Zoznam 
Zápisnica
PDF 202kWORD 109k
Streda, 3. decembra 2008 - Brusel
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 3.Zloženie Parlamentu
 4.Korigendá (článok 204a rokovacieho poriadku)
 5.Vyhlásenia predsedníctva
 6.Predložené dokumenty
 7.Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)
 8.Texty zmlúv poskytnutých Radou
 9.Presun rozpočtových prostriedkov
 10.Program práce
 11.Oficiálne privítanie
 12.Príprava zasadnutia Európskej rady (11.-12. decembra 2008) (rozprava)
 13.Budúca globálna architektúra finančných trhov a plán hospodárskej obnovy EÚ (rozprava)
 14.Európska stratégia voči Rómom (rozprava)
 15.Účasť Izraelského štátu na programoch Spoločenstva *** - Účasť Izraelského štátu na programoch Spoločenstva (rozprava)
 16.Opatrenia na zlepšenie prostredia pre MSP v Európe - iniciatíva Small Business Act (SBA) (rozprava)
 17.Vývoz zbraní (Kódex správania) (rozprava)
 18.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 19.Nástroj rýchlej reakcie na prudký nárast cien potravín v rozvojových krajinách ***I (rozprava)
 20.Boj proti daňovým podvodom spojeným s operáciami v rámci Spoločenstva (spoločný systém DPH) * - Boj proti daňovým podvodom spojeným s operáciami v rámci Spoločenstva * - Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 8/2007 o administratívnej spolupráci v oblasti DPH (rozprava)
 21.Vykonávanie nariadenia REACH (rozprava)
 22.Situácia žien na Balkáne (stručná prezentácia)
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 15.00 h.


2. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


3. Zloženie Parlamentu

Alexander Radwan oznámil, že odstupuje z funkcie poslanca Parlamentu s platnosťou od 3.12.2008.

V súlade s článkom 4 ods. 1 rokovacieho poriadku Parlament potvrdil uvoľnenie mandátu s účinnosťou od tohto dátumu a informoval o tom príslušný vnútroštátny orgán.


4. Korigendá (článok 204a rokovacieho poriadku)

Gestorský výbor predložil tieto korigendá k textom prijatým Európskym parlamentom:

- Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky, o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a o zmene a doplnení smernice 2000/60/ES (11486/3/2007 – C6-0055/2008 – 2006/0129(COD)) - ENVI

- Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1. Opravená verzia v Ú. v. EÚ L 136, 29.5.2007, s. 3 ) - ENVI

V súlade s článkom 204a ods. 4 rokovacieho poriadku sa tieto korigendá považujú za schválené, ak najneskôr do štyridsiatich ôsmich hodín nepredloží politická skupina alebo aspoň štyridsať poslancov žiadosť, aby sa o nich hlasovalo.

Korigendá sú k dispozícii na internetových stránkach Séance en direct.


5. Vyhlásenia predsedníctva

Predseda vystúpil s vyhláseniami, v ktorých

- v mene Parlamentu odsúdil atentáty, ktoré postihli Bombaj 26. novembra 2008, a vyjadril sústrasť Parlamentu zraneným osobám a rodinám obetí; vyjadril uspokojenie nad tým, že sa členovia delegácie výboru INTA a zamestnanci Parlamentu, ktorí boli v Bombaji v čase atentátov, vrátili bez zranení;

- v mene Parlamentu odsúdil útok separatistickej organizácie ETA v Azpeitii (Španielsko), pri ktorom zavraždili obchodníka Ignacia Uríu.

Parlament si uctil pamiatku minútou ticha.

Predseda vystúpil s vyhlásením pri príležitosti 20. výročia Svetového dňa boja proti AIDS, ktorý sa konal 1. decembra 2008.


6. Predložené dokumenty

Parlamentné výbory predložili tieto správy:

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje nástroj rýchlej reakcie na prudký nárast cien potravín v rozvojových krajinách (KOM(2008)0450 - C6-0280/2008 - 2008/0149(COD)) - výbor DEVE - Spravodajca: Gay Mitchell (A6-0396/2008)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú výkonové emisné normy nových osobných automobilov ako súčasť integrovaného prístupu Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel (KOM(2007)0856 - C6-0022/2008 - 2007/0297(COD)) - výbor ENVI - Spravodajca: Guido Sacconi (A6-0419/2008)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty splnomocňujú, aby v záujme Európskeho spoločenstva ratifikovali Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o práci v odvetví rybárstva z roku 2007 (Dohovor č. 188) (KOM(2008)0320 - C6-0218/2008 - 2008/0107(CNS)) - výbor EMPL - Spravodajkyňa: Ilda Figueiredo (A6-0423/2008)

- ***I Správa o návrhu odporúčania Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení Európskeho systému kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET) (KOM(2008)0180 - C6-0162/2008 - 2008/0070(COD)) - výbor EMPL - Spravodajca: Thomas Mann (A6-0424/2008)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu, Rady, Komisie, Súdneho dvora, Dvora audítorov, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov o organizácii a činnosti Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie (SEK(2008)2109 - C6-0256/2008 - 2008/2164(ACI)) - výbor AFCO - Spravodajkyňa: Hanne Dahl (A6-0426/2008)

- Správa o osobitnej správe Dvora audítorov č. 8/2007 o administratívnej spolupráci v oblasti dane z pridanej hodnoty (2008/2151(INI)) - výbor CONT - Spravodajca: Bart Staes (A6-0427/2008)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných ustanoveniach pre meradlá a metódy metrologickej kontroly (prepracované znenie) (KOM(2008)0357 - C6-0237/2008 - 2008/0123(COD)) - výbor JURI - Spravodajca: József Szájer (A6-0429/2008)

- * Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre zásoby sleďa rozmiestnené na západ od Škótska a rybolov využívajúci tieto zásoby (KOM(2008)0240 - C6-0204/2008 - 2008/0091(CNS)) - výbor PECH - Spravodajca: Struan Stevenson (A6-0433/2008)

- Správa o vypracovaní európskeho plánu regulácie populácie kormoránov s cieľom zníženia škôd, ktoré kormorány spôsobujú populáciám rýb, rybnému hospodárstvu a akvakultúre (2008/2177(INI)) - výbor PECH - Spravodajca: Heinz Kindermann (A6-0434/2008)

- Správa o situácii žien na Balkáne (2008/2119(INI)) - výbor FEMM - Spravodajkyňa: Zita Gurmai (A6-0435/2008)

- *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o podpísaní a predbežnom uplatňovaní protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej o rámcovej dohode medzi Európskym spoločenstvom a Izraelským štátom o všeobecných zásadách účasti Izraelského štátu na programoch Spoločenstva (05471/2008 - C6-0180/2008 - 2007/0241(AVC)) - výbor AFET - Spravodajkyňa: Véronique De Keyser (A6-0436/2008)

- Správa o vplyve falšovania na medzinárodný obchod (2008/2133(INI)) - výbor INTA - Spravodajca: Gianluca Susta (A6-0447/2008)

- * Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty s cieľom bojovať proti daňovým podvodom spojeným s operáciami v rámci Spoločenstva (KOM(2008)0147 [[01]] - C6-0154/2008 - 2008/0058(CNS)) - výbor ECON - Spravodajca: José Manuel García-Margallo Y Marfil (A6-0448/2008)

- * Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1798/2003 s cieľom bojovať proti daňovým podvodom spojeným s operáciami v rámci Spoločenstva (KOM(2008)0147 [[02]] - C6-0155/2008 - 2008/0059(CNS)) - výbor ECON - Spravodajca: José Manuel García-Margallo Y Marfil (A6-0449/2008)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi vládou Kórejskej republiky a Európskym spoločenstvom o spolupráci, ktorá sa týka činností narúšajúcich hospodársku súťaž (SEK(2007)1731 - C6-0398/2008 - 2008/0004(CNS)) - výbor INTA - Spravodajca: David Martin (A6-0452/2008)

- * Správa o návrhu nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti (14066/2008 - C6-0384/2008 - 2005/0259(CNS)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Genowefa Grabowska (A6-0456/2008)


7. Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)

Poslanci predložili nasledujúce dokumenty

1) otázky na ústne zodpovedanie (čl. 108 rokovacieho poriadku):

- (O-0097/2008) , ktorú položila Arlene McCarthy, za výbor IMCO, pre Komisiu: Aspekty ochrany spotrebiteľa pri falšovateľstve (B6-0486/2008),

- (O-0124/2008) , ktorú položila Pervenche Berès, za výbor ECON, pre Radu: Budúca globálna architektúra finančných trhov a plán hospodárskej obnovy EÚ (B6-0487/2008),

- (O-0125/2008) , ktorú položila Pervenche Berès, za výbor ECON, pre Komisiu: Budúca globálna architektúra finančných trhov a plán hospodárskej obnovy EÚ (B6-0488/2008),

- (O-0128/2008) , ktorú položil Gérard Deprez, za výbor LIBE, pre Radu: Pokrok dosiahnutý vo vytváraní európskeho priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (PSBS) v roku 2008 (B6-0489/2008),

- (O-0131/2008) , ktorú položili Guido Sacconi za skupinu PSE, Satu Hassi za skupinu Verts/ALE, John Bowis za skupinu PPE-DE, Chris Davies za skupinu ALDE, Jens Holm za skupinu GUE/NGL, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM a Alessandro Foglietta za skupinu UEN, pre Komisiu: Fáza predbežnej registrácie postupne zavádzaných látok podľa nariadenia REACH (B6-0490/2008)

2) písomné vyhlásenia, ktoré sa zaznamenajú v registri (čl. 116 rokovacieho poriadku):

- Esther De Lange, Ivo Belet, Niels Busk, Esther Herranz García a Catherine Stihler o nadmernom tlaku na dosiahnutie extrémnej štíhlosti (0101/2008),

- Mieczysław Edmund Janowski a Wiesław Stefan Kuc o teroristoch pôsobiacich z územia Pakistanu (0102/2008),

- Maria da Assunção Esteves, Jo Leinen, Gérard Deprez, Hélène Flautre a Giusto Catania o ochrane ľudských práv v uzavretých inštitúciách (0103/2008).


8. Texty zmlúv poskytnutých Radou

Rada poskytla overenú kópiu tohto dokumentu:

- Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi štátmi Cariforum-u na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na druhej strane.


9. Presun rozpočtových prostriedkov

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 28A/2008 Európskej komisie (C6-0374/2008).

Po tom, čo sa oboznámil so stanoviskom Rady, výbor schválil celkový presun podľa článku 24 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev.

°
° ° °

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 28B/2008 Európskej komisie (C6-0374/2008).

Výbor schválil celkový presun podľa článku 24 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev.

°
° ° °

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 29/2008 Európskej komisie (C6-0355/2008).

Po tom, čo sa oboznámil so stanoviskom Rady, výbor schválil celkový presun podľa článku 24 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev.

°
° ° °

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 37/2008 Európskej komisie (C6-0385/2008).

Po tom, čo sa oboznámil so stanoviskom Rady, výbor schválil celkový presun podľa článku 24 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev.

°
° ° °

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 39/2008 Európskej komisie (C6-0380/2008).

Po tom, čo sa oboznámil so stanoviskom Rady, výbor schválil celkový presun podľa článku 24 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev.

°
° ° °

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 42/2008 Európskej komisie (C6-0390/2008).

Po tom, čo sa oboznámil so stanoviskom Rady, výbor schválil celkový presun podľa článku 24 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev.

°
° ° °

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 44/2008 Európskej komisie (C6-0388/2008).

Po tom, čo sa oboznámil so stanoviskom Rady, výbor schválil celkový presun podľa článku 24 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev.


10. Program práce

Ďalším bodom programu bol program práce Parlamentu.

Konečný návrh programu prvej decembrovej schôdze bol rozdaný a boli k nemu navrhnuté tieto zmeny (čl. 132 rokovacieho poriadku):

streda

žiadosť skupiny GUE/NGL o preloženie hlasovania o De Keyserovej správe o účasti Izraelského štátu na programoch Spoločenstva na neskorší dátum ()A6-0436/2008 (bod 9 PDOJ), ako aj hlasovanie o návrhoch uznesenia predložených na ukončenie rozpravy na rovnakú tému (bod 10 PDOJ)

Vystúpili títo poslanci: Francis Wurtz za skupinu GUE/NGL, ktorý žiadosť odôvodnil, Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE-DE.

Parlament schválil žiadosť v EH (194 za, 173 proti, 10 sa zdržali).

štvrtok

- bez návrhov na zmenu

Týmto bol stanovený program práce.


11. Oficiálne privítanie

Predseda privítal v mene Parlamentu delegáciu cirkevných hodnostárov a osobností občianskej spoločnosti z Bulharska na čele s metropolitom vidinským Dometianom, ktorá bola usadená na čestnej galérii.


12. Príprava zasadnutia Európskej rady (11.-12. decembra 2008) (rozprava)

Vyhlásenia Komisie a Rady: Príprava zasadnutia Európskej rady (11.-12. decembra 2008)

Jean-Pierre Jouyet (úradujúci predseda Rady) a José Manuel Barroso (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Joseph Daul za skupinu PPE-DE, Poul Nyrup Rasmussen za skupinu PSE, Graham Watson za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE a Brian Crowley za skupinu UEN.

PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

Vystúpili: Mary Lou McDonald za skupinu GUE/NGL, Hanne Dahl za skupinu IND/DEM, Jim Allister nezávislý poslanec, Jean-Pierre Jouyet, José Manuel Barroso, Timothy Kirkhope, Jo Leinen, Andrew Duff, Konrad Szymański, Bernard Wojciechowski, Jana Bobošíková, Karl von Wogau, Proinsias De Rossa, Janusz Onyszkiewicz, Inese Vaidere, Irena Belohorská, Jacek Saryusz-Wolski, Jan Andersson, Mirosław Mariusz Piotrowski, Avril Doyle, Jan Tadeusz Masiel, Othmar Karas a Umberto Pirilli.

PREDSEDNÍCTVO: Mario MAURO
podpredseda

V rozprave vystúpil Vito Bonsignore.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Elmar Brok, Neena Gill, Anneli Jäätteenmäki, Ewa Tomaszewska, Mairead McGuinness, Richard Corbett, Theodor Dumitru Stolojan a Silvia-Adriana Ţicău.

Vystúpili: Jean-Pierre Jouyet a Margot Wallström (podpredsedníčka Komisie).

Rozprava sa skončila.


13. Budúca globálna architektúra finančných trhov a plán hospodárskej obnovy EÚ (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0124/2008) , ktorú položila Pervenche Berès, za výbor ECON, pre Radu: Budúca globálna architektúra finančných trhov a plán hospodárskej obnovy EÚ (B6-0487/2008)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0125/2008) , ktorú položila Pervenche Berès, za výbor ECON, pre Komisiu: Budúca globálna architektúra finančných trhov a plán hospodárskej obnovy EÚ (B6-0488/2008)

Pervenche Berès rozvinula otázky na ústne zodpovedanie.

Hervé Novelli (úradujúci predseda Rady) odpovedal na otázku (B6-0487/2008).

Joaquín Almunia (člen Komisie) odpovedal na otázku (B6-0488/2008).

Vystúpili títo poslanci: Jean-Paul Gauzès za skupinu PPE-DE, Poul Nyrup Rasmussen za skupinu PSE, Daniel Dăianu za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Sergej Kozlík nezávislý poslanec, José Manuel García-Margallo y Marfil, Elisa Ferreira, Sophia in 't Veld, Hans-Peter Martin, Margaritis Schinas, Donata Gottardi, Margarita Starkevičiūtė a John Purvis.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Paul Rübig, Silvia-Adriana Ţicău, Ján Hudacký, Charles Tannock a Colm Burke.

Vystúpili: Hervé Novelli a Joaquín Almunia.

Rozprava sa skončila.


14. Európska stratégia voči Rómom (rozprava)

Vyhlásenia Komisie a Rady: Európska stratégia voči Rómom

Jean-Pierre Jouyet (úradujúci predseda Rady) a Vladimír Špidla (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: Marek SIWIEC
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Lívia Járóka za skupinu PPE-DE, Jan Marinus Wiersma za skupinu PSE, Viktória Mohácsi za skupinu ALDE, Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, Roberta Angelilli za skupinu UEN, Giusto Catania za skupinu GUE/NGL, Frank Vanhecke nezávislý poslanec, Magda Kósáné Kovács, Jiří Maštálka, Adrian Severin, Katalin Lévai a Zita Pleštinská.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Marusya Ivanova Lyubcheva, Elly de Groen-Kouwenhoven a Hannes Swoboda.

Vystúpili: Jean-Pierre Jouyet a Vladimír Špidla.

Rozprava sa skončila.


15. Účasť Izraelského štátu na programoch Spoločenstva *** - Účasť Izraelského štátu na programoch Spoločenstva (rozprava)

Správa: Rozhodnutie Rady o uzatvorení protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej o rámcovej dohode medzi Európskym spoločenstvom a Izraelským štátom o všeobecných zásadách účasti Izraelského štátu na programoch Spoločenstva [05471/2008 - C6-0180/2008 - 2007/0241(AVC)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa Véronique De Keyser (A6-0436/2008)

Vyhlásenia Komisie a Rady: Účasť Izraelského štátu na programoch Spoločenstva

Véronique De Keyser uviedla správu.

Jean-Pierre Jouyet (úradujúci predseda Rady) a Günter Verheugen (podpredseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Jana Hybášková za skupinu PPE-DE, Hannes Swoboda za skupinu PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE, David Hammerstein za skupinu Verts/ALE, Luisa Morgantini za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu IND/DEM a Luca Romagnoli nezávislý poslanec.

PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Pasqualina Napoletano, Ioannis Kasoulides, Proinsias De Rossa, Elmar Brok a Zbigniew Zaleski.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Charles Tannock, Jim Allister, Proinsias De Rossa a Hannes Swoboda.

Vystúpili títo poslanci: Jean-Pierre Jouyet, Günter Verheugen a Véronique De Keyser.

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 103 odsekom 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Véronique De Keyser, za výbor AFET, o uzavretí protokolu k Euro-stredomorskej dohode ustanovujúcej pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a štátom Izrael na strane druhej o rámcovej dohode medzi Európskym spoločenstvom a štátom Izrael o všeobecných zásadách účasti štátu Izrael na programoch Spoločenstva (B6-0616/2008).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: na nasledujúcej schôdzi.


16. Opatrenia na zlepšenie prostredia pre MSP v Európe - iniciatíva Small Business Act (SBA) (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0113/2008) , ktorú položila Edit Herczog za skupinu PSE, a Nicole Fontaine za skupinu PPE-DE, pre Radu: O krokoch zameraných na zlepšenie prostredia pre malé a stredné podniky v Európe - iniciatíva Small Business Act (SBA) (B6-0485/2008)

Edit Herczog a Nicole Fontaine rozvinuli otázku na ústne zodpovedanie.

Jean-Pierre Jouyet (úradujúci predseda Rady) odpovedal na otázku na ústne zodpovedanie.

V rozprave vystúpil Günter Verheugen (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Giles Chichester za skupinu PPE-DE, Neena Gill za skupinu PSE, Šarūnas Birutis za skupinu ALDE, Corien Wortmann-Kool, Silvia-Adriana Ţicău a Dominique Vlasto.

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Juan Fraile Cantón, Jacques Toubon a Pierre Pribetich.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Zita Pleštinská, Ewa Tomaszewska, Ilda Figueiredo, Jim Allister a Paul Rübig.

Vystúpili: Jean-Pierre Jouyet a Günter Verheugen.

Návrhy uznesenia predložené v súlade s čl. 108 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Nicole Fontaine a Giles Chichester za skupinu PPE-DE, a Edit Herczog za skupinu PSE, o kroku k zlepšeniu podmienok pre malé a stredné podniky v Európe – iniciatíve Small Business Act (B6-0617/2008).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.8 zápisnice zo dňa 04.12.2008.


17. Vývoz zbraní (Kódex správania) (rozprava)

Vyhlásenie Rady: Vývoz zbraní (Kódex správania)

Jean-Pierre Jouyet (úradujúci predseda Rady) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Stefano Zappalà za skupinu PPE-DE, Ana Maria Gomes za skupinu PSE, Renate Weber za skupinu ALDE, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, Tobias Pflüger za skupinu GUE/NGL, Justas Vincas Paleckis a Jan Cremers.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpil Ioan Mircea Paşcu.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 103 ods.2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Raül Romeva i Rueda a Angelika Beer za skupinu Verts/ALE o Kódexe správania EÚ pri transfere zbraní – neprijatie spoločnej pozície Radou a nedosiahnutie zmeny kódexu na právne záväzný nástroj – potreba kontroly sprostredkúvania zbraní (B6-0619/2008),

- Ana Maria Gomes za skupinu PSE o Kódexe správania EÚ pri vývoze zbraní (B6-0620/2008),

- Stefano Zappalà a Karl von Wogau za skupinu PPE-DE, Renate Weber za skupinu ALDE a Ģirts Valdis Kristovskis za skupinu UEN o Kódexe správania EÚ pri vývoze zbraní (B6-0621/2008),

- Tobias Pflüger a Willy Meyer Pleite za skupinu GUE/NGL o Kódexe správania EÚ pri transfere zbraní – neprijatie spoločnej pozície Radou a nedosiahnutie zmeny kódexu na právne záväzný nástroj – potreba kontroly sprostredkúvania zbraní (B6-0622/2008).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.9 zápisnice zo dňa 04.12.2008.


18. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe čl. 144 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Dragoş Florin David, Marusya Ivanova Lyubcheva, Marco Cappato, Ewa Tomaszewska, Pedro Guerreiro, Urszula Krupa, Jim Allister, Nicolae Vlad Popa, Neena Gill, Marco Pannella, László Tőkés, Marcin Libicki, Ilda Figueiredo, Desislav Chukolov, Romana Jordan Cizelj, Proinsias De Rossa, Sylwester Chruszcz, Anna Záborská, Silvia-Adriana Ţicău, Colm Burke, Csaba Sógor, Zita Pleštinská a Avril Doyle.


19. Nástroj rýchlej reakcie na prudký nárast cien potravín v rozvojových krajinách ***I (rozprava)

Správa: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje nástroj rýchlej reakcie na prudký nárast cien potravín v rozvojových krajinách [COM(2008)0450 - C6-0280/2008 - 2008/0149(COD)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca Gay Mitchell (A6-0396/2008)

Gay Mitchell uviedol správu.

V rozprave vystúpil Louis Michel (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: László Surján (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Stéphane Le Foll (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Colm Burke za skupinu PPE-DE, Josep Borrell Fontelles za skupinu PSE, Kyösti Virrankoski za skupinu ALDE, Marie-Hélène Aubert za skupinu Verts/ALE a Wiesław Stefan Kuc za skupinu UEN.

PREDSEDNÍCTVO: Mechtild ROTHE
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Konstantinos Droutsas za skupinu GUE/NGL, Hélène Goudin za skupinu IND/DEM, Czesław Adam Siekierski, Juan Fraile Cantón, Proinsias De Rossa a Silvia-Adriana Ţicău.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpil Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf.

Vystúpili: Louis Michel a Gay Mitchell.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.5 zápisnice zo dňa 04.12.2008.


20. Boj proti daňovým podvodom spojeným s operáciami v rámci Spoločenstva (spoločný systém DPH) * - Boj proti daňovým podvodom spojeným s operáciami v rámci Spoločenstva * - Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 8/2007 o administratívnej spolupráci v oblasti DPH (rozprava)

Správa: Návrh smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty s cieľom bojovať proti daňovým podvodom spojeným s operáciami v rámci Spoločenstva [COM(2008)0147 - C6-0154/2008 - 2008/0058(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca José Manuel García-Margallo y Marfil (A6-0448/2008)

Správa: Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1798/2003 s cieľom bojovať proti daňovým podvodom spojeným s operáciami v rámci Spoločenstva [COM(2008)0147 - C6-0155/2008 - 2008/0059(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca José Manuel García-Margallo y Marfil (A6-0449/2008)

Správa: Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 8/2007 o administratívnej spolupráci v oblasti dane z pridanej hodnoty [2008/2151(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Bart Staes (A6-0427/2008)

José Manuel García-Margallo y Marfil uviedla správy.

Bart Staes uviedol správu.

V rozprave vystúpil Louis Michel (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (spravodajkyňa výboru JURI požiadaného o stanovisko), Gabriele Stauner za skupinu PPE-DE, Vladimír Maňka za skupinu PSE, Miguel Portas za skupinu GUE/NGL, Sergej Kozlík nezávislý poslanec a Bogusław Liberadzki.

Vystúpili: Louis Michel, José Manuel García-Margallo y Marfil a Bart Staes.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.6 zápisnice zo dňa 04.12.2008, bod 7.7 zápisnice zo dňa 04.12.2008 a bod 7.10 zápisnice zo dňa 04.12.2008.


21. Vykonávanie nariadenia REACH (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0131/2008) , ktorú položili Guido Sacconi za skupinu PSE, Satu Hassi za skupinu Verts/ALE, John Bowis za skupinu PPE-DE, Chris Davies za skupinu ALDE, Jens Holm za skupinu GUE/NGL, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM a Alessandro Foglietta za skupinu UEN, pre Komisiu: Fáza predbežnej registrácie postupne zavádzaných látok podľa nariadenia REACH (B6-0490/2008)

Guido Sacconi a John Bowis rozvinuli otázku na ústne zodpovedanie.

Günter Verheugen (podpredseda Komisie) odpovedal na otázku na ústne zodpovedanie

V rozprave vystúpil Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpil Guido Sacconi.

V rozprave vystúpil Günter Verheugen.

Rozprava sa skončila.


22. Situácia žien na Balkáne (stručná prezentácia)

Správa: Situácia žien na Balkáne [2008/2119(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa Zita Gurmai (A6-0435/2008)

Zita Gurmai uviedla správu.

V rozprave vystúpil Günter Verheugen (podpredseda Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 7.11 zápisnice zo dňa 04.12.2008.


23. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 416.044).


24. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.55 h.

Harald Rømer

Martine Roure

generálny tajomník

podpredsedníčka


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Antinucci, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corda, Cornillet, Cottigny, Cramer, Cremers, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Honeyball, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hybášková, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Laperrouze, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nechifor, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Takkula, Tannock, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Tzampazi, Uca, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zvěřina, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia