Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 15 december 2008 - Strasbourg

4. Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande under tisdagen skulle underteckna följande rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet, i enlighet med artikel 68 i parlamentets arbetsordning:

- Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av handlingsprogrammet Erasmus Mundus 2009–2013 för att höja kvaliteten i den högre utbildningen och främja interkulturell förståelse genom samarbete med tredjeländer (03702/2008/LEX - C6-0507/2008 - 2007/0145(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (03671/2008/LEX - C6-0506/2008 - 2007/0121(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 76/768/EEG, 88/378/EEG, 1999/13/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG, 2002/96/EG och 2004/42/EG för att anpassa dem till förordning (EG) nr .../... om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (03672/2008/LEX - C6-0505/2008 - 2007/0212(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (03653/2008/LEX - C6-0504/2008 - 2005/0167(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 648/2004 för att anpassa den till förordning (EG) nr ...om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (03673/2008/LEX - C6-0503/2008 - 2007/0213(COD))

- Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett flerårigt gemenskapsprogram för att skydda barn som använder Internet och annan kommunikationsteknik (03700/2008/LEX - C6-0502/2008 - 2008/0047(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en snabbinsatsmekanism för att hantera de kraftigt stigande livsmedelspriserna i utvecklingsländerna (03709/2008/LEX - C6-0501/2008 - 2008/0149(COD))

- Europaparlamentets och rådets beslut om Europeiska året för kreativitet och innovation (2009) (03691/2008/LEX - C6-0500/2008 - 2008/0064(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (omarbetning) (03717/2008/LEX - C6-0499/2008 - 2007/0163(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om gemenskapsstatistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet (03716/2008/LEX - C6-0498/2008 - 2007/0020(COD))

- Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1719/2006/EG om inrättande av programmet Aktiv ungdom för perioden 2007–2013 (03680/2008/LEX - C6-0497/2008 - 2008/0023(COD))

- Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1855/2006/EG om inrättande av programmet Kultur (2007–2013) (03679/2008/LEX - C6-0496/2008 - 2008/0024(COD))

- Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1904/2006/EG om inrättande av programmet Ett Europa för medborgarna för åren 2007–2013 i syfte att främja ett aktivt europeiskt medborgarskap (03678/2008/LEX - C6-0495/2008 - 2008/0029(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 881/2004 om inrättande av en europeisk järnvägsbyrå (järnvägsbyråförordningen) (03669/2008/LEX - C6-0494/2008 - 2006/0274(COD))

- Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1720/2006/EG om inrättande av ett handlingsprogram för livslångt lärande (03677/2008/LEX - C6-0493/2008 - 2008/0025(COD))

- Europaparlamentets och rådets beslut om ett program för modernisering av den europeiska företags- och handelsstatistiken (Meets-programmet) (03663/2008/LEX - C6-0492/2008 - 2007/0156(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/49/EG om säkerhet på gemenskapens järnvägar (järnvägssäkerhetsdirektivet) (03668/2008/LEX - C6-0491/2008 - 2006/0272(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om aromer och vissa livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper för användning i och på livsmedel och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1601/91, förordning (EG) nr 2232/96 och (EG) nr 110/2008 samt direktiv 2000/13/EG (03661/2008/LEX - C6-0490/2008 - 2006/0147(COD))

- Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets direktiv 76/769/EEG vad gäller begränsning av användning och utsläppande på marknaden av 2-(2-metoxietoxi)etanol, 2-(2-butoxietoxi)etanol, metylendifenyldiisocyanat, cyklohexan och ammoniumnitrat (03665/2008/LEX - C6-0489/2008 - 2007/0200(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelstillsatser (03660/2008/LEX - C6-0488/2008 - 2006/0145(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (03658/2008/LEX - C6-0487/2008 - 2006/0143(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelsenzymer och om ändring av rådets direktiv 83/417/EEG, rådets förordning (EG) nr 1493/1999, direktiv 2000/13/EG, rådets direktiv 2001/112/EG samt förordning (EG) nr 258/97 (03659/2008/LEX - C6-0486/2008 - 2006/0144(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område och ändring och senare upphävande av direktiven 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG och 86/280/EEG, samt om ändring av direktiv 2000/60/EG (03644/1/2008/LEX - C6-0485/2008 - 2006/0129(COD))

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy