Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 15 december 2008 - Straatsburg

7. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1081/2006 betreffende het Europees Sociaal Fonds met het oog op de uitbreiding van de soorten kosten die voor een bijdrage uit het ESF in aanmerking komen (COM(2008)0813 - C6-0454/2008 - 2008/0232(COD))

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

BUDG, CONT

- Ontwerpwijziging van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (COM(2008)0834 - C6-0465/2008 - 2008/2320(ACI))

verwezen naar

ten principale :

AFCO

advies :

BUDG

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad over het gebruik van het flexibiliteitsinstrument (COM(2008)0833 - C6-0466/2008 - 2008/2321(ACI))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

DEVE

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende intrekking van de Richtlijnen 71/317/EEG, 71/347/EEG, 71/349/EEG, 74/148/EEG, 75/33/EEG, 76/765/EEG, 76/766/EEG en 86/217/EEG van de Raad inzake metrologie (COM(2008)0801 - C6-0467/2008 - 2008/0227(COD))

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

ITRE

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming (COM(2008)0817 - C6-0469/2008 - 2008/0237(COD))

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

JURI, IMCO

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake fase II-benzinedampterugwinning tijdens het bijtanken van personenauto’s in benzinestations (COM(2008)0812 - C6-0470/2008 - 2008/0229(COD))

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ITRE

- Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van controlevoorschriften en van maatregelen ter bestrijding van paardenpest (gecodificeerde versie) (COM(2008)0697 - C6-0478/2008 - 2008/0204(CNS))

verwezen naar

ten principale :

JURI

- Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigen en de invoer van paardachtigen uit derde landen (gecodificeerde versie) (COM(2008)0715 - C6-0479/2008 - 2008/0219(CNS))

verwezen naar

ten principale :

JURI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteits- en veiligheidsnormen voor menselijke organen, bestemd voor transplantatie (COM(2008)0818 - C6-0480/2008 - 2008/0238(COD))

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

JURI, LIBE

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1339/2001 houdende uitbreiding van de werking van Verordening (EG) nr. 1338/2001 tot vaststelling van maatregelen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij, tot de lidstaten die de euro niet als munteenheid hebben aangenomen (14533/2008 - C6-0481/2008 – 2007/0192B(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

ECON

2) van de parlementaire commissies

2.1) verslagen

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten van de Gemeenschap te verbeteren en uit te breiden (COM(2008)0016 - C6-0043/2008 - 2008/0013(COD)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Avril Doyle (A6-0406/2008)

- ***I Verslag over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad inzake de inspanningen van de lidstaten om hun broeikasgasemissies terug te dringen om aan de verbintenissen van de Gemeenschap op het gebied van het terugdringen van broeikasgassen tot 2020 te voldoen (COM(2008)0017 - C6-0041/2008 - 2008/0014(COD)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Satu Hassi (A6-0411/2008)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de geologische opslag van kooldioxide en tot wijziging van de Richtlijnen 85/337/EEG en 96/61/EG van de Raad, de Richtlijnen 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG en 2006/12/EG en Verordening (EG) nr. 1013/2006 (COM(2008)0018 - C6-0040/2008 - 2008/0015(COD)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Chris Davies (A6-0414/2008)

- Verslag over de evaluatie en de toekomstige ontwikkeling van het Frontex-agentschap en over het Europese grensbewakingssysteem Eurosur (2008/2157(INI)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Javier Moreno Sánchez (A6-0437/2008)

- ***I Verslag over het voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een Europees referentiekader voor kwaliteitsborging in beroepsonderwijs en -opleiding (COM(2008)0179 - C6-0163/2008 - 2008/0069(COD)) - Commissie EMPL - Rapporteur: Jan Andersson (A6-0438/2008)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de veiligheid van speelgoed (COM(2008)0009 - C6-0039/2008 - 2008/0018(COD)) - Commissie IMCO - Rapporteur: Marianne Thyssen (A6-0441/2008)

- Verslag over de impact van het toerisme op kustregio's: aspecten van regionale ontwikkeling (2008/2132(INI)) - Commissie REGI - Rapporteur: Jamila Madeira (A6-0442/2008)

- Verslag over ontwikkelingsperspectieven voor vredesopbouw en natievorming in post-conflictsituaties (2008/2097(INI)) - Commissie DEVE - Rapporteur: Nirj Deva (A6-0445/2008)

- Verslag over het verslag over bedrijven die misleidende gegevensbankdiensten aanbieden (verzoekschriften nrs. 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 en andere) (2008/2126(INI)) - Commissie PETI - Rapporteur: Simon Busuttil (A6-0446/2008)

- Verslag houdende aanbevelingen aan de Commissie inzake de Europese authentieke akte (2008/2124(INI)) - Commissie JURI - Rapporteur: Manuel Medina Ortega (A6-0451/2008)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers (herschikking) (COM(2008)0419 - C6-0258/2008 - 2008/0141(COD)) - Commissie EMPL - Rapporteur: Philip Bushill-Matthews (A6-0454/2008)

- Verslag over kennis, creativiteit en innovatie dankzij een leven lang leren - uitvoering van het werkprogramma 'Onderwijs en opleiding 2010' (2008/2102(INI)) - Commissie CULT - Rapporteur: Ljudmila Novak (A6-0455/2008)

- ***I Verslag over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking 2001/470/EG van de Raad betreffende de oprichting van een Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken (COM(2008)0380 - C6-0248/2008 - 2008/0122(COD)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Ona Juknevičienė (A6-0457/2008)

- *** Aanbeveling betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en van Roemenië tot de Europese Unie (13104/2007 - C6-0383/2008 - 2007/0137(AVC)) - Commissie AFET - Rapporteur: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0458/2008)

- Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende de rechtsbescherming van volwassenen: grensoverschrijdende gevolgen (2008/2123(INI)) - Commissie JURI - Rapporteur: Antonio López-Istúriz White (A6-0460/2008)

- Verslag over mediageletterdheid in de digitale wereld (2008/2129(INI)) - Commissie CULT - Rapporteur: Christa Prets (A6-0461/2008)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG met betrekking tot bepaalde informatieverplichtingen van middelgrote ondernemingen en de verplichting een geconsolideerde jaarrekening op te stellen (COM(2008)0195 - C6-0173/2008 - 2008/0084(COD)) - Commissie JURI - Rapporteur: Ieke Van Den Burg (A6-0462/2008)

- Verslag over het Europees actieplan voor arbeidsmobiliteit (2007-2010) (2008/2098(INI)) - Commissie EMPL - Rapporteur: Monica Maria Iacob-Ridzi (A6-0463/2008)

- * Verslag over het voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied (gecodificeerde versie) (COM(2008)0358 - C6-0271/2008 - 2008/0116(CNS)) - Commissie JURI - Rapporteur: Diana Wallis (A6-0464/2008)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad strekkende tot het coördineren van de waarborgen welke in de lidstaten worden verlangd van de vennootschappen in de zin van artikel 48, tweede alinea, van het Verdrag, om de belangen te beschermen zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden met betrekking tot de oprichting van de naamloze vennootschap, alsook de instandhouding en wijziging van haar kapitaal, zulks teneinde die waarborgen gelijkwaardig te maken (gecodificeerde versie) (COM(2008)0544 - C6-0316/2008 - 2008/0173(COD)) - Commissie JURI - Rapporteur: Diana Wallis (A6-0465/2008)

- * Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de belastingvrijstellingen bij definitief binnenbrengen uit een lidstaat van persoonlijke goederen door particulieren (gecodificeerde versie) (COM(2008)0376 - C6-0290/2008 - 2008/0120(CNS)) - Commissie JURI - Rapporteur: Diana Wallis (A6-0466/2008)

- Verslag met aanbevelingen voor de Commissie over e-justitie (2008/2125(INI)) - Commissie JURI - Rapporteur: Diana Wallis (A6-0467/2008)

- * Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2182/2004 betreffende op euromunten lijkende medailles en penningen (COM(2008)0514 [[01]] - C6-0332/2008 - 2008/0167(CNS)) - Commissie ECON - Rapporteur: Eoin Ryan (A6-0469/2008)

- * Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2183/2004 tot uitbreiding van de toepassing van Verordening (EG) nr. 2182/2004 betreffende op euromunten lijkende medailles en penningen tot de niet-deelnemende lidstaten (COM(2008)0514 [[02]] - C6-0335/2008 - 2008/0168(CNS)) - Commissie ECON - Rapporteur: Eoin Ryan (A6-0470/2008)

- * Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek India inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (COM(2008)0347 - C6-0342/2008 - 2008/0121(CNS)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Gabriele Albertini (A6-0471/2008)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, overeenkomstig punt 26 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (COM(2008)0732 - C6-0393/2008 - 2008/2317(ACI)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Reimer Böge (A6-0474/2008)

- *** Aanbeveling betreffende het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds, wat bepaalde inkomstengenererende projecten betreft (13874/2008 - C6-0387/2008 - 2008/0186(AVC)) - Commissie REGI - Rapporteur: Stavros Arnaoutakis (A6-0477/2008)

- Verslag over de situatie van de grondrechten in de Europese Unie 2004-2007 (2007/2145(INI)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Giusto Catania (A6-0479/2008)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 98/26/EG betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en Richtlijn 2002/47/EG betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten wat gekoppelde systemen en kredietvorderingen betreft (COM(2008)0213 - C6-0181/2008 - 2008/0082(COD)) - Commissie ECON - Rapporteur: Piia-Noora Kauppi (A6-0480/2008)

- Verslag over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 10/2008 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008 - Afdeling III Commissie (16264/2008 - C6-0461/2008 - 2008/2316(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Kyösti Virrankoski (A6-0481/2008)

- * Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen (COM(2008)0786 - C6-0449/2008 - 2008/0224(CNS)) - Commissie JURI - Rapporteur: Giuseppe Gargani (A6-0483/2008)

- Verslag over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009, als gewijzigd door de Raad (alle afdelingen) en over nota's van wijzigingen nrs. 1/2009 (SEC(2008)2435 - 13702/2008 - C6-0344/2008), 2/2009 (SEC (2008)2707 - 16259/2008 - C6-0458/2008) en 3/2009 (SEC(2008)2840 - 16260/2008 - C6-0459/2008) bij het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009 (16257/2008 - C6-0457/2008 - 2008/2026(BUD)) - Commissie BUDG (A6-0486/2008)

- Verslag over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 9/2008 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008 - Afdeling III - Commissie (16263/2008 - C6-0462/2008 - 2008/2311(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Kyösti Virrankoski (A6-0487/2008)

- *** Aanbeveling betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van een protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kroatië, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie (15019/2008 - C6-0463/2008 - 2007/0215(AVC)) - Commissie AFET - Rapporteur: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0490/2008)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 94/19/EG inzake de depositogarantiestelsels wat dekking en uitbetalingstermijn betreft (COM(2008)0661 - C6-0361/2008 - 2008/0199(COD)) - Commissie ECON - Rapporteur: Christian Ehler (A6-0494/2008)

- *** Aanbeveling betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van een protocol bij de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Albanië, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie (07999/2008 - C6-0453/2008 - 2008/0057(AVC)) - Commissie AFET - Rapporteur: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0496/2008)

- * Verslag over de ontwerpverordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1338/2001 tot vaststelling van maatregelen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (14533/2008 [[01]] - C6-0395/2008 - 2007/0192A(CNS)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Gérard Deprez (A6-0499/2008)

- * Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende uitbreiding van de werking van Verordening (EG) nr. 1338/2001 tot vaststelling van maatregelen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij, tot de lidstaten die de euro niet als munteenheid hebben aangenomen (2007/0192B(CNS)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Gérard Deprez (A6-0503/2008)

- Verslag over een ontwerpwijziging van het Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (2008/2325(INI)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Reimer Böge (A6-0504/2008)

2.2) aanbevelingen voor de tweede lezing

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/88/EG betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd (10597/2/2008 - C6-0324/2008 - 2004/0209(COD)) - Commissie EMPL - Rapporteur: Alejandro Cercas (A6-0440/2008)

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van de Europese Stichting voor opleiding (herschikking) (11263/4/2008 - C6-0422/2008 - 2007/0163(COD)) - Commissie EMPL - Rapporteur: Bernard Lehideux (A6-0473/2008)

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 80/181/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten op het gebied van de meeteenheden (11915/3/2008 - C6-0425/2008 - 2007/0187(COD)) - Commissie IMCO - Rapporteur: Arlene Mccarthy (A6-0476/2008)

3) van de leden

3.1) mondelinge vragen voor het vragenuur (artikel 109 van het Reglement) (B6-0491/2008)

- aan de Raad
Posselt Bernd, Goudin Hélène, Lundgren Nils, Medina Ortega Manuel, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Ryan Eoin, Crowley Brian, Harkin Marian, Moraes Claude, Mitchell Gay, Higgins Jim, McGuinness Mairead, Doyle Avril, Papadimoulis Dimitrios, Ortuondo Larrea Josu, Vanhecke Frank, Paleckis Justas Vincas, Protasiewicz Jacek, Stihler Catherine, Toussas Georgios, Audy Jean-Pierre, Pafilis Athanasios, Droutsas Konstantinos, Martin Hans-Peter, Guy-Quint Catherine, Guerreiro Pedro, Andrikienė Laima Liucija, Teychenné Michel, Ţicău Silvia-Adriana

- aan de Commissie
Zwiefka Tadeusz, Czarnecki Ryszard, Kuc Wiesław Stefan, Ţicău Silvia-Adriana. Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Ó Neachtain Seán, Cappato Marco, Medina Ortega Manuel, Papastamkos Georgios, Ryan Eoin, Mitchell Gay, Papadimoulis Dimitrios, Angelakas Emmanouil, Gklavakis Ioannis, Moraes Claude, Higgins Jim, Doyle Avril, Staes Bart, Bowis John, Ludford Sarah, Stihler Catherine, Toussas Georgios, Posselt Bernd, Goudin Hélène, Lundgren Nils, Arnaoutakis Stavros, Aylward Liam, Crowley Brian, Harkin Marian, França Armando, McGuinness Mairead, Gardini Elisabetta, Pannella Marco, Vanhecke Frank, Gál Kinga, El Khadraoui Saïd, Allister Jim, Paleckis Justas Vincas, Badia i Cutchet Maria, Chmielewski Zdzisław Kazimierz, Casaca Paulo, Willmott Glenis, Protasiewicz Jacek, Van Hecke Johan, Jackson Caroline, Riis-Jørgensen Karin, Belet Ivo, Vatanen Ari, Pafilis Athanasios, Droutsas Konstantinos, Schmidt Olle, Batzeli Katerina, Sanz Palacio Salvador Domingo, Martin Hans-Peter, Guerreiro Pedro, Andrikienė Laima Liucija, Gill Neena

3.2) ontwerpresoluties (artikel 113 van het Reglement)

- Daciana Octavia Sârbu. Ontwerpresolutie over het effect van de klimaatveranderingen op de toename van het aantal gevallen van malaria (B6-0618/2008)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

DEVE

Juridische mededeling - Privacybeleid