Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2008 - Στρασβούργο

13. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
Πλήρη Πρακτικά

Παρεμβαίνουν σε ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 144 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Maria Petre, Gyula Hegyi, Jules Maaten, László Tőkés, Giovanni Robusti, Věra Flasarová, Gerard Batten, Sergej Kozlík, Carlos José Iturgaiz Angulo, Csaba Sándor Tabajdi, Marco Cappato, Monica Frassoni, Mieczysław Edmund Janowski, Søren Bo Søndergaard, Γεώργιος Γεωργίου, Irena Belohorská, Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, Μαρία Ματσούκα, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Roberto Musacchio, Hans-Peter Martin, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Μαρία-Ελένη Κοππά, Jelko Kacin, László Surján, Silvia-Adriana Ţicău, Jaromír Kohlíček, Mairead McGuinness, Marco Pannella και Ιωάννης Γκλαβάκης.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Dariusz Maciej Grabowski, Δημήτριος Παπαδημούλης, Milan Gaľa, Ewa Tomaszewska, Nicodim Bulzesc, Pedro Guerreiro, Colm Burke, Ryszard Czarnecki, Ilda Figueiredo, Roger Helmer και Charles Tannock.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου