Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 216kWORD 118k
Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Σύνθεση του Σώματος
 4.Διορθωτικά (άρθρο 204 α του Κανονισμού)
 5.Δηλώσεις της Προεδρίας
 6.Κατάθεση εγγράφωv
 7.Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)
 8.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 9.Μεταφορές πιστώσεων
 10.Διάταξη των εργασιών
 11.Υποδοχή
 12.Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (11-12 Δεκεμβρίου 2008) (συζήτηση)
 13.Μελλοντική παγκόσμια αρχιτεκτονική των χρηματοπιστωτικών αγορών και σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης της ΕE (συζήτηση)
 14.Ευρωπαϊκή στρατηγική για τους Ρομά (συζήτηση)
 15.Συμμετοχή του Κράτους του Ισραήλ στα κοινοτικά προγράμματα *** - Συμμετοχή του Κράτους του Ισραήλ στα κοινοτικά προγράμματα (συζήτηση)
 16.Βήματα για τη βελτίωση του περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ στην Ευρώπη – Πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις (συζήτηση)
 17.Εξαγωγές όπλων (Κώδικας δεοντολογίας) (συζήτηση)
 18.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 19.Διευκόλυνση για την ταχεία αντιμετώπιση των διογκούμενων τιμών των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες ***I (συζήτηση)
 20.Πάταξη της φοροδιαφυγής που συνδέεται με τις ενδοκοινοτικές πράξεις (κοινό σύστημα ΦΠΑ) * - Πάταξη της φοροδιαφυγής που συνδέεται με τις ενδοκοινοτικές πράξεις * - Ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 8/2007 όσον αφορά τη διοικητική συνεργασία στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (συζήτηση)
 21.Θέση σε εφαρμογή του REACH (συζήτηση)
 22.Η κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια (σύντομη παρουσίαση)
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 24.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Hans-Gert PÖTTERING
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 3 μ.μ.


2. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


3. Σύνθεση του Σώματος

Ο Alexander Radwan κοινοποιεί την παραίτησή του από βουλευτή του Κοινοβουλίου με έναρξη ισχύος την 03.12.2008.

Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1, του Κανονισμού, το Σώμα διαπιστώνει τη χηρεία της θέσης του από την προαναφερθείσα ημερομηνία και ενημερώνει τις αρχές του αντίστοιχου κράτους μέλους.


4. Διορθωτικά (άρθρο 204 α του Κανονισμού)

Η αρμόδια επιτροπή διαβίβασε τα ακόλουθα διορθωτικά σε κείμενα που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

- Διορθωτικό στην οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων καθώς και σχετικά με την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 84/491/ΕΟΚ και 86/280/ΕΟΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ (11486/3/2007 – C6-0055/2008 – 2006/0129(COD)) - ENVI

- Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/EΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (EE L 396, 30.12.2006, σ. 1. Διορθωμένη έκδοση στην ΕΕ L 136 της 29.5.2007, σ. 3) - ENVI

Σύμφωνα με το άρθρο 204 α, παράγραφος 4, του Kανονισμού, τα εν λόγω διορθωτικά θεωρούνται εγκριθέντα, εκτός εάν, εντός σαράντα οκτώ ωρών, μια πολιτική ομάδα ή το λιγότερο σαράντα βουλευτές ζητήσουν να τεθούν σε ψηφοφορία.

Τα διορθωτικά είναι διαθέσιμα στην ιστοθέση “Séance en direct”.


5. Δηλώσεις της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δηλώσεις με τις οποίες

- καταδικάζει, εξ ονόματος του Σώματος, τις τρομοκρατικές επιθέσεις που έπληξαν τη Μουμπάι (πρώην Βομβάη) στις 26 Νοεμβρίου 2008 και εκφράζει τη συμπαράσταση του οργάνου στους τραυματίες και στις οικογένειες των θυμάτων· εκφράζει ωστόσο την ικανοποίησή του που τα μέλη της αντιπροσωπείας της επιτροπής ΙΝΤΑ καθώς και τα μέλη του προσωπικού του Κοινοβουλίου που βρίσκονταν στη Μουμπάι την ώρα των επιθέσεων επέστρεψαν σώοι·

- καταδικάζει, εξ ονόματος του Σώματος, τη σημερινή δολοφονία του επιχειρηματία Ignacio Uría à Azpeitia από τον ΕΤΑ στην Ισπανία.

Το Σώμα τηρεί ενός λεπτού σιγή.

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση με αφορμή την 20ή επέτειο της Παγκόσμιας Ημέρας Αγώνα κατά του ΑΙDS την 1η Δεκεμβρίου 2008.


6. Κατάθεση εγγράφωv

Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές κατέθεσαν τις ακόλουθες εκθέσεις

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση διευκόλυνσης για την ταχεία αντιμετώπιση των διογκούμενων τιμών των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες (COM(2008)0450 - C6-0280/2008 - 2008/0149(COD)) - επιτροπή DEVE - Εισηγητής: Gay Mitchell (A6-0396/2008)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα πρότυπα επιδόσεων που καθορίζονται για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Κοινότητας για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα (COM(2007)0856 - C6-0022/2008 - 2007/0297(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Guido Sacconi (A6-0419/2008)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τη σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 2007 σχετικά με την εργασία στον τομέα της αλιείας (σύμβαση αριθ. 188) (COM(2008)0320 - C6-0218/2008 - 2008/0107(CNS)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Ilda Figueiredo (A6-0423/2008)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση του ευρωπαϊκού συστήματος ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET) (COM(2008)0180 - C6-0162/2008 - 2008/0070(COD)) - επιτροπή EMPL - Εισηγητής: Thomas Mann (A6-0424/2008)

- ´Εκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, του Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών, σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (SEC(2008)2109 - C6-0256/2008 - 2008/2164(ACI)) - επιτροπή AFCO - Εισηγήτρια: Hanne Dahl (A6-0426/2008)

- Έκθεση σχετικά με την ειδική έκθεση αριθ. 8/2007 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (2008/2151(INI)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Bart Staes (A6-0427/2008)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις κοινές διατάξεις για τα όργανα μετρήσεως και για τις μεθόδους μετρολογικού ελέγχου (αναδιατύπωση) (COM(2008)0357 - C6-0237/2008 - 2008/0123(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: József Szájer (A6-0429/2008)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για το απόθεμα ρέγγας που κατανέμεται δυτικά της Σκωτίας και για την αλιεία του αποθέματος αυτού (COM(2008)0240 - C6-0204/2008 - 2008/0091(CNS)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: Struan Stevenson (A6-0433/2008)

- Έκθεση σχετικά με την κατάρτιση ενός ευρωπαϊκού σχεδίου διαχείρισης των κορμοράνων με σκοπό τη μείωση των αυξανομένων ζημιών που προκαλούν οι κορμοράνοι στα αποθέματα αλιευμάτων, στην αλιεία και στην υδατοκαλλιέργεια (2008/2177(INI)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: Heinz Kindermann (A6-0434/2008)

- Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια (2008/2119(INI)) - επιτροπή FEMM - Εισηγήτρια: Zita Gurmai (A6-0435/2008)

- *** Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, για μια συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Κράτους του Ισραήλ σχετικά με τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή του Κράτους του Ισραήλ στα κοινοτικά προγράμματα (05471/2008 - C6-0180/2008 - 2007/0241(AVC)) - επιτροπή AFET - Εισηγήτρια: Véronique De Keyser (A6-0436/2008)

- Έκθεση σχετικά με τις συνέπειες της απομίμησης/παραποίησης στο διεθνές εμπόριο (2008/2133(INI)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Gianluca Susta (A6-0447/2008)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής που συνδέεται με τις ενδοκοινοτικές πράξεις (COM(2008)0147 [[01]] - C6-0154/2008 - 2008/0058(CNS)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: José Manuel García-Margallo Y Marfil (A6-0448/2008)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά στην τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής που συνδέεται με τις ενδοκοινοτικές πράξεις (COM(2008)0147 [[02]] - C6-0155/2008 - 2008/0059(CNS)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: José Manuel García-Margallo Y Marfil (A6-0449/2008)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κορέας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με τη συνεργασία για την αντιμετώπιση αντιανταγωνιστικών δραστηριοτήτων (SEC(2007)1731 - C6-0398/2008 - 2008/0004(CNS)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: David Martin (A6-0452/2008)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής (14066/2008 - C6-0384/2008 - 2005/0259(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Genowefa Grabowska (A6-0456/2008)


7. Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)

Τα ακόλουθα έγγραφα έχουν κατατεθεί από τους βουλευτές

1) προφορικές ερωτήσεις (άρθρο 108 του Κανονισμού)::

- (O-0097/2008) που κατέθεσε η Arlene McCarthy, εξ ονόματος της Επιτροπής IMCO, προς την Επιτροπή: Οι απομιμήσεις μέσα από το πρίσμα της προστασίας των καταναλωτών (B6-0486/2008),

- (O-0124/2008) που κατέθεσε η Pervenche Berès, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, προς το Συμβούλιο: Μελλοντική παγκόσμια αρχιτεκτονική των χρηματοπιστωτικών αγορών και σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης της ΕΕ (B6-0487/2008),

- (O-0125/2008) που κατέθεσε η Pervenche Berès, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, προς την Επιτροπή: Μελλοντική παγκόσμια αρχιτεκτονική των χρηματοπιστωτικών αγορών και σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης της ΕΕ (B6-0488/2008),

- (O-0128/2008) που κατέθεσε ο Gérard Deprez, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς το Συμβούλιο: Πρόοδος του Ευρωπαϊκού Χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (ΧΕΔΑ) το 2008 (B6-0489/2008),

- (O-0131/2008) που κατέθεσαν οι Guido Sacconi, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Satu Hassi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, John Bowis, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Chris Davies, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jens Holm, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, και Alessandro Foglietta, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, προς την Επιτροπή: Προκαταχώριση των σταδιακά εισαγόμενων ουσιών σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH (B6-0490/2008)

2) γραπτές δηλώσεις για καταχώριση στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού):

- Esther De Lange, Ivo Belet, Niels Busk, Esther Herranz García και Catherine Stihler σχετικά με την υπερβολική πίεση για να είναι κανείς εξαιρετικά αδύνατος (0101/2008),

- Mieczysław Edmund Janowski και Wiesław Stefan Kuc σχετικά με τους τρομοκράτες που δρουν από την επικράτεια του Πακιστάν (0102/2008),

- Maria da Assunção Esteves, Jo Leinen, Gérard Deprez, Hélène Flautre και Giusto Catania σχετικά με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα 'κλειστά' ιδρύματα (0103/2008).


8. Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών

Το Συμβούλιο διαβίβασε νομίμως επικυρωμένo αντίγραφo τoυ εξής εγγράφου:

- συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών CARIFORUM, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου.


9. Μεταφορές πιστώσεων

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών εξέτασε την πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 28A/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (C6-0374/2008).

Αφού έλαβε γνώση της γνώμης του Συμβουλίου, ενέκρινε τη μεταφορά πιστώσεων στο σύνολό της, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

°
° ° °

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών εξέτασε την πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 28B/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (C6-0374/2008).

Ενέκρινε τη μεταφορά πιστώσεων στο σύνολό της, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

°
° ° °

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών εξέτασε την πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 29/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (C6-0355/2008).

Αφού έλαβε γνώση της γνώμης του Συμβουλίου, ενέκρινε τη μεταφορά πιστώσεων στο σύνολό της, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

°
° ° °

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών εξέτασε την πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 37/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (C6-0385/2008).

Αφού έλαβε γνώση της γνώμης του Συμβουλίου, ενέκρινε τη μεταφορά πιστώσεων στο σύνολό της, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

°
° ° °

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών εξέτασε την πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 39/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (C6-0380/2008).

Αφού έλαβε γνώση της γνώμης του Συμβουλίου, ενέκρινε τη μεταφορά πιστώσεων στο σύνολό της, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

°
° ° °

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών εξέτασε την πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 42/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (C6-0390/2008).

Αφού έλαβε γνώση της γνώμης του Συμβουλίου, ενέκρινε τη μεταφορά πιστώσεων στο σύνολό της, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

°
° ° °

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών εξέτασε την πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 44/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (C6-0388/2008).

Αφού έλαβε γνώση της γνώμης του Συμβουλίου, ενέκρινε τη μεταφορά πιστώσεων στο σύνολό της, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.


10. Διάταξη των εργασιών

Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τον καθορισμό της διάταξης των εργασιών.

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Δεκεμβρίου I (PE 416.044/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 132 του Κανονισμού):

Τετάρτη

Αίτημα της ομάδας GUE/NGL να μετατεθεί σε επόμενη ημερομηνία η ψηφοφορία επί της εκθέσεως De Keyser για τη συμμετοχή του Κράτους του Ισραήλ στα κοινοτικά προγράμματα ()A6-0436/2008 (σημείο 9 του Σχεδίου Ημερήσιας Διάταξης) καθώς και η ψηφοφορία για τις προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν με το πέρας της σχετικής συζητήσεως (σημείο 10 του Σχεδίου Ημερήσιας Διάταξης)

Παρεμβαίνουν οι Francis Wurtz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, που αιτιολογεί το αίτημα, Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE.

Με ΗΨ (194 υπέρ, 173 κατά, 10 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Πέμπτη

- δεν προτάθηκε τροποποίηση

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


11. Υποδοχή

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, αντιπροσωπεία θρησκευτικών αξιωματούχων και προσωπικοτήτων από την κοινωνία των πολιτών της Βουλγαρίας υπό το μητροπολίτη Βιδινίου Δομιτιανό, που λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.


12. Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (11-12 Δεκεμβρίου 2008) (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (11-12 Δεκεμβρίου 2008)

Οι Jean-Pierre Jouyet (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Poul Nyrup Rasmussen, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Brian Crowley, εξ ονόματος της Ομάδας UEN.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Mary Lou McDonald, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Hanne Dahl, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Jim Allister, μη εγγεγραμμένος, Jean-Pierre Jouyet, José Manuel Barroso, Timothy Kirkhope, Jo Leinen, Andrew Duff, Konrad Szymański, Bernard Wojciechowski, Jana Bobošíková, Karl von Wogau, Proinsias De Rossa, Janusz Onyszkiewicz, Inese Vaidere, Irena Belohorská, Jacek Saryusz-Wolski, Jan Andersson, Mirosław Mariusz Piotrowski, Avril Doyle, Jan Tadeusz Masiel, Othmar Karas και Umberto Pirilli.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mario MAURO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Vito Bonsignore.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elmar Brok, Neena Gill, Anneli Jäätteenmäki, Ewa Tomaszewska, Mairead McGuinness, Richard Corbett, Theodor Dumitru Stolojan και Silvia-Adriana Ţicău.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Pierre Jouyet και Margot Wallström (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.


13. Μελλοντική παγκόσμια αρχιτεκτονική των χρηματοπιστωτικών αγορών και σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης της ΕE (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-0124/2008) που κατέθεσε η Pervenche Berès, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, προς το Συμβούλιο: Μελλοντική παγκόσμια αρχιτεκτονική των χρηματοπιστωτικών αγορών και σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης της ΕΕ (B6-0487/2008)

Προφορική ερώτηση (O-0125/2008) που κατέθεσε η Pervenche Berès, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, προς την Επιτροπή: Μελλοντική παγκόσμια αρχιτεκτονική των χρηματοπιστωτικών αγορών και σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης της ΕΕ (B6-0488/2008)

Η Pervenche Berès αναπτύσσει τις προφορικές ερωτήσεις.

Ο Hervé Novelli (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση (B6-0487/2008).

Ο Joaquín Almunia (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση (B6-0488/2008).

Παρεμβαίνουν οι Jean-Paul Gauzès, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Poul Nyrup Rasmussen, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Daniel Dăianu, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Sergej Kozlík, μη εγγεγραμμένος, José Manuel García-Margallo y Marfil, Elisa Ferreira, Sophia in 't Veld, Hans-Peter Martin, Μαργαρίτης Σχοινάς, Donata Gottardi, Margarita Starkevičiūtė και John Purvis.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Paul Rübig, Silvia-Adriana Ţicău, Ján Hudacký, Charles Tannock και Colm Burke.

Παρεμβαίνουν οι Hervé Novelli και Joaquín Almunia.

Η συζήτηση περατώνεται.


14. Ευρωπαϊκή στρατηγική για τους Ρομά (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Ευρωπαϊκή στρατηγική για τους Ρομά

Οι Jean-Pierre Jouyet (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Vladimír Špidla (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Marek SIWIEC
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Lívia Járóka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Viktória Mohácsi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Giusto Catania, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Frank Vanhecke, μη εγγεγραμμένος, Magda Kósáné Kovács, Jiří Maštálka, Adrian Severin, Katalin Lévai και Zita Pleštinská.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marusya Ivanova Lyubcheva, Elly de Groen-Kouwenhoven και Hannes Swoboda.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Pierre Jouyet και Vladimír Špidla.

Η συζήτηση περατώνεται.


15. Συμμετοχή του Κράτους του Ισραήλ στα κοινοτικά προγράμματα *** - Συμμετοχή του Κράτους του Ισραήλ στα κοινοτικά προγράμματα (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, για μια συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Κράτους του Ισραήλ σχετικά με τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή του Κράτους του Ισραήλ στα κοινοτικά προγράμματα [05471/2008 - C6-0180/2008 - 2007/0241(AVC)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Véronique De Keyser (A6-0436/2008)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Συμμετοχή του Κράτους του Ισραήλ στα κοινοτικά προγράμματα

Η Véronique De Keyser παρουσιάζει την έκθεσή της.

Οι Jean-Pierre Jouyet (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Günter Verheugen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Jana Hybášková, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, David Hammerstein, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Luisa Morgantini, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, και Luca Romagnoli, μη εγγεγραμμένος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Pasqualina Napoletano, Ιωάννης Κασουλίδης, Proinsias De Rossa, Elmar Brok και Zbigniew Zaleski.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Charles Tannock, Jim Allister, Proinsias De Rossa και Hannes Swoboda.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Pierre Jouyet, Günter Verheugen και Véronique De Keyser.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, σχετικά με τη σύναψη ενός Πρωτοκόλλου στην Ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ αφετέρου, σχετικά με μια Συμφωνία -πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Κράτους του Ισραήλ για τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή του Κράτους του Ισραήλ στα κοινοτικά προγράμματα (B6-0616/2008).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σε επόμενη συνεδρίαση.


16. Βήματα για τη βελτίωση του περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ στην Ευρώπη – Πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-0113/2008) που κατέθεσαν οι Edit Herczog, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, και Nicole Fontaine, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, προς το Συμβούλιο: Στα βήματα για τη βελτίωση του περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ στην Ευρωπαϊκή Πράξη για τις Μικρές Επιχειρήσεις (B6-0485/2008)

Οι Edit Herczog και Nicole Fontaine αναπτύσσουν την προφορική ερώτηση.

Ο Jean-Pierre Jouyet (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην προφορική ερώτηση.

Παρεμβαίνει ο Günter Verheugen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Giles Chichester, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Neena Gill, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Šarūnas Birutis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Corien Wortmann-Kool, Silvia-Adriana Ţicău και Dominique Vlasto.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Juan Fraile Cantón, Jacques Toubon και Pierre Pribetich.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Zita Pleštinská, Ewa Tomaszewska, Ilda Figueiredo, Jim Allister και Paul Rübig.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Pierre Jouyet και Günter Verheugen.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Nicole Fontaine και Giles Chichester, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, και Edit Herczog, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με τα μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση του περιβάλλοντος των ΜΜΕ στη «Small Business Act» για την Ευρώπη, (B6-0617/2008).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 04.12.2008.


17. Εξαγωγές όπλων (Κώδικας δεοντολογίας) (συζήτηση)

Δήλωση του Συμβουλίου: Εξαγωγές όπλων (Κώδικας δεοντολογίας)

Ο Jean-Pierre Jouyet (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Stefano Zappalà, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Ana Maria Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Renate Weber, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tobias Pflüger, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Justas Vincas Paleckis και Jan Cremers.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"ο Ioan Mircea Paşcu.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Raül Romeva i Rueda και Angelika Beer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τον Κώδικα Συμπεριφοράς της ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων - αποτυχία του Συμβουλίου να εγκρίνει την κοινή θέση και να καταστήσει τον Κώδικα νομικά δεσμευτικό - ανάγκη ελέγχου των μεσαζόντων όπλων (B6-0619/2008),

- Ana Maria Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με τον Κώδικα Συμπεριφοράς της ΕΕ για τις Εξαγωγές Όπλων (B6-0620/2008),

- Stefano Zappalà και Karl von Wogau, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Renate Weber, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Ģirts Valdis Kristovskis, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με τον Κώδικα Συμπεριφοράς της ΕΕ για τις Εξαγωγές Όπλων (B6-0621/2008),

- Tobias Pflüger και Willy Meyer Pleite, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τον Κώδικα Συμπεριφοράς της ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων - αποτυχία του Συμβουλίου να εγκρίνει την κοινή θέση και να καταστήσει τον Κώδικα νομικά δεσμευτικό - ανάγκη ελέγχου των μεσαζόντων όπλων (B6-0622/2008).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 04.12.2008.


18. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν σε ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 144 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Dragoş Florin David, Marusya Ivanova Lyubcheva, Marco Cappato, Ewa Tomaszewska, Pedro Guerreiro, Urszula Krupa, Jim Allister, Nicolae Vlad Popa, Neena Gill, Marco Pannella, László Tőkés, Marcin Libicki, Ilda Figueiredo, Desislav Chukolov, Romana Jordan Cizelj, Proinsias De Rossa, Sylwester Chruszcz, Anna Záborská, Silvia-Adriana Ţicău, Colm Burke, Csaba Sógor, Zita Pleštinská και Avril Doyle.


19. Διευκόλυνση για την ταχεία αντιμετώπιση των διογκούμενων τιμών των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση διευκόλυνσης για την ταχεία αντιμετώπιση των διογκούμενων τιμών των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες [COM(2008)0450 - C6-0280/2008 - 2008/0149(COD)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Gay Mitchell (A6-0396/2008)

Ο Gay Mitchell παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Louis Michel (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι László Surján (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Stéphane Le Foll (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Colm Burke, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Josep Borrell Fontelles, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Kyösti Virrankoski, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marie-Hélène Aubert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Wiesław Stefan Kuc, εξ ονόματος της Ομάδας UEN.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mechtild ROTHE
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Kωvσταντίνος Δρούτσας, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Hélène Goudin, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Czesław Adam Siekierski, Juan Fraile Cantón, Proinsias De Rossa και Silvia-Adriana Ţicău.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf.

Παρεμβαίνουν οι Louis Michel και Gay Mitchell.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 04.12.2008.


20. Πάταξη της φοροδιαφυγής που συνδέεται με τις ενδοκοινοτικές πράξεις (κοινό σύστημα ΦΠΑ) * - Πάταξη της φοροδιαφυγής που συνδέεται με τις ενδοκοινοτικές πράξεις * - Ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 8/2007 όσον αφορά τη διοικητική συνεργασία στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής που συνδέεται με τις ενδοκοινοτικές πράξεις [COM(2008)0147 - C6-0154/2008 - 2008/0058(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: José Manuel García-Margallo y Marfil (A6-0448/2008)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής που συνδέεται με τις ενδοκοινοτικές πράξεις [COM(2008)0147 - C6-0155/2008 - 2008/0059(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: José Manuel García-Margallo y Marfil (A6-0449/2008)

Έκθεση σχετικά με την ειδική έκθεση αριθ. 8/2007 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας [2008/2151(INI)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Bart Staes (A6-0427/2008)

Ο José Manuel García-Margallo y Marfil παρουσιάζει τις εκθέσεις του.

Ο Bart Staes παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Louis Michel (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Gabriele Stauner, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Vladimír Maňka, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Miguel Portas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Sergej Kozlík, μη εγγεγραμμένος, και Bogusław Liberadzki.

Παρεμβαίνουν οι Louis Michel, José Manuel García-Margallo y Marfil και Bart Staes.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 04.12.2008, σημείο 7.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 04.12.2008 και σημείο 7.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 04.12.2008.


21. Θέση σε εφαρμογή του REACH (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-0131/2008) που κατέθεσαν οι Guido Sacconi, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Satu Hassi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, John Bowis, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Chris Davies, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jens Holm, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, και Alessandro Foglietta, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, προς την Επιτροπή: Προκαταχώριση των σταδιακά εισαγόμενων ουσιών σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH (B6-0490/2008)

Οι Guido Sacconi και John Bowis αναπτύσσουν την προφορική ερώτηση.

Ο Günter Verheugen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση.

Παρεμβαίνει ο Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"ο Guido Sacconi.

Παρεμβαίνει ο Günter Verheugen.

Η συζήτηση περατώνεται.


22. Η κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια [2008/2119(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Zita Gurmai (A6-0435/2008)

Η Zita Gurmai παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Günter Verheugen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Περατώνεται η εξέταση επί του σημείου αυτού.

Ψηφοφορία: σημείο 7.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 04.12.2008.


23. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 416.044).


24. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 11.55 μ.μ.

Harald Rømer

Martine Roure

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Αδάμου, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Antinucci, Antoniozzi, Arif, Αρναουτάκης, Ashworth, Assis, Atkins, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Battilocchio, Μπατζελή, Bauer, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Μποτόπουλος, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corda, Cornillet, Cottigny, Cramer, Cremers, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Δημητρίου, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Δημητρακόπουλος, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Δρούτσας, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Γεωργίου, Geringer de Oedenberg, Giertych, Gill, Giuntini, Γκλαβάκης, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Honeyball, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hybášková, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Κασουλίδης, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Κοππά, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Λαμπρινίδης, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Laperrouze, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Ματσάκης, Ματσούκα, Mauro, Μαυρομμάτης, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nechifor, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Παφίλης, Pagano, Paleckis, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Panayotov, Pannella, Panzeri, Παπαδημούλης, Paparizov, Παπαστάμκος, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Σχοινάς, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Takkula, Tannock, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Τούσσας, Τρακατέλλης, Trautmann, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Τζαμπάζη, Uca, Urutchev, Vaidere, Βακάλης, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Βαρβιτσιώτης, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zvěřina, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου