Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 15 декември 2008 г. - Страсбург

5. Поправки (член 204а от Правилника за дейността)

Компетентната комисия предаде следната поправката към приет текст от Европейския парламент.

- Поправка към позицията на Европейския парламент приета на първо четене на 3 септември 2008 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № .../2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на Директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 – P6_TA_PROV(2008)0392 - (COM(2007)0355 – C6-0197/2007 – 2007/0121(COD)) - комисия ENVI

В съответствие с член 204а, параграф 4 от Правилника за дейността, поправката се счита за приета, освен ако най-късно до четиридесет и осем часа от обявяването й политическа група или най-малко четиридесет членове на Парламента поискат поправката да бъде подложена на гласуване.

Поправката е на разположение на сайта Séance en direct.

Правна информация - Политика за поверителност