Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 15. december 2008 - Strasbourg

4. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure

Formanden meddelte, at han tirsdag i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 68 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure.

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af handlingsprogrammet Erasmus Mundus 2009-2013, der skal højne kvaliteten af de videregående uddannelser og fremme den mellemfolkelige forståelse gennem samarbejde med tredjelande (03702/2008/LEX - C6-0507/2008 - 2007/0145(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (03671/2008/LEX - C6-0506/2008 - 2007/0121(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF, 88/378/EØF, 1999/13/EF og direktiv 2000/53/EF, 2002/96/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF med henblik på at tilpasse disse til forordning (EF) nr. …/… om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (03672/2008/LEX - C6-0505/2008 - 2007/0212(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (03653/2008/LEX - C6-0504/2008 - 2005/0167(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 648/2004 med henblik på tilpasning til forordning (EF) nr. …/... om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (03673/2008/LEX - C6-0503/2008 - 2007/0213(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om etablering af et flerårigt fællesskabsprogram til beskyttelse af børn, der bruger internet og andre kommunikationsteknologier (03700/2008/LEX - C6-0502/2008 - 2008/0047(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om etablering af en facilitet med henblik på hurtig reaktion på de kraftigt stigende fødevarepriser i udviklingslandene (03709/2008/LEX - C6-0501/2008 - 2008/0149(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om det europæiske år for kreativitet og innovation (2009) (03691/2008/LEX - C6-0500/2008 - 2008/0064(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om oprettelse af et europæisk erhvervsuddannelsesinstitut (omarbejdning) (03717/2008/LEX - C6-0499/2008 - 2007/0163(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fællesskabsstatistikker over folkesundhed og arbejdsmiljø (03716/2008/LEX - C6-0498/2008 - 2007/0020(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1719/2006/EF om oprettelse af programmet "Aktive unge" for perioden 2007-2013 (03680/2008/LEX - C6-0497/2008 - 2008/0023(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1855/2006/EF om oprettelse af kulturprogrammet (2007-2013) (03679/2008/LEX - C6-0496/2008 - 2008/0024(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1904/2006/EF om programmet "Europa for Borgerne" til fremme af et aktivt medborgerskab i Europa (2007-2013) (03678/2008/LEX - C6-0495/2008 - 2008/0029(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) Nr. 881/2004 om oprettelse af et europæisk jernbaneagentur (agenturforordningen) (03669/2008/LEX - C6-0494/2008 - 2006/0274(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1720/2006/EF om et handlingsprogram for livslang læring (03677/2008/LEX - C6-0493/2008 - 2008/0025(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et program for modernisering af den europæiske erhvervs- og handelsstatistik (Meets) (03663/2008/LEX - C6-0492/2008 - 2007/0156(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 2004/49/EF om jern-banesikkerhed i EU (jernbanesikkerhedsdirektivet) (03668/2008/LEX - C6-0491/2008 - 2006/0272(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om aromaer og visse fødevareingredienser med aromagivende egenskaber til anvendelse i og på fødevarer og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96, forordning (EF) nr. 110/2008 og direktiv 2000/13/EF (03661/2008/LEX - C6-0490/2008 - 2006/0147(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om begrænsning af markedsføring og anvendelse af 2-(2-methoxyethoxy)ethanol, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, methylendiphenyldiisocyanat, cyclohexan og ammoniumnitrat (03665/2008/LEX - C6-0489/2008 - 2007/0200(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevaretilsætningsstoffer (03660/2008/LEX - C6-0488/2008 - 2006/0145(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer (03658/2008/LEX - C6-0487/2008 - 2006/0143(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevareenzymer og om ændring af Rådets direktiv 83/417/EØF, Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999, direktiv 2000/13/EF, Rådets direktiv 2001/112/EF og forordning (EF) nr. 258/97 (03659/2008/LEX - C6-0486/2008 - 2006/0144(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken, om ændring og senere ophævelse af direktiv 82/176/EØF, 83/513/EØF, 84/156/EØF, 84/491/EØF og 86/280/EØF og om ændring af direktiv 2000/60/EF (03644/1/2008/LEX - C6-0485/2008 - 2006/0129(COD)).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik