Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2008 - Στρασβούργο

8. Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)

Τα ακόλουθα έγγραφα έχουν κατατεθεί από τους βουλευτές

1) προφορικές ερωτήσεις (άρθρο 108 του Κανονισμού)::

- (O-0116/2008) που κατέθεσε Ingeborg Gräßle, εξ ονόματος της Επιτροπής CONT, προς το Συμβούλιο: Η προσέγγιση του Συμβουλίου στην αναθεώρηση του κανονισμού περί OLAF (B6-0492/2008),

- (O-0120/2008) που κατέθεσε Hannes Swoboda, Reino Paasilinna, Eluned Morgan και Atanas Paparizov, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Giles Chichester, Alejo Vidal-Quadras, Herbert Reul, Angelika Niebler, Gunnar Hökmark και Jerzy Buzek, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, προς το Συμβούλιο: Η συνέχιση και η έγκαιρη ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας για την 3η δέσμη μέτρων στον τομέα της ενέργειας (B6-0493/2008),

- (O-0133/2008) που κατέθεσε Gérard Deprez, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE προς την Επιτροπή: Πρόοδος κατά το 2008 του ευρωπαϊκού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (ΧΕΑΔ) (B6-0494/2008).

2) γραπτές δηλώσεις για καταχώριση στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού):

- Bill Newton Dunn σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας για τους Οικοτόπους (0104/2008),

- Andreas Mölzer σχετικά με την κατασκευή πυρηνικών αντιδραστήρων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (0105/2008).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου