Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 15. decembra 2008 - Štrasburg

7. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1081/2006 o Európskom sociálnom fonde s cieľom rozšíriť typy nákladov oprávnených na príspevok z ESF (KOM(2008)0813 - C6-0454/2008 - 2008/0232(COD))

pridelené

gestorský :

EMPL

stanovisko :

BUDG, CONT

- Návrh zmeny a doplnenia Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (KOM(2008)0834 - C6-0465/2008 - 2008/2320(ACI))

pridelené

gestorský :

AFCO

stanovisko :

BUDG

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility (KOM(2008)0833 - C6-0466/2008 - 2008/2321(ACI))

pridelené

gestorský :

BUDG

stanovisko :

DEVE

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa zrušujú smernice Rady 71/317/EHS, 71/347/EHS, 71/349/EHS, 74/148/EHS, 75/33/EHS, 76/765/EHS, 76/766/EHS a 86/217/EHS týkajúce sa metrológie (KOM(2008)0801 - C6-0467/2008 - 2008/0227(COD))

pridelené

gestorský :

IMCO

stanovisko :

ITRE

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa (KOM(2008)0817 - C6-0469/2008 - 2008/0237(COD))

pridelené

gestorský :

TRAN

stanovisko :

JURI, IMCO

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o II. štádiu rekuperácie benzínových výparov pri čerpaní pohonných hmôt do osobných vozidiel na čerpacích staniciach (KOM(2008)0812 - C6-0470/2008 - 2008/0229(COD))

pridelené

gestorský :

ENVI

stanovisko :

ITRE

- Návrh smernice Rady, ktorou sa stanovujú pravidlá kontroly a opatrenia na boj s africkým morom koní (kodifikované znenie) (KOM(2008)0697 - C6-0478/2008 - 2008/0204(CNS))

pridelené

gestorský :

JURI

- Návrh smernice Rady o zdravotnom stave zvierat v súvislosti s presunom a dovozom zvierat koňovitých z tretích krajín (kodifikované znenie) (KOM(2008)0715 - C6-0479/2008 - 2008/0219(CNS))

pridelené

gestorský :

JURI

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o normách kvality a bezpečnosti ľudských orgánov určených na transplantáciu (KOM(2008)0818 - C6-0480/2008 - 2008/0238(COD))

pridelené

gestorský :

ENVI

stanovisko :

JURI, LIBE

- Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1339/2001, ktorým sa rozširuje účinnosť nariadenia (ES) č. 1338/2001 stanovujúceho opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu na tie členské štáty, ktoré neprijali euro ako svoju jednotnú menu (14533/2008 - C6-0481/2008 – 2007/0192B(CNS))

pridelené

gestorský :

LIBE

stanovisko :

ECON

2) parlamentných výborov

2.1) správy:

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť a rozšíriť systém Spoločenstva na obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov (KOM(2008)0016 - C6-0043/2008 - 2008/0013(COD)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Avril Doyle (A6-0406/2008)

- ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o úsilí členských štátov znížiť emisie skleníkových plynov s cieľom splniť záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2020 (KOM(2008)0017 - C6-0041/2008 - 2008/0014(COD)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Satu Hassi (A6-0411/2008)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o geologickom ukladaní oxidu uhličitého, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 85/337/EHS, 96/61/ES, smernice 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES a nariadenie (ES) č. 1013/2006 (KOM(2008)0018 - C6-0040/2008 - 2008/0015(COD)) - výbor ENVI - Spravodajca: Chris Davies (A6-0414/2008)

- Správa o hodnotení a budúcom vývoji agentúry FRONTEX a Európskeho systému hraničného dozoru (EUROSUR) (2008/2157(INI)) - výbor LIBE - Spravodajca: Javier Moreno Sánchez (A6-0437/2008)

- ***I Správa o návrhu odporúčania Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení európskeho referenčného rámca zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy (KOM(2008)0179 - C6-0163/2008 - 2008/0069(COD)) - výbor EMPL - Spravodajca: Jan Andersson (A6-0438/2008)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti hračiek (KOM(2008)0009 - C6-0039/2008 - 2008/0018(COD)) - výbor IMCO - Spravodajkyňa: Marianne Thyssen (A6-0441/2008)

- Správa o vplyve cestovného ruchu v pobrežných regiónoch z hľadiska regionálneho rozvoja (2008/2132(INI)) - výbor REGI - Spravodajkyňa: Jamila Madeira (A6-0442/2008)

- Správa o perspektívach rozvoja pri nastoľovaní mieru a budovaní národa v situáciách po ukončení konfliktov (2008/2097(INI)) - výbor DEVE - Spravodajca: Nirj Deva (A6-0445/2008)

- Správa o správe o klamlivých adresárových spoločnostiach (Petície 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 a iné) (2008/2126(INI)) - výbor PETI - Spravodajca: Simon Busuttil (A6-0446/2008)

- Správa s odporúčaniami pre Komisiu o európskej verejnej listine (2008/2124(INI)) - výbor JURI - Spravodajca: Manuel Medina Ortega (A6-0451/2008)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zriaďovaní Európskej zamestnaneckej rady alebo postupu v podnikoch s významom na úrovni Spoločenstva a v skupinách podnikov s významom na úrovni Spoločenstva na účely informovania zamestnancov a prerokovania s nimi (prepracované znenie) (KOM(2008)0419 - C6-0258/2008 - 2008/0141(COD)) - výbor EMPL - Spravodajca: Philip Bushill-Matthews (A6-0454/2008)

- Správa o poskytovaní celoživotného vzdelávania pre znalosti, tvorivosť a inovácie – implementácia pracovného programu Vzdelávanie a odborná príprava 2010 (2008/2102(INI)) - výbor CULT - Spravodajkyňa: Ljudmila Novak (A6-0455/2008)

- ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2001/470/ES o vytvorení Európskej súdnej siete pre občianske a obchodné veci (KOM(2008)0380 - C6-0248/2008 - 2008/0122(COD)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Ona Juknevičienė (A6-0457/2008)

- *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení protokolu k Euro-stredomorskej dohode medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii (13104/2007 - C6-0383/2008 - 2007/0137(AVC)) - výbor AFET - Spravodajca: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0458/2008)

- Správa s odporúčaniami pre Komisiu o právnej ochrane dospelých osôb: cezhraničné dôsledky (2008/2123(INI)) - výbor JURI - Spravodajca: Antonio López-Istúriz White (A6-0460/2008)

- Správa o mediálnej gramotnosti v digitálnom svete (2008/2129(INI)) - výbor CULT - Spravodajkyňa: Christa Prets (A6-0461/2008)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokiaľ ide o určité požiadavky na zverejnenie pre stredné podniky a povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku (KOM(2008)0195 - C6-0173/2008 - 2008/0084(COD)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Ieke Van Den Burg (A6-0462/2008)

- Správa o Európskom akčnom pláne pracovnej mobility (2007 – 2010) (2008/2098(INI)) - výbor EMPL - Spravodajkyňa: Monica Maria Iacob-Ridzi (A6-0463/2008)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady o výdavkoch na veterinárnom úseku (kodifikované znenie) (KOM(2008)0358 - C6-0271/2008 - 2008/0116(CNS)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Diana Wallis (A6-0464/2008)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o koordinácii ochranných opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú od obchodných spoločností na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb v zmysle druhého odseku článku 48 zmluvy, pokiaľ ide o zakladanie akciových spoločností, udržiavanie a zmenu ich základného imania, s cieľom dosiahnuť rovnocennosť týchto opatrení (kodifikované znenie) (KOM(2008)0544 - C6-0316/2008 - 2008/0173(COD)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Diana Wallis (A6-0465/2008)

- * Správa o návrhu smernice Rady o oslobodení od daní, ktorá sa vzťahuje na trvalý dovoz osobného majetku jednotlivcov z členského štátu (kodifikované znenie) (KOM(2008)0376 - C6-0290/2008 - 2008/0120(CNS)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Diana Wallis (A6-0466/2008)

- Správa s odporúčaniami pre Komisiu o elektronickej justícii (2008/2125(INI)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Diana Wallis (A6-0467/2008)

- * Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2182/2004 o medailách a žetónoch podobných eurominciam (KOM(2008)0514 [[01]] - C6-0332/2008 - 2008/0167(CNS)) - výbor ECON - Spravodajca: Eoin Ryan (A6-0469/2008)

- * Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2183/2004, ktorým sa rozširuje na neúčastnícke členské štáty uplatňovanie nariadenia (ES) č. 2182/2004 o medailách a žetónoch podobných eurominciam (KOM(2008)0514 [[02]] - C6-0335/2008 - 2008/0168(CNS)) - výbor ECON - Spravodajca: Eoin Ryan (A6-0470/2008)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Indickou republikou o určitých aspektoch leteckých služieb (KOM(2008)0347 - C6-0342/2008 - 2008/0121(CNS)) - výbor TRAN - Spravodajca: Gabriele Albertini (A6-0471/2008)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity EÚ v súlade s bodom 26 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (KOM(2008)0732 - C6-0393/2008 - 2008/2317(ACI)) - výbor BUDG - Spravodajca: Reimer Böge (A6-0474/2008)

- *** Odporúčanie k návrhu nariadenia Rady (ES), ktorým sa v súvislosti s určitými projektmi generujúcimi príjmy mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1083/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde (13874/2008 - C6-0387/2008 - 2008/0186(AVC)) - výbor REGI - Spravodajca: Stavros Arnaoutakis (A6-0477/2008)

- Správa o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii v rokoch 2004 – 2008 (2007/2145(INI)) - výbor LIBE - Spravodajca: Giusto Catania (A6-0479/2008)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/26/ES o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov a smernica 2002/47/ES o dohodách o finančných zárukách, pokiaľ ide o prepojené systémy a úverové pohľadávky (KOM(2008)0213 - C6-0181/2008 - 2008/0082(COD)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Piia-Noora Kauppi (A6-0480/2008)

- Správa o návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 10/2008 na rozpočtový rok 2008 (16264/2008 - C6-0461/2008 - 2008/2316(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Kyösti Virrankoski (A6-0481/2008)

- * Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (KOM(2008)0786 - C6-0449/2008 - 2008/0224(CNS)) - výbor JURI - Spravodajca: Giuseppe Gargani (A6-0483/2008)

- Správa o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2009 po úpravách Rady (všetky oddiely) (16257/2008 – C6–0457/2008 – 2008/2026(BUD)) a opravných listoch č. 1/2009 (SEK(2008)2435 – 13702/2008 – C6 0344/2008), č. 2/2009 (SEK(2008)2707) – 16259/2008 – C6–0458/2008) a č. 3/2009 (SEK(2008)2840 – 16260/2008 – C6–0459/2008) k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2009 (16257/2008 - C6-0457/2008 - 2008/2026(BUD)) - výbor BUDG (A6-0486/2008)

- Správa o návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 9/2008 na rozpočtový rok 2008 - Oddiel III - Komisia (16263/2008 - C6-0462/2008 - 2008/2311(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Kyösti Virrankoski (A6-0487/2008)

- *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady a Komisie o uzatvorení protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Chorvátskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii (15019/2008 - C6-0463/2008 - 2007/0215(AVC)) - výbor AFET - Spravodajca: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0490/2008)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 94/19/ES o systémoch ochrany vkladov, pokiaľ ide úroveň krytia a výplatnú lehotu (KOM(2008)0661 - C6-0361/2008 - 2008/0199(COD)) - výbor ECON - Spravodajca: Christian Ehler (A6-0494/2008)

- *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady a Komisie o uzavretí protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Albánskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii (07999/2008 - C6-0453/2008 - 2008/0057(AVC)) - výbor AFET - Spravodajca: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0496/2008)

- * Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1338/2001 stanovujúce opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu (14533/2008 [[01]] - C6-0395/2008 - 2007/0192A(CNS)) - výbor LIBE - Spravodajca: Gérard Deprez (A6-0499/2008)

- * Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1339/2001, ktorým sa rozširuje účinnosť nariadenia (ES) č. 1338/2001 stanovujúceho opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu (2007/0192B(CNS)) - výbor LIBE - Spravodajca: Gérard Deprez (A6-0503/2008)

- Správa o návrhu zmeny a doplnenia medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (2008/2325(INI)) - výbor BUDG - Spravodajca: Reimer Böge (A6-0504/2008)

2.2) odporúčania do druhého čítania

- ***II Odporúčanie do druhého čítania o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/88/ES o niektorých aspektoch organizácie pracovného času (10597/2/2008 - C6-0324/2008 - 2004/0209(COD)) - výbor EMPL - Spravodajca: Alejandro Cercas (A6-0440/2008)

- ***II Odporúčanie do druhého čítania o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie (prepracované znenie) (11263/4/2008 - C6-0422/2008 - 2007/0163(COD)) - výbor EMPL - Spravodajca: Bernard Lehideux (A6-0473/2008)

- ***II Odporúčanie do druhého čítania o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 80/181/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa meracích jednotiek (11915/3/2008 - C6-0425/2008 - 2007/0187(COD)) - výbor IMCO - Spravodajkyňa: Arlene Mccarthy (A6-0476/2008)

3) poslancov

3.1) otázky na ústne zodpovedanie zaradené do hodiny otázok (čl. 108 rokovacieho poriadku) (B6-0491/2008)

- pre Radu

- Posselt Bernd, Goudin Hélène, Lundgren Nils, Medina Ortega Manuel, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Ryan Eoin, Crowley Brian, Harkin Marian, Moraes Claude, Mitchell Gay, Higgins Jim, McGuinness Mairead, Doyle Avril, Papadimoulis Dimitrios, Ortuondo Larrea Josu, Vanhecke Frank, Paleckis Justas Vincas, Protasiewicz Jacek, Stihler Catherine, Toussas Georgios, Audy Jean-Pierre, Pafilis Athanasios, Droutsas Konstantinos, Martin Hans-Peter, Guy-Quint Catherine, Guerreiro Pedro, Andrikienė Laima Liucija, Teychenné Michel, Ţicău Silvia-Adriana

- pre Komisiu

- Zwiefka Tadeusz, Czarnecki Ryszard, Kuc Wiesław Stefan, Ţicău Silvia-Adriana, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Ó Neachtain Seán, Cappato Marco, Medina Ortega Manuel, Papastamkos Georgios, Ryan Eoin, Mitchell Gay, Papadimoulis Dimitrios, Angelakas Emmanouil, Gklavakis Ioannis, Moraes Claude, Higgins Jim, Doyle Avril, Staes Bart, Bowis John, Ludford Sarah, Stihler Catherine, Toussas Georgios, Posselt Bernd, Goudin Hélène, Lundgren Nils, Arnaoutakis Stavros, Aylward Liam, Crowley Brian, Harkin Marian, França Armando, McGuinness Mairead, Gardini Elisabetta, Pannella Marco, Vanhecke Frank, Gál Kinga, El Khadraoui Saïd, Allister Jim, Paleckis Justas Vincas, Badia i Cutchet Maria, Chmielewski Zdzisław Kazimierz, Casaca Paulo, Willmott Glenis, Protasiewicz Jacek, Van Hecke Johan, Jackson Caroline, Riis-Jørgensen Karin, Belet Ivo, Vatanen Ari, Pafilis Athanasios, Droutsas Konstantinos, Schmidt Olle, Batzeli Katerina, Sanz Palacio Salvador Domingo, Martin Hans-Peter, Guerreiro Pedro, Andrikienė Laima Liucija, Gill Neena

3.2) návrhy uznesení (čl. 113 rokovacieho poriadku)

- Daciana Octavia Sârbu. Návrh uznesenia o vplyve zmeny klímy na zvýšený výskyt prípadov malárie (B6-0618/2008)

pridelené

gestorský :

ENVI

stanovisko :

DEVE

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia