Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 15 декември 2008 г. - Страсбург

8. Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)

Внесени са следните документи от членове на Парламента:

1) въпроси, изискващи устен отговор (член 108 от Правилника за дейността):

- (O-0116/2008) зададен от Ingeborg Gräßle, от името на комисията CONT, към Съвета: Подхода на Съвета към преразглеждането на Регламента за Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (B6-0492/2008),

- (O-0120/2008) зададен от Hannes Swoboda, Reino Paasilinna, Eluned Morgan и Атанас Папаризов, от името на групата PSE, Giles Chichester, Alejo Vidal-Quadras, Herbert Reul, Angelika Niebler, Gunnar Hökmark и Jerzy Buzek, от името на групата PPE-DE, към Съвета: Продължаване и навременно приключване на законодателния процес по 3-тия енергиен пакет (B6-0493/2008),

- (O-0133/2008) зададен от Gérard Deprez, от името на комисията LIBE към Комисията: Напредъка през 2008 г. на Европейското пространство на свобода, сигурност и правосъдие (ЕПССП) (B6-0494/2008).

2) писмени декларации за вписване в регистъра (член 116 от Правилника за дейността):

- Bill Newton Dunn за изменение на Директивата за местообитанията (0104/2008),

- Andreas Mölzer за сигурността при строежа и модернизирането на ядрени реактори (0105/2008).

Правна информация - Политика за поверителност