Indeks 
Protokół
PDF 234kWORD 159k
Poniedziałek, 15 grudnia 2008 r. - Strasburg
1.Wznowienie sesji
 2.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 3.Skład Parlamentu
 4.Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji
 5.Sprostowanie (art. 204a Regulaminu)
 6.Kalendarz okresów sesyjnych
 7.Składanie dokumentów
 8.Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)
 9.Upadłe oświadczenia pisemne
 10.Petycje
 11.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 12.Porządek obrad
 13.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 14.Organizacja czasu pracy ***II (debata)
 15.Europejska rada zakładowa (przekształcenie) ***I (debata)
 16.Bezpieczeństwo zabawek ***I (debata)
 17.Transfer produktów związanych z obronnością we Wspólnocie ***I (debata)
 18.Homologacja typu pojazdów silnikowych i silników ***I (debata)
 19.EFRR, EFS i Fundusz Spójności (projekty generujące dochód) *** (debata)
 20.Wpływ turystyki w regionach przybrzeżnych na rozwój regionalny (krótkie przedstawienie)
 21.Umiejętność korzystania z mediów w świecie cyfrowym (krótkie przedstawienie)
 22.Nieuczciwe przedsiębiorstwa oferujące wpisy do katalogów biznesowych (krótkie przedstawienie)
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia
 24.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Hans-Gert PÖTTERING
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 17:05.


2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


3. Skład Parlamentu

Właściwe władze Republiki Federalnej Niemiec poinformowały o nominacji Martina Kastlera na posła do Parlamentu Europejskiego w zastępstwie Alexandra Radwana począwszy od dnia 4 grudnia 2008 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Martin Kastler bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem, że przedstawił uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdził, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.


4. Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi we wtorek do podpisania następujących aktów przyjętych w trybie współdecyzji, zgodnie z art. 68 regulaminu Parlamentu:

- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca program Erasmus Mundus na lata 2009-2013 na rzecz poprawy jakości w szkolnictwie wyższym i wspierania międzykulturowego zrozumienia poprzez współpracę z krajami trzecimi (03702/2008/LEX - C6-0507/2008 - 2007/0145(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (03671/2008/LEX - C6-0506/2008 - 2007/0121(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywy Rady 76/768/EWG, 88/378/EWG, 1999/13/WE oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE, 2002/96/WE i 2004/42/WE w celu dostosowania ich do rozporządzenia nr (WE) …+ w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (03672/2008/LEX - C6-0505/2008 - 2007/0212(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (03653/2008/LEX - C6-0504/2008 - 2005/0167(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 w celu dostosowania go do rozporządzenia (WE) nr. … w sprawie klasyfikacji, etykietowania i pakowania substancji i mieszanin (03673/2008/LEX - C6-0503/2008 - 2007/0213(COD))

- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia wieloletniego wspólnotowego programu ochrony dzieci korzystających z Internetu oraz innych technologii komunikacyjnych (03700/2008/LEX - C6-0502/2008 - 2008/0047(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu europejskiego i Rady ustanawiające instrument umożliwiający szybkie reagowanie na gwałtowny wzrost cen żywności w krajach rozwijających się (03709/2008/LEX - C6-0501/2008 - 2008/0149(COD))

- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji (2009) (03691/2008/LEX - C6-0500/2008 - 2008/0064(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Europejską Fundację Kształcenia (wersja przekształcona) (03717/2008/LEX - C6-0499/2008 - 2007/0163(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (03716/2008/LEX - C6-0498/2008 - 2007/0020(COD))

- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca decyzję nr 1719/2006/WE ustanawiającą program „Młodzież w działaniu” na lata 2007–2013 (03680/2008/LEX - C6-0497/2008 - 2008/0023(COD))

- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca decyzję nr 1855/2006/WE ustanawiającą Program Kultura (2007–2013) (03679/2008/LEX - C6-0496/2008 - 2008/0024(COD))

- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca decyzję nr 1904/2006/WE ustanawiającą program „Europa dla Obywateli” na rzecz promowania aktywnego obywatelstwa europejskiego na lata 2007–2013 (03678/2008/LEX - C6-0495/2008 - 2008/0029(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 881/2004 ustanawiające Europejską Agencję Kolejową (rozporządzenie w sprawie Agencji) (03669/2008/LEX - C6-0494/2008 - 2006/0274(COD))

- Decyzja Parlamentu europejskiego i Rady zmieniająca decyzję nr 1720/2006/WE ustanawiającą program działań w zakresie uczenia się przez całe życie (03677/2008/LEX - C6-0493/2008 - 2008/0025(COD))

- Decyzja Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie programu modernizacji europejskiej statystyki przedsiębiorstw i handlu (MEETS) (03663/2008/LEX - C6-0492/2008 - 2007/0156(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych (dyrektywę w sprawie bezpieczeństwa kolei) (03668/2008/LEX - C6-0491/2008 - 2006/0272(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE (03661/2008/LEX - C6-0490/2008 - 2006/0147(COD))

- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu 2-(2-metoksyetoksy)etanolu, 2-(2-butoksyetoksy)etanolu, metylenodifenylo diizocyjanianu, cykloheksanu i azotanu amonu (03665/2008/LEX - C6-0489/2008 - 2007/0200(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodatków do żywności (03660/2008/LEX - C6-0488/2008 - 2006/0145(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących (03658/2008/LEX - C6-0487/2008 - 2006/0143(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie enzymów spożywczych, zmieniające dyrektywę Rady 83/417/EWG, rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999, dyrektywę 2000/13/WE, dyrektywę Rady 2001/112/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 258/97 (03659/2008/LEX - C6-0486/2008 - 2006/0144(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej, zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniająca dyrektywę 2000/60/WE (03644/1/2008/LEX - C6-0485/2008 - 2006/0129(COD))


5. Sprostowanie (art. 204a Regulaminu)

Komisja przedmiotowo właściwa przedstawiła następujące sprostowanie dokumentu przyjętego przez Parlament Europejski:

- Sprostowanie do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu dnia 3 września 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr.../2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, etykietowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 - P6_TA_PROV(2008)0392 - (COM(2007)0355 – C6-0197/2007 – 2007/0121(COD)) - ENVI

Zgodnie z art. 204a ust. 4 Regulaminu sprostowanie to uważa się za zatwierdzone, chyba że nie później niż 48 godzin po jego ogłoszeniu grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów złoży wniosek o poddanie go pod głosowanie.

Sprostowanie jest dostępne na stronie internetowej Séance en direct.


6. Kalendarz okresów sesyjnych

Podczas przyjmowania kalendarza na 2009 r. (pkt 5.1 protokołu z dnia 21.05.2008) podjęta została decyzja o rozpoczęciu sesji w kwietniu 2009 r. we wtorek, a nie w poniedziałek ze względu na termin prawosławnych świąt Wielkiej Nocy.

Na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2008 r. Konferencja Przewodniczących zdecydowała, że ww. sesja rozpocznie się we wtorek, 21 kwietnia 2009 r., o godz. 17.00 a zakończy w piątek, 24 kwietnia 2009 r., o godz. 13.00.


7. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego w celu rozszerzenia rodzajów kosztów kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem z EFS (COM(2008)0813 - C6-0454/2008 - 2008/0232(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

BUDG, CONT

- Projekt zmiany porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (COM(2008)0834 - C6-0465/2008 - 2008/2320(ACI))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

AFCO

opinia :

BUDG

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności (COM(2008)0833 - C6-0466/2008 - 2008/2321(ACI))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

DEVE

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającej dyrektywy Rady 71/317/EWG, 71/347/EWG, 71/349/EWG, 74/148/EWG, 75/33/EWG, 76/765/EWG, 76/766/EWG i 86/217/EWG w odniesieniu do metrologii (COM(2008)0801 - C6-0467/2008 - 2008/0227(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

ITRE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (COM(2008)0817 - C6-0469/2008 - 2008/0237(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

JURI, IMCO

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odzyskiwania oparów benzyny na etapie II podczas tankowania samochodów osobowych na stacjach paliw (COM(2008)0812 - C6-0470/2008 - 2008/0229(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

ITRE

- Wniosek dotyczący dyrektywy Rady ustanawiającej zasady kontroli i środki zwalczania afrykańskiego pomoru koni (wersja ujednolicona) (COM(2008)0697 - C6-0478/2008 - 2008/0204(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich (wersja ujednolicona) (COM(2008)0715 - C6-0479/2008 - 2008/0219(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie norm jakości i bezpieczeństwa narządów ludzkich do przeszczepów (COM(2008)0818 - C6-0480/2008 - 2008/0238(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

JURI, LIBE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1339/2001 rozszerzające działanie rozporządzenia (WE) nr 1338/2001 ustanawiającego środki niezbędne dla ochrony euro przed fałszowaniem na państwa członkowskie, które nie przyjęły euro jako swojej jednej waluty (14533/2008 - C6-0481/2008 – 2007/0192B(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

ECON

2) przez komisje parlamentarne

2.1) sprawozdania:

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych (COM(2008)0016 - C6-0043/2008 - 2008/0013(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Avril Doyle (A6-0406/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie starań podejmowanych przez państwa członkowskie zmierzających do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do 2020 r. zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych (COM(2008)0017 - C6-0041/2008 - 2008/0014(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Satu Hassi (A6-0411/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniającej dyrektywy Rady 85/337/EWG, 96/61/WE, dyrektywy 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 (COM(2008)0018 - C6-0040/2008 - 2008/0015(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawca: Chris Davies (A6-0414/2008)

- Sprawozdanie w sprawie oceny oraz przyszłego rozwoju agencji FRONTEX i europejskiego systemu nadzoru granic EUROSUR (2008/2157(INI)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Javier Moreno Sánchez (A6-0437/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia europejskich ram odniesienia na rzecz zapewnienia jakości w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (COM(2008)0179 - C6-0163/2008 - 2008/0069(COD)) - komisja EMPL - Sprawozdawca: Jan Andersson (A6-0438/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa zabawek (COM(2008)0009 - C6-0039/2008 - 2008/0018(COD)) - komisja IMCO - Sprawozdawczyni: Marianne Thyssen (A6-0441/2008)

- Sprawozdanie w sprawie aspektów rozwoju regionalnego związanych z wpływem turystyki w regionach przybrzeżnych (2008/2132(INI)) - komisja REGI - Sprawozdawczyni: Jamila Madeira (A6-0442/2008)

- Sprawozdanie w sprawie perspektyw rozwoju dotyczących budowania pokoju i ugruntowywania tożsamości narodowej w regionach po konfliktach zbrojnych (2008/2097(INI)) - komisja DEVE - Sprawozdawca: Nirj Deva (A6-0445/2008)

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdania dotyczącego nieuczciwych przedsiębiorstw oferujących wpisy do katalogów i książek telefonicznych (petycje 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 i inne) (2008/2126(INI)) - komisja PETI - Sprawozdawca: Simon Busuttil (A6-0446/2008)

- Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji dotyczące europejskiego aktu urzędowego (2008/2124(INI)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Manuel Medina Ortega (A6-0451/2008)

- ***I Sprawozdanie dotyczące wniosku w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub trybu informowania pracowników i konsultowania się z nimi w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym (przekształcenie) (COM(2008)0419 - C6-0258/2008 - 2008/0141(COD)) - komisja EMPL - Sprawozdawca: Philip Bushill-Matthews (A6-0454/2008)

- Sprawozdanie w sprawie uczenia się przez całe życie na rzecz wiedzy, kreatywności i innowacji – realizacja programu prac „Edukacja i szkolenie 2010” (2008/2102(INI)) - komisja CULT - Sprawozdawczyni: Ljudmila Novak (A6-0455/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję Rady nr 2001/470/WE ustanawiającą europejską sieć sądową w sprawach cywilnych i handlowych (COM(2008)0380 - C6-0248/2008 - 2008/0122(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Ona Juknevičienė (A6-0457/2008)

- *** Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Układu euro-śródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony, a Królestwem Maroka z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (13104/2007 - C6-0383/2008 - 2007/0137(AVC)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0458/2008)

- Sprawozdanie z zaleceniami dla Komisji w sprawie ochrony prawnej osób pełnoletnich: skutki transgraniczne (2008/2123(INI)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Antonio López-Istúriz White (A6-0460/2008)

- Sprawozdanie w sprawie umiejętności korzystania z mediów w środowisku cyfrowym (2008/2129(INI)) - komisja CULT - Sprawozdawczyni: Christa Prets (A6-0461/2008)

- ***I Sprawozdanie dotyczące wniosku w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG w odniesieniu do niektórych wymogów ujawniania informacji przez średnie przedsiębiorstwa oraz obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (COM(2008)0195 - C6-0173/2008 - 2008/0084(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Ieke Van Den Burg (A6-0462/2008)

- Sprawozdanie w sprawie Europejskiego planu działania na rzecz mobilności w zatrudnieniu (2008/2098(INI)) - komisja EMPL - Sprawozdawczyni: Monica Maria Iacob-Ridzi (A6-0463/2008)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (wersja skodyfikowana) (COM(2008)0358 - C6-0271/2008 - 2008/0116(CNS)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Diana Wallis (A6-0464/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art. 48 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału (wersja ujednolicona) (COM(2008)0544 - C6-0316/2008 - 2008/0173(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Diana Wallis (A6-0465/2008)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie zwolnień od podatku stosowanych do sprowadzania na stałe majątku osobistego z państw członkowskich (wersja skodyfikowana) (COM(2008)0376 - C6-0290/2008 - 2008/0120(CNS)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Diana Wallis (A6-0466/2008)

- Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie e-sprawiedliwości (2008/2125(INI)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Diana Wallis (A6-0467/2008)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2182/2004 dotyczące medali i żetonów podobnych do monet euro (COM(2008)0514 [[01]] - C6-0332/2008 - 2008/0167(CNS)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Eoin Ryan (A6-0469/2008)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2183/2004 rozszerzające na nieuczestniczące państwa członkowskie stosowanie rozporządzenia (WE) nr 2182/2004 dotyczącego medali i żetonów podobnych do monet euro (COM(2008)0514 [[02]] - C6-0335/2008 - 2008/0168(CNS)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Eoin Ryan (A6-0470/2008)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady odnośnie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Indii dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych (COM(2008)0347 - C6-0342/2008 - 2008/0121(CNS)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Gabriele Albertini (A6-0471/2008)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r. (COM(2008)0732 - C6-0393/2008 - 2008/2317(ACI)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Reimer Böge (A6-0474/2008)

- *** Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochód (13874/2008 - C6-0387/2008 - 2008/0186(AVC)) - komisja REGI - Sprawozdawca: Stavros Arnaoutakis (A6-0477/2008)

- Sprawozdanie w sprawie stanu praw podstawowych w Unii Europejskiej w latach 2004 - 2008 (2007/2145(INI)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Giusto Catania (A6-0479/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 98/26/WE w sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych oraz dyrektywę 2002/47/WE w sprawie uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych w odniesieniu do systemów powiązanych i do wierzytelności kredytowych (COM(2008)0213 - C6-0181/2008 - 2008/0082(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawczyni: Piia-Noora Kauppi (A6-0480/2008)

- Sprawozdanie w sprawie projektu budżetu korygującego nr 10/2008 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008- Sekcja III Komisja (16264/2008 - C6-0461/2008 - 2008/2316(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Kyösti Virrankoski (A6-0481/2008)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (COM(2008)0786 - C6-0449/2008 - 2008/0224(CNS)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Giuseppe Gargani (A6-0483/2008)

- Sprawozdanie w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 po zmianach wprowadzonych przez Radę (wszystkie sekcje) (16257/2008 - C6 0457/2008 - 2008/2026(BUD)) oraz pisma w sprawie poprawek nr 1/2009 (SEC(2008)2435- 13702/2008 - C6-0344/2008), 2/2009 (SEC (2008)2707- 16259/2008 - C6-0458/2008) oraz 3/2009 (SEC(2008)2840- 16260/2008 - C6-0459/2008) do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 (16257/2008 - C6-0457/2008 - 2008/2026(BUD)) - komisja BUDG (A6-0486/2008)

- Sprawozdanie w sprawie projektu budżetu korygującego nr 9/2008 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008 - Sekcja III - Komisja (16263/2008 - C6-0462/2008 - 2008/2311(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Kyösti Virrankoski (A6-0487/2008)

- *** Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do Umowy o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, a Republiką Chorwacji w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (15019/2008 - C6-0463/2008 - 2007/0215(AVC)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0490/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 94/19/WE w sprawie systemów gwarancji depozytów w odniesieniu do wysokości pokrycia oraz terminu spłaty (COM(2008)0661 - C6-0361/2008 - 2008/0199(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Christian Ehler (A6-0494/2008)

- *** Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (07999/2008 - C6-0453/2008 - 2008/0057(AVC)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0496/2008)

- * Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1338/2001 ustanawiające środki niezbędne dla ochrony euro przed fałszowaniem (14533/2008 [[01]] - C6-0395/2008 - 2007/0192A(CNS)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Gérard Deprez (A6-0499/2008)

- * Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1339/2001 rozszerzające działanie rozporządzenia (WE) nr 1338/2001 ustanawiającego środki niezbędne dla ochrony euro przed fałszowaniem na państwa członkowskie, które nie przyjęły euro jako swojej jednej waluty (2007/0192B(CNS)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Gérard Deprez (A6-0503/2008)

- Sprawozdanie w sprawie projektu zmiany Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (2008/2325(INI)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Reimer Böge (A6-0504/2008)

2.2) zalecenia do drugiego czytania:

- ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/88/WE dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy (10597/2/2008 - C6-0324/2008 - 2004/0209(COD)) - komisja EMPL - Sprawozdawca: Alejandro Cercas (A6-0440/2008)

- ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczące wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejską Fundację Kształcenia (wersja przekształcona) (11263/4/2008 - C6-0422/2008 - 2007/0163(COD)) - komisja EMPL - Sprawozdawca: Bernard Lehideux (A6-0473/2008)

- ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczącego wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 80/181/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do jednostek miar (11915/3/2008 - C6-0425/2008 - 2007/0187(COD)) - komisja IMCO - Sprawozdawczyni: Arlene Mccarthy (A6-0476/2008)

3) przez posłów

3.1) pytania ustne przewidziane na turę pytań (art. 109 Regulaminu)
(B6-0491/2008)

- do Rady

Posselt Bernd, Goudin Hélène, Lundgren Nils, Medina Ortega Manuel, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Ryan Eoin, Crowley Brian, Harkin Marian, Moraes Claude, Mitchell Gay, Higgins Jim, McGuinness Mairead, Doyle Avril, Papadimoulis Dimitrios, Ortuondo Larrea Josu, Vanhecke Frank, Paleckis Justas Vincas, Protasiewicz Jacek, Stihler Catherine, Toussas Georgios, Audy Jean-Pierre, Pafilis Athanasios, Droutsas Konstantinos, Martin Hans-Peter, Guy-Quint Catherine, Guerreiro Pedro, Andrikienė Laima Liucija, Teychenné Michel, Ţicău Silvia-Adriana

- do Komisji
Zwiefka Tadeusz, Czarnecki Ryszard, Kuc Wiesław Stefan, Ţicău Silvia-Adriana, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Ó Neachtain Seán, Cappato Marco, Medina Ortega Manuel, Papastamkos Georgios, Ryan Eoin, Mitchell Gay, Papadimoulis Dimitrios, Angelakas Emmanouil, Gklavakis Ioannis, Moraes Claude, Higgins Jim, Doyle Avril, Staes Bart, Bowis John, Ludford Sarah, Stihler Catherine, Toussas Georgios, Posselt Bernd, Goudin Hélène, Lundgren Nils, Arnaoutakis Stavros, Aylward Liam, Crowley Brian, Harkin Marian, França Armando, McGuinness Mairead, Gardini Elisabetta, Pannella Marco, Vanhecke Frank, Gál Kinga, El Khadraoui Saïd, Allister Jim, Paleckis Justas Vincas, Badia i Cutchet Maria, Chmielewski Zdzisław Kazimierz, Casaca Paulo, Willmott Glenis, Protasiewicz Jacek, Van Hecke Johan, Jackson Caroline, Riis-Jørgensen Karin, Belet Ivo, Vatanen Ari, Pafilis Athanasios, Droutsas Konstantinos, Schmidt Olle, Batzeli Katerina, Sanz Palacio Salvador Domingo, Martin Hans-Peter, Guerreiro Pedro, Andrikienė Laima Liucija, Gill Neena

3.2) projekty rezolucji (art. 113 Regulaminu)

- Daciana Octavia Sârbu. Projekt rezolucji w sprawie wpływu zmian klimatu na wzrost częstotliwości występowania przypadków zachorowań na malarię (B6-0618/2008)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

DEVE


8. Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)

Złożone zostały następujące dokumenty:

1) pytania ustne (art. 108 Regulaminu):

- (O-0116/2008) zadane przez Ingeborg Gräßle, w imieniu komisji CONT, do Rady: podejście Rady do zmiany rozporządzenia w sprawie OLAF (B6-0492/2008),

- (O-0120/2008) zadane przez Hannesa Swobodę, Reino Paasilinnę, Eluned Morgan i Atanasa Paparizova w imieniu grupy PSE, Gilesa Chichestera, Alejo Vidala-Quadrasa, Herberta Reula, Angelikę Niebler, Gunnara Hökmarka i Jerzego Buzka w imieniu grupy PPE-DE, do Rady: Kontynuacja i zakończenie na czas prac legislacyjnych nad trzecim pakietem energetycznym (B6-0493/2008),

- (O-0133/2008) zadane przez Gérarda Depreza, w imieniu komisji LIBE do Komisji: Postępy w zakresie europejskiej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (PWBS) w 2008 r. (B6-0494/2008).

2) pisemne oświadczenia celem wpisania ich do rejestru (art. 116 Regulaminu):

- Bill Newton Dunn w sprawie zmian w dyrektywie siedliskowej (0104/2008),

- Andreas Mölzer w sprawie bezpieczeństwa budowy i rozbudowy reaktorów jądrowych (0105/2008).


9. Upadłe oświadczenia pisemne

Na mocy art. 116 ust. 5 Regulaminu oświadczenia pisemne nr 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71/2008 upadły, ponieważ nie uzyskały wymaganej liczby podpisów.


10. Petycje

Następujące petycje, wpisane do rejestru z dniem wskazanym poniżej, zostały przekazane, zgodnie z art. 191 ust. 5 Regulaminu, właściwej komisji:

Dnia 21.11.2008

Autorzy petycji: Lucia Glinqvist (nr 1588/2008); Surujlall Motilall (nr 1589/2008); (nazwisko poufne) (nr 1590/2008); Niculae Iacobescu (nr 1591/2008); Pana Corneliu Dragos (nr 1592/2008); (nazwisko poufne) (nr 1593/2008); Marco Da Prato (nr 1594/2008); (nazwisko poufne) (nr 1595/2008); Lorenzo Ciuffreda (nr 1596/2008); Thomas Niesner (nr 1597/2008); Pierangelo Braguti (nr 1598/2008); Slobodan Sibincic (European Business Press (EBP)) (nr 1599/2008); Luis Mira (Confederação dos Agricultores de Portugal) (nr 1600/2008); (nazwisko poufne) (nr 1601/2008); Gennaro Sepe (nr 1602/2008); (nazwisko poufne) (nr 1603/2008); (nazwisko poufne) (nr 1604/2008); Valentina Di Giovanni (nr 1605/2008); (nazwisko poufne) (nr 1606/2008); Mauro Frandoli (nr 1607/2008); (nazwisko poufne) (nr 1608/2008); (nazwisko poufne) (nr 1609/2008); (nazwisko poufne) (nr 1610/2008); Marna Folke (nr 1611/2008); (nazwisko poufne) (nr 1612/2008); Radu Liana (nr 1613/2008); Robert Dunford (nr 1614/2008); Ioannis Andriopoulos (nr 1615/2008).

Dnia 27.11.2008

Autorzy petycji: Dominique Achispon (Syndicat National des Officiers de Police) (nr 1616/2008); Jan Kotowski (nr 1617/2008); Bruni Gerland (nr 1618/2008); Kosta Ivanov Avgostov (nr 1619/2008); Konstantinos Anastopoulos (Panellinia Enosi Forotechnon Epistimonon) (3 podpisy) (nr 1620/2008); Johann Draihahn (nr 1621/2008); Beate Schön (nr 1622/2008); Arkadiusz Zyszczynski (nr 1623/2008); Gotilde Valenti (nr 1624/2008); Jörg Hagen (Jörg Hagen Güterkraftverkehr) (nr 1625/2008); Eve Hilaire (F.N.P.A.P.A.M.) (500 podpisów) (nr 1626/2008); Dumitriu Negura (nr 1627/2008); Maria do Rosário de Fátima Fragoso Benge (nr 1628/2008); Dejan Velickovic (nr 1629/2008); Oleg Gorev (Dr. Gorev Engelmann und Kollegen) (nr 1630/2008); Jim Paul (Jim Paul Associates Ltd.) (nr 1631/2008); Bernd Russmann (nr 1632/2008); Giorgios Toussas (Komunistiko Komma Elladas) (nr 1633/2008); Domingo de Jesús Trujillo Guedes (nr 1634/2008); Katarina Meister (nr 1635/2008).

Dnia 01.12.2008

Autorzy petycji: Andreas Panagiotopoulos (nr 1636/2008); Peter Troianski (Association of the free speech "Anna Politkovskaia") (nr 1637/2008); (nazwisko poufne) (nr 1638/2008); Peter Bursch (nr 1639/2008); Georgy Gospodinov (nr 1640/2008); (nazwisko poufne) (nr 1641/2008); Herwig Kerscher (nr 1642/2008); Antonio Deniz Sanchez (nr 1643/2008); (nazwisko poufne) (nr 1644/2008); Flavio Miccono (I.P.A.) (nr 1645/2008); Clara Sens (nr 1646/2008); David Collins (nr 1647/2008); Shelley Walsh (nr 1648/2008); (nazwisko poufne) (nr 1649/2008); Dimitrios Pelekanos (nr 1650/2008); Heike Passarge (nr 1651/2008); (nazwisko poufne) (nr 1652/2008); Stefano Spallano (nr 1653/2008); Ileana Anin (nr 1654/2008); Tadeusz, Janusz Pieczonka (nr 1655/2008); Gheorghe Ion (nr 1656/2008); David Morrish (Institution of civil engineers) (nr 1657/2008); Maria Koskinen (nr 1658/2008); Dieter Zissner (nr 1659/2008); Gennaro Ciancio (nr 1660/2008); Mike Santo Valentino Portera (nr 1661/2008); Mauno Suni (nr 1662/2008); Rodrigo Alejandro Digironimo (nr 1663/2008); Erkan Güvenkiris (nr 1664/2008); Becky Hogge (Open Rights Group) (nr 1665/2008); Claudio Pascucci (nr 1666/2008); (nazwisko poufne) (nr 1667/2008); Rudolf Brockmann (nr 1668/2008); Klaus Samer (nr 1669/2008); Petri Salo (Vakuutusongelmaisten litto r.y. (Federation for Consumers with insurance related problems)) (nr 1670/2008); Rolf Didzus (nr 1671/2008); (nazwisko poufne) (nr 1672/2008); Marianne Goschin (nr 1673/2008); (nazwisko poufne) (nr 1674/2008); Alexander Karakachanov (Bulgarian Green Party) (nr 1675/2008); Kay Keane (nr 1676/2008); Giulia Serena Maria Bonifazio (nr 1677/2008); John McDermott (nr 1678/2008); (nazwisko poufne) (nr 1679/2008); Nieves Ibeas Vuelta (Chunta Aragonesista) (nr 1680/2008); Eugenio Oria (2 podpisy) (nr 1681/2008); José Pablo Vázquez Hierro (Asociación Mesa de la Ría) (nr 1682/2008); Iuliu Stanciulescu (nr 1683/2008); (nazwisko poufne) (nr 1684/2008); Patrizia Marrocco (nr 1685/2008); Álvaro Marichalar y Sáenz de Tejada (nr 1686/2008); Emmanuel I. Papadakis (2 podpisy) (nr 1687/2008); George G.F. Milne (National Sheep Association - Development Officer for Scotland: Mr George Milne) (6000 podpisów) (nr 1688/2008).


11. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy

komisja BUDG

- Zmiana porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. dotyczącego dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (2008/2325(INI))
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 11 grudnia 2008 r.)


12. Porządek obrad

Następnym punktem porządku obrad było ustalenie porządku prac.

Końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych podczas drugiej sesji grudniowej w 2008 r. (PE 416.252/PDOJ) został rozesłany, a zgodnie z art. 132 Regulaminu zaproponowano następujące zmiany:

z poniedziałku, wtorku, środy,

Brak propozycji zmian.

z czwartku,

Wniosek komisji JURI dotyczący wpisania na głosowanie w czwartek, zgodnie z art. 131, sprawozdania Georgiosa Papastamkosa dotyczącego zawarcia przez Wspólnotę Europejską konwencji o zabezpieczeniach międzynarodowych na wyposażeniu ruchomym oraz protokołu do tej konwencji dotyczącego zagadnień właściwych dla sprzętu lotniczego, przyjętych łącznie w Kapsztadzie w dniu 16 listopada 2001 r.

Parlament przyjął wniosek.

Niniejszym porządek obrad został ustalony.


13. Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych

Na podstawie art. 144 Regulaminu, następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Maria Petre, Gyula Hegyi, Jules Maaten, László Tőkés, Giovanni Robusti, Věra Flasarová, Gerard Batten, Sergej Kozlík, Carlos José Iturgaiz Angulo, Csaba Sándor Tabajdi, Marco Cappato, Monica Frassoni, Mieczysław Edmund Janowski, Søren Bo Søndergaard, Georgios Georgiou, Irena Belohorská, Ioannis Varvitsiotis, Maria Matsouka, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Roberto Musacchio, Hans-Peter Martin, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Maria Eleni Koppa, Jelko Kacin, László Surján, Silvia-Adriana Ţicău, Jaromír Kohlíček, Mairead McGuinness, Marco Pannella i Ioannis Gklavakis.

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Dariusz Maciej Grabowski, Dimitrios Papadimoulis, Milan Gaľa, Ewa Tomaszewska, Nicodim Bulzesc, Pedro Guerreiro, Colm Burke, Ryszard Czarnecki, Ilda Figueiredo, Roger Helmer i Charles Tannock.


14. Organizacja czasu pracy ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/88/WE dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy [10597/2/2008 - C6-0324/2008 - 2004/0209(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Alejandro Cercas (A6-0440/2008)

Alejandro Cercas przedstawił zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrali: Valérie Létard (urzędująca przewodnicząca Rady) i Vladimír Špidla (członek Komisji).

Głos zabrali: José Albino Silva Peneda w imieniu grupy PPE-DE, Jan Andersson w imieniu grupy PSE, Elizabeth Lynne w imieniu grupy ALDE, Elisabeth Schroedter w imieniu grupy Verts/ALE, Roberta Angelilli w imieniu grupy UEN, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, Derek Roland Clark w imieniu grupy IND/DEM, Irena Belohorská niezrzeszona, Philip Bushill-Matthews, Karin Jöns, Bernard Lehideux, Jean Lambert, Roberto Musacchio, Andreas Mölzer, Thomas Mann, Yannick Vaugrenard, Siiri Oviir, Ilda Figueiredo, Jim Allister, Csaba Őry, Maria Matsouka, Marian Harkin, Georgios Toussas, Juan Andrés Naranjo Escobar, Pier Antonio Panzeri, Patrizia Toia, Gabriele Stauner, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Richard Falbr, Mihael Brejc i Anja Weisgerber.

PRZEWODNICTWO: Luigi COCILOVO
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Mario Mauro, Stephen Hughes, Ewa Tomaszewska, Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David, Jan Tadeusz Masiel, Gabriela Creţu, Jacek Protasiewicz i Proinsias De Rossa.

Głos zabrali: Valérie Létard, Vladimír Špidla i Alejandro Cercas.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.7 protokołu z dnia 17.12.2008.


15. Europejska rada zakładowa (przekształcenie) ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub trybu informowania pracowników i konsultowania się z nimi w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym - (przekształcenie) [COM(2008)0419 - C6-0258/2008 - 2008/0141(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Philip Bushill-Matthews (A6-0454/2008)

Philip Bushill-Matthews przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Vladimír Špidla (członek Komisji) i Valérie Létard (urzędująca przewodnicząca Rady).

Głos zabrali: Jan Cremers w imieniu grupy PSE, Bernard Lehideux w imieniu grupy ALDE, Elisabeth Schroedter w imieniu grupy Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, Jean Louis Cottigny, Siiri Oviir, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Silvia-Adriana Ţicău i Stephen Hughes.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ewa Tomaszewska, Ilda Figueiredo i Karin Jöns.

Głos zabrali: Valérie Létard, Vladimír Špidla i Philip Bushill-Matthews.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 3.19 protokołu z dnia 16.12.2008.


16. Bezpieczeństwo zabawek ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa zabawek [COM(2008)0009 - C6-0039/2008 - 2008/0018(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Marianne Thyssen (A6-0441/2008)

Marianne Thyssen przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali: Valérie Létard (urzędująca przewodnicząca Rady) i Günter Verheugen (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Anne Ferreira (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), David Hammerstein (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE) i Andreas Schwab w imieniu grupy PPE-DE.

PRZEWODNICTWO: Gérard ONESTA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Anna Hedh w imieniu grupy PSE, Karin Riis-Jørgensen w imieniu grupy ALDE, Heide Rühle w imieniu grupy Verts/ALE, Seán Ó Neachtain w imieniu grupy UEN, Eva-Britt Svensson w imieniu grupy GUE/NGL, Hélène Goudin w imieniu grupy IND/DEM, Zita Pleštinská, Evelyne Gebhardt, Zuzana Roithová, Arlene McCarthy, Emmanouil Angelakas i Christel Schaldemose.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Colm Burke, Hiltrud Breyer i Jacques Toubon.

Głos zabrali: Günter Verheugen i Marianne Thyssen.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.11 protokołu z dnia 18.12.2008.


17. Transfer produktów związanych z obronnością we Wspólnocie ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uproszczenia warunków transferu produktów związanych z obronnością we Wspólnocie [COM(2007)0765 - C6-0468/2007 - 2007/0279(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Heide Rühle (A6-0410/2008)

Heide Rühle przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Günter Verheugen (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Hannes Swoboda (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE) i Jacques Toubon w imieniu grupy PPE-DE.

PRZEWODNICTWO: Adam BIELAN
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Manuel Medina Ortega w imieniu grupy PSE, Leopold Józef Rutowicz w imieniu grupy UEN, Tobias Pflüger w imieniu grupy GUE/NGL, Nils Lundgren w imieniu grupy IND/DEM, Malcolm Harbour, Jan Cremers, Charlotte Cederschiöld, Barbara Weiler, Marian Zlotea i Geoffrey Van Orden.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ioan Mircea Paşcu i Bogusław Liberadzki.

Głos zabrali: Günter Verheugen i Heide Rühle.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 3.20 protokołu z dnia 16.12.2008.


18. Homologacja typu pojazdów silnikowych i silników ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego homologacji typu pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i obsługi technicznej pojazdów [COM(2007)0851 - C6-0007/2008 - 2007/0295(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Matthias Groote (A6-0329/2008)

Matthias Groote przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Günter Verheugen (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Anja Weisgerber (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Johannes Blokland (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN), Richard Seeber w imieniu grupy PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău w imieniu grupy PSE, Holger Krahmer w imieniu grupy ALDE, Leopold Józef Rutowicz w imieniu grupy UEN, Urszula Krupa w imieniu grupy IND/DEM, i Bogusław Liberadzki.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Zuzana Roithová i Malcolm Harbour.

Głos zabrał Matthias Groote.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 3.21 protokołu z dnia 16.12.2008.


19. EFRR, EFS i Fundusz Spójności (projekty generujące dochód) *** (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochód [13874/2008 - C6-0387/2008 - 2008/0186(AVC)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Stavros Arnaoutakis (A6-0477/2008)

Stavros Arnaoutakis przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Vladimír Špidla (członek Komisji).

Głos zabrali: Jan Olbrycht w imieniu grupy PPE-DE, Jean Marie Beaupuy w imieniu grupy ALDE, Mieczysław Edmund Janowski w imieniu grupy UEN, Lambert van Nistelrooij, Gábor Harangozó, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Jan Březina, Silvia-Adriana Ţicău i Andrzej Jan Szejna.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrała Zuzana Roithová.

Głos zabrali: Vladimír Špidla i Stavros Arnaoutakis.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 3.22 protokołu z dnia 16.12.2008.


20. Wpływ turystyki w regionach przybrzeżnych na rozwój regionalny (krótkie przedstawienie)

Sprawozdanie w sprawie wpływu turystyki w regionach przybrzeżnych na rozwój regionalny [2008/2132(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Jamila Madeira (A6-0442/2008)

Jamila Madeira przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Vladimír Špidla (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 3.14 protokołu z dnia 16.12.2008.


21. Umiejętność korzystania z mediów w świecie cyfrowym (krótkie przedstawienie)

Sprawozdanie w sprawie umiejętności korzystania z mediów w świecie cyfrowym [2008/2129(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Christa Prets (A6-0461/2008)

Christa Prets przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Vladimír Špidla (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 3.15 protokołu z dnia 16.12.2008.


22. Nieuczciwe przedsiębiorstwa oferujące wpisy do katalogów biznesowych (krótkie przedstawienie)

Sprawozdanie w sprawie nieuczciwych przedsiębiorstw oferujących wpisy do katalogów biznesowych (petycje 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 i inne) [2008/2126(INI)] - Komisja Petycji. Sprawozdawca: Simon Busuttil (A6-0446/2008)

Simon Busuttil przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Vladimír Špidla (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 3.25 protokołu z dnia 16.12.2008.


23. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalony został porządek obrad posiedzenia w kolejnym dniu (dokument Porządek obrad” PE 416.252/OJMA).


24. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23.35.

Harald Rømer

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Sekretarz generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Cottigny, Coûteaux, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Ek, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Flasarová, Flautre, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knapman, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Laperrouze, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Popa, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zlotea, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności