Indeks 
Protokol
PDF 225kWORD 155k
Mandag den 15. december 2008 - Strasbourg
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 3.Parlamentets sammensætning
 4.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure
 5.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 204a)
 6.Kalender over mødeperioder
 7.Modtagne dokumenter
 8.Mundtlige forespørgsler og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter)
 9.Bortfaldne skriftlige erklæringer
 10.Andragender
 11.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 12.Arbejdsplan
 13.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 14.Tilrettelæggelse af arbejdstiden ***II (forhandling)
 15.Europæiske samarbejdsudvalg (omarbejdning) ***I (forhandling)
 16.Sikkerhedskrav til legetøj ***I (forhandling)
 17.Overførsel af forsvarsprodukter inden for Fællesskabet ***I (forhandling)
 18.Typegodkendelse af motorkøretøjer og motorer ***I (forhandling)
 19.Indtægtsskabende projekter for EFRU, ESF og Samhørighedsfonden *** (forhandling)
 20.Turismens indvirkning på kystområder (kortfattet forelæggelse)
 21.Mediekendskab i en digital verden (kortfattet forelæggelse)
 22.Vildledende praksis hos udgivere af erhvervsvejvisere (kortfattet forelæggelse)
 23.Dagsorden for næste møde
 24.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 17.05.


2. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


3. Parlamentets sammensætning

Forbundsrepublikkken Tysklands kompetente myndigheder havde meddelt, at Martin Kastler var blevet udpeget til medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Alexander Radwan med virkning fra den 04.12.2008.

Martin Kastler deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hans mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt han forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at han ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


4. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure

Formanden meddelte, at han tirsdag i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 68 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure.

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af handlingsprogrammet Erasmus Mundus 2009-2013, der skal højne kvaliteten af de videregående uddannelser og fremme den mellemfolkelige forståelse gennem samarbejde med tredjelande (03702/2008/LEX - C6-0507/2008 - 2007/0145(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (03671/2008/LEX - C6-0506/2008 - 2007/0121(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF, 88/378/EØF, 1999/13/EF og direktiv 2000/53/EF, 2002/96/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF med henblik på at tilpasse disse til forordning (EF) nr. …/… om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (03672/2008/LEX - C6-0505/2008 - 2007/0212(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (03653/2008/LEX - C6-0504/2008 - 2005/0167(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 648/2004 med henblik på tilpasning til forordning (EF) nr. …/... om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (03673/2008/LEX - C6-0503/2008 - 2007/0213(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om etablering af et flerårigt fællesskabsprogram til beskyttelse af børn, der bruger internet og andre kommunikationsteknologier (03700/2008/LEX - C6-0502/2008 - 2008/0047(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om etablering af en facilitet med henblik på hurtig reaktion på de kraftigt stigende fødevarepriser i udviklingslandene (03709/2008/LEX - C6-0501/2008 - 2008/0149(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om det europæiske år for kreativitet og innovation (2009) (03691/2008/LEX - C6-0500/2008 - 2008/0064(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om oprettelse af et europæisk erhvervsuddannelsesinstitut (omarbejdning) (03717/2008/LEX - C6-0499/2008 - 2007/0163(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fællesskabsstatistikker over folkesundhed og arbejdsmiljø (03716/2008/LEX - C6-0498/2008 - 2007/0020(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1719/2006/EF om oprettelse af programmet "Aktive unge" for perioden 2007-2013 (03680/2008/LEX - C6-0497/2008 - 2008/0023(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1855/2006/EF om oprettelse af kulturprogrammet (2007-2013) (03679/2008/LEX - C6-0496/2008 - 2008/0024(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1904/2006/EF om programmet "Europa for Borgerne" til fremme af et aktivt medborgerskab i Europa (2007-2013) (03678/2008/LEX - C6-0495/2008 - 2008/0029(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) Nr. 881/2004 om oprettelse af et europæisk jernbaneagentur (agenturforordningen) (03669/2008/LEX - C6-0494/2008 - 2006/0274(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1720/2006/EF om et handlingsprogram for livslang læring (03677/2008/LEX - C6-0493/2008 - 2008/0025(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et program for modernisering af den europæiske erhvervs- og handelsstatistik (Meets) (03663/2008/LEX - C6-0492/2008 - 2007/0156(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 2004/49/EF om jern-banesikkerhed i EU (jernbanesikkerhedsdirektivet) (03668/2008/LEX - C6-0491/2008 - 2006/0272(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om aromaer og visse fødevareingredienser med aromagivende egenskaber til anvendelse i og på fødevarer og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96, forordning (EF) nr. 110/2008 og direktiv 2000/13/EF (03661/2008/LEX - C6-0490/2008 - 2006/0147(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om begrænsning af markedsføring og anvendelse af 2-(2-methoxyethoxy)ethanol, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, methylendiphenyldiisocyanat, cyclohexan og ammoniumnitrat (03665/2008/LEX - C6-0489/2008 - 2007/0200(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevaretilsætningsstoffer (03660/2008/LEX - C6-0488/2008 - 2006/0145(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer (03658/2008/LEX - C6-0487/2008 - 2006/0143(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevareenzymer og om ændring af Rådets direktiv 83/417/EØF, Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999, direktiv 2000/13/EF, Rådets direktiv 2001/112/EF og forordning (EF) nr. 258/97 (03659/2008/LEX - C6-0486/2008 - 2006/0144(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken, om ændring og senere ophævelse af direktiv 82/176/EØF, 83/513/EØF, 84/156/EØF, 84/491/EØF og 86/280/EØF og om ændring af direktiv 2000/60/EF (03644/1/2008/LEX - C6-0485/2008 - 2006/0129(COD)).


5. Berigtigelse (forretningsordenens artikel 204a)

Det kompetente udvalg havde fremsendt følgende berigtigelse til en tekst vedtaget af Europa-Parlamentet:

- Berigtigelse til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 3. september 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 - P6_TA_PROV(2008)0392 - (KOM(2007)0355 – C6-0197/2007 – 2007/0121(COD)) - ENVI

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 204a, stk. 4, anses denne berigtigelse for vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer senest 48 timer efter meddelelsen anmoder om, at den sættes under afstemning.

Berigtigelsen findes på websiden ”Séance en direct”.


6. Kalender over mødeperioder

Ved vedtagelsen af mødekalenderen for 2009 (punkt 5.1 i protokollen af 21.05.2008) var det blevet besluttet, at mødeperioden i april 2009 af hensyn til den ortodokse påske skulle begynde om tirsdagen og ikke om mandagen.

På mødet den 11. december 2008 besluttede Formandskonferencen, at denne mødeperiode skulle begynde tirsdag den 21.04.2009, kl. 17.00, og slutte fredag den 24.04.2009, kl. 13.00.


7. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1081/2006 om Den Europæiske Socialfond med henblik på at udvide listen over omkostningstyper, der er berettigede til støtte fra ESF (KOM(2008)0813 - C6-0454/2008 - 2008/0232(COD))

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

BUDG, CONT

- Udkast til ændring af den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (KOM(2008)0834 - C6-0465/2008 - 2008/2320(ACI))

henvist til:

kor.udv. :

AFCO

rådg.udv. :

BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om at tage fleksibilitetsinstrumentet i anvendelse (KOM(2008)0833 - C6-0466/2008 - 2008/2321(ACI))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

DEVE

- Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om ophævelse af direktiv 71/317/EØF, 71/347/EØF, 71/349/EØF, 74/148/EØF, 75/33/EØF, 76/765/EØF, 76/766/EØF og 86/217/EØF vedrørende metrologi (KOM(2008)0801 - C6-0467/2008 - 2008/0227(COD))

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

ITRE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om buspassagerers rettigheder og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse (KOM(2008)0817 - C6-0469/2008 - 2008/0237(COD))

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

JURI, IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fase II–genvinding af benzindampe ved benzinpåfyldning af personbiler på servicestationer (KOM(2008)0812 - C6-0470/2008 - 2008/0229(COD))

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE

- Forslag til Rådets direktiv om fastsættelse af regler for kontrol med og foranstaltninger til bekæmpelse af hestepest (kodificeret udgave) (KOM(2008)0697 - C6-0478/2008 - 2008/0204(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

- Forslag til Rådets direktiv om dyresundhedsmæssige betingelser for enhovede dyrs bevægelser og indførsel af enhovede dyr fra tredjelande (kodificeret udgave) (KOM(2008)0715 - C6-0479/2008 - 2008/0219(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

- Proposition de directive du Parlement européen et du conseil relative aux normes de qualité et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation (COM(2008)0818 - C6-0480/2008 - 2008/0238(COD))

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

JURI, LIBE

- Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr.1339/2001 om udvidelse af virkningerne af forordning (EF) nr.1338/2001 om fastlæggelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte euroen mod falskmøntneri, til også at omfatte de medlemsstater, der ikke har indført euroen som fælles valuta (14533/2008 - C6-0481/2008 – 2007/0192B(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

JURI, LIBE

2) fra udvalgene

2.1) følgende betænkninger:

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/87/EF med henblik på at forbedre og udvide ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet (KOM(2008)0016 - C6-0043/2008 - 2008/0013(COD)) - ENVI - Ordfører: Avril Doyle (A6-0406/2008)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om medlemsstaternes indsats for at nedbringe deres drivhusgasemissioner med henblik på at opfylde Fællesskabets forpligtelser til at nedbringe drivhusgasemissionerne frem til 2020 (KOM(2008)0017 - C6-0041/2008 - 2008/0014(COD)) - ENVI - Ordfører: Satu Hassi (A6-0411/2008)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om geologisk lagring af kuldioxid og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF, 96/61/EF, 2000/60/EF, 2001/80/EF, 2004/35/EF, 2006/12/EF og forordning (EF) nr. 1013/2006 (KOM(2008)0018 - C6-0040/2008 - 2008/0015(COD)) - ENVI - Ordfører: Chris Davies (A6-0414/2008)

- Betænkning om evaluering og fremtidig udbygning af Frontex-agenturet og det europæiske grænseovervågningssystem Eurosur (2008/2157(INI)) - LIBE - Ordfører: Javier Moreno Sánchez (A6-0437/2008)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling om fastlæggelse af en europæisk referenceramme for kvalitetssikring af erhvervsuddannelse (KOM(2008)0179 - C6-0163/2008 - 2008/0069(COD)) - EMPL - Ordfører: Jan Andersson (A6-0438/2008)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav til legetøj (KOM(2008)0009 - C6-0039/2008 - 2008/0018(COD)) - IMCO - Ordfører: Marianne Thyssen (A6-0441/2008)

- Betænkning om regionale udviklingsaspekter ved turismens indvirkning på kystområder (2008/2132(INI)) - REGI - Ordfører: Jamila Madeira (A6-0442/2008)

- Betænkning om udviklingsperspektiver for freds- og nationsopbygning efter konflikter (2008/2097(INI)) - DEVE - Ordfører: Nirj Deva (A6-0445/2008)

- Betænkning om vildledende udgivere af erhvervsvejvisere (andragende 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 m.fl.) (2008/2126(INI)) - PETI - Ordfører: Simon Busuttil (A6-0446/2008)

- Betænkning med henstillinger til Kommissionen om et europæisk officielt bekræftet dokument (2008/2124(INI)) - JURI - Ordfører: Manuel Medina Ortega (A6-0451/2008)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder og fællesskabskoncerner med henblik på at informere og høre arbejdstagerne (omarbejdning) (KOM(2008)0419 - C6-0258/2008 - 2008/0141(COD)) - EMPL - Ordfører: Philip Bushill-Matthews (A6-0454/2008)

- Betænkning om livslang læring som grundlag for viden, kreativitet og innovation - gennemførelse af arbejdsprogrammet for uddannelse og erhvervsuddannelse 2010 (2008/2102(INI)) - CULT - Ordfører: Ljudmila Novak (A6-0455/2008)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af Rådets beslutning 2001/470/EF om oprettelse af et europæisk retligt netværk på det civil- og handelsretlige område (KOM(2008)0380 - C6-0248/2008 - 2008/0122(COD)) - LIBE - Ordfører: Ona Juknevičienė (A6-0457/2008)

- *** Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til Euro-Middelhavsassocieringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union (13104/2007 - C6-0383/2008 - 2007/0137(AVC)) - AFET - Ordfører: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0458/2008)

- Betænkning med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende konsekvenser af retsbeskyttelse af voksne (2008/2123(INI)) - JURI - Ordfører: Antonio López-Istúriz White (A6-0460/2008)

- Betænkning om mediekendskab i en digital verden (2008/2129(INI)) - CULT - Ordfører: Christa Prets (A6-0461/2008)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF for så vidt angår visse oplysningskrav til mellemstore selskaber og kravet om udarbejdelse af konsoliderede regnskaber (KOM(2008)0195 - C6-0173/2008 - 2008/0084(COD)) - JURI - Ordfører: Ieke Van Den Burg (A6-0462/2008)

- Betænkning om den europæiske handlingsplan for jobmobilitet (2008/2098(INI)) - EMPL - Ordfører: Monica Maria Iacob-Ridzi (A6-0463/2008)

- * Betænkning om forslag til Rådets beslutning om visse udgifter på veterinærområdet (kodificeret udgave) (KOM(2008)0358 - C6-0271/2008 - 2008/0116(CNS)) - JURI - Ordfører: Diana Wallis (A6-0464/2008)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af de garantier, der kræves i medlemsstaterne af de i artikel 48, stk. 2, i traktaten nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, for så vidt angår stiftelsen af aktieselskabet samt bevarelse af og ændringer i dets kapital, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde (kodificeret udgave) (KOM(2008)0544 - C6-0316/2008 - 2008/0173(COD)) - JURI - Ordfører: Diana Wallis (A6-0465/2008)

- * Betænkning om forslag til Rådets direktiv om afgiftsfritagelse ved privatpersoners endelige indførsel af personlige ejendele fra en medlemsstat (kodificeret udgave) (KOM(2008)0376 - C6-0290/2008 - 2008/0120(CNS)) - JURI - Ordfører: Diana Wallis (A6-0466/2008)

- Betænkning med henstillinger til Kommissionen om e-justice (2008/2125(INI)) - JURI - Ordfører: Diana Wallis (A6-0467/2008)

- * Betænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2182/2004 om medaljer og møntefterligninger, der ligner euromønter (KOM(2008)0514 [[01]] - C6-0332/2008 - 2008/0167(CNS)) - ECON - Ordfører: Eoin Ryan (A6-0469/2008)

- * Betænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2183/2004 om udvidelse af anvendelsen af forordning (EF) nr. 2182/2004 om medaljer og møntefterligninger, der ligner euromønter, til at omfatte ikke-deltagende medlemsstater (KOM(2008)0514 [[02]] - C6-0335/2008 - 2008/0168(CNS)) - ECON - Ordfører: Eoin Ryan (A6-0470/2008)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Indien om visse aspekter af lufttrafik (KOM(2008)0347 - C6-0342/2008 - 2008/0121(CNS)) - TRAN - Ordfører: Gabriele Albertini (A6-0471/2008)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i henhold til punkt 26 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (KOM(2008)0732 - C6-0393/2008 - 2008/2317(ACI)) - BUDG - Ordfører: Reimer Böge (A6-0474/2008)

- *** Henstilling om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden, for så vidt angår visse indtægtsskabende projekter (13874/2008 - C6-0387/2008 - 2008/0186(AVC)) - REGI - Ordfører: Stavros Arnaoutakis (A6-0477/2008)

- Betænkning om situationen for grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union 2004-2008 (2007/2145(INI)) - LIBE - Ordfører: Giusto Catania (A6-0479/2008)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 98/26/EF om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer og direktiv 2002/47/EF om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse for så vidt angår forbundne systemer og fordringer (KOM(2008)0213 - C6-0181/2008 - 2008/0082(COD)) - ECON - Ordfører: Piia-Noora Kauppi (A6-0480/2008)

- Betænkning om forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 10/2008 for regnskabsåret 2008 - Sektion III - Kommissionen (16264/2008 - C6-0461/2008 - 2008/2316(BUD)) - BUDG - Ordfører: Kyösti Virrankoski (A6-0481/2008)

- * Betænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber (KOM(2008)0786 - C6-0449/2008 - 2008/0224(CNS)) - JURI - Ordfører: Giuseppe Gargani (A6-0483/2008)

- Betænkning om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2009, modificeret af Rådet (alle sektioner) og om ændringsskrivelse nr. 1/2009 (SEK(2008)2435 – 13702/2008 – C6-0344/2008), nr. 2/2009 (SEK(2008)2707 – 16529/2008 – C6-0458/2008) og nr. 3/2009 (SEK(2008)2840 – 16260/2008 – C6-0459/2008) til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2009 (16257/2008 - C6-0457/2008 - 2008/2026(BUD)) - BUDG (A6-0486/2008)

- Betænkning om forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 9/2008 for regnskabsåret 2008 - Sektion III - Kommissionen (16263/2008 - C6-0462/2008 - 2008/2311(BUD)) - BUDG - Ordfører: Kyösti Virrankoski (A6-0487/2008)

- *** Henstilling om forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Kroatien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union (15019/2008 - C6-0463/2008 - 2007/0215(AVC)) - AFET - Ordfører: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0490/2008)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/19/EF om indskudsgarantiordninger, for så vidt angår dækningsniveau og udbetalingsfrist (KOM(2008)0661 - C6-0361/2008 - 2008/0199(COD)) - ECON - Ordfører: Christian Ehler (A6-0494/2008)

- *** Henstilling om forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Albanien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union (07999/2008 - C6-0453/2008 - 2008/0057(AVC)) - AFET - Ordfører: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0496/2008)

- * Betænkning om udkast til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1338/2001 om fastlæggelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte euroen mod falskmøntneri (14533/2008 [[01]] - C6-0395/2008 - 2007/0192A(CNS)) - LIBE - Ordfører: Gérard Deprez (A6-0499/2008)

- * Betænkning om udkast til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1338/2001 om fastlæggelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte euroen mod falskmøntneri (2007/0192B(CNS)) - LIBE - Ordfører: Gérard Deprez (A6-0503/2008)

- Betænkning om ændring af den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (2008/2325(INI)) - BUDG - Ordfører: Reimer Böge (A6-0504/2008)

2.2) følgende indstillinger ved andenbehandling:

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/88/EF om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden (10597/2/2008 - C6-0324/2008 - 2004/0209(COD)) - EMPL - Ordfører: Alejandro Cercas (A6-0440/2008)

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk erhvervsuddannelsesinstitut (omarbejdning) (11263/4/2008 - C6-0422/2008 - 2007/0163(COD)) - EMPL - Ordfører: Bernard Lehideux (A6-0473/2008)

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 80/181/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om måleenheder (11915/3/2008 - C6-0425/2008 - 2007/0187(COD)) - IMCO - Ordfører: Arlene Mccarthy (A6-0476/2008)

3) fra medlemmerne

3.1) spørgsmål til spørgetiden (forretningsordenens artikel 109) (B6-0491/2008)

- til Rådet

- Posselt Bernd, Goudin Hélène, Lundgren Nils, Medina Ortega Manuel, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Ryan Eoin, Crowley Brian, Harkin Marian, Moraes Claude, Mitchell Gay, Higgins Jim, McGuinness Mairead, Doyle Avril, Papadimoulis Dimitrios, Ortuondo Larrea Josu, Vanhecke Frank, Paleckis Justas Vincas, Protasiewicz Jacek, Stihler Catherine, Toussas Georgios, Audy Jean-Pierre, Pafilis Athanasios, Droutsas Konstantinos, Martin Hans-Peter, Guy-Quint Catherine, Guerreiro Pedro, Andrikienė Laima Liucija, Teychenné Michel, Ţicău Silvia-Adriana

- til Kommissionen

- Zwiefka Tadeusz, Czarnecki Ryszard, Kuc Wiesław Stefan, Ţicău Silvia-Adriana, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Ó Neachtain Seán, Cappato Marco, Medina Ortega Manuel, Papastamkos Georgios, Ryan Eoin, Mitchell Gay, Papadimoulis Dimitrios, Angelakas Emmanouil, Gklavakis Ioannis, Moraes Claude, Higgins Jim, Doyle Avril, Staes Bart, Bowis John, Ludford Sarah, Stihler Catherine, Toussas Georgios, Posselt Bernd, Goudin Hélène, Lundgren Nils, Arnaoutakis Stavros, Aylward Liam, Crowley Brian, Harkin Marian, França Armando, McGuinness Mairead, Gardini Elisabetta, Pannella Marco, Vanhecke Frank, Gál Kinga, El Khadraoui Saïd, Allister Jim, Paleckis Justas Vincas, Badia i Cutchet Maria, Chmielewski Zdzisław Kazimierz, Casaca Paulo, Willmott Glenis, Protasiewicz Jacek, Van Hecke Johan, Jackson Caroline, Riis-Jørgensen Karin, Belet Ivo, Vatanen Ari, Pafilis Athanasios, Droutsas Konstantinos, Schmidt Olle, Batzeli Katerina, Sanz Palacio Salvador Domingo, Martin Hans-Peter, Guerreiro Pedro, Andrikienė Laima Liucija, Gill Neena

3.2) beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 113):

- Daciana Octavia Sârbu. Forslag til beslutning om klimaændringernes indvirkning på stigningen i antallet af malariatilfælde (B6-0618/2008)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

DEVE


8. Mundtlige forespørgsler og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter)

Formanden havde modtaget

1) følgende mundtlige forespørgsler (forretningsordenens artikel 108):

- (O-0116/2008) af Ingeborg Gräßle for CONT til Rådet: Rådets tilgang til revidering af OLAF-forordningen (B6-0492/2008)

- (O-0120/2008) af Hannes Swoboda, Reino Paasilinna, Eluned Morgan og Atanas Paparizov for PSE-Gruppen, Giles Chichester, Alejo Vidal-Quadras, Herbert Reul, Angelika Niebler, Gunnar Hökmark og Jerzy Buzek for PPE-DE-Gruppen til Rådet: Fortsættelse og rettidig afslutning af lovgivningsprocessen om den tredje energipakke (B6-0493/2008)

- (O-0133/2008) af Gérard Deprez for LIBE til Kommissionen: Fremskridtene i 2008 for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed i EU (B6-0494/2008).

2) følgende skriftlige erklæringer til optagelse i register (forretningsordenens artikel 116):

- Bill Newton Dunn om ændring af habitatdirektivet (0104/2008)

- Andreas Mölzer om sikkerhed ved (ud)bygning af atomkraftværker (0105/2008).


9. Bortfaldne skriftlige erklæringer

De skriftlige erklæringer nr. 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71/2008 havde ikke opnået det fornødne antal underskrifter, og de bortfaldt derfor i henhold til forretningsordenens artikel 116, stk. 5.


10. Andragender

Formanden havde, jf. forretningsordenens artikel 191, stk. 5, henvist følgende andragender, som var optaget i registret på nedenstående datoer, til det kompetente udvalg:

Den 21.11.2008

Lucia Glinqvist nr.1588/2008); Surujlall Motilall (nr.1589/2008); (navn fortroligt) (nr.1590/2008); Niculae Iacobescu (nr.1591/2008); Pana Corneliu Dragos (nr.1592/2008); (navn fortroligt) (nr.1593/2008); Marco Da Prato (nr.1594/2008); (navn fortroligt) (nr.1595/2008); Lorenzo Ciuffreda (nr.1596/2008); Thomas Niesner (nr.1597/2008); Pierangelo Braguti (nr.1598/2008); Slobodan Sibincic (European Business Press (EBP)) (nr.1599/2008); Luis Mira (Confederação dos Agricultores de Portugal) (nr.1600/2008); (navn fortroligt) (nr.1601/2008); Gennaro Sepe (nr.1602/2008); (navn fortroligt) (nr.1603/2008); (navn fortroligt) (nr.1604/2008); Valentina Di Giovanni (nr.1605/2008); (navn fortroligt) (nr.1606/2008); Mauro Frandoli (nr.1607/2008); (navn fortroligt) (nr.1608/2008); (navn fortroligt) (nr.1609/2008); (navn fortroligt) (nr.1610/2008); Marna Folke (nr.1611/2008); (navn fortroligt) (nr.1612/2008); Radu Liana (nr.1613/2008); Robert Dunford (nr.1614/2008); Ioannis Andriopoulos (nr.1615/2008).

Den 27.11.2008

de Dominique Achispon (Syndicat National des Officiers de Police) (nr.1616/2008); Jan Kotowski (nr.1617/2008); Bruni Gerland (nr.1618/2008); Kosta Ivanov Avgostov (nr.1619/2008); Konstantinos Anastopoulos (Panellinia Enosi Forotechnon Epistimonon) (3 underskrifter) (nr.1620/2008); Johann Draihahn (nr.1621/2008); Beate Schön (nr.1622/2008); Arkadiusz Zyszczynski (nr.1623/2008); Gotilde Valenti (nr.1624/2008); Jörg Hagen (Jörg Hagen Güterkraftverkehr) (nr.1625/2008); Eve Hilaire (F.N.P.A.P.A.M.) (500 underskrifter) (nr.1626/2008); Dumitriu Negura (nr.1627/2008); Maria do Rosário de Fátima Fragoso Benge (nr.1628/2008); Dejan Velickovic (nr.1629/2008); Oleg Gorev (Dr. Gorev Engelmann und Kollegen) (nr.1630/2008); Jim Paul (Jim Paul Associates Ltd.) (nr.1631/2008); Bernd Russmann (nr.1632/2008); Giorgios Toussas (Komunistiko Komma Elladas) (nr.1633/2008); Domingo de Jesús Trujillo Guedes (nr.1634/2008); Katarina Meister (nr.1635/2008).

Den 01.12.2008

de Andreas Panagiotopoulos (nr.1636/2008); Peter Troianski (Association of the free speech "Anna Politkovskaia") (nr.1637/2008); (navn fortroligt) (nr.1638/2008); Peter Bursch (nr.1639/2008); Georgy Gospodinov (nr.1640/2008); (navn fortroligt) (nr.1641/2008); Herwig Kerscher (nr.1642/2008); Antonio Deniz Sanchez (nr.1643/2008); (navn fortroligt) (nr.1644/2008); Flavio Miccono (I.P.A.) (nr.1645/2008); Clara Sens (nr.1646/2008); David Collins (nr.1647/2008); Shelley Walsh (nr.1648/2008); (navn fortroligt) (nr.1649/2008); Dimitrios Pelekanos (nr.1650/2008); Heike Passarge (nr.1651/2008); (navn fortroligt) (nr.1652/2008); Stefano Spallano (nr.1653/2008); Ileana Anin (nr.1654/2008); Tadeusz, Janusz Pieczonka (nr.1655/2008); Gheorghe Ion (nr.1656/2008); David Morrish (Institution of civil engineers) (nr.1657/2008); Maria Koskinen (nr.1658/2008); Dieter Zissner (nr.1659/2008); Gennaro Ciancio (nr.1660/2008); Mike Santo Valentino Portera (nr.1661/2008); Mauno Suni (nr.1662/2008); Rodrigo Alejandro Digironimo (nr.1663/2008); Erkan Güvenkiris (nr.1664/2008); Becky Hogge (Open Rights Group) (nr.1665/2008); Claudio Pascucci (nr.1666/2008); (navn fortroligt) (nr.1667/2008); Rudolf Brockmann (nr.1668/2008); Klaus Samer (nr.1669/2008); Petri Salo (Vakuutusongelmaisten litto r.y. (Federation for Consumers with insurance related problems)) (nr.1670/2008); Rolf Didzus (nr.1671/2008); (navn fortroligt) (nr.1672/2008); Marianne Goschin (nr.1673/2008); (navn fortroligt) (nr.1674/2008); Alexander Karakachanov (Bulgarian Green Party) (nr.1675/2008); Kay Keane (nr.1676/2008); Giulia Serena Maria Bonifazio (nr.1677/2008); John McDermott (nr.1678/2008); (navn fortroligt) (nr.1679/2008); Nieves Ibeas Vuelta (Chunta Aragonesista) (nr.1680/2008); Eugenio Oria (2 underskrifter) (nr.1681/2008); José Pablo Vázquez Hierro (Asociación Mesa de la Ría) (nr.1682/2008); Iuliu Stanciulescu (nr.1683/2008); (navn fortroligt) (nr.1684/2008); Patrizia Marrocco (nr.1685/2008); Álvaro Marichalar y Sáenz de Tejada (nr.1686/2008); Emmanuel I. Papadakis (2 underskrifter) (nr.1687/2008); George G.F. Milne (National Sheep Association - Development Officer for Scotland: Mr George Milne) (6000 underskrifter) (nr.1688/2008).


11. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger

BUDG

- Ændring af den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (2008/2325(INI))
(Jf. Formandskonferencens afgørelse af 11.12.2008).


12. Arbejdsplan

Næste punkt på dagsordenen var fastsættelse af arbejdsplanen.

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden december II 2008 (PE 416.252/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 132):

Mandag, Tirsdag, Onsdag

Ingen ændring

Torsdag

Anmodning fra JURI om i overensstemmelse med artikel 131 at sætte betænkning af Georgios Papastamkos om ændret forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af konventionen om international garantistillelse for mobilt udstyr og protokollen til nævnte konvention om specifikke forhold for flymateriel, vedtaget samlet i Cape Town den 16. november 2001, til afstemning om torsdagen.

Parlamentet godkendte denne anmodning.

Arbejdsplanen fastsattes således.


13. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 144:

Maria Petre, Gyula Hegyi, Jules Maaten, László Tőkés, Giovanni Robusti, Věra Flasarová, Gerard Batten, Sergej Kozlík, Carlos José Iturgaiz Angulo, Csaba Sándor Tabajdi, Marco Cappato, Monica Frassoni, Mieczysław Edmund Janowski, Søren Bo Søndergaard, Georgios Georgiou, Irena Belohorská, Ioannis Varvitsiotis, Maria Matsouka, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Roberto Musacchio, Hans-Peter Martin, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Maria Eleni Koppa, Jelko Kacin, László Surján, Silvia-Adriana Ţicău, Jaromír Kohlíček, Mairead McGuinness, Marco Pannella og Ioannis Gklavakis.

FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

Talere: Dariusz Maciej Grabowski, Dimitrios Papadimoulis, Milan Gaľa, Ewa Tomaszewska, Nicodim Bulzesc, Pedro Guerreiro, Colm Burke, Ryszard Czarnecki, Ilda Figueiredo, Roger Helmer og Charles Tannock.


14. Tilrettelæggelse af arbejdstiden ***II (forhandling)

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/88/EF om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden [10597/2/2008 - C6-0324/2008 - 2004/0209(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Alejandro Cercas (A6-0440/2008)

Alejandro Cercas forelagde indstillingen ved andenbehandling.

Talere: Valérie Létard (formand for Rådet) og Vladimír Špidla (medlem af Kommissionen).

Talere: José Albino Silva Peneda for PPE-DE-Gruppen, Jan Andersson for PSE-Gruppen, Elizabeth Lynne for ALDE-Gruppen, Elisabeth Schroedter for Verts/ALE-Gruppen, Roberta Angelilli for UEN-Gruppen, Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen, Derek Roland Clark for IND/DEM-Gruppen, Irena Belohorská løsgænger, Philip Bushill-Matthews, Karin Jöns, Bernard Lehideux, Jean Lambert, Roberto Musacchio, Andreas Mölzer, Thomas Mann, Yannick Vaugrenard, Siiri Oviir, Ilda Figueiredo, Jim Allister, Csaba Őry, Maria Matsouka, Marian Harkin, Georgios Toussas, Juan Andrés Naranjo Escobar, Pier Antonio Panzeri, Patrizia Toia, Gabriele Stauner, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Richard Falbr, Mihael Brejc og Anja Weisgerber.

FORSÆDE: Luigi COCILOVO
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Mario Mauro, Stephen Hughes, Ewa Tomaszewska, Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David, Jan Tadeusz Masiel, Gabriela Creţu, Jacek Protasiewicz og Proinsias De Rossa.

Talere: Valérie Létard, Vladimír Špidla og Alejandro Cercas.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.7 i protokollen af 17.12.2008.


15. Europæiske samarbejdsudvalg (omarbejdning) ***I (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder og fællesskabskoncerner med henblik på at informere og høre arbejdstagerne (omarbejdning) [KOM(2008)0419 - C6-0258/2008 - 2008/0141(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Philip Bushill-Matthews (A6-0454/2008)

Philip Bushill-Matthews forelagde sin betænkning.

Talere: Vladimír Špidla (medlem af Kommissionen) og Valérie Létard (formand for Rådet).

Talere: Jan Cremers for PSE-Gruppen, Bernard Lehideux for ALDE-Gruppen, Elisabeth Schroedter for Verts/ALE-Gruppen, Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen, Jean Louis Cottigny, Siiri Oviir, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Silvia-Adriana Ţicău og Stephen Hughes.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ewa Tomaszewska, Ilda Figueiredo og Karin Jöns.

Talere: Valérie Létard, Vladimír Špidla og Philip Bushill-Matthews.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 3.19 i protokollen af 16.12.2008.


16. Sikkerhedskrav til legetøj ***I (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav til legetøj [KOM(2008)0009 - C6-0039/2008 - 2008/0018(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Marianne Thyssen (A6-0441/2008)

Marianne Thyssen forelagde sin betænkning.

Talere: Valérie Létard (formand for Rådet) og Günter Verheugen (næstformand i Kommissionen).

Talere: Anne Ferreira (ordfører for udtalelse fra ENVI), David Hammerstein (ordfører for udtalelse fra ITRE ) og Andreas Schwab for PPE-DE-Gruppen.

FORSÆDE: Gérard ONESTA
næstformand

Talere: Anna Hedh for PSE-Gruppen, Karin Riis-Jørgensen for ALDE-Gruppen, Heide Rühle for Verts/ALE-Gruppen, Seán Ó Neachtain for UEN-Gruppen, Eva-Britt Svensson for GUE/NGL-Gruppen, Hélène Goudin for IND/DEM-Gruppen, Zita Pleštinská, Evelyne Gebhardt, Zuzana Roithová, Arlene McCarthy, Emmanouil Angelakas og Christel Schaldemose.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Colm Burke, Hiltrud Breyer og Jacques Toubon.

Talere: Günter Verheugen og Marianne Thyssen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.11 i protokollen af 18.12.2008.


17. Overførsel af forsvarsprodukter inden for Fællesskabet ***I (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forenkling af vilkår og betingelser for overførsel af forsvarsprodukter inden for Fællesskabet [KOM(2007)0765 - C6-0468/2007 - 2007/0279(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Heide Rühle (A6-0410/2008)

Heide Rühle forelagde sin betænkning.

Günter Verheugen (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Hannes Swoboda (ordfører for udtalelse fra ITRE ) og Jacques Toubon for PPE-DE-Gruppen.

FORSÆDE: Adam BIELAN
næstformand

Talere: Manuel Medina Ortega for PSE-Gruppen, Leopold Józef Rutowicz for UEN-Gruppen, Tobias Pflüger for GUE/NGL-Gruppen, Nils Lundgren for IND/DEM-Gruppen, Malcolm Harbour, Jan Cremers, Charlotte Cederschiöld, Barbara Weiler, Marian Zlotea og Geoffrey Van Orden.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ioan Mircea Paşcu og Bogusław Liberadzki.

Talere: Günter Verheugen og Heide Rühle.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 3.20 i protokollen af 16.12.2008.


18. Typegodkendelse af motorkøretøjer og motorer ***I (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om typegodkendelse af motorkøretøjer og motorer med hensyn til emissioner fra tunge erhvervskøretøjer (Euro VI) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer [KOM(2007)0851 - C6-0007/2008 - 2007/0295(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Matthias Groote (A6-0329/2008)

Matthias Groote forelagde sin betænkning.

Günter Verheugen (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Anja Weisgerber (ordfører for udtalelse fra IMCO), Johannes Blokland (ordfører for udtalelse fra TRAN), Richard Seeber for PPE-DE-Gruppen, Silvia-Adriana Ţicău for PSE-Gruppen, Holger Krahmer for ALDE-Gruppen, Leopold Józef Rutowicz for UEN-Gruppen, Urszula Krupa for IND/DEM-Gruppen, og Bogusław Liberadzki.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Zuzana Roithová og Malcolm Harbour.

Matthias Groote tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 3.21 i protokollen af 16.12.2008.


19. Indtægtsskabende projekter for EFRU, ESF og Samhørighedsfonden *** (forhandling)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning (EF) om ændring af forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden, for så vidt angår visse indtægtsskabende projekter [13874/2008 - C6-0387/2008 - 2008/0186(AVC)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Stavros Arnaoutakis (A6-0477/2008)

Stavros Arnaoutakis forelagde sin betænkning.

Vladimír Špidla (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Jan Olbrycht for PPE-DE-Gruppen, Jean Marie Beaupuy for ALDE-Gruppen, Mieczysław Edmund Janowski for UEN-Gruppen, Lambert van Nistelrooij, Gábor Harangozó, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Jan Březina, Silvia-Adriana Ţicău og Andrzej Jan Szejna.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Zuzana Roithová.

Talere: Vladimír Špidla og Stavros Arnaoutakis.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 3.22 i protokollen af 16.12.2008.


20. Turismens indvirkning på kystområder (kortfattet forelæggelse)

Betænkning: Regionale udviklingsaspekter ved turismens indvirkning på kystområder [2008/2132(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Jamila Madeira (A6-0442/2008)

Jamila Madeira forelagde sin betænkning.

Vladimír Špidla (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 3.14 i protokollen af 16.12.2008.


21. Mediekendskab i en digital verden (kortfattet forelæggelse)

Betænkning: Mediekendskab i en digital verden [2008/2129(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Christa Prets (A6-0461/2008)

Christa Prets forelagde sin betænkning.

Vladimír Špidla (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 3.15 i protokollen af 16.12.2008.


22. Vildledende praksis hos udgivere af erhvervsvejvisere (kortfattet forelæggelse)

Betænkning: Vildledende udgivere af erhvervsvejvisere (andragende 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 m.fl.) [2008/2126(INI)] - Udvalget for Andragender. Ordfører: Simon Busuttil (A6-0446/2008)

Simon Busuttil forelagde sin betænkning.

Vladimír Špidla (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 3.25 i protokollen af 16.12.2008.


23. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 416.252/OJMA).


24. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.35.

Harald Rømer

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Cottigny, Coûteaux, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Ek, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Flasarová, Flautre, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knapman, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Laperrouze, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Popa, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zlotea, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik