Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες

8. Αιτιολογήσεις ψήφου
CRE

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Gay Mitchell - A6-0396/2008
David Sumberg και Nirj Deva

Έκθεση José Manuel García-Margallo y Marfil - A6-0448/2008
David Sumberg

Εξαγωγές όπλων (Κώδικας δεοντολογίας) - RC-B6-0619/2008
David Sumberg

Έκθεση Zita Gurmai - A6-0435/2008
Marusya Ivanova Lyubcheva

Έκθεση Heinz Kindermann - A6-0434/2008
Albert Deß

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Jean-Pierre Audy, ο οποίος θέτει το ζήτημα της εφαρμογής του άρθρου 202 α του Κανονισμού στη σημερινή πανηγυρική συνεδρίαση (Η Πρόεδρος το σημειώνει).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου