Index 
Jegyzőkönyv
PDF 232kWORD 160k
2008. december 15., Hétfő - Strasbourg
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 3.A Parlament tagjai
 4.Együttdöntéssel elfogadott jogi aktusok aláírása
 5.Helyesbítés (az eljárási szabályzat 204a. cikke)
 6.Ülésnaptár
 7.Dokumentumok benyújtása
 8.Szóbeli választ igénylő kérdések és írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)
 9.Tárgytalan írásbeli nyilatkozatok
 10.Petíciók
 11.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 12.Ügyrend
 13.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 14.Munkaidő-szervezés ***II (vita)
 15.Európai Üzemi Tanács (átdolgozott szöveg) ***I (vita)
 16.A játékok biztonsága ***I (vita)
 17.A védelmi vonatkozású termékek transzfere ***I (vita)
 18.A gépjárművek és motorok típusjóváhagyása ***I (vita)
 19.Európai Regionális Fejlesztési Alap, Európai Szociális Alap és Kohéziós Alap (jövedelemtermelő projektek) *** (vita)
 20.A turizmus part menti régiókra gyakorolt hatásának regionális fejlesztési szempontjai (rövid ismertetés)
 21.Médiaműveltség a digitális világban (rövid ismertetés)
 22.A megtévesztő gyakorlatot folytató, címjegyzékekkel foglalkozó társaságok (rövid ismertetés)
 23.A következő ülésnap napirendje
 24.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


EURÓPAI PARLAMENT

ÜLÉSSZAK: 2008 - 2009

2008. december 15-18-i ülések

STRASBOURG

JEGYZŐKÖNYV

ELNÖKÖL: Hans-Gert PÖTTERING
elnök

1. Az ülésszak folytatása

Az ülést 17.05 órakor nyitják meg.


2. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.


3. A Parlament tagjai

A Német Szövetségi Köztársaság illetékes hatóságai közölték Martin Kastler európai parlamenti képviselővé történő kinevezését Alexander Radwan helyére, 2008.12.04-i hatállyal.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Martin Kastler elfoglalhatja a helyét a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őt, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesz, amely szerint nem folytat az Európai Parlament képviselőjének tisztségével összeférhetetlen tevékenységet.


4. Együttdöntéssel elfogadott jogi aktusok aláírása

Az elnök közli, hogy kedden a Tanács elnökével közösen a következő, együttdöntéssel elfogadott jogi aktusokat írja alá a Parlament eljárási szabályzata 68. cikkének megfelelően:

- Az Európai Parlament és a Tanács határozata a harmadik országokkal történő együttműködésen keresztül a felsőoktatás minőségének javítására és a kultúrák közötti megértés előmozdítására irányuló Erasmus Mundus 2009–2013 cselekvési program létrehozásáról (03702/2008/LEX - C6-0507/2008 - 2007/0145(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (03671/2008/LEX - C6-0506/2008 - 2007/0121(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 76/768/EGK, a 88/378/EGK, az 1999/13/EK tanácsi irányelveknek, és a 2000/53/EK, a 2002/96/EK és 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló …/…/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról (03672/2008/LEX - C6-0505/2008 - 2007/0212(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról (03653/2008/LEX - C6-0504/2008 - 2005/0167(COD))

- AZ Európai Parlament és a Tanács rendelete a 648/2004/EK rendeletnek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló …EK rendelethez+ való hozzáigazítása érdekében történő módosításáról (03673/2008/LEX - C6-0503/2008 - 2007/0213(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács határozata az Internetet és egyéb kommunikációs technológiákat használó gyermekek védelmére irányuló többéves közösségi program létrehozásáról (03700/2008/LEX - C6-0502/2008 - 2008/0047(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a fejlődő országok gyorsan emelkedő élelmiszeráraihoz kapcsolódó gyorsreagálási eszköz létrehozásáról (03709/2008/LEX - C6-0501/2008 - 2008/0149(COD))

- Az Európai PArlament és a Tanács határozata a kreativitás és innováció európai évéről (2009) (03691/2008/LEX - C6-0500/2008 - 2008/0064(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról (átdolgozás) (03717/2008/LEX - C6-0499/2008 - 2007/0163(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról (03716/2008/LEX - C6-0498/2008 - 2007/0020(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács határozata a 2007 és 2013 közötti időszakra a „Cselekvő ifjúság” program létrehozásáról szóló 1719/2006/EK határozat módosításáról (03680/2008/LEX - C6-0497/2008 - 2008/0023(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács határozata a Kultúra program (2007–2013) létrehozásáról szóló 1855/2006/EK határozat módosításáról (03679/2008/LEX - C6-0496/2008 - 2008/0024(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács határozata a 2007–2013-as időszakra az aktív európai polgárságot támogató „Európa a polgárokért” című program létrehozásáról szóló 1904/2006/EK határozat módosításáról (03678/2008/LEX - C6-0495/2008 - 2008/0029(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az Európai Vasúti Ügynökség létrehozásáról szóló 881/2004/EK rendelet (vasúti ügynökségi rendelet) módosításáról (03669/2008/LEX - C6-0494/2008 - 2006/0274(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács határozata az egész életen át tartó tanulás terén egy cselekvési program létrehozásáról szóló 1720/2006/EK határozat módosításáról (03677/2008/LEX - C6-0493/2008 - 2008/0025(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács határozata az Európai vállalkozási és kereskedelmi statisztikák modernizálásának (MEETS) programjáról (03663/2008/LEX - C6-0492/2008 - 2007/0156(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a közösségi vasutak biztonságáról szóló 2004/49/EK irányelv (vasúti biztonsági irányelv) módosításáról (03668/2008/LEX - C6-0491/2008 - 2006/0272(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkről, valamint az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 2232/96/EK és a 110/2008/EK rendelet, valamint a 2000/13/EK irányelv módosításáról (03661/2008/LEX - C6-0490/2008 - 2006/0147(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács határozata a 76/769/EGK tanácsi irányelvnek a 2-(2-metoxietoxi)etanol, 2-(2-butoxietoxi)etanol, metilén-difenil-diizocianát,ciklohexán és ammónium-nitrát forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásai tekintetében történő módosításáról (03665/2008/LEX - C6-0489/2008 - 2007/0200(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az élelmiszer-adalékanyagokról (03660/2008/LEX - C6-0488/2008 - 2006/0145(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszer-aromák egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról (03658/2008/LEX - C6-0487/2008 - 2006/0143(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az élelmiszerenzimekről, valamint a 83/417/EGK tanácsi irányelv, az 1493/1999/EK tanácsi rendelet, a 2000/13/EK irányelv, a 2001/112/EK tanácsi irányelv és a 258/97/EK rendelet módosításáról (03659/2008/LEX - C6-0486/2008 - 2006/0144(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács 2008/105/EK irányelve a vízpolitika területén a környezetminőségi előírásokról, a 82/176/EGK, 83/513/EGK, 84/156/EGK, 84/491/EGK és a 86/280/EGK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről, valamint a 2000/60/EK irányelv módosításáról (03644/1/2008/LEX - C6-0485/2008 - 2006/0129(COD))


5. Helyesbítés (az eljárási szabályzat 204a. cikke)

Az illetékes bizottság a következő helyesbítést nyújtotta be az Európai Parlament által elfogadott egyik szöveghez:

- Helyesbítés az Európai Parlament álláspontjához, amely első olvasatban 2008. szeptember 3-án került elfogadásra az alábbi jogszabály elfogadására tekintettel: az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK, és az 1999/45/EGK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló .../2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (kodifikált változat) - P6_TA_PROV(2008)0392 - (COM(2007)0355 – C6-0197/2007 – 2007/0121(COD)) - ENVI

Az eljárási szabályzat 204a. cikkének (4) bekezdése értelmében a helyesbítést elfogadottnak kell tekinteni, ha a bejelentésétől számított negyvennyolc órán belül sem egy képviselőcsoport, sem legalább negyven képviselő nem nyújt be kérelmet szavazásra bocsátására.

A helyesbítés elérhető a „Séance en direct” honlapon.


6. Ülésnaptár

A 2009. évi ülésnaptár elfogadása során (2008.05.21-i jegyzőkönyv 5.1. pont ) úgy határoztak, hogy a 2009. áprilisi ülés kedden, és ne hétfőn kezdődjék, tekintettel az ortodox húsvét megtartására.

Az Elnökök Értekezlete 2008. december 11-i ülésén úgy határozott, hogy a fent említett ülés 2009. április 21-én, kedden 17.00 órakor kezdődik és 2009. április 24-én, pénteken 13.00 órakor zárul.


7. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére az Európai Szociális Alapra vonatkozó 1081/2006/EK rendeletnek az ESZA-ból támogatható költségtípusok körének kiterjesztése céljából történő módosításáról (COM(2008)0813 - C6-0454/2008 - 2008/0232(COD))

utalva:

illetékes :

EMPL

vélemény :

BUDG, CONT

- Módosítástervezet az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között megkötött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló 2006. május 17-i intézményközi megállapodáshoz (COM(2008)0834 - C6-0465/2008 - 2008/2320(ACI))

utalva:

illetékes :

AFCO

vélemény :

BUDG

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács határozatára a rugalmassági eszköz igénybevételéről (COM(2008)0833 - C6-0466/2008 - 2008/2321(ACI))

utalva:

illetékes :

BUDG

vélemény :

DEVE

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a 71/317/EGK, a 71/347/EGK, a 71/349/EGK, a 74/148/EGK, a 75/33/EGK, a 76/765/EGK, a 76/766/EGK és a 86/217/EGK mérésügyi irányelvek hatályon kívül helyezéséről (COM(2008)0801 - C6-0467/2008 - 2008/0227(COD))

utalva:

illetékes :

IMCO

vélemény :

ITRE

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére az autóbusszal közlekedő utasok jogairól, valamint a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelet módosításáról (COM(2008)0817 - C6-0469/2008 - 2008/0237(COD))

utalva:

illetékes :

TRAN

vélemény :

JURI, IMCO

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a személygépkocsik üzemanyaggal való feltöltésekor a töltőállomásokon felszabaduló benzingőz II. fázisú visszanyeréséről (COM(2008)0812 - C6-0470/2008 - 2008/0229(COD))

utalva:

illetékes :

ENVI

vélemény :

ITRE

- Javaslat a Tanács irányelvére az afrikai lópestis elleni küzdelemre irányuló ellenőrzési szabályok és intézkedések megállapításáról (kodifikált változat) (COM(2008)0697 - C6-0478/2008 - 2008/0204(CNS))

utalva:

illetékes :

JURI

- Javaslat a Tanács irányelvére a lófélék mozgására és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat egészségügyi feltételekről (kodifikált változat) (COM(2008)0715 - C6-0479/2008 - 2008/0219(CNS))

utalva:

illetékes :

JURI

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére az átültetésre szánt emberi szervekre vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról (COM(2008)0818 - C6-0480/2008 - 2008/0238(COD))

utalva:

illetékes :

ENVI

vélemény :

JURI, LIBE

- Javaslat a Tanács rendeletére az euró pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló 1338/2001/EK tanácsi rendelet hatásainak az eurót közös valutaként el nem fogadó tagállamokra történő kiterjesztéséről szóló 1339/2001/EK rendelet módosításáról (14533/2008 - C6-0481/2008 – 2007/0192B(CNS))

utalva:

illetékes :

LIBE

vélemény :

ECON

2) a parlamenti bizottságok

2.1) jelentések:

- ***I Jelentés a 2003/87/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének továbbfejlesztése és kiterjesztése tekintetében történő módosítására irányuló javaslatról (COM(2008)0016 - C6-0043/2008 - 2008/0013(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Avril Doyle (A6-0406/2008)

- ***I Jelentés az üvegházhatást okozó gázkibocsátásnak a 2020-ig terjedő időszakra szóló közösségi kötelezettségvállalásoknak megfelelő szintre történő csökkentésére irányuló tagállami törekvésekről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2008)0017 - C6-0041/2008 - 2008/0014(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Satu Hassi (A6-0411/2008)

- ***I Jelentés a szén-dioxid geológiai tárolásáról, valamint a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv, a 2000/60/EK, a 2001/80/EK, a 2004/35/EK és a 2006/12/EK irányelv és az 1013/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2008)0018 - C6-0040/2008 - 2008/0015(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Chris Davies (A6-0414/2008)

- Jelentés a FRONTEX Ügynökség értékeléséről és jövőbeni fejlődéséről, valamint az európai határőrizeti rendszerről (EUROSUR) (2008/2157(INI)) - LIBE bizottság - Előadó: Javier Moreno Sánchez (A6-0437/2008)

- ***I Jelentés a szakoktatás és szakképzés európai minőségbiztosítási referenciakeretének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi ajánlásra irányuló javaslatról (COM(2008)0179 - C6-0163/2008 - 2008/0069(COD)) - EMPL bizottság - Előadó: Jan Andersson (A6-0438/2008)

- ***I Jelentés a játékok biztonságáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2008)0009 - C6-0039/2008 - 2008/0018(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Marianne Thyssen (A6-0441/2008)

- Jelentés a turizmus part menti régiókra gyakorolt hatásának regionális fejlesztési szempontjairól (2008/2132(INI)) - REGI bizottság - Előadó: Jamila Madeira (A6-0442/2008)

- Jelentés a béke megszilárdításának és az állam kiépítésének fejlesztési kilátásai konfliktus utáni helyzetekben (2008/2097(INI)) - DEVE bizottság - Előadó: Nirj Deva (A6-0445/2008)

- Jelentés a szakmai címjegyzékekkel foglalkozó társaságok megtévesztő reklámja elleni küzdelemről (0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 stb. számú petíció) (2008/2126(INI)) - PETI bizottság - Előadó: Simon Busuttil (A6-0446/2008)

- Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal az európai közokiratról (2008/2124(INI)) - JURI bizottság - Előadó: Manuel Medina Ortega (A6-0451/2008)

- ***I Jelentés az Európai Üzemi Tanács létrehozásáról vagy a közösségi szintű vállalkozások és vállalkozáscsoportok munkavállalóinak tájékoztatását és a velük folytatott konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozott szöveg) (COM(2008)0419 - C6-0258/2008 - 2008/0141(COD)) - EMPL bizottság - Előadó: Philip Bushill-Matthews (A6-0454/2008)

- Jelentés az egész életen át tartó tanulásnak a tudás, a kreativitás és az innováció fejlesztése érdekében történő megvalósításáról – az „Oktatás és képzés 2010” munkaprogram megvalósításáról (2008/2102(INI)) - CULT bizottság - Előadó: Ljudmila Novak (A6-0455/2008)

- ***I Jelentés a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat létrehozásáról szóló 2001/470/EK tanácsi határozat módosításáról szóló európai parlamenti és a tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2008)0380 - C6-0248/2008 - 2008/0122(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Ona Juknevičienė (A6-0457/2008)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodás jegyzőkönyvének a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából történő aláírásáról szóló tanácsi határozatra vonatkozó javaslatról (13104/2007 - C6-0383/2008 - 2007/0137(AVC)) - AFET bizottság - Előadó: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0458/2008)

- Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a felnőttek jogi védelméről és annak határokon átnyúló vonatkozásairól (2008/2123(INI)) - JURI bizottság - Előadó: Antonio López-Istúriz White (A6-0460/2008)

- Jelentés a médiaműveltségről a digitális világban (2008/2129(INI)) - CULT bizottság - Előadó: Christa Prets (A6-0461/2008)

- ***I Jelentés a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelvnek a középvállalkozások egyes közzétételi követelményei és a konszolidált beszámoló készítésének kötelezettsége tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2008)0195 - C6-0173/2008 - 2008/0084(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Ieke Van Den Burg (A6-0462/2008)

- Jelentés az európai foglalkoztatási mobilitási cselekvési terv (2007–2010) (2008/2098(INI)) - EMPL bizottság - Előadó: Monica Maria Iacob-Ridzi (A6-0463/2008)

- * Jelentés az állat-egészségügyi kiadásokról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) (COM(2008)0358 - C6-0271/2008 - 2008/0116(CNS)) - JURI bizottság - Előadó: Diana Wallis (A6-0464/2008)

- ***I Jelentés a biztosítékok egyenértékűvé tétele céljából a részvénytársaságok alapításának, valamint tőkéjük fenntartásának és módosításának tekintetében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik személyek érdekei védelmében a Szerződés 48. cikkének második bekezdése szerinti társaságoknak előírt biztosítékok összehangolásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) (COM(2008)0544 - C6-0316/2008 - 2008/0173(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Diana Wallis (A6-0465/2008)

- * Jelentés: a magánszemélyek személyes tulajdonának valamely tagállamból történő végleges behozatalára alkalmazandó adómentességekről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) (COM(2008)0376 - C6-0290/2008 - 2008/0120(CNS)) - JURI bizottság - Előadó: Diana Wallis (A6-0466/2008)

- Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal az e-igazságszolgáltatásról (2008/2125(INI)) - JURI bizottság - Előadó: Diana Wallis (A6-0467/2008)

- * Jelentés az euro-érmékhez hasonló emlékérmekről és érmékről szóló 2182/2004/EK rendeletet módosító tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2008)0514 [[01]] - C6-0332/2008 - 2008/0167(CNS)) - ECON bizottság - Előadó: Eoin Ryan (A6-0469/2008)

- * Jelentés az euróérmékhez hasonló emlékérmekről és érmékről szóló 2182/2004/EK rendelet hatályának a részt nem vevő tagállamokra való kiterjesztéséről szóló 2183/2004/EK rendeletet módosító tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2008)0514 [[02]] - C6-0335/2008 - 2008/0168(CNS)) - ECON bizottság - Előadó: Eoin Ryan (A6-0470/2008)

- * Jelentés az Európai Közösség és az Indiai Köztársaság között a légiközlekedés egyes kérdéseiről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2008)0347 - C6-0342/2008 - 2008/0121(CNS)) - TRAN bizottság - Előadó: Gabriele Albertini (A6-0471/2008)

- Jelentés az EU Szolidaritási Alapjának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 26. pontjával összhangban történő felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2008)0732 - C6-0393/2008 - 2008/2317(ACI)) - BUDG bizottság - Előadó: Reimer Böge (A6-0474/2008)

- *** Ajánlás az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK rendeletet bizonyos jövedelemtermelő projektek tekintetében módosító tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (13874/2008 - C6-0387/2008 - 2008/0186(AVC)) - REGI bizottság - Előadó: Stavros Arnaoutakis (A6-0477/2008)

- Jelentés az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban - 2004–2008 (2007/2145(INI)) - LIBE bizottság - Előadó: Giusto Catania (A6-0479/2008)

- ***I Jelentés a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegességéről szóló 98/26/EK irányelvnek és a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról szóló 2002/47/EK irányelvnek a kapcsolódó rendszerek és hitelkövetelések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2008)0213 - C6-0181/2008 - 2008/0082(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Piia-Noora Kauppi (A6-0480/2008)

- Jelentés az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre vonatkozó, 10/2008. számú költségvetés-módosítási tervezetéről - III. szakasz - Bizottság (16264/2008 - C6-0461/2008 - 2008/2316(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Kyösti Virrankoski (A6-0481/2008)

- * Jelentés az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2008)0786 - C6-0449/2008 - 2008/0224(CNS)) - JURI bizottság - Előadó: Giuseppe Gargani (A6-0483/2008)

- Jelentés az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre vonatkozó, a Tanács által módosított általános költségvetési tervezetéről (valamennyi szakasz), ((16257/2008 - C6 0457/2008 - 2008/2026(BUD)) valamint az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetéhez fűzött 1/2009 (SEC(2008)2435 - 13702/2008 - C6-0344/2008), 2/2009 (SEC (2008)2707 - 16259/2008 - C6-0458/2008) és 3/2009 (SEC(2008)2840 - 16260/2008 - C6-0459/2008) számú módosító indítványokról (16257/2008 - C6-0457/2008 - 2008/2026(BUD)) - BUDG bizottság (A6-0486/2008)

- Jelentés az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre vonatkozó, 9/2008. számú költségvetés-módosítási tervezetéről - III. szakasz - Bizottság (16263/2008 - C6-0462/2008 - 2008/2311(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Kyösti Virrankoski (A6-0487/2008)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, és másrészről a Horvát Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatról (15019/2008 - C6-0463/2008 - 2007/0215(AVC)) - AFET bizottság - Előadó: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0490/2008)

- ***I Jelentés a betétbiztosítási rendszerekről szóló 94/19/EK irányelvnek a fedezeti szint és a kifizetési határidő tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2008)0661 - C6-0361/2008 - 2008/0199(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Christian Ehler (A6-0494/2008)

- *** Ajánlás az EK és Albánia közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz csatolt, Bulgária és Románia EU-hoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvről szóló tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatról (07999/2008 - C6-0453/2008 - 2008/0057(AVC)) - AFET bizottság - Előadó: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0496/2008)

- * Jelentés az euro pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló 1338/2001/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló tanácsi rendelettervezetről (14533/2008 [[01]] - C6-0395/2008 - 2007/0192A(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Gérard Deprez (A6-0499/2008)

- * Jelentés az euró pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló 1338/2001/EK rendelet hatásainak az eurót közös valutaként el nem fogadó tagállamokra történő kiterjesztéséről szóló 1339/2001/EK rendelet módosítására irányuló tanácsi rendelettervezetről (2007/0192B(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Gérard Deprez (A6-0503/2008)

- Jelentés az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás módosításáról szóló tervezetről (2008/2325(INI)) - BUDG bizottság - Előadó: Reimer Böge (A6-0504/2008)

2.2) ajánlások második olvasatra:

- ***II Ajánlás második olvasatra a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 2003/88/EK irányelvet módosító európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából a Tanács által elfogadott közös álláspontról (10597/2/2008 - C6-0324/2008 - 2004/0209(COD)) - EMPL bizottság - Előadó: Alejandro Cercas (A6-0440/2008)

- ***II Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjáról az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása tekintetében (átdolgozás) (11263/4/2008 - C6-0422/2008 - 2007/0163(COD)) - EMPL bizottság - Előadó: Bernard Lehideux (A6-0473/2008)

- ***II Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjáról a mértékegységekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 80/181/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (11915/3/2008 - C6-0425/2008 - 2007/0187(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Arlene Mccarthy (A6-0476/2008)

3) a képviselők

3.1) szóbeli választ igénylő kérdések a kérdések órájára (az eljárási szabályzat 109. cikke) (B6-0491/2008)

- a Tanácsnak

Posselt Bernd, Goudin Hélène, Lundgren Nils, Medina Ortega Manuel, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Ryan Eoin, Crowley Brian, Harkin Marian, Moraes Claude, Mitchell Gay, Higgins Jim, McGuinness Mairead, Doyle Avril, Papadimoulis Dimitrios, Ortuondo Larrea Josu, Vanhecke Frank, Paleckis Justas Vincas, Protasiewicz Jacek, Stihler Catherine, Toussas Georgios, Audy Jean-Pierre, Pafilis Athanasios, Droutsas Konstantinos, Martin Hans-Peter, Guy-Quint Catherine, Guerreiro Pedro, Andrikienė Laima Liucija, Teychenné Michel, Ţicău Silvia-Adriana

- a Bizottságnak
Zwiefka Tadeusz, Czarnecki Ryszard, Kuc Wiesław Stefan, Ţicău Silvia-Adriana, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Ó Neachtain Seán, Cappato Marco, Medina Ortega Manuel, Papastamkos Georgios, Ryan Eoin, Mitchell Gay, Papadimoulis Dimitrios, Angelakas Emmanouil, Gklavakis Ioannis, Moraes Claude, Higgins Jim, Doyle Avril, Staes Bart, Bowis John, Ludford Sarah, Stihler Catherine, Toussas Georgios, Posselt Bernd, Goudin Hélène, Lundgren Nils, Arnaoutakis Stavros, Aylward Liam, Crowley Brian, Harkin Marian, França Armando, McGuinness Mairead, Gardini Elisabetta, Pannella Marco, Vanhecke Frank, Gál Kinga, El Khadraoui Saïd, Allister Jim, Paleckis Justas Vincas, Badia i Cutchet Maria, Chmielewski Zdzisław Kazimierz, Casaca Paulo, Willmott Glenis, Protasiewicz Jacek, Van Hecke Johan, Jackson Caroline, Riis-Jørgensen Karin, Belet Ivo, Vatanen Ari, Pafilis Athanasios, Droutsas Konstantinos, Schmidt Olle, Batzeli Katerina, Sanz Palacio Salvador Domingo, Martin Hans-Peter, Guerreiro Pedro, Andrikienė Laima Liucija, Gill Neena

3.2) állásfoglalásra irányuló indítványok (az eljárási szabályzat 113. cikke)

- Daciana Octavia Sârbu. Állásfoglalásra irányuló indítvány az éghajlatváltozásnak a maláriás megbetegedések előfordulásának növekedésére gyakorolt hatásáról (B6-0618/2008)

utalva:

illetékes :

ENVI

vélemény :

DEVE


8. Szóbeli választ igénylő kérdések és írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be a képviselők:

1) szóbeli választ igénylő kérdések (az eljárási szabályzat 108. cikke):

- (O-0116/2008) felteszi: Ingeborg Gräßle, a CONT bizottság nevében, a Tanácshoz: Az OLAF-rendelet felülvizsgálatára vonatkozó tanácsi megközelítés (B6-0492/2008),

- (O-0120/2008) felteszi: Hannes Swoboda, Reino Paasilinna, Eluned Morgan és Atanas Paparizov, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Giles Chichester, Alejo Vidal-Quadras, Herbert Reul, Angelika Niebler, Gunnar Hökmark és Jerzy Buzek, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, a Tanácshoz: A harmadik energiacsomagra irányuló jogalkotási eljárás folytatása és időben történő lezárása (B6-0493/2008),

- (O-0133/2008) felteszi: Gérard Deprez, a LIBE bizottság nevében a Bizottsághoz: A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló európai térség (FSJA) megvalósulása terén 2008 során elért haladás (B6-0494/2008).

2) nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 116. cikke):

- Bill Newton Dunn a természetes élőhelyekről szóló irányelv módosításáról (0104/2008),

- Andreas Mölzer az atomreaktorok építésének és bővítésének biztonságosságáról (0105/2008).


9. Tárgytalan írásbeli nyilatkozatok

A 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71/2008. sz. írásbeli nyilatkozatok nem kapták meg a szükséges számú aláírást, így azok az eljárási szabályzat 116. cikke (5) bekezdésének rendelkezései értelmében tárgytalanok.


10. Petíciók

A következő petíciókat, amelyek az alábbi időpontokkal a nyilvántartásba bejegyzésre kerültek, az eljárási szabályzat 191. cikkének (5) bekezdése értelmében visszautalták az illetékes bizottsághoz:

2008.11.21

Lucia Glinqvist (1588/2008); Surujlall Motilall (1589/2008); (bizalmas név) (1590/2008); Niculae Iacobescu (1591/2008); Pana Corneliu Dragos (1592/2008); (bizalmas név) (1593/2008); Marco Da Prato (1594/2008); (bizalmas név) (1595/2008); Lorenzo Ciuffreda (1596/2008); Thomas Niesner (1597/2008); Pierangelo Braguti (1598/2008); Slobodan Sibincic (European Business Press (EBP)) (1599/2008); Luis Mira (Confederação dos Agricultores de Portugal) (1600/2008); (bizalmas név) (1601/2008); Gennaro Sepe (1602/2008); (bizalmas név) (1603/2008); (bizalmas név) (1604/2008); Valentina Di Giovanni (1605/2008); (bizalmas név) (1606/2008); Mauro Frandoli (1607/2008); (bizalmas név) (1608/2008); (bizalmas név) (1609/2008); (bizalmas név) (1610/2008); Marna Folke (1611/2008); (bizalmas név) (1612/2008); Radu Liana (1613/2008); Robert Dunford (1614/2008); Ioannis Andriopoulos (1615/2008).

2008.11.27

Dominique Achispon (Syndicat National des Officiers de Police) (1616/2008); Jan Kotowski (1617/2008); Bruni Gerland (1618/2008); Kosta Ivanov Avgostov (1619/2008); Konstantinos Anastopoulos (Panellinia Enosi Forotechnon Epistimonon) (3 aláírás) (1620/2008); Johann Draihahn (1621/2008); Beate Schön (1622/2008); Arkadiusz Zyszczynski (1623/2008); Gotilde Valenti (1624/2008); Jörg Hagen (Jörg Hagen Güterkraftverkehr) (1625/2008); Eve Hilaire (F.N.P.A.P.A.M.) (500 aláírás) (1626/2008); Dumitriu Negura (1627/2008); Maria do Rosário de Fátima Fragoso Benge (1628/2008); Dejan Velickovic (1629/2008); Oleg Gorev (Dr. Gorev Engelmann und Kollegen) (1630/2008); Jim Paul (Jim Paul Associates Ltd.) (1631/2008); Bernd Russmann (1632/2008); Giorgios Toussas (Komunistiko Komma Elladas) (1633/2008); Domingo de Jesús Trujillo Guedes (1634/2008); Katarina Meister (1635/2008).

2008.12.01

Andreas Panagiotopoulos (1636/2008); Peter Troianski (Association of the free speech "Anna Politkovskaia") (1637/2008); (bizalmas név) (1638/2008); Peter Bursch (1639/2008); Georgy Gospodinov (1640/2008); (bizalmas név) (1641/2008); Herwig Kerscher (1642/2008); Antonio Deniz Sanchez (1643/2008); (bizalmas név) (1644/2008); Flavio Miccono (I.P.A.) (1645/2008); Clara Sens (1646/2008); David Collins (1647/2008); Shelley Walsh (1648/2008); (bizalmas név) (1649/2008); Dimitrios Pelekanos (1650/2008); Heike Passarge (1651/2008); (bizalmas név) (1652/2008); Stefano Spallano (1653/2008); Ileana Anin (1654/2008); Tadeusz, Janusz Pieczonka (1655/2008); Gheorghe Ion (1656/2008); David Morrish (Institution of civil engineers) (1657/2008); Maria Koskinen (1658/2008); Dieter Zissner (1659/2008); Gennaro Ciancio (1660/2008); Mike Santo Valentino Portera (1661/2008); Mauno Suni (1662/2008); Rodrigo Alejandro Digironimo (1663/2008); Erkan Güvenkiris (1664/2008); Becky Hogge (Open Rights Group) (1665/2008); Claudio Pascucci (1666/2008); (bizalmas név) (1667/2008); Rudolf Brockmann (1668/2008); Klaus Samer (1669/2008); Petri Salo (Vakuutusongelmaisten litto r.y. (Federation for Consumers with insurance related problems)) (1670/2008); Rolf Didzus (1671/2008); (bizalmas név) (1672/2008); Marianne Goschin (1673/2008); (bizalmas név) (1674/2008); Alexander Karakachanov (Bulgarian Green Party) (1675/2008); Kay Keane (1676/2008); Giulia Serena Maria Bonifazio (1677/2008); John McDermott (1678/2008); (bizalmas név) (1679/2008); Nieves Ibeas Vuelta (Chunta Aragonesista) (1680/2008); Eugenio Oria (2 aláírás) (1681/2008); José Pablo Vázquez Hierro (Asociación Mesa de la Ría) (1682/2008); Iuliu Stanciulescu (1683/2008); (bizalmas név) (1684/2008); Patrizia Marrocco (1685/2008); Álvaro Marichalar y Sáenz de Tejada (1686/2008); Emmanuel I. Papadakis (2 aláírás) (1687/2008); George G.F. Milne (National Sheep Association - Development Officer for Scotland: Mr George Milne) (6000 aláírás) (1688/2008).


11. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről

BUDG bizottság

- A költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló 2006. május 17-i intézményközi megállapodás módosítása (2008/2325(INI))
(Az Elnökök Értekezletének 2008.12.11-i határozatát követően.)


12. Ügyrend

A következő napirendi pont az ügyrend megállapítása.

Kiosztották a 2008. decemberi II. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 416.252/PDOJ). Módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 132. cikke):

hétfő, kedd, szerda

Nem javasoltak módosítást.

csütörtök

A JURI bizottság kérelme, amely szerint a csütörtöki szavazások órájára az eljárási szabályzat 11. cikkének megfelelően vegyék fel Georgios Papastamkos jelentését a 2001. november 16-án Cape Townban együttesen elfogadott, a mobil berendezésekkel kapcsolatos nemzetközi érdekekről szóló egyezménynek és az egyezmény légi járművekkel kapcsolatos kérdéseiről szóló, ahhoz csatolt jegyzőkönyvnek az Európai Közösség részéről történő megkötéséről.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

Az ügyrendet megállapították.


13. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 144. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Maria Petre, Gyula Hegyi, Jules Maaten, László Tőkés, Giovanni Robusti, Věra Flasarová, Gerard Batten, Sergej Kozlík, Carlos José Iturgaiz Angulo, Csaba Sándor Tabajdi, Marco Cappato, Monica Frassoni, Mieczysław Edmund Janowski, Søren Bo Søndergaard, Georgios Georgiou, Irena Belohorská, Ioannis Varvitsiotis, Maria Matsouka, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Roberto Musacchio, Hans-Peter Martin, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Maria Eleni Koppa, Jelko Kacin, László Surján, Silvia-Adriana Ţicău, Jaromír Kohlíček, Mairead McGuinness, Marco Pannella és Ioannis Gklavakis.

ELNÖKÖL: Alejo VIDAL-QUADRAS
alelnök

Felszólal: Dariusz Maciej Grabowski, Dimitrios Papadimoulis, Milan Gaľa, Ewa Tomaszewska, Nicodim Bulzesc, Pedro Guerreiro, Colm Burke, Ryszard Czarnecki, Ilda Figueiredo, Roger Helmer és Charles Tannock.


14. Munkaidő-szervezés ***II (vita)

Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjáról a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 2003/88/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel [10597/2/2008 - C6-0324/2008 - 2004/0209(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Alejandro Cercas (A6-0440/2008)

Alejandro Cercas előterjeszti az ajánlást második olvasatra.

Felszólal: Valérie Létard (a Tanács soros elnöke) és Vladimír Špidla (a Bizottság tagja).

Felszólal: José Albino Silva Peneda, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Jan Andersson, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Elizabeth Lynne, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Elisabeth Schroedter, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Roberta Angelilli, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Dimitrios Papadimoulis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Derek Roland Clark, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Irena Belohorská, független, Philip Bushill-Matthews, Karin Jöns, Bernard Lehideux, Jean Lambert, Roberto Musacchio, Andreas Mölzer, Thomas Mann, Yannick Vaugrenard, Siiri Oviir, Ilda Figueiredo, Jim Allister, Csaba Őry, Maria Matsouka, Marian Harkin, Georgios Toussas, Juan Andrés Naranjo Escobar, Pier Antonio Panzeri, Patrizia Toia, Gabriele Stauner, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Richard Falbr, Mihael Brejc és Anja Weisgerber.

ELNÖKÖL: Luigi COCILOVO
alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Mario Mauro, Stephen Hughes, Ewa Tomaszewska, Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David, Jan Tadeusz Masiel, Gabriela Creţu, Jacek Protasiewicz és Proinsias De Rossa.

Felszólal: Valérie Létard, Vladimír Špidla és Alejandro Cercas.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.12.17-i jegyzőkönyv 5.7. pont .


15. Európai Üzemi Tanács (átdolgozott szöveg) ***I (vita)

Jelentés az Európai Parlament és a Tanács irányelvére irányuló javaslatról, amelynek tárgya az Európai Üzemi Tanács létrehozása vagy a közösségi szintű vállalkozások és vállalkozáscsoportok munkavállalóinak tájékoztatását és a velük folytatott konzultációt szolgáló eljárás kialakítása (átdolgozott szöveg) [COM(2008)0419 - C6-0258/2008 - 2008/0141(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Philip Bushill-Matthews (A6-0454/2008)

Philip Bushill-Matthews előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Vladimír Špidla (a Bizottság tagja) és Valérie Létard (a Tanács soros elnöke).

Felszólal: Jan Cremers, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Bernard Lehideux, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Elisabeth Schroedter, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Dimitrios Papadimoulis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jean Louis Cottigny, Siiri Oviir, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Silvia-Adriana Ţicău és Stephen Hughes.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ewa Tomaszewska, Ilda Figueiredo és Karin Jöns.

Felszólal: Valérie Létard, Vladimír Špidla és Philip Bushill-Matthews.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.12.16-i jegyzőkönyv 3.19. pont .


16. A játékok biztonsága ***I (vita)

Jelentés az Európai Parlament és a Tanács irányelvére irányuló javaslatról, melynek tárgya a játékok biztonsága [COM(2008)0009 - C6-0039/2008 - 2008/0018(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Marianne Thyssen (A6-0441/2008)

Marianne Thyssen előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Valérie Létard (a Tanács soros elnöke) és Günter Verheugen (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Anne Ferreira (az ENVI bizottság véleményének előadója), David Hammerstein (az ITRE bizottság véleményének előadója) és Andreas Schwab, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL: Gérard ONESTA
alelnök

Felszólal: Anna Hedh, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Karin Riis-Jørgensen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Heide Rühle, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Seán Ó Neachtain, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Eva-Britt Svensson, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Hélène Goudin, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Zita Pleštinská, Evelyne Gebhardt, Zuzana Roithová, Arlene McCarthy, Emmanouil Angelakas és Christel Schaldemose.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Colm Burke, Hiltrud Breyer és Jacques Toubon.

Felszólal: Günter Verheugen és Marianne Thyssen.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.12.18-i jegyzőkönyv 6.11. pont .


17. A védelmi vonatkozású termékek transzfere ***I (vita)

Jelentés az Európai Parlament és a Tanács irányelvére irányuló javaslatról a védelmi vonatkozású termékek Közösségen belüli transzferére vonatkozó feltételek egyszerűsítésére [COM(2007)0765 - C6-0468/2007 - 2007/0279(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Heide Rühle (A6-0410/2008)

Heide Rühle előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Günter Verheugen (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Hannes Swoboda (az ITRE bizottság véleményének előadója) és Jacques Toubon, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL: Adam BIELAN
alelnök

Felszólal: Manuel Medina Ortega, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Leopold Józef Rutowicz, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Tobias Pflüger, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nils Lundgren, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Malcolm Harbour, Jan Cremers, Charlotte Cederschiöld, Barbara Weiler, Marian Zlotea és Geoffrey Van Orden.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ioan Mircea Paşcu és Bogusław Liberadzki.

Felszólal: Günter Verheugen és Heide Rühle.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.12.16-i jegyzőkönyv 3.20. pont .


18. A gépjárművek és motorok típusjóváhagyása ***I (vita)

Jelentés a nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) tekintetében a gépjárművek és motorok típusjóváhagyásáról, valamint a járművek javítására és karbantartására vonatkozó információkhoz való hozzáférésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2007)0851 - C6-0007/2008 - 2007/0295(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Matthias Groote (A6-0329/2008)

Matthias Groote előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Günter Verheugen (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Anja Weisgerber (az IMCO bizottság véleményének előadója), Johannes Blokland (a TRAN bizottság véleményének előadója), Richard Seeber, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Silvia-Adriana Ţicău, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Holger Krahmer, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Leopold Józef Rutowicz, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Urszula Krupa, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, és Bogusław Liberadzki.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Zuzana Roithová és Malcolm Harbour.

Felszólal: Matthias Groote.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.12.16-i jegyzőkönyv 3.21. pont .


19. Európai Regionális Fejlesztési Alap, Európai Szociális Alap és Kohéziós Alap (jövedelemtermelő projektek) *** (vita)

Jelentés a Tanács rendeletére irányuló javaslatról, amelynek tárgya az Európai Regionális Fejlesztési Alapról, az Európai Szociális Alapról és a Kohéziós Alapról szóló 1083/2006/EK rendelet egyes jövedelemtermelő projektek
tekintetében történő módosítása [13874/2008 - C6-0387/2008 - 2008/0186(AVC)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Stavros Arnaoutakis (A6-0477/2008)

Stavros Arnaoutakis előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Vladimír Špidla (a Bizottság tagja).

Felszólal: Jan Olbrycht, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Jean Marie Beaupuy, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Mieczysław Edmund Janowski, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Lambert van Nistelrooij, Gábor Harangozó, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Jan Březina, Silvia-Adriana Ţicău és Andrzej Jan Szejna.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Zuzana Roithová.

Felszólal: Vladimír Špidla és Stavros Arnaoutakis.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.12.16-i jegyzőkönyv 3.22. pont .


20. A turizmus part menti régiókra gyakorolt hatásának regionális fejlesztési szempontjai (rövid ismertetés)

Jelentés a turizmus part menti régiókra gyakorolt hatásának regionális fejlesztési szempontjairól [2008/2132(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Jamila Madeira (A6-0442/2008)

Jamila Madeira előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Vladimír Špidla (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.12.16-i jegyzőkönyv 3.14. pont .


21. Médiaműveltség a digitális világban (rövid ismertetés)

Jelentés a médiaműveltségről a digitális világban [2008/2129(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Christa Prets (A6-0461/2008)

Christa Prets előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Vladimír Špidla (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.12.16-i jegyzőkönyv 3.15. pont .


22. A megtévesztő gyakorlatot folytató, címjegyzékekkel foglalkozó társaságok (rövid ismertetés)

Jelentés a megtévesztő gyakorlatot folytató, címjegyzékekkel foglalkozó társaságokról [2008/2126(INI)] - Petíciós Bizottság. Előadó: Simon Busuttil (A6-0446/2008)

Simon Busuttil előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Vladimír Špidla (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.12.16-i jegyzőkönyv 3.25. pont .


23. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapították („Napirend” dokumentum PE 416.252/OJMA).


24. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.35 órakor berekesztik.

Harald Rømer

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Cottigny, Coûteaux, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Ek, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Flasarová, Flautre, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knapman, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Laperrouze, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Popa, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zlotea, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat