Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 221kWORD 160k
Maanantai 15. joulukuuta 2008 - Strasbourg
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 3.Parlamentin kokoonpano
 4.Yhteispäätösmenettelyä noudattaen hyväksyttyjen säädösten allekirjoittaminen
 5.Oikaisu (työjärjestyksen 204 a artikla)
 6.Istuntokalenteri
 7.Vastaanotetut asiakirjat
 8.Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)
 9.Rauenneet kirjalliset kannanotot
 10.Vetoomukset
 11.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 12.Käsittelyjärjestys
 13.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 14.Työajan järjestäminen ***II (keskustelu)
 15.Eurooppalainen yritysneuvosto (uudelleenlaatiminen) ***I (keskustelu)
 16.Lelujen turvallisuus ***I (keskustelu)
 17.Puolustukseen liittyvien tuotteiden siirrot ***I (keskustelu)
 18.Moottoriajoneuvojen ja moottorien tyyppihyväksyntä ***I (keskustelu)
 19.EAKR, ESR, koheesiorahasto (tuloja tuottavat hankkeet) *** (keskustelu)
 20.Matkailun rannikkoalueisiin kohdistuvan vaikutuksen aluekehitykselliset näkökohdat (lyhyt esittely)
 21.Medialukutaito digitaalisessa maailmassa (lyhyt esittely)
 22.Yrityshakemistoyhtiöiden harhaanjohtavat käytännöt (lyhyt esittely)
 23.Seuraavan istunnon esityslista
 24.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Hans-Gert PÖTTERING

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 17.05.


2. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


3. Parlamentin kokoonpano

Toimivaltaiset Saksan liittotasavallan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Martin Kastler on nimitetty parlamentin jäseneksi Alexander Radwanin tilalle 4.12.2008 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Martin Kastler osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, että ei harjoita tehtävää, joka on ristiriidassa Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa.


4. Yhteispäätösmenettelyä noudattaen hyväksyttyjen säädösten allekirjoittaminen

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa tiistaina parlamentin työjärjestyksen 68 artiklan mukaisesti yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat yhteispäätösmenettelyä noudattaen hyväksytyt säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös ohjelman käynnistämisestä korkea-asteen koulutuksen laadun parantamiseksi ja kulttuurien välisen ymmärtämyksen edistämiseksi kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön avulla (Erasmus Mundus) (2009–2013) (03702/2008/LEX - C6-0507/2008 - 2007/0145(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (03671/2008/LEX - C6-0506/2008 - 2007/0121(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi neuvoston direktiivien 76/768/ETY, 88/378/ETY, 1999/13/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2000/53/EY, 2002/96/EY ja 2004/42/EY muuttamisesta niiden mukauttamiseksi aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annettuun asetukseen (EY) … (03672/2008/LEX - C6-0505/2008 - 2007/0212(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi (03653/2008/LEX - C6-0504/2008 - 2005/0167(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EY) N:o 648/2004 muuttamisesta sen mukauttamiseksi aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annettuun asetukseen (EY) N:o … (03673/2008/LEX - C6-0503/2008 - 2007/0213(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös internetiä ja muuta viestintäteknologiaa käyttävien lasten suojelua koskevan monivuotisen yhteisön ohjelman perustamisesta (03700/2008/LEX - C6-0502/2008 - 2008/0047(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus rahoitusvälineen perustamisesta elintarvikkeiden jyrkkään hinnannousuun liittyvää nopeaa toimintaa varten kehitysmaissa (03709/2008/LEX - C6-0501/2008 - 2008/0149(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös Euroopan luovuuden ja innovoinnin teemavuodesta (2009) (03691/2008/LEX - C6-0500/2008 - 2008/0064(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan koulutussäätiön perustamisesta (uudelleenlaadittu toisinto) (03717/2008/LEX - C6-0499/2008 - 2007/0163(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kansanterveyttä sekä työterveyttä ja työturvallisuutta koskevista yhteisön tilastoista (03716/2008/LEX - C6-0498/2008 - 2007/0020(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös nuorisotoimintaohjelman (Youth in Action) perustamisesta ajanjaksoksi 2007–2013 tehdyn päätöksen N:o 1719/2006/EY muuttamisesta (03680/2008/LEX - C6-0497/2008 - 2008/0023(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös Kulttuuri-ohjelman perustamisesta (2007–2013) tehdyn päätöksen N:o 1855/2006/EY muuttamisesta (03679/2008/LEX - C6-0496/2008 - 2008/0024(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös aktiivisen Euroopan kansalaisuuden edistämiseksi vuosina 2007–2013 toteutettavasta Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1904/2006/EY muuttamisesta (03678/2008/LEX - C6-0495/2008 - 2008/0029(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan rautatieviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 881/2004 (virastoasetus) muuttamisesta (03669/2008/LEX - C6-0494/2008 - 2006/0274(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös elinikäisen oppimisen toimintaohjelman perustamisesta tehdyn päätöksen N:o 1720/2006/EY muuttamisesta (03677/2008/LEX - C6-0493/2008 - 2008/0025(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös Euroopan yritys- ja kauppatilastojen uudenaikaistamisohjelmasta (MEETS) (03663/2008/LEX - C6-0492/2008 - 2007/0156(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi yhteisön rautateiden turvallisuudesta annetun direktiivin 2004/49/EY (rautatieturvallisuusdirektiivi) muuttamisesta (03668/2008/LEX - C6-0491/2008 - 2006/0272(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikkeissa käytettävistä aromeista ja tietyistä ainesosista, joilla on aromaattisia ominaisuuksia, sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/91, asetusten (EY) N:o 2232/96 ja (EY) N:o 110/2008 sekä direktiivin 2000/13/EY muuttamisesta (03661/2008/LEX - C6-0490/2008 - 2006/0147(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta 2-(2-metoksietoksi)etanolin, 2-(2-butoksietoksi)etanolin, metyleenidifenyylidi-isosyanaatin, sykloheksaanin ja ammoniumnitraatin markkinoille saattamisen ja käytön rajoitusten osalta (03665/2008/LEX - C6-0489/2008 - 2007/0200(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikelisäaineista (03660/2008/LEX - C6-0488/2008 - 2006/0145(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäisestä hyväksymismenettelystä (03658/2008/LEX - C6-0487/2008 - 2006/0143(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvike-entsyymeistä sekä neuvoston direktiivin 83/417/ETY, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999, direktiivin 2000/13/EY, neuvoston direktiivin 2001/112/EY ja asetuksen (EY) N:o 258/97 muuttamisesta (03659/2008/LEX - C6-0486/2008 - 2006/0144(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi ympäristönlaatunormeista vesipolitiikan alalla, direktiivien 82/176/ETY, 83/513/ETY, 84/156/ETY, 84/491/ETY ja 86/280/ETY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta sekä direktiivin 2000/60/EY muuttamisesta (03644/1/2008/LEX - C6-0485/2008 - 2006/0129(COD))


5. Oikaisu (työjärjestyksen 204 a artikla)

Asiasta vastaava valiokunta on lähettänyt seuraavan oikaisun Euroopan parlamentin hyväksymään tekstiin:

- oikaisu Euroopan parlamentin kantaan, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 3. syyskuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2008 antamiseksi aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta sekä asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta - P6_TA-PROV(2008)0392 (KOM(2007)0355 – C6 0197/2007 – 2007/0121(COD)) - ENVI

Työjärjestyksen 204 a artiklan 4 kohdan mukaisesti oikaisu katsotaan hyväksytyksi ellei poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä pyydä 48 tunnin kuluessa ilmoituksesta, että asiasta äänestetään.

Oikaisu on saatavilla Séance en direct -sivustolla.


6. Istuntokalenteri

Vuoden 2009 istuntokalenteria hyväksyttäessä (istunnon pöytäkirja 21.5.2008, kohta 5.1) päätettiin, että huhtikuun 2009 istuntojakso alkaa maanantain sijasta tiistaina ortodoksisen pääsiäisen vieton vuoksi.

Puheenjohtajakokous oli päättänyt kokouksessaan 11. joulukuuta 2008, että kyseinen istuntojakso alkaa tiistaina 21.4.2009 klo 17.00 ja päättyy perjantaina 24.4.2009 klo 13.00.


7. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahastosta annetun asetuksen (EY) N:o 1081/2006 muuttamisesta uusien tukikelpoisten kustannustyyppien lisäämiseksi (KOM(2008)0813 - C6-0454/2008 - 2008/0232(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

EMPL

lausuntoa varten :

BUDG, CONT

- Ehdotus talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen muuttamiseksi (KOM(2008)0834 - C6-0465/2008 - 2008/2320(ACI))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

AFCO

lausuntoa varten :

BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöön ottamisesta (KOM(2008)0833 - C6-0466/2008 - 2008/2321(ACI))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

BUDG

lausuntoa varten :

DEVE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi metrologiaa koskevien neuvoston direktiivien 71/317/ETY, 71/347/ETY, 71/349/ETY, 74/148/ETY, 75/33/ETY, 76/765/ETY, 76/766/ETY ja 86/217/ETY kumoamisesta (KOM(2008)0801 - C6-0467/2008 - 2008/0227(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

IMCO

lausuntoa varten :

ITRE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä sekä kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (KOM(2008)0817 - C6-0469/2008 - 2008/0237(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

TRAN

lausuntoa varten :

JURI, IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi bensiinihöyryn talteenotto -ohjelman toisesta vaiheesta, joka koskee henkilöautojen polttoainetäydennystä huoltoasemilla (KOM(2008)0812 - C6-0470/2008 - 2008/0229(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

ENVI

lausuntoa varten :

ITRE

- Ehdotus neuvoston direktiiviksi afrikkalaisen hevosruton valvontasäännöistä ja torjuntatoimenpiteistä (kodifioitu toisinto) (KOM(2008)0697 - C6-0478/2008 - 2008/0204(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

JURI

- Ehdotus neuvoston direktiiviksi eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista elävien hevoseläinten liikkuvuuden ja kolmansista maista tapahtuvan tuonnin osalta (kodifioitu toisinto) (KOM(2008)0715 - C6-0479/2008 - 2008/0219(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi elinsiirtoa varten tarkoitettujen ihmiselinten laatu- ja turvallisuusvaatimuksista (KOM(2008)0818 - C6-0480/2008 - 2008/0238(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

ENVI

lausuntoa varten :

JURI, LIBE

- Ehdotus neuvoston asetukseksi euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001 vaikutusten laajentamisesta koskemaan niitä jäsenvaltioita, jotka eivät ole ottaneet euroa yhtenäisvaluutaksi, 28 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1339/2001 muuttamisesta (14533/2008 - C6-0481/2008 – 2007/0192B(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

LIBE

lausuntoa varten :

ECON

2) parlamentin valiokunnilta:

2.1) mietinnöt:

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kauppaa koskevan yhteisön järjestelmän parantamiseksi ja laajentamiseksi (KOM(2008)0016 - C6-0043/2008 - 2008/0013(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Avril Doyle (A6-0406/2008)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden pyrkimyksistä vähentää kasvihuonekaasupäästöjään osana yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen vähentämissitoumusten täyttämistä vuoteen 2020 mennessä (KOM(2008)0017 - C6-0041/2008 - 2008/0014(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Satu Hassi (A6-0411/2008)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi hiilidioksidin geologisesta varastoinnista ja neuvoston direktiivien 85/337/ETY ja 96/61/EY, direktiivien 2000/60/EY, 2001/80/EY, 2004/35/EY ja 2006/12/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1013/2006 muuttamisesta (KOM(2008)0018 - C6-0040/2008 - 2008/0015(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Chris Davies (A6-0414/2008)

- Mietintö EU:n rajaturvallisuusviraston (Frontex) ja Euroopan rajavalvontajärjestelmän (Eurosur) arvioinnista ja jatkokehityksestä (2008/2157(INI)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Javier Moreno Sánchez (A6-0437/2008)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston suositukseksi ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen perustamisesta (KOM(2008)0179 - C6-0163/2008 - 2008/0069(COD)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Jan Andersson (A6-0438/2008)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi lelujen turvallisuudesta (KOM(2008)0009 - C6-0039/2008 - 2008/0018(COD)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Marianne Thyssen (A6-0441/2008)

- Mietintö matkailun rannikkoalueisiin kohdistuvan vaikutuksen aluekehityksellisistä näkökohdista (2008/2132(INI)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Jamila Madeira (A6-0442/2008)

- Mietintö rauhanrakentamista ja valtiorakenteiden kehittämistä konfliktin jälkeisissä tilanteissa koskevista kehitysnäkymistä (2008/2097(INI)) - DEVE-valiokunta - Esittelijä: Nirj Deva (A6-0445/2008)

- Mietintö yrityshakemistoyhtiöiden harhaanjohtavia käytäntöjä koskevasta selvityksestä (mm. vetoomukset nro 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007 ja 0562/2007) (2008/2126(INI)) - PETI-valiokunta - Esittelijä: Simon Busuttil (A6-0446/2008)

- Mietintö suosituksista komissiolle virallisesta eurooppalaisesta asiakirjasta (2008/2124(INI)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Manuel Medina Ortega (A6-0451/2008)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta tai työntekijöiden tiedottamis- ja kuulemismenettelyn käyttöönottamisesta yhteisönlaajuisissa yrityksissä tai yritysryhmissä (uudelleenlaadittu toisinto) (KOM(2008)0419 - C6-0258/2008 - 2008/0141(COD)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Philip Bushill-Matthews (A6-0454/2008)

- Mietintö tiedosta, luovuudesta ja innovoinnista elinikäisen oppimisen ansiosta - Koulutus 2010 -työohjelman täytäntöönpano (2008/2102(INI)) - CULT-valiokunta - Esittelijä: Ljudmila Novak (A6-0455/2008)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2001/470/EY muuttamisesta (KOM(2008)0380 - C6-0248/2008 - 2008/0122(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Ona Juknevičienė (A6-0457/2008)

- *** Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan Euro–Välimeri-sopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä (13104/2007 - C6-0383/2008 - 2007/0137(AVC)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0458/2008)

- Mietintö suosituksista komissiolle aikuisten oikeudellisesta suojelusta: valtioiden väliset vaikutukset (2008/2123(INI)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Antonio López-Istúriz White (A6-0460/2008)

- Mietintö medialukutaidosta digitaalisessa maailmassa (2008/2129(INI)) - CULT-valiokunta - Esittelijä: Christa Prets (A6-0461/2008)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta keskisuuria yrityksiä koskevien tiettyjen julkistamisvaatimusten sekä konsolidoitujen tilinpäätösten laatimista koskevan velvoitteen osalta (KOM(2008)0195 - C6-0173/2008 - 2008/0084(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Ieke Van Den Burg (A6-0462/2008)

- Mietintö eurooppalaisesta ammatillisen liikkuvuuden toimintasuunnitelmasta (2007-2010) (2008/2098(INI)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Monica Maria Iacob-Ridzi (A6-0463/2008)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista (kodifioitu toisinto) (KOM(2008)0358 - C6-0271/2008 - 2008/0116(CNS)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Diana Wallis (A6-0464/2008)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi niiden takeiden yhteensovittamisesta samanveroisiksi, joita jäsenvaltioissa vaaditaan perustamissopimuksen 48 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden jäsenten sekä ulkopuolisten etujen suojaamiseksi osakeyhtiöitä perustettaessa sekä niiden pääomaa säilytettäessä ja muutettaessa (kodifioitu toisinto) (KOM(2008)0544 - C6-0316/2008 - 2008/0173(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Diana Wallis (A6-0465/2008)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi luonnollisten henkilöiden henkilökohtaisen omaisuuden lopullisessa tuonnissa jäsenvaltiosta sovellettavista verovapauksista (kodifioitu toisinto) (KOM(2008)0376 - C6-0290/2008 - 2008/0120(CNS)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Diana Wallis (A6-0466/2008)

- Mietintö suosituksista komissiolle sähköisestä oikeudenkäytöstä (2008/2125(INI)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Diana Wallis (A6-0467/2008)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eurometallirahojen kaltaisista mitaleista ja rahakkeista annetun asetuksen (EY) N:o 2182/2004 muuttamisesta (KOM(2008)0514 [[01]] - C6-0332/2008 - 2008/0167(CNS)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Eoin Ryan (A6-0469/2008)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eurometallirahojen kaltaisista mitaleista ja rahakkeista annetun asetuksen (EY) N:o 2182/2004 soveltamisen laajentamisesta euroalueen ulkopuolisiin jäsenvaltioihin annetun asetuksen (EY) N:o 2183/2004 muuttamisesta (KOM(2008)0514 [[02]] - C6-0335/2008 - 2008/0168(CNS)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Eoin Ryan (A6-0470/2008)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Intian tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta (KOM(2008)0347 - C6-0342/2008 - 2008/0121(CNS)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Gabriele Albertini (A6-0471/2008)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 26 kohdan nojalla (KOM(2008)0732 - C6-0393/2008 - 2008/2317(ACI)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Reimer Böge (A6-0474/2008)

- *** Suositus ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (EY) Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevan asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta tiettyjen tuloja tuottavien hankkeiden osalta (13874/2008 - C6-0387/2008 - 2008/0186(AVC)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Stavros Arnaoutakis (A6-0477/2008)

- Mietintö perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa 2004–2008 (2007/2145(INI)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Giusto Catania (A6-0479/2008)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä annetun direktiivin 98/26/EY ja rahoitusvakuusjärjestelyistä annetun direktiivin 2002/47/EY muuttamisesta linkitettyjen järjestelmien sekä lainasaamisten osalta (KOM(2008)0213 - C6-0181/2008 - 2008/0082(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Piia-Noora Kauppi (A6-0480/2008)

- Mietintö esityksestä Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 10/2008 varainhoitovuodeksi 2008 (16264/2008 - C6-0461/2008 - 2008/2316(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Kyösti Virrankoski (A6-0481/2008)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (KOM(2008)0786 - C6-0449/2008 - 2008/0224(CNS)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Giuseppe Gargani (A6-0483/2008)

- Mietintö neuvoston muuttamasta esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2009 (kaikki pääluokat) ja oikaisukirjelmistä nro 1/2009 ((SEC(2008)2435 – 13702/2008 – C6 0344/2008), 2/2009 ((SEC(2008)2707) – 16259/2008 – C6-0458/2008) ja 3/2009 (SEC(2008)2840 – 16260/2008 – C6-0459/2008) esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2009 (16257/2008 - C6-0457/2008 - 2008/2026(BUD)) - BUDG-valiokunta (A6-0486/2008)

- Mietintö esityksestä Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 9/2008 varainhoitovuodeksi 2008 (16263/2008 - C6-0462/2008 - 2008/2311(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Kyösti Virrankoski (A6-0487/2008)

- *** Suositus ehdotuksesta neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (15019/2008 - C6-0463/2008 - 2007/0215(AVC)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0490/2008)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi talletusten vakuusjärjestelmästä annetun direktiivin 94/19/EY muuttamisesta talletussuojan tason ja korvausten maksuajan osalta (KOM(2008)0661 - C6-0361/2008 - 2008/0199(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Christian Ehler (A6-0494/2008)

- *** Suositus ehdotuksesta neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan vakautus- ja assosiaatiosopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (07999/2008 - C6-0453/2008 - 2008/0057(AVC)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0496/2008)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001 muuttamisesta (14533/2008 [[01]] - C6-0395/2008 - 2007/0192A(CNS)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Gérard Deprez (A6-0499/2008)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001 vaikutusten laajentamisesta koskemaan niitä jäsenvaltioita, jotka eivät ole ottaneet euroa yhtenäisvaluutaksi, annetun asetuksen (EY) N:o 1339/2001 muuttamisesta (2007/0192B(CNS)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Gérard Deprez (A6-0503/2008)

- Mietintö ehdotuksesta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen muuttamiseksi (2008/2325(INI)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Reimer Böge (A6-0504/2008)

2.2) suositukset toiseen käsittelyyn:

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista annetun direktiivin 2003/88/EY muuttamisesta (10597/2/2008 - C6-0324/2008 - 2004/0209(COD)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Alejandro Cercas (A6-0440/2008)

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan koulutussäätiön perustamisesta (uudelleenlaadittu) (11263/4/2008 - C6-0422/2008 - 2007/0163(COD)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Bernard Lehideux (A6-0473/2008)

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi mittayksikköjä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 80/181/ETY muuttamisesta (11915/3/2008 - C6-0425/2008 - 2007/0187(COD)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Arlene Mccarthy (A6-0476/2008)

3) jäseniltä:

3.1) suulliset kysymykset kyselytunnille (työjärjestyksen 109 artikla) (B6-0491/2008):

- neuvostolle

Posselt Bernd, Goudin Hélène, Lundgren Nils, Medina Ortega Manuel, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Ryan Eoin, Crowley Brian, Harkin Marian, Moraes Claude, Mitchell Gay, Higgins Jim, McGuinness Mairead, Doyle Avril, Papadimoulis Dimitrios, Ortuondo Larrea Josu, Vanhecke Frank, Paleckis Justas Vincas, Protasiewicz Jacek, Stihler Catherine, Toussas Georgios, Audy Jean-Pierre, Pafilis Athanasios, Droutsas Konstantinos, Martin Hans-Peter, Guy-Quint Catherine, Guerreiro Pedro, Andrikienė Laima Liucija, Teychenné Michel, Ţicău Silvia-Adriana

- komissiolle

Zwiefka Tadeusz, Czarnecki Ryszard, Kuc Wiesław Stefan, Ţicău Silvia-Adriana, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Ó Neachtain Seán, Cappato Marco, Medina Ortega Manuel, Papastamkos Georgios, Ryan Eoin, Mitchell Gay, Papadimoulis Dimitrios, Angelakas Emmanouil, Gklavakis Ioannis, Moraes Claude, Higgins Jim, Doyle Avril, Staes Bart, Bowis John, Ludford Sarah, Stihler Catherine, Toussas Georgios, Posselt Bernd, Goudin Hélène, Lundgren Nils, Arnaoutakis Stavros, Aylward Liam, Crowley Brian, Harkin Marian, França Armando, McGuinness Mairead, Gardini Elisabetta, Pannella Marco, Vanhecke Frank, Gál Kinga, El Khadraoui Saïd, Allister Jim, Paleckis Justas Vincas, Badia i Cutchet Maria, Chmielewski Zdzisław Kazimierz, Casaca Paulo, Willmott Glenis, Protasiewicz Jacek, Van Hecke Johan, Jackson Caroline, Riis-Jørgensen Karin, Belet Ivo, Vatanen Ari, Pafilis Athanasios, Droutsas Konstantinos, Schmidt Olle, Batzeli Katerina, Sanz Palacio Salvador Domingo, Martin Hans-Peter, Guerreiro Pedro, Andrikienė Laima Liucija, Gill Neena

3.2) päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 113 artikla):

- Daciana Octavia Sârbu. Päätöslauselmaesitys ilmastonmuutoksen vaikutuksesta malariatapausten lisääntymiseen (B6-0618/2008)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

ENVI

lausuntoa varten :

DEVE


8. Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu jäseniltä

1) suulliset kysymykset (työjärjestyksen 108 artikla):

- (O-0116/2008) Ingeborg Gräßle CONT-valiokunnan puolesta neuvostolle: Neuvoston lähestymistapa Euroopan petostentorjuntavirastoa OLAFia koskevan asetuksen tarkistamiseen (B6-0492/2008)

- (O-0120/2008) Hannes Swoboda, Reino Paasilinna, Eluned Morgan ja Atanas Paparizov PSE-ryhmän puolesta, Giles Chichester, Alejo Vidal-Quadras, Herbert Reul, Angelika Niebler, Gunnar Hökmark ja Jerzy Buzek PPE-DE-ryhmän puolesta neuvostolle: Kolmatta energiapakettia koskevan lainsäädäntömenettelyn jatkaminen ja saattaminen ajoissa päätökseen (B6-0493/2008)

- (O-0133/2008) Gérard Deprez LIBE-valiokunnan puolesta komissiolle: Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen edistyminen vuonna 2008 (B6-0494/2008).

2) kirjalliset kannanotot luetteloon kirjattavaksi (työjärjestyksen 116 artikla):

- Bill Newton Dunn luontotyyppidirektiivin muuttamiseen (0104/2008)

- Andreas Mölzer ydinreaktoreiden rakentamisen ja laajentamisen turvallisuuteen (0105/2008).


9. Rauenneet kirjalliset kannanotot

Kirjalliset kannanotot 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71/2008 ovat työjärjestyksen 116 artiklan 5 kohdan mukaisesti rauenneet, koska ne eivät ole saaneet riittävää määrää allekirjoituksia.


10. Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset, jotka on merkitty luetteloon alla ilmoitettuina päivinä, on työjärjestyksen 191 artiklan 5 kohdan mukaisesti lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan:

21.11.2008

Lucia Glinqvist (nro 1588/2008); Surujlall Motilall (nro 1589/2008); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1590/2008); Niculae Iacobescu (nro 1591/2008); Pana Corneliu Dragos (nro 1592/2008); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1593/2008); Marco Da Prato (nro 1594/2008); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1595/2008); Lorenzo Ciuffreda (nro 1596/2008); Thomas Niesner (nro 1597/2008); Pierangelo Braguti (nro 1598/2008); Slobodan Sibincic (European Business Press (EBP)) (nro 1599/2008); Luis Mira (Confederação dos Agricultores de Portugal) (nro 1600/2008); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1601/2008); Gennaro Sepe (nro 1602/2008); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1603/2008); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1604/2008); Valentina Di Giovanni (nro 1605/2008); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1606/2008); Mauro Frandoli (nro 1607/2008); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1608/2008); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1609/2008); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1610/2008); Marna Folke (nro 1611/2008); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1612/2008); Radu Liana (nro 1613/2008); Robert Dunford (nro 1614/2008); Ioannis Andriopoulos (nro 1615/2008).

27.11.2008

Dominique Achispon (Syndicat National des Officiers de Police) (nro 1616/2008); Jan Kotowski (nro 1617/2008); Bruni Gerland (nro 1618/2008); Kosta Ivanov Avgostov (nro 1619/2008); Konstantinos Anastopoulos (Panellinia Enosi Forotechnon Epistimonon) (3 allekirjoittanutta) (nro 1620/2008); Johann Draihahn (nro 1621/2008); Beate Schön (nro 1622/2008); Arkadiusz Zyszczynski (nro 1623/2008); Gotilde Valenti (nro 1624/2008); Jörg Hagen (Jörg Hagen Güterkraftverkehr) (nro 1625/2008); Eve Hilaire (F.N.P.A.P.A.M.) (500 allekirjoittanutta) (nro 1626/2008); Dumitriu Negura (nro 1627/2008); Maria do Rosário de Fátima Fragoso Benge (nro 1628/2008); Dejan Velickovic (nro 1629/2008); Oleg Gorev (Dr. Gorev Engelmann und Kollegen) (nro 1630/2008); Jim Paul (Jim Paul Associates Ltd.) (nro 1631/2008); Bernd Russmann (nro 1632/2008); Giorgios Toussas (Komunistiko Komma Elladas) (nro 1633/2008); Domingo de Jesús Trujillo Guedes (nro 1634/2008); Katarina Meister (nro 1635/2008).

1.12.2008

Andreas Panagiotopoulos (nro 1636/2008); Peter Troianski (Association of the free speech "Anna Politkovskaia") (nro 1637/2008); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1638/2008); Peter Bursch (nro 1639/2008); Georgy Gospodinov (nro 1640/2008); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1641/2008); Herwig Kerscher (nro 1642/2008); Antonio Deniz Sanchez (nro 1643/2008); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1644/2008); Flavio Miccono (I.P.A.) (nro 1645/2008); Clara Sens (nro 1646/2008); David Collins (nro 1647/2008); Shelley Walsh (nro 1648/2008); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1649/2008); Dimitrios Pelekanos (nro 1650/2008); Heike Passarge (nro 1651/2008); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1652/2008); Stefano Spallano (nro 1653/2008); Ileana Anin (nro 1654/2008); Tadeusz, Janusz Pieczonka (nro 1655/2008); Gheorghe Ion (nro 1656/2008); David Morrish (Institution of civil engineers) (nro 1657/2008); Maria Koskinen (nro 1658/2008); Dieter Zissner (nro 1659/2008); Gennaro Ciancio (nro 1660/2008); Mike Santo Valentino Portera (nro 1661/2008); Mauno Suni (nro 1662/2008); Rodrigo Alejandro Digironimo (nro 1663/2008); Erkan Güvenkiris (nro 1664/2008); Becky Hogge (Open Rights Group) (nro 1665/2008); Claudio Pascucci (nro 1666/2008); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1667/2008); Rudolf Brockmann (nro 1668/2008); Klaus Samer (nro 1669/2008); Petri Salo (Vakuutusongelmaisten litto r.y. (Federation for Consumers with insurance related problems)) (nro 1670/2008); Rolf Didzus (nro 1671/2008); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1672/2008); Marianne Goschin (nro 1673/2008); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1674/2008); Alexander Karakachanov (Bulgarian Green Party) (nro 1675/2008); Kay Keane (nro 1676/2008); Giulia Serena Maria Bonifazio (nro 1677/2008); John McDermott (nro 1678/2008); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1679/2008); Nieves Ibeas Vuelta (Chunta Aragonesista) (nro 1680/2008); Eugenio Oria (2 allekirjoittanutta) (nro 1681/2008); José Pablo Vázquez Hierro (Asociación Mesa de la Ría) (nro 1682/2008); Iuliu Stanciulescu (nro 1683/2008); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1684/2008); Patrizia Marrocco (nro 1685/2008); Álvaro Marichalar y Sáenz de Tejada (nro 1686/2008); Emmanuel I. Papadakis (2 allekirjoittanutta) (nro 1687/2008); George G.F. Milne (National Sheep Association - Development Officer for Scotland: Mr George Milne) (6000 allekirjoittanutta) (nro 1688/2008).


11. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä

BUDG-valiokunta

- Talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen muuttaminen (2008/2325(INI))
(puheenjohtajakokouksen päätös 11.12.2008)


12. Käsittelyjärjestys

Esityslistalla oli seuraavana käsittelyjärjestyksen vahvistaminen.

Joulukuun II 2008 istuntojakson lopullinen esityslistaluonnos (PE 416.252/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 132 artikla):

Maanantai, tiistai, keskiviikko

- ei muutoksia

Torstai

JURI-valiokunnan pyyntö Kapkaupungissa 16 päivänä marraskuuta 2001 yhteisesti hyväksytyn, liikkuvaan kalustoon kohdistuvia kansainvälisiä vakuusoikeuksia koskevan yleissopimuksen ja siihen liitettävän, lentokalustoon liittyviä erityiskysymyksiä koskevan pöytäkirjan tekemistä Euroopan yhteisön toimesta koskevan Georgios Papastamkosin mietinnön kirjaamiseksi torstain äänestyksiin työjärjestyksen 131 artiklan mukaisesti.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.


13. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 144 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Maria Petre, Gyula Hegyi, Jules Maaten, László Tőkés, Giovanni Robusti, Věra Flasarová, Gerard Batten, Sergej Kozlík, Carlos José Iturgaiz Angulo, Csaba Sándor Tabajdi, Marco Cappato, Monica Frassoni, Mieczysław Edmund Janowski, Søren Bo Søndergaard, Georgios Georgiou, Irena Belohorská, Ioannis Varvitsiotis, Maria Matsouka, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Roberto Musacchio, Hans-Peter Martin, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Maria Eleni Koppa, Jelko Kacin, László Surján, Silvia-Adriana Ţicău, Jaromír Kohlíček, Mairead McGuinness, Marco Pannella ja Ioannis Gklavakis.

Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

Puheenvuorot: Dariusz Maciej Grabowski, Dimitrios Papadimoulis, Milan Gaľa, Ewa Tomaszewska, Nicodim Bulzesc, Pedro Guerreiro, Colm Burke, Ryszard Czarnecki, Ilda Figueiredo, Roger Helmer ja Charles Tannock.


14. Työajan järjestäminen ***II (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista annetun direktiivin 2003/88/EY muuttamisesta [10597/2/2008 - C6-0324/2008 - 2004/0209(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Alejandro Cercas (A6-0440/2008)

Alejandro Cercas esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Puheenvuorot: Valérie Létard (neuvoston puheenjohtaja) ja Vladimír Špidla (komission jäsen).

Puheenvuorot: José Albino Silva Peneda PPE-DE-ryhmän puolesta, Jan Andersson PSE-ryhmän puolesta, Elizabeth Lynne ALDE-ryhmän puolesta, Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta, Roberta Angelilli UEN-ryhmän puolesta, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Derek Roland Clark IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Irena Belohorská, Philip Bushill-Matthews, Karin Jöns, Bernard Lehideux, Jean Lambert, Roberto Musacchio, Andreas Mölzer, Thomas Mann, Yannick Vaugrenard, Siiri Oviir, Ilda Figueiredo, Jim Allister, Csaba Őry, Maria Matsouka, Marian Harkin, Georgios Toussas, Juan Andrés Naranjo Escobar, Pier Antonio Panzeri, Patrizia Toia, Gabriele Stauner, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Richard Falbr, Mihael Brejc ja Anja Weisgerber.

Puhetta johti
varapuhemies Luigi COCILOVO

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mario Mauro, Stephen Hughes, Ewa Tomaszewska, Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David, Jan Tadeusz Masiel, Gabriela Creţu, Jacek Protasiewicz ja Proinsias De Rossa.

Puheenvuorot: Valérie Létard, Vladimír Špidla ja Alejandro Cercas.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.12.2008, kohta 5.7.


15. Eurooppalainen yritysneuvosto (uudelleenlaatiminen) ***I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta tai työntekijöiden tiedottamis- ja kuulemismenettelyn käyttöönottamisesta yhteisönlaajuisissa yrityksissä tai yritysryhmissä (uudelleenlaadittu toisinto) [KOM(2008)0419 - C6-0258/2008 - 2008/0141(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Philip Bushill-Matthews (A6-0454/2008)

Philip Bushill-Matthews esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Vladimír Špidla (komission jäsen) ja Valérie Létard (neuvoston puheenjohtaja).

Puheenvuorot: Jan Cremers PSE-ryhmän puolesta, Bernard Lehideux ALDE-ryhmän puolesta, Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jean Louis Cottigny, Siiri Oviir, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Silvia-Adriana Ţicău ja Stephen Hughes.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ewa Tomaszewska, Ilda Figueiredo ja Karin Jöns.

Puheenvuorot: Valérie Létard, Vladimír Špidla ja Philip Bushill-Matthews.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.12.2008, kohta 3.19.


16. Lelujen turvallisuus ***I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi lelujen turvallisuudesta [KOM(2008)0009 - C6-0039/2008 - 2008/0018(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Marianne Thyssen (A6-0441/2008)

Marianne Thyssen esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Valérie Létard (neuvoston puheenjohtaja) ja Günter Verheugen (komission varapuheenjohtaja).

Puheenvuorot: Anne Ferreira (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), David Hammerstein (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Andreas Schwab PPE-DE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Gérard ONESTA

Puheenvuorot: Anna Hedh PSE-ryhmän puolesta, Karin Riis-Jørgensen ALDE-ryhmän puolesta, Heide Rühle Verts/ALE-ryhmän puolesta, Seán Ó Neachtain UEN-ryhmän puolesta, Eva-Britt Svensson GUE/NGL-ryhmän puolesta, Hélène Goudin IND/DEM-ryhmän puolesta, Zita Pleštinská, Evelyne Gebhardt, Zuzana Roithová, Arlene McCarthy, Emmanouil Angelakas ja Christel Schaldemose.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Colm Burke, Hiltrud Breyer ja Jacques Toubon.

Puheenvuorot: Günter Verheugen ja Marianne Thyssen.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.12.2008, kohta 6.11.


17. Puolustukseen liittyvien tuotteiden siirrot ***I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhteisön sisällä tapahtuvia puolustukseen liittyvien tuotteiden siirtoja koskevien ehtojen yksinkertaistamisesta [KOM(2007)0765 - C6-0468/2007 - 2007/0279(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Heide Rühle (A6-0410/2008)

Heide Rühle esitteli laatimansa mietinnön.

Günter Verheugen (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Hannes Swoboda (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Jacques Toubon PPE-DE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Adam BIELAN

Puheenvuorot: Manuel Medina Ortega PSE-ryhmän puolesta, Leopold Józef Rutowicz UEN-ryhmän puolesta, Tobias Pflüger GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nils Lundgren IND/DEM-ryhmän puolesta, Malcolm Harbour, Jan Cremers, Charlotte Cederschiöld, Barbara Weiler, Marian Zlotea ja Geoffrey Van Orden.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ioan Mircea Paşcu ja Bogusław Liberadzki.

Puheenvuorot: Günter Verheugen ja Heide Rühle.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.12.2008, kohta 3.20.


18. Moottoriajoneuvojen ja moottorien tyyppihyväksyntä ***I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja moottorien tyyppihyväksynnästä raskaiden hyötyajoneuvojen päästöjen osalta (Euro VI) ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta [KOM(2007)0851 - C6-0007/2008 - 2007/0295(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Matthias Groote (A6-0329/2008)

Matthias Groote esitteli laatimansa mietinnön.

Günter Verheugen (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Anja Weisgerber (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Johannes Blokland (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Richard Seeber PPE-DE-ryhmän puolesta, Silvia-Adriana Ţicău PSE-ryhmän puolesta, Holger Krahmer ALDE-ryhmän puolesta, Leopold Józef Rutowicz UEN-ryhmän puolesta, Urszula Krupa IND/DEM-ryhmän puolesta ja Bogusław Liberadzki.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Zuzana Roithová ja Malcolm Harbour.

Matthias Groote käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.12.2008, kohta 3.21.


19. EAKR, ESR, koheesiorahasto (tuloja tuottavat hankkeet) *** (keskustelu)

Mietintö: Neuvoston asetus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevan asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta eräiden tuloja tuottavien hankkeiden osalta [13874/2008 - C6-0387/2008 - 2008/0186(AVC)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Stavros Arnaoutakis (A6-0477/2008)

Stavros Arnaoutakis esitteli laatimansa mietinnön.

Vladimír Špidla (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jan Olbrycht PPE-DE-ryhmän puolesta, Jean Marie Beaupuy ALDE-ryhmän puolesta, Mieczysław Edmund Janowski UEN-ryhmän puolesta, Lambert van Nistelrooij, Gábor Harangozó, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Jan Březina, Silvia-Adriana Ţicău ja Andrzej Jan Szejna.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Zuzana Roithová.

Puheenvuorot: Vladimír Špidla ja Stavros Arnaoutakis.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.12.2008, kohta 3.22.


20. Matkailun rannikkoalueisiin kohdistuvan vaikutuksen aluekehitykselliset näkökohdat (lyhyt esittely)

Mietintö: Matkailun rannikkoalueisiin kohdistuvan vaikutuksen aluekehitykselliset näkökohdat [2008/2132(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Jamila Madeira (A6-0442/2008)

Jamila Madeira esitteli laatimansa mietinnön.

Vladimír Špidla (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.12.2008, kohta 3.14.


21. Medialukutaito digitaalisessa maailmassa (lyhyt esittely)

Mietintö: Medialukutaito digitaalisessa maailmassa [2008/2129(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Christa Prets (A6-0461/2008)

Christa Prets esitteli laatimansa mietinnön.

Vladimír Špidla (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.12.2008, kohta 3.15.


22. Yrityshakemistoyhtiöiden harhaanjohtavat käytännöt (lyhyt esittely)

Mietintö: Yrityshakemistoyhtiöiden harhaanjohtavia käytäntöjä koskeva selvitys (mm. vetoomukset nro 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007 ja 0562/2007) [2008/2126(INI)] - Vetoomusvaliokunta. Esittelijä: Simon Busuttil (A6-0446/2008)

Simon Busuttil esitteli laatimansa mietinnön.

Vladimír Špidla (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.12.2008, kohta 3.25.


23. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 416.252/OJMA).


24. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.35.

Harald Rømer

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Cottigny, Coûteaux, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Ek, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Flasarová, Flautre, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knapman, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Laperrouze, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Popa, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zlotea, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö