Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 15. december 2008 - Strasbourg

5. Berigtigelse (forretningsordenens artikel 204a)

Det kompetente udvalg havde fremsendt følgende berigtigelse til en tekst vedtaget af Europa-Parlamentet:

- Berigtigelse til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 3. september 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 - P6_TA_PROV(2008)0392 - (KOM(2007)0355 – C6-0197/2007 – 2007/0121(COD)) - ENVI

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 204a, stk. 4, anses denne berigtigelse for vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer senest 48 timer efter meddelelsen anmoder om, at den sættes under afstemning.

Berigtigelsen findes på websiden ”Séance en direct”.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik