Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 15 grudnia 2008 r. - Strasburg

7. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego w celu rozszerzenia rodzajów kosztów kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem z EFS (COM(2008)0813 - C6-0454/2008 - 2008/0232(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

BUDG, CONT

- Projekt zmiany porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (COM(2008)0834 - C6-0465/2008 - 2008/2320(ACI))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

AFCO

opinia :

BUDG

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności (COM(2008)0833 - C6-0466/2008 - 2008/2321(ACI))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

DEVE

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającej dyrektywy Rady 71/317/EWG, 71/347/EWG, 71/349/EWG, 74/148/EWG, 75/33/EWG, 76/765/EWG, 76/766/EWG i 86/217/EWG w odniesieniu do metrologii (COM(2008)0801 - C6-0467/2008 - 2008/0227(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

ITRE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (COM(2008)0817 - C6-0469/2008 - 2008/0237(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

JURI, IMCO

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odzyskiwania oparów benzyny na etapie II podczas tankowania samochodów osobowych na stacjach paliw (COM(2008)0812 - C6-0470/2008 - 2008/0229(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

ITRE

- Wniosek dotyczący dyrektywy Rady ustanawiającej zasady kontroli i środki zwalczania afrykańskiego pomoru koni (wersja ujednolicona) (COM(2008)0697 - C6-0478/2008 - 2008/0204(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich (wersja ujednolicona) (COM(2008)0715 - C6-0479/2008 - 2008/0219(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie norm jakości i bezpieczeństwa narządów ludzkich do przeszczepów (COM(2008)0818 - C6-0480/2008 - 2008/0238(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

JURI, LIBE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1339/2001 rozszerzające działanie rozporządzenia (WE) nr 1338/2001 ustanawiającego środki niezbędne dla ochrony euro przed fałszowaniem na państwa członkowskie, które nie przyjęły euro jako swojej jednej waluty (14533/2008 - C6-0481/2008 – 2007/0192B(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

ECON

2) przez komisje parlamentarne

2.1) sprawozdania:

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych (COM(2008)0016 - C6-0043/2008 - 2008/0013(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Avril Doyle (A6-0406/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie starań podejmowanych przez państwa członkowskie zmierzających do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do 2020 r. zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych (COM(2008)0017 - C6-0041/2008 - 2008/0014(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Satu Hassi (A6-0411/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniającej dyrektywy Rady 85/337/EWG, 96/61/WE, dyrektywy 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 (COM(2008)0018 - C6-0040/2008 - 2008/0015(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawca: Chris Davies (A6-0414/2008)

- Sprawozdanie w sprawie oceny oraz przyszłego rozwoju agencji FRONTEX i europejskiego systemu nadzoru granic EUROSUR (2008/2157(INI)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Javier Moreno Sánchez (A6-0437/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia europejskich ram odniesienia na rzecz zapewnienia jakości w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (COM(2008)0179 - C6-0163/2008 - 2008/0069(COD)) - komisja EMPL - Sprawozdawca: Jan Andersson (A6-0438/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa zabawek (COM(2008)0009 - C6-0039/2008 - 2008/0018(COD)) - komisja IMCO - Sprawozdawczyni: Marianne Thyssen (A6-0441/2008)

- Sprawozdanie w sprawie aspektów rozwoju regionalnego związanych z wpływem turystyki w regionach przybrzeżnych (2008/2132(INI)) - komisja REGI - Sprawozdawczyni: Jamila Madeira (A6-0442/2008)

- Sprawozdanie w sprawie perspektyw rozwoju dotyczących budowania pokoju i ugruntowywania tożsamości narodowej w regionach po konfliktach zbrojnych (2008/2097(INI)) - komisja DEVE - Sprawozdawca: Nirj Deva (A6-0445/2008)

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdania dotyczącego nieuczciwych przedsiębiorstw oferujących wpisy do katalogów i książek telefonicznych (petycje 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 i inne) (2008/2126(INI)) - komisja PETI - Sprawozdawca: Simon Busuttil (A6-0446/2008)

- Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji dotyczące europejskiego aktu urzędowego (2008/2124(INI)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Manuel Medina Ortega (A6-0451/2008)

- ***I Sprawozdanie dotyczące wniosku w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub trybu informowania pracowników i konsultowania się z nimi w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym (przekształcenie) (COM(2008)0419 - C6-0258/2008 - 2008/0141(COD)) - komisja EMPL - Sprawozdawca: Philip Bushill-Matthews (A6-0454/2008)

- Sprawozdanie w sprawie uczenia się przez całe życie na rzecz wiedzy, kreatywności i innowacji – realizacja programu prac „Edukacja i szkolenie 2010” (2008/2102(INI)) - komisja CULT - Sprawozdawczyni: Ljudmila Novak (A6-0455/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję Rady nr 2001/470/WE ustanawiającą europejską sieć sądową w sprawach cywilnych i handlowych (COM(2008)0380 - C6-0248/2008 - 2008/0122(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Ona Juknevičienė (A6-0457/2008)

- *** Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Układu euro-śródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony, a Królestwem Maroka z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (13104/2007 - C6-0383/2008 - 2007/0137(AVC)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0458/2008)

- Sprawozdanie z zaleceniami dla Komisji w sprawie ochrony prawnej osób pełnoletnich: skutki transgraniczne (2008/2123(INI)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Antonio López-Istúriz White (A6-0460/2008)

- Sprawozdanie w sprawie umiejętności korzystania z mediów w środowisku cyfrowym (2008/2129(INI)) - komisja CULT - Sprawozdawczyni: Christa Prets (A6-0461/2008)

- ***I Sprawozdanie dotyczące wniosku w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG w odniesieniu do niektórych wymogów ujawniania informacji przez średnie przedsiębiorstwa oraz obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (COM(2008)0195 - C6-0173/2008 - 2008/0084(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Ieke Van Den Burg (A6-0462/2008)

- Sprawozdanie w sprawie Europejskiego planu działania na rzecz mobilności w zatrudnieniu (2008/2098(INI)) - komisja EMPL - Sprawozdawczyni: Monica Maria Iacob-Ridzi (A6-0463/2008)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (wersja skodyfikowana) (COM(2008)0358 - C6-0271/2008 - 2008/0116(CNS)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Diana Wallis (A6-0464/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art. 48 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału (wersja ujednolicona) (COM(2008)0544 - C6-0316/2008 - 2008/0173(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Diana Wallis (A6-0465/2008)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie zwolnień od podatku stosowanych do sprowadzania na stałe majątku osobistego z państw członkowskich (wersja skodyfikowana) (COM(2008)0376 - C6-0290/2008 - 2008/0120(CNS)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Diana Wallis (A6-0466/2008)

- Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie e-sprawiedliwości (2008/2125(INI)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Diana Wallis (A6-0467/2008)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2182/2004 dotyczące medali i żetonów podobnych do monet euro (COM(2008)0514 [[01]] - C6-0332/2008 - 2008/0167(CNS)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Eoin Ryan (A6-0469/2008)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2183/2004 rozszerzające na nieuczestniczące państwa członkowskie stosowanie rozporządzenia (WE) nr 2182/2004 dotyczącego medali i żetonów podobnych do monet euro (COM(2008)0514 [[02]] - C6-0335/2008 - 2008/0168(CNS)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Eoin Ryan (A6-0470/2008)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady odnośnie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Indii dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych (COM(2008)0347 - C6-0342/2008 - 2008/0121(CNS)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Gabriele Albertini (A6-0471/2008)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r. (COM(2008)0732 - C6-0393/2008 - 2008/2317(ACI)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Reimer Böge (A6-0474/2008)

- *** Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochód (13874/2008 - C6-0387/2008 - 2008/0186(AVC)) - komisja REGI - Sprawozdawca: Stavros Arnaoutakis (A6-0477/2008)

- Sprawozdanie w sprawie stanu praw podstawowych w Unii Europejskiej w latach 2004 - 2008 (2007/2145(INI)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Giusto Catania (A6-0479/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 98/26/WE w sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych oraz dyrektywę 2002/47/WE w sprawie uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych w odniesieniu do systemów powiązanych i do wierzytelności kredytowych (COM(2008)0213 - C6-0181/2008 - 2008/0082(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawczyni: Piia-Noora Kauppi (A6-0480/2008)

- Sprawozdanie w sprawie projektu budżetu korygującego nr 10/2008 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008- Sekcja III Komisja (16264/2008 - C6-0461/2008 - 2008/2316(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Kyösti Virrankoski (A6-0481/2008)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (COM(2008)0786 - C6-0449/2008 - 2008/0224(CNS)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Giuseppe Gargani (A6-0483/2008)

- Sprawozdanie w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 po zmianach wprowadzonych przez Radę (wszystkie sekcje) (16257/2008 - C6 0457/2008 - 2008/2026(BUD)) oraz pisma w sprawie poprawek nr 1/2009 (SEC(2008)2435- 13702/2008 - C6-0344/2008), 2/2009 (SEC (2008)2707- 16259/2008 - C6-0458/2008) oraz 3/2009 (SEC(2008)2840- 16260/2008 - C6-0459/2008) do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 (16257/2008 - C6-0457/2008 - 2008/2026(BUD)) - komisja BUDG (A6-0486/2008)

- Sprawozdanie w sprawie projektu budżetu korygującego nr 9/2008 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008 - Sekcja III - Komisja (16263/2008 - C6-0462/2008 - 2008/2311(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Kyösti Virrankoski (A6-0487/2008)

- *** Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do Umowy o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, a Republiką Chorwacji w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (15019/2008 - C6-0463/2008 - 2007/0215(AVC)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0490/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 94/19/WE w sprawie systemów gwarancji depozytów w odniesieniu do wysokości pokrycia oraz terminu spłaty (COM(2008)0661 - C6-0361/2008 - 2008/0199(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Christian Ehler (A6-0494/2008)

- *** Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (07999/2008 - C6-0453/2008 - 2008/0057(AVC)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0496/2008)

- * Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1338/2001 ustanawiające środki niezbędne dla ochrony euro przed fałszowaniem (14533/2008 [[01]] - C6-0395/2008 - 2007/0192A(CNS)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Gérard Deprez (A6-0499/2008)

- * Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1339/2001 rozszerzające działanie rozporządzenia (WE) nr 1338/2001 ustanawiającego środki niezbędne dla ochrony euro przed fałszowaniem na państwa członkowskie, które nie przyjęły euro jako swojej jednej waluty (2007/0192B(CNS)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Gérard Deprez (A6-0503/2008)

- Sprawozdanie w sprawie projektu zmiany Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (2008/2325(INI)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Reimer Böge (A6-0504/2008)

2.2) zalecenia do drugiego czytania:

- ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/88/WE dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy (10597/2/2008 - C6-0324/2008 - 2004/0209(COD)) - komisja EMPL - Sprawozdawca: Alejandro Cercas (A6-0440/2008)

- ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczące wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejską Fundację Kształcenia (wersja przekształcona) (11263/4/2008 - C6-0422/2008 - 2007/0163(COD)) - komisja EMPL - Sprawozdawca: Bernard Lehideux (A6-0473/2008)

- ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczącego wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 80/181/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do jednostek miar (11915/3/2008 - C6-0425/2008 - 2007/0187(COD)) - komisja IMCO - Sprawozdawczyni: Arlene Mccarthy (A6-0476/2008)

3) przez posłów

3.1) pytania ustne przewidziane na turę pytań (art. 109 Regulaminu)
(B6-0491/2008)

- do Rady

Posselt Bernd, Goudin Hélène, Lundgren Nils, Medina Ortega Manuel, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Ryan Eoin, Crowley Brian, Harkin Marian, Moraes Claude, Mitchell Gay, Higgins Jim, McGuinness Mairead, Doyle Avril, Papadimoulis Dimitrios, Ortuondo Larrea Josu, Vanhecke Frank, Paleckis Justas Vincas, Protasiewicz Jacek, Stihler Catherine, Toussas Georgios, Audy Jean-Pierre, Pafilis Athanasios, Droutsas Konstantinos, Martin Hans-Peter, Guy-Quint Catherine, Guerreiro Pedro, Andrikienė Laima Liucija, Teychenné Michel, Ţicău Silvia-Adriana

- do Komisji
Zwiefka Tadeusz, Czarnecki Ryszard, Kuc Wiesław Stefan, Ţicău Silvia-Adriana, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Ó Neachtain Seán, Cappato Marco, Medina Ortega Manuel, Papastamkos Georgios, Ryan Eoin, Mitchell Gay, Papadimoulis Dimitrios, Angelakas Emmanouil, Gklavakis Ioannis, Moraes Claude, Higgins Jim, Doyle Avril, Staes Bart, Bowis John, Ludford Sarah, Stihler Catherine, Toussas Georgios, Posselt Bernd, Goudin Hélène, Lundgren Nils, Arnaoutakis Stavros, Aylward Liam, Crowley Brian, Harkin Marian, França Armando, McGuinness Mairead, Gardini Elisabetta, Pannella Marco, Vanhecke Frank, Gál Kinga, El Khadraoui Saïd, Allister Jim, Paleckis Justas Vincas, Badia i Cutchet Maria, Chmielewski Zdzisław Kazimierz, Casaca Paulo, Willmott Glenis, Protasiewicz Jacek, Van Hecke Johan, Jackson Caroline, Riis-Jørgensen Karin, Belet Ivo, Vatanen Ari, Pafilis Athanasios, Droutsas Konstantinos, Schmidt Olle, Batzeli Katerina, Sanz Palacio Salvador Domingo, Martin Hans-Peter, Guerreiro Pedro, Andrikienė Laima Liucija, Gill Neena

3.2) projekty rezolucji (art. 113 Regulaminu)

- Daciana Octavia Sârbu. Projekt rezolucji w sprawie wpływu zmian klimatu na wzrost częstotliwości występowania przypadków zachorowań na malarię (B6-0618/2008)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

DEVE

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności