Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 15 grudnia 2008 r. - Strasburg

4. Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi we wtorek do podpisania następujących aktów przyjętych w trybie współdecyzji, zgodnie z art. 68 regulaminu Parlamentu:

- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca program Erasmus Mundus na lata 2009-2013 na rzecz poprawy jakości w szkolnictwie wyższym i wspierania międzykulturowego zrozumienia poprzez współpracę z krajami trzecimi (03702/2008/LEX - C6-0507/2008 - 2007/0145(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (03671/2008/LEX - C6-0506/2008 - 2007/0121(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywy Rady 76/768/EWG, 88/378/EWG, 1999/13/WE oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE, 2002/96/WE i 2004/42/WE w celu dostosowania ich do rozporządzenia nr (WE) …+ w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (03672/2008/LEX - C6-0505/2008 - 2007/0212(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (03653/2008/LEX - C6-0504/2008 - 2005/0167(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 w celu dostosowania go do rozporządzenia (WE) nr. … w sprawie klasyfikacji, etykietowania i pakowania substancji i mieszanin (03673/2008/LEX - C6-0503/2008 - 2007/0213(COD))

- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia wieloletniego wspólnotowego programu ochrony dzieci korzystających z Internetu oraz innych technologii komunikacyjnych (03700/2008/LEX - C6-0502/2008 - 2008/0047(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu europejskiego i Rady ustanawiające instrument umożliwiający szybkie reagowanie na gwałtowny wzrost cen żywności w krajach rozwijających się (03709/2008/LEX - C6-0501/2008 - 2008/0149(COD))

- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji (2009) (03691/2008/LEX - C6-0500/2008 - 2008/0064(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Europejską Fundację Kształcenia (wersja przekształcona) (03717/2008/LEX - C6-0499/2008 - 2007/0163(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (03716/2008/LEX - C6-0498/2008 - 2007/0020(COD))

- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca decyzję nr 1719/2006/WE ustanawiającą program „Młodzież w działaniu” na lata 2007–2013 (03680/2008/LEX - C6-0497/2008 - 2008/0023(COD))

- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca decyzję nr 1855/2006/WE ustanawiającą Program Kultura (2007–2013) (03679/2008/LEX - C6-0496/2008 - 2008/0024(COD))

- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca decyzję nr 1904/2006/WE ustanawiającą program „Europa dla Obywateli” na rzecz promowania aktywnego obywatelstwa europejskiego na lata 2007–2013 (03678/2008/LEX - C6-0495/2008 - 2008/0029(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 881/2004 ustanawiające Europejską Agencję Kolejową (rozporządzenie w sprawie Agencji) (03669/2008/LEX - C6-0494/2008 - 2006/0274(COD))

- Decyzja Parlamentu europejskiego i Rady zmieniająca decyzję nr 1720/2006/WE ustanawiającą program działań w zakresie uczenia się przez całe życie (03677/2008/LEX - C6-0493/2008 - 2008/0025(COD))

- Decyzja Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie programu modernizacji europejskiej statystyki przedsiębiorstw i handlu (MEETS) (03663/2008/LEX - C6-0492/2008 - 2007/0156(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych (dyrektywę w sprawie bezpieczeństwa kolei) (03668/2008/LEX - C6-0491/2008 - 2006/0272(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE (03661/2008/LEX - C6-0490/2008 - 2006/0147(COD))

- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu 2-(2-metoksyetoksy)etanolu, 2-(2-butoksyetoksy)etanolu, metylenodifenylo diizocyjanianu, cykloheksanu i azotanu amonu (03665/2008/LEX - C6-0489/2008 - 2007/0200(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodatków do żywności (03660/2008/LEX - C6-0488/2008 - 2006/0145(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących (03658/2008/LEX - C6-0487/2008 - 2006/0143(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie enzymów spożywczych, zmieniające dyrektywę Rady 83/417/EWG, rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999, dyrektywę 2000/13/WE, dyrektywę Rady 2001/112/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 258/97 (03659/2008/LEX - C6-0486/2008 - 2006/0144(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej, zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniająca dyrektywę 2000/60/WE (03644/1/2008/LEX - C6-0485/2008 - 2006/0129(COD))

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności