protisoutěžních jednání (SEK(2007)1731 - C6-0398/2008 - 2008/0004(CNS)) - výbor INTA - Zpravodaj: David Martin (A6-0452/2008)

- * Zpráva o návrhu nařízení Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovací povinnosti (14066/2008 - C6-0384/2008 - 2005/0259(CNS)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Genowefa Grabowska (A6-0456/2008)


7. Otázky k ústnímu zodpovězení a písemná prohlášení (předložení)

Poslanci předložili tyto dokumenty:

1) otázky k ústnímu zodpovězení (článek 108 jednacího řádu):

- (O-0097/2008), kterou pokládá Arlene McCarthy za výbor IMCO Komisi: Padělatelství z hlediska ochrany spotřebitele (B6-0486/2008),

- (O-0124/2008), kterou pokládá Pervenche Berès za výbor ECON Radě: Globální struktura finančních trhů v budoucnosti a plán EU pro hospodářskou obnovu (B6-0487/2008),

- (O-0125/2008), kterou pokládá Pervenche Berès za výbor ECON Komisi: Globální struktura finančních trhů v budoucnosti a plán EU pro hospodářskou obnovu (B6-0488/2008),

- (O-0128/2008), kterou pokládá Gérard Deprez za výbor LIBE Radě: Pokrok dosažený v oblasti evropského prostoru svobody, bezpečnosti a práva v roce 2008 (B6-0489/2008),

- (O-0131/2008), kterou pokládají Guido Sacconi za skupinu PSE, Satu Hassi za skupinu Verts/ALE, John Bowis za skupinu PPE-DE, Chris Davies za skupinu ALDE, Jens Holm za skupinu GUE/NGL, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, a Alessandro Foglietta za skupinu UEN Komisi: Předběžná registrace zavedených látek podle nařízení REACH (B6-0490/2008).

2) písemné prohlášení k zapsání do rejstříku (článek 116 jednacího řádu):

- Esther De Lange, Ivo Belet, Niels Busk, Esther Herranz García a Catherine Stihler o nadměrné propagaci extrémní štíhlosti (0101/2008),

- Mieczysław Edmund Janowski a Wiesław Stefan Kuc o teroristech operujících z území Pákistánu (0102/2008),

- Maria da Assunção Esteves, Jo Leinen, Gérard Deprez, Hélène Flautre a Giusto Catania o ochraně lidských práv v uzavřených institucích (0103/2008).


8. Texty dohod dodané Radou

Rada předala ověřenou kopii tohoto dokumentu:

- dohoda o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé.


9. Převody prostředků

Rozpočtový výbor projednal návrh na převod prostředků DEC 28A/2008 Evropské komise (C6-0374/2008).

Poté, co se Rozpočtový výbor seznámil se stanoviskem Rady, schválil celý převod v souladu s čl. 24 odst. 3 finančního nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství.

°
° ° °

Rozpočtový výbor projednal návrh na převod prostředků DEC 28B/2008 Evropské komise (C6-0374/2008).

Rozpočtový výbor schválil celý převod v souladu s čl. 24 odst. 4 finančního nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství.

°
° ° °

Rozpočtový výbor projednal návrh na převod prostředků DEC 29/2008 Evropské komise (C6-0355/2008).

Poté, co se Rozpočtový výbor seznámil se stanoviskem Rady, schválil celý převod v souladu s čl. 24 odst. 3 finančního nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství.

°
° ° °

Rozpočtový výbor projednal návrh na převod prostředků DEC 37/2008 Evropské komise (C6-0385/2008).

Poté, co se Rozpočtový výbor seznámil se stanoviskem Rady, schválil celý převod v souladu s čl. 24 odst. 3 finančního nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství.

°
° ° °

Rozpočtový výbor projednal návrh na převod prostředků DEC 39/2008 Evropské komise (C6-0380/2008).

Poté, co se Rozpočtový výbor seznámil se stanoviskem Rady, schválil celý převod v souladu s čl. 24 odst. 3 finančního nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství.

°
° ° °

Rozpočtový výbor projednal návrh na převod prostředků DEC 42/2008 Evropské komise (C6-0390/2008).

Poté, co se Rozpočtový výbor seznámil se stanoviskem Rady, schválil celý převod v souladu s čl. 24 odst. 3 finančního nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství.

°
° ° °

Rozpočtový výbor projednal návrh na převod prostředků DEC 44/2008 Evropské komise (C6-0388/2008).

Poté, co se Rozpočtový výbor seznámil se stanoviskem Rady, schválil celý převod v souladu s čl. 24 odst. 3 finančního nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství.


10. Plán práce

Na pořadu byl plán práce.

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání prvního prosincového dílčího zasedání (PE 416.044/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 132 jednacího řádu):

středa

Žádost skupiny GUE/NGL, aby bylo hlasování o zprávě De Keyser o účasti Státu Izrael v programech Společenství (A6-0436/2008) (bod 9 PDOJ) a hlasování o návrzích usnesení předložených na ukončení rozpravy o stejném tématu (bod 10 PDOJ) odloženo na jedno z nadcházejících dílčích zasedání.

Vystoupili: Francis Wurtz za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti, Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE-DE.

Parlament žádost schválil EH (194 pro, 173 proti, 10 zdržení se).

čtvrtek

- beze změn

Plán práce byl tímto schválen.


11. Přivítání

Předseda jménem Parlamentu přivítal členy delegace církevních hodnostářů a zástupců občanské společnosti z Bulharska, kterou vede metropolita vidinský Dometian. Členové delegace byli usazeni na vyhrazená místa na galerii pro hosty.


12. Příprava zasedání Evropské rady (11.–12. prosince 2008) (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Příprava zasedání Evropské rady (11.–12. prosince 2008)

Jean-Pierre Jouyet (úřadující předseda Rady) a José Manuel Barroso (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Joseph Daul za skupinu PPE-DE, Poul Nyrup Rasmussen za skupinu PSE, Graham Watson za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, a Brian Crowley za skupinu UEN.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
místopředsedkyně

Vystoupili: Mary Lou McDonald za skupinu GUE/NGL, Hanne Dahl za skupinu IND/DEM, Jim Allister nezařazený, Jean-Pierre Jouyet, José Manuel Barroso, Timothy Kirkhope, Jo Leinen, Andrew Duff, Konrad Szymański, Bernard Wojciechowski, Jana Bobošíková, Karl von Wogau, Proinsias De Rossa, Janusz Onyszkiewicz, Inese Vaidere, Irena Belohorská, Jacek Saryusz-Wolski, Jan Andersson, Mirosław Mariusz Piotrowski, Avril Doyle, Jan Tadeusz Masiel, Othmar Karas a Umberto Pirilli.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mario MAURO
místopředseda

Vystoupil Vito Bonsignore.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Elmar Brok, Neena Gill, Anneli Jäätteenmäki, Ewa Tomaszewska, Mairead McGuinness, Richard Corbett, Theodor Dumitru Stolojan a Silvia-Adriana Ţicău.

Vystoupili: Jean-Pierre Jouyet a Margot Wallström (místopředsedkyně Komise).

Rozprava byla uzavřena.


13. Globální struktura finančních trhů v budoucnosti a plán EU na hospodářskou obnovu (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0124/2008), kterou pokládá Pervenche Berès za výbor ECON Radě: Globální struktura finančních trhů v budoucnosti a plán EU pro hospodářskou obnovu (B6-0487/2008)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0125/2008), kterou pokládá Pervenche Berès za výbor ECON Komisi: Globální struktura finančních trhů v budoucnosti a plán EU pro hospodářskou obnovu (B6-0488/2008)

Pervenche Berès rozvinula otázky k ústnímu zodpovězení.

Hervé Novelli (úřadující předseda Rady) odpověděl na otázku (B6-0487/2008).

Joaquín Almunia (člen Komise) odpověděl na otázku (B6-0488/2008).

Vystoupili: Jean-Paul Gauzès za skupinu PPE-DE, Poul Nyrup Rasmussen za skupinu PSE, Daniel Dăianu za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Sergej Kozlík nezařazený, José Manuel García-Margallo y Marfil, Elisa Ferreira, Sophia in 't Veld, Hans-Peter Martin, Margaritis Schinas, Donata Gottardi, Margarita Starkevičiūtė a John Purvis.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Paul Rübig, Silvia-Adriana Ţicău, Ján Hudacký, Charles Tannock a Colm Burke.

Vystoupili: Hervé Novelli a Joaquín Almunia.

Rozprava je uzavřena.


14. Evropská strategie pro romskou menšinu (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Evropská strategie pro romskou menšinu

Jean-Pierre Jouyet (úřadující předseda Rady) a Vladimír Špidla (člen Komise) učinili prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Marek SIWIEC
místopředseda

Vystoupili: Lívia Járóka za skupinu PPE-DE, Jan Marinus Wiersma za skupinu PSE, Viktória Mohácsi za skupinu ALDE, Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, Roberta Angelilli za skupinu UEN, Giusto Catania za skupinu GUE/NGL, Frank Vanhecke nezařazený, Magda Kósáné Kovács, Jiří Maštálka, Adrian Severin, Katalin Lévai a Zita Pleštinská.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Marusya Ivanova Lyubcheva, Elly de Groen-Kouwenhoven a Hannes Swoboda.

Vystoupili: Jean-Pierre Jouyet a Vladimír Špidla.

Rozprava je uzavřena.


15. Účast Státu Izrael v programech Společenství *** – Účast Státu Izrael v programech Společenství (rozprava)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael o obecných zásadách, jimiž se řídí účast Státu Izrael v programech Společenství [05471/2008 - C6-0180/2008 - 2007/0241(AVC)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Véronique De Keyser (A6-0436/2008)

Prohlášení Rady a Komise: Účast Státu Izrael v programech Společenství

Véronique De Keyser uvedla zprávu.

Jean-Pierre Jouyet (úřadující předseda Rady) a Günter Verheugen (místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Jana Hybášková za skupinu PPE-DE, Hannes Swoboda za skupinu PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE, David Hammerstein za skupinu Verts/ALE, Luisa Morgantini za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu IND/DEM, a Luca Romagnoli nezařazený.

PŘEDSEDNICTVÍ: Edward McMILLAN-SCOTT
místopředseda

Vystoupili: Pasqualina Napoletano, Ioannis Kasoulides, Proinsias De Rossa, Elmar Brok a Zbigniew Zaleski.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Charles Tannock, Jim Allister, Proinsias De Rossa a Hannes Swoboda.

Vystoupili: Jean-Pierre Jouyet, Günter Verheugen a Véronique De Keyser.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Véronique De Keyser za výbor AFET o uzavření protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael o obecných zásadách, jimiž se řídí účast Státu Izrael v programech Společenství (B6-0616/2008).

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: jedno z nadcházejících dílčích zasedání.


16. Opatření zaměřená na zlepšení podnikatelského prostředí pro malé a střední podniky v rámci iniciativy „Small Business Act“ pro Evropu (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0113/2008), kterou pokládají Edit Herczog za skupinu PSE a Nicole Fontaine za skupinu PPE-DE Radě: Opatření zaměřená na zlepšení podnikatelského prostředí pro malé a střední podniky v rámci iniciativy „Small Business Act“ pro Evropu (B6-0485/2008)

Edit Herczog a Nicole Fontaine rozvinuly otázku k ústnímu zodpovězení.

Jean-Pierre Jouyet (úřadující předseda Rady) odpověděl na otázku k ústnímu zodpovězení.

Vystoupil Günter Verheugen (místopředseda Komise).

Vystoupili: Giles Chichester za skupinu PPE-DE, Neena Gill za skupinu PSE, Šarūnas Birutis za skupinu ALDE, Corien Wortmann-Kool, Silvia-Adriana Ţicău a Dominique Vlasto.

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

Vystoupili: Juan Fraile Cantón, Jacques Toubon a Pierre Pribetich.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Zita Pleštinská, Ewa Tomaszewska, Ilda Figueiredo, Jim Allister a Paul Rübig.

Vystoupili: Jean-Pierre Jouyet a Günter Verheugen.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Nicole Fontaine a Giles Chichester za skupinu PPE-DE a Edit Herczog za skupinu PSE o opatření zaměřeném na zlepšení podnikatelského prostředí pro malé a střední podniky v Evropě v rámci iniciativy „Small Bussines Act“ (B6-0617/2008).

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 7.8 zápisu ze dne 04.12.2008.


17. Vývoz zbraní (Etický kodex) (rozprava)

Prohlášení Rady: Vývoz zbraní (Etický kodex)

Jean-Pierre Jouyet (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení.

Vystoupili: Stefano Zappalà za skupinu PPE-DE, Ana Maria Gomes za skupinu PSE, Renate Weber za skupinu ALDE, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, Tobias Pflüger za skupinu GUE/NGL, Justas Vincas Paleckis a Jan Cremers.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupil Ioan Mircea Paşcu.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Raül Romeva i Rueda a Angelika Beer za skupinu Verts/ALE o Kodexu chování EU pro transfery zbraní – nepřijetí společného postoje Radou a nedosažení právní závaznosti kodexu – potřeba kontroly zprostředkování obchodu se zbraněmi (B6-0619/2008),

- Ana Maria Gomes za skupinu PSE o Kodexu chování EU pro vývoz zbraní (B6-0620/2008),

- Stefano Zappalà a Karl von Wogau za skupinu PPE-DE, Renate Weber za skupinu ALDE, a Ģirts Valdis Kristovskis za skupinu UEN o Kodexu chování EU pro vývoz zbraní (B6-0621/2008),

- Tobias Pflüger a Willy Meyer Pleite za skupinu GUE/NGL o Kodexu chování EU pro transfery zbraní – nepřijetí společného postoje Radou a nedosažení právní závaznosti kodexu – potřeba kontroly zprostředkování obchodu se zbraněmi (B6-0622/2008).

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 7.9 zápisu ze dne 04.12.2008.


18. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležitou otázku politické povahy, vystoupili podle článku 144 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Dragoş Florin David, Marusya Ivanova Lyubcheva, Marco Cappato, Ewa Tomaszewska, Pedro Guerreiro, Urszula Krupa, Jim Allister, Nicolae Vlad Popa, Neena Gill, Marco Pannella, László Tőkés, Marcin Libicki, Ilda Figueiredo, Desislav Chukolov, Romana Jordan Cizelj, Proinsias De Rossa, Sylwester Chruszcz, Anna Záborská, Silvia-Adriana Ţicău, Colm Burke, Csaba Sógor, Zita Pleštinská a Avril Doyle.


19. Nástroj rychlé reakce na prudce rostoucí ceny potravin v rozvojových zemích ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj rychlé reakce na rostoucí ceny potravin v rozvojových zemích [KOM(2008)0450 - C6-0280/2008 - 2008/0149(COD)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodaj: Gay Mitchell (A6-0396/2008)

Gay Mitchell uvedl zprávu.

Vystoupil Louis Michel (člen Komise).

Vystoupili: László Surján (navrhovatel výboru BUDG), Stéphane Le Foll (navrhovatel výboru AGRI), Colm Burke za skupinu PPE-DE, Josep Borrell Fontelles za skupinu PSE, Kyösti Virrankoski za skupinu ALDE, Marie-Hélène Aubert za skupinu Verts/ALE, a Wiesław Stefan Kuc za skupinu UEN.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mechtild ROTHE
místopředsedkyně

Vystoupili: Konstantinos Droutsas za skupinu GUE/NGL, Hélène Goudin za skupinu IND/DEM, Czesław Adam Siekierski, Juan Fraile Cantón, Proinsias De Rossa a Silvia-Adriana Ţicău.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupil Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf.

Vystoupili: Louis Michel a Gay Mitchell.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 7.5 zápisu ze dne 04.12.2008.


20. Boj proti daňovým podvodům spojeným s plněními uvnitř Společenství (společný systém daně z přidané hodnoty) * – Boj proti daňovým podvodům spojeným s plněními uvnitř Společenství * – Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora č. 8/2007 o administrativní spolupráci v oblasti DPH (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty za účelem boje proti daňovým podvodům spojeným s plněními uvnitř Společenství [KOM(2008)0147 - C6-0154/2008 - 2008/0058(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: José Manuel García-Margallo y Marfil (A6-0448/2008)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1798/2003 za účelem boje proti daňovým podvodům spojeným s plněními uvnitř Společenství [KOM(2008)0147 - C6-0155/2008 - 2008/0059(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: José Manuel García-Margallo y Marfil (A6-0449/2008)

Zpráva o zvláštní zprávě Evropského účetního dvora č. 8/2007 o administrativní spolupráci v oblasti DPH [2008/2151(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A6-0427/2008)

José Manuel García-Margallo y Marfil uvedl zprávy.

Bart Staes uvedl zprávu.

Vystoupil Louis Michel (člen Komise).

Vystoupili: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (navrhovatelka výboru JURI), Gabriele Stauner za skupinu PPE-DE, Vladimír Maňka za skupinu PSE, Miguel Portas za skupinu GUE/NGL, Sergej Kozlík nezařazený, a Bogusław Liberadzki.

Vystoupili: Louis Michel, José Manuel García-Margallo y Marfil a Bart Staes.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 7.6 zápisu ze dne 04.12.2008, bod 7.7 zápisu ze dne 04.12.2008 a bod 7.10 zápisu ze dne 04.12.2008.


21. Uplatňování REACH (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0131/2008), kterou pokládají Guido Sacconi za skupinu PSE, Satu Hassi za skupinu Verts/ALE, John Bowis za skupinu PPE-DE, Chris Davies za skupinu ALDE, Jens Holm za skupinu GUE/NGL, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, a Alessandro Foglietta za skupinu UEN Komisi: Předběžná registrace zavedených látek podle nařízení REACH (B6-0490/2008)

Guido Sacconi a John Bowis rozvinuli otázku k ústnímu zodpovězení.

Günter Verheugen (místopředseda Komise) odpověděl na otázku k ústnímu zodpovězení.

Vystoupil Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupil Guido Sacconi.

Vystoupil Günter Verheugen.

Rozprava byla uzavřena.


22. Situace žen v balkánských zemích (krátké přednesení)

Zpráva o situaci žen v balkánských zemích [2008/2119(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Zita Gurmai (A6-0435/2008)

Zita Gurmai uvedla zprávu.

Vystoupil Günter Verheugen (místopředseda Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 7.11 zápisu ze dne 04.12.2008.


23. Pořad jednání příštího zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 416.044)


24. Ukončení zasedání

Zasedání skončilo v 23:55.

Harald Rømer

Martine Roure

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Antinucci, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corda, Cornillet, Cottigny, Cramer, Cremers, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Honeyball, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hybášková, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Laperrouze, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nechifor, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Popa, Portas, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Takkula, Tannock, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Tzampazi, Uca, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zvěřina, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí