Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2004/0209(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0440/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0440/2008

Συζήτηση :

PV 15/12/2008 - 14
CRE 15/12/2008 - 14

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2008 - 5.7
CRE 17/12/2008 - 5.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0615

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2008 - Στρασβούργο

14. Οργάνωση του χρόνου εργασίας ***II (συζήτηση)
CRE

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2003/88/ΕΚ σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας [10597/2/2008 - C6-0324/2008 - 2004/0209(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Alejandro Cercas (A6-0440/2008)

Ο Alejandro Cercas παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνουν οι Valérie Létard (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Vladimír Špidla (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι José Albino Silva Peneda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Jan Andersson, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Elizabeth Lynne, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Elisabeth Schroedter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Derek Roland Clark, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Irena Belohorská, μη εγγεγραμμένη, Philip Bushill-Matthews, Karin Jöns, Bernard Lehideux, Jean Lambert, Roberto Musacchio, Andreas Mölzer, Thomas Mann, Yannick Vaugrenard, Siiri Oviir, Ilda Figueiredo, Jim Allister, Csaba Őry, Μαρία Ματσούκα, Marian Harkin, Γεώργιος Τούσσας, Juan Andrés Naranjo Escobar, Pier Antonio Panzeri, Patrizia Toia, Gabriele Stauner, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Richard Falbr, Mihael Brejc και Anja Weisgerber.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luigi COCILOVO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mario Mauro, Stephen Hughes, Ewa Tomaszewska, Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David, Jan Tadeusz Masiel, Gabriela Creţu, Jacek Protasiewicz και Proinsias De Rossa.

Παρεμβαίνουν οι Valérie Létard, Vladimír Špidla και Alejandro Cercas.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου